Заједничко саопштење директора ЈКП „Београдске електране“ Радета Басте и председника Синдикалне организације ЈКП „Београдске електране“ Славољуба Јовановића

Београд, 04. јун 2021. – Директор Јавно комуналног предузећа „Београдске електране“ Раде Баста и председник Синдикалне организације „Београдски електрана“ Славољуб Јовановић су заједно, код оснивача – Града Београда, иницирали пројекат изградње станова солидарности  за запослене у комуналној делатности.

Захваљујући председнику Србије Александру Вучићу и заменику градоначелника Београда Горану Весићу на разумевању за потребе запослених у комуналном систему, план је да се на територији општине Чукарица изгради око 5.000 станова солидарности.

Планирано је полагање камена темељца за изградњу стамбених објеката крајем септембра ове године, а потписивање првих предуговора са запосленима у комуналном сектору  већ у октобру. Завршетак изградње станова је предвиђено за децембар 2023. године.

Ово је први пројекат изградње станова на територији града Београда који ће омогућити радницима комуналних делатности да по повољнијим условима реше стамбено  питање.

Директор ЈКП „Београдске електране“ Раде Баста

председник Синдикалне организације  ЈКП „Београдске електране“ Славољуб Јовановић

Objavljeno pod Вести и саопштења, Скроловане вести | Komentari su isključeni

Директор ЈКП „Београдске електране“ Раде Баста осудио претње смрћу председнику Србије Александру Вучићу

Директор  ЈКП „Београдске електране“ Раде Баста најоштрије је осудио претње смрћу председнику Србије Александру Вучићу упућене преко друштвених мрежа.

„Сматрам да су овакве претње политика једино оних који желе да од Србије поново направе државу у којој  се убијају највиши државни функционери, враћајући је у мрачну прошлост. Када неко има недвосмислену и огромну подршку грађана, што је доказано на демократским изборима, очигледно да за појединце не постоји други начин да дођу до власти, него позивајући на најгори сценарио који може да задеси једну државу.  Верујем да ће надлежни органи и у овом и у сваком другом случају претњи упућених председнику Србије реаговати брзо и одлучно и испитати све у вези с тим сазнањима“.

ЈКП „Београдске електране“

Objavljeno pod Вести и саопштења, Скроловане вести | Komentari su isključeni

Појашњење о извођењу радова на изградњи топловода од Винче до топлане „Коњарник“

Београд, 31. maja 2021. – Поводом навода у појединим медијима да се због изградње топловода којим ће бити повезано постројење за  истовремену производњу електричне и топлотне енергије у Винчи са топланом „Коњарник“ стварају гужве у саобраћају на Смедеревском путу, ЈКП „Београдске електране“ подсећају да је оснивач предузећа – Град Београд, потписао уговор о jавном приватном партнерству и њиме пренео обавезу на предузеће да изгради поменути топловод.

Сходно овој обавези добијеној од Града Београда, „Београдске електране“ су обезбедиле средства из својих извора и у складу са предвиђеном  динамиком, а на основу свих неопходних дозвола од надлежних републичких и градских институција, па и оних који регулишу одвијање саобраћаја, започеле изградњу топловода. Радови се тренутно изводе на делу Смедеревског пута уз сагласност са прописима Секретаријата који регулише одвијање саобраћаја.  Извођачи радова „Београдских електрана“ у потпуности поштују динамику и начин извођења радова који ће бити у потпуности завршени како је и планирано 31. децембра 2021. године.

Менаџмент ЈКП „Београдске електране“

Objavljeno pod Вести и саопштења, Скроловане вести | Komentari su isključeni

Вежба МУП „Топлана 2021“ успешно одржана у топлани „Нови Београд“

У оквиру топлане „Нови Београд“, у недељу, 23. маја 2021. године, одржана је оперативно-тактична вежба Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Србије – „Топлана 2021“. Током вежбе приказано је садејство и координација рада припадника Сектора за ванредне ситуације са индустријском професионалном ватрогасном јединицом и оперативним добровољним ватрогасним јединицама.

Оперативно-тактичку вежбу „Топлана 2021“ извело је око 120 представника Сектора за ванредне ситуације, уз садејство са Ронилачком јединицом Жандармерије и Хеликоптерском јединицом, индустријском ватрогасном јединицом и оперативним добровољним ватрогасним јединицама, Одељењем за здравље запослених и безбедности на раду и медицинском екипом Сектора за људске ресурсе, уз техничку подршку САТИТ. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ ОПАСНОГ ОТПАДА ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

На основу Статута ЈКП „Београдске електране“ број I-12352/2 oд 14.06.2016. године, Правилника о поступању са материјалним средствима која се стављају ван употребе број I-10861/4 од 29.10.2020. године и Одлуке директора бр. I-7114 од 18.05.2021. године, ЈКП „Београдске електране“ као продавац објављују :

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ ОПАСНОГ ОТПАДА ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

1. ПРЕДМЕТ КУПОПРОДАЈЕ

Предмет купопродаје су следеће врсте опасног отпада :

- истрошени оловни аутомобилски акумулатори, батерије и стационирани акумулатори, укупне тежине  1,5 т, индексног броја: 16 06 01*;

- отпадне флуо цеви 0,8 т, индексног броја : 20 01 21*;

- рабљена моторна уља, укупне тежине  1,0 т, индексног броја: 13 02 05*;

- рабљено уље из пумпи, укупне тежине  4,2 т, индексног броја: 13 02 05*;

- отпадно минерално уље, укупне тежине  1,0 т, индексног броја:13 03 10*;

Рабљена и отпадна уља пакована су у металну и пластичну бурад од 200 или 60 литара.

Цена амбалаже укључена је у цену уља.

2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

-Купац који купује опасан отпад мора преузети целокупну структуру и целокупне понуђене количине опасног отпада, док ће предност приликом куповине имати купац код кога ће аритметичка средина понуђених цена бити већа од аритметичке средине понуђених цена код осталих понуђача.

-Цене у понуди дати по кг. за сваку врсту опасног отпада појединачно, на паритету магацин продавца, без ПДВ-а који ће бити накнадно обрачунат.

- Уколико више купаца понуди да ће купити сав опасан отпад, по истим просечним ценама, предност ће имати купац који је први доставио понуду.

- Купац купује опасан отпад у виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје робе.

- Увид у стање опасног отпада  могуће  је извршити  на адреси : ЈКП „Београдске електране“,  11070 Нови Београд, Савски насип бр. 11, сваког радног дана у периоду од 08 до 14 часова.

- Количине прузетог опасног одређује се мерењем на колској ваги продавца и овако измерене количине су једино меродавне.

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ

- Купци морају поседовати прописану документацију у складу са Законом о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС РС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон) и Законом о управљању отпадом ( „Сл. Гласник РС“ бр. 36/09 , 88/10 и 14/2016 и 95/2018-др.закон), односно Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт опасног отпада, Решење о издавању дозволе за складиштење, Решење о издавању дозволе за третман опасног отпада, са индексним бројевима који су предмет продаје или Решење о издавању одговарајућe интегралне дозволе.

Уколико Купац нема неку од горе поменутих дозвола, мора имати закључен уговор са предузећем које има одговарајуће дозволе, тако да заједно поседују све потребне дозволе.

- Као купац се може појавити привредно друштво или предузетник. Купци су дужни  да уз понуду доставе Извод из Агенције за привредне регистре и Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако су у систему ПДВ).

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- Рок за подношење писаних понуда  је 8 (oсам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика“ издање за Србију, до 14,00 часова.

- Понуде са пратећом документацијом, наведеној у тачки 3 овог позива, подносе се у затвореној коверти са натписом „ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ОПАСНОГ ОТПАДА  – НЕ ОТВAРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА ВАН УПОТРЕБЕ “ на адресу ЈКП “Београдске електране”, 11070 Нови Београд, Савски Насип број 11.

- Уколико не добије задовољавајуће понуде продавац задржава право да не реализује ову продају.

5. ЗАКЉУЧЕЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА,  ПРИМОПРЕДАЈА РОБЕ,  ИСПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

- Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног обавештења о избору његове понуде као најповољније  закључи купопродајни уговор са продавцем.

- Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши авансну уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ-ом, на рачун продавца.

- Уговор се закључује на период од једне године, у ком периоду ће се изабрани купац одазвати сваком позиву продаваца за преузимањем опасног отпада.

-  Особa за контакт : Милош Јеремић, тел. 2093 342, е-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

Београд, 26.05.2021.

Objavljeno pod Огласи | Komentari su isključeni

Реаговање на неистините наводе појединих политичких актера о обрачуну и наплати топлотне енергије

Београд, 17. мај 2021 – Поводом учесталих злонамерних оптужби маргиналних политичких покрета и организација, као и појединаца који своју политичку платформу користе износећи неистине о обрачуну, ценама и наплати топлотне енергије тако узбуњујући потрошаче без основа, Јавно комунално предузеће „Београдске електране“ поново је принуђено да демантује неистине и корисницима услуга предочи следеће чињенице:

- ЈКП „Београдске електране“ су у власништву Града Београда који својим актима регулише рад предузећа, односно начине производње и испоруке топлотне енергије потрошачима, услове за прикључење на систем даљинског грејања и искључења, обрачун топлотне енергије и њену наплату, као и даљи развој система даљинског грејања. С обзиром да је Град Београд највећа локална самоуправа, Република Србија законима одређује рад локалних самоуправа и оквире рада њених јавних и јавно-комуналних предузећа и институција.

- Приликом утврђивања цене испоруке топлотне енергије, „Београдске електране“ примењују Уредбу Владе Србије о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом. Сходно њој, последња значајнија промена цене за испоручену топлотну енергију била је 2012. године, када је цена повећана за 18,5 одсто по свим категоријама потрошача и елементима цене. Три године касније, у октобру 2015. године урађено је последње усклађивање, односно формирање цене грејања у складу са новом Уредбом, а према стварним трошковима за производњу и испоруку топлотне енергије у износу од 0,04 одсто. Од 1. октобра 2015. године, цена топлотне енергије се није мењала. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Вести и саопштења, Скроловане вести | Komentari su isključeni

Реакција директора „ЈКП „Београдске електране“ Радета Басте на нападе на сина председника Србије Александра Вучића

Директор  ЈКП „Београдске електране“ Раде Баста огласио се поводом напада на сина председника Србије Александрa Вучића.

„Молим све политичаре и учеснике на политичкој сцени Србије, да се дозову памети ако је иоле имају, и престану да на најмонструознији начин измишљотинама, на крајње неетички начин нападају децу и породицу председника Србије Александра Вучића. Нико нема право да угрожава ничију децу и црта мету на челу наших најдражих. Нека Ђилас и њему слични изађу на изборе, па да се боре легитимним политичким средствима, а народ да одлучи шта мисли о свима њима и покаже где је њихово место.“

Objavljeno pod Uncategorized, Вести и саопштења | Komentari su isključeni

Васкршња честитка директора Радета Басте

Директор ЈКП „Београдске eлектране“ Раде Баста честита највећи хришћански празник Васкрс свим верницима православне вероисповести и Српској Православној цркви, као и радницима комуналних предузећа и њиховим породицама.

- У име ЈКП „Београдске електране“ и у своје лично име, свим радницима комуналних предузећа и њиховим породицама честитам Васкрс, са жељом да га прославите у добром здрављу, срећи и задовољству које доноси највећи хришћански празник Васкрс. Желим да нас предстојећи празнични дани мотивишу да радећи за опште добро јачамо међусобно поверење, разумевање и толеранцију, јачајући свест о себи и нашој заједничкој будућности. У жељи да још дуго времена делимо заједничке вредности и искрено пријатељство: ХРИСТОС ВАСКРЕСЕ – Срећан Васкрс.

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni

Нетачне су тврдње појединаца о наплати топлотне енергије потрошачима у насељу за расељена лица у Овчи

Београд, 29. април 2021. – „Београдске електране“ су јавно комунално предузеће у власништву Града Београда основано за производњу дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом у Граду Београду, односно градским општинама. Делатност предузећа је од општег економског интереса, а рад је јаван и регулисан одлукама Града Београда, и то; Одлуком о снабдевању топлтоном енергијом у граду Београду, Одлуком о ценама топлотне енергије у граду Београду, Одлуком о начину плаћања комуналних услуга. Услови испоруке топлотне енергије, цене топлотне енергије и начин обрачуна и наплате за испоручену топлотну енергију јединствен је за све потрошаче на свим градским општинама.

Стамбене објекте за расељена лица у насељу Овча је изградио и са њима располаже Град Београд – Секретаријат за имовину. Град Београд је као инвеститор приликом изградње објеката обезбедио за све станове уређаје за регулацију температуре, као и уређаје за регистровање сопствене потрошње, односно калориметре који су уграђени испред сваког стана. На основу уграђене опреме сваки стан има могућност регулације испоруке топлотне енергије према сопственим потребама. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Вести и саопштења, Домаћинства, Скроловане вести | Komentari su isključeni

Порука директора Радета Басте Београђанима

Поштовани Београђани, корисници услуга ЈКП „Београдске електране“,

Иза нас је још једна веома успешна грејна сезона. И поред отежаних услова рада због пандемије COVID-a 19, сви запослени у предузећу су чинили велике напоре да Ваши станови буду топли. Било је момената када на терену због болести нисмо имали довољно људи, али смо се свим расположивим ресурсима трудили да ви то не осетите.

Ова, 56. по реду грејна сезона, ни за кога није била лака, али ми можемо да се похвалимо да смо све послове обављали без застоја, да није било ниједне препреке коју нисмо могли да савладамо. Ваше домове, када су биле изразито ниске температуре ваздуха грејали смо 28 дана без престанка, у двадесетчетворочасовном режиму рада.

Грејна сезона се званично завршава сутра 15, априла 2021. године, али све док буду ниске температуре, наши котлови ће радити пуном паром. Ако и после 3. маја, до када смо по Одлуци о снабдевању у обавези да испоручујемо топлотну енергију, буде хладних дана, у договору са челницима града Београда – грејање ће бити настављено. Обећавам, нећемо вас изневерити.

Спремни смо да када угасимо котлове, одмах засучемо рукаве и кренемо са ремонтом производних и дистрибутивних постројења. Чекају нас обимни радови на топлотним изворима и топловодној мрежи. Следећа грејна сезона је нови изазов и ми, заједно са вама, морамо да будемо тим који побеђује. Пред нама је реализација великих и захтевних пројеката и ми ћемо их на најбољи могући начин и остварити.

Раде Баста, директор ЈКП „Београдске електране“

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni