Bilansi energetske delatnosti za period 01.01.2015. – 31.12.2015.

Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2015.

Bilans uspeha za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas za period od 1.1.2015. do 31.12.2015.

Mišljenje revizora na Finansijske izveštaje za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2015.

Bilans stanja za energetsku delatnost Javno snabdevanje priorodnim gasom na dan 31.12.2015.

Bilans uspeha za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom za period od 1.1.2015. do 31.12.2015.

Mišljenje revizora na Finansijske izveštaje za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom na dan 31.12.2015.

Objavljeno pod Finansijski izveštaji | Ostavite komentar

Naselje Nova Galenika bez tople vode od petka do nedelje, 29. maja 2016.

Beograd, 28. maj 2016. – Zbog redovnog godišnjeg remonta trafo stanice i kotlarnice „Nova lokacija”, koje su u nadležnosti AD „Galenika”, korisnicima iz naselja Nova Galenika biće prekinuta isporuka potrošne tople vode od petka, 27. maja, od ponoći do nedelje, 29. maja 2016. godine, do 18.00 časova.

Nadležni iz AD „Galenika” najavili su mogućnost završetka neophodnih radova i u kraćem roku, pa bi redovno snabdevanje korisnika iz naselja Nova Galenika potrošnom toplom vodom moglo biti nastavljeno i pre 18.00 časova u nedelju, 29. maja 2016. godine.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Prekid u isporuci toplotne energije za pripremu potrošne tople vode iz toplane „Voždovac“

Beograd, 23. maj 2016. – Zbog radova u toplani „Voždovac“ koji se izvode u okviru redovnog godišnjeg remonta, večeras, 23. maja 2016. godine, od 23.00 časa, Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

II JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANIH VOZILA

Na osnovu Zakona o javnoj svojini, „Sl. glasnik“ RS br. 72/2011, Statuta JKP „Beogradske elektrane“, broj I-5970 od 01.04.2013. godine, Odluke Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“ broj I-6799/6 od 21.03.2016. godine, i važećih procedura, JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac, objavljuju :

II JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANIH VOZILA

Predmet kupoprodaje su rashodovana vozila i to : 8 putničkih vozila i 2 teretna vozila Zastava ( u daljem tekstu vozila). Vozila nisu u voznom stanju, i prodaju se u viđenom stanju, bez prava na naknadne reklamacije.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz 100 % avansno plaćanje ili neopozivu, bezuslovnu bankarsku garanciju, naplativu na prvi pisani poziv, bez prava protesta i dokazivanja ( u daljem tekstu bankarska garancija).

- Cene u ponudi dati na paritetu sedište prodavca, bez PDV, koji će biti naknadno obračunat i koji pada na teret kupca.

- Prednost kod kupovine imaće onaj kupac koji ponudi najpovoljniju cenu za sva vozila.

- Ako nijedan kupac ne dostavi ponudu za kupovinu svih vozila pod najpovoljnijim uslovima za svako pojedinačno vozilo, prednost kod kupovine će imati kupac koji ponudi kupovinu određenih vozila pod najpovoljnijim uslovima.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti ista vozila, pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje vozila iz specifikacije u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje vozila.

- Minimalna cena za svako pojedinačno vozilo, ispod koje se prodaja ne može ralizovati, data je u okviru „Tehničke specifikacije rashodovanih vozila“.

- Uvid u stanje vozila može se izvršiti se na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, 11070 Novi Beograd, Savski nasip br. 11., svakog radnog dana od 08-14 časova.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE -Kao kupac se može pojaviti privredno društvo, preduzetnik, ili fizičko lice. Kupci su dužni sa da uz ponudu dostave Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV). Fizička lica su dužna da uz ponudu dostave i fotokopiju, ili očitanu ličnu kartu.

3. PODNOŠENjE PONUDA – Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU RASHODOVANIH VOZILA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

- Komisija za poprodaju nakon završenog postupka otvaranja ponuda, u roku od 3 dana, obavestiće pisanim putem sve učesnike u kupoprodaji o izboru najpovoljnijeg kupca .

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE, ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca, ili dostavi bankarsku garanciju na isti iznos, sa rokom dospeća naplate 30 dana od potpisivanja ugovora.

- Porez na prenos apsolutnih prava kupac plaća u Upravi prihoda Novi Beograd.

- Primopredaja kupljenih automobila izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim odgovarajućim porezom, u vidu izvoda banke, ili bankarsku garanciju, bez kojih se primopredaja ne može izvršiti.

KLIKOM (OVDE) PREUZMITE TEHNIČKU SPECIFIKACIJU VOZILA KOJA SU PREDMET PRODAJE.

Osobe za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 2093 342, e-mail: m.jeremić@beoelektrane.rs

Zdravko Matić, tel. 2093 680, e-mail: z.matic@beoelektrane.rs

Objavljeno pod Oglasi | Ostavite komentar

Prekid u isporuci potrošne tople vode pojedinim potrošačima u ulicama Borivoja Stevanovića i Braće Srnić

Beograd, utorak ,10. maj 2016. godine – Zbog neophodnih radova na delu distributivne mreže toplane „Medaković” sutra, 11. maja 2016. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI STARE HARTIJE PISANIM JAVNIM NADMETANjEM

Na osnovu Zakona o javnoj svojini, „Sl. glasnik“ RS br. 72/2011, Statuta JKP „Beogradske elektrane“, broj I-5970 od 01.04.2013. godine, Odluke direktora Preduzeća br. VII-3850 od 04.04.2016. godine, i važećih procedura, JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac, objavljuju :

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI
STARE HARTIJE PISANIM JAVNIM NADMETANjEM

Predmet kupoprodaje je bezvredan registraturski materijal-stara hartija, u količini od 2.000 registratora, ukupne težine 7.000 kg. (u daljem tekstu stara hartija).

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz 100 % avansno plaćanje ili neopozivu, bezuslovnu bankarsku garanciju, naplativu na prvi pisani poziv, bez prava protesta i dokazivanja ( u daljem tekstu bankarska garancija).

- Cene u ponudi dati po kilogramu stare hartije, na paritetu sedište prodavca, bez PDV koji će biti naknadno obračunat i koji pada na teret kupca.

- Kupci kupuju celokupnu ponuđenu količinu stare hartije.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti staru hartiju pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje staru hartiju u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje.

- Uvid u stanje stare hartije može se izvršiti se na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, TO „Dunav“ Dunavski kej bb, 11000 Beograd, svakog radnog dana od 08-14 časova.

- Količine pruzete stare hartije određuju se merenjem na kolskoj vagi prodavca i ovako izmerene količine su jedino merodavne.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE -Kao kupac se može pojaviti privredno društvo, preduzetnik, ili fizičko lice. Kupci koji su pravna lica su dužni sa da uz ponudu dostave Izvod o registraciji privrednog subjekta iz APR i Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV).

3. PODNOŠENjE PONUDA – Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU STARE HARTIJE – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

- Komisija za poprodaju nakon završenog postupka otvaranja ponuda, u roku od 3 dana, obavestiće pisanim putem sve učesnike u kupoprodaji o izboru najpovoljnijeg kupca .

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE, ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca, ili dostavi bankarsku garanciju na isti iznos, sa rokom dospeća naplate 30 dana od potpisivanja ugovora.

- Primopredaja kupljen stare hartije izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim odgovarajućim PDV, u vidu izvoda banke, ili bankarsku garanciju, bez kojih se primopredaja ne može izvršiti.

Osobe za kontakt : Jovan Kujundžić, tel. 064/898 4699, e-mail: j.kujundzic@beoelektrane.rs

Objavljeno pod Oglasi | Ostavite komentar

Izveštaj o stanju sistema daljinskog grejanja – potrošna topla voda

Trenutno stanje u sistemu daljinskog grejanja
(podaci se ažuriraju shodno većim promenama)

U toku grejne sezone, grejnim danima, toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ su u funkciji proizvodnje i distribucije toplotne energije prema zadatim režimima – radnim danima i subotom od 06 do 22 časa, a nedeljom od 07 do 22 časa.
Proizvodnja i distribucija toplotne energije za pripremu potrošne tople vode je kontinuirana – svaki dan u godini od 00-24 časa (izuzev kratkotrajnih prekida usled obavljanja remontnih radova i otklanjanja kvarova).

Pojedinačne reklamacije na kvalitet grejanja i potrošne tople vode prijavljuju se Dispečerskom centru-Službi za prijem reklamacija. Potrošači curenje vode iz instalacija mogu da prijave na broj telefona 011/2093-100, dok ostale poremećaje u snabdevanju toplotnom energijom mogu da prijave na broj telefona 011/2093-011. Besplatan poziv iz fiksne telefonske mreže korisnici sistema daljinskog grejanja mogu da ostvare na broj telefona 0800 111 201 (reklamacije).

Takođe, reklamacije se mogu prijaviti i preko Objedinjenog pozivnog centra na broj telefona 011/2093-000 (pritiskom na odgovarajući taster), kao i na brojeve telefona Beokom servisa 0800/110-011 (besplatan poziv) ili 011/30-90-007 (poziv sa mobilnog telefona).

  • Toplotni izvori

- Toplotni izvori koji proizvode toplotnu energiju za pripremu potrošne tople vode su u funkciji.

- Toplana „Zemun“ prekida isporuku toplotne energije za pripremu potrošne tople vode danas (petak), 27. maj 2016., u periodu od 10.00 do 15.00 časova zbog radova u okviru remonta.

- Zbog redovnog godišnjeg remonta trafo stanice i kotlarnice „Nova lokacija”, koje su u nadležnosti AD „Galenika”, korisnicima iz naselja Nova Galenika biće prekinuta isporuka potrošne tople vode od petka, 27. maja, od ponoći do nedelje, 29. maja 2016. godine, do 18.00 časova.
Nadležni iz AD „Galenika” najavili su mogućnost završetka neophodnih radova i u kraćem roku, pa bi redovno snabdevanje korisnika iz naselja Nova Galenika potrošnom toplom vodom moglo biti nastavljeno i pre 18.00 časova u nedelju, 29. maja 2016. godine.

  • Toplovodna mreža

- Nema sistemskih poremećaja.

  • Predajne stanice i kućne grejne instalacije (trenutni poremećaji u snabdevanju toplotnom energijom za pripremu potrošne tople vode):

- Trenutno nema poremećaja.

Pojedinačne primljene reklamacije korisnika su u fazi otklanjanja. Ekipe za hitne intervencije su na terenu.

Za dobijanje informacija možete uputiti i e-mail na adresu Pozivnog centra info@beoelektrane.rs

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Domaćinstva, Skrolovane vesti, Hitne intervencije | Ostavite komentar

Saniran kvar na delu toplovoda na području toplane „Zemun“

Beograd, 08. april 2016. – Usled popravke kvara na toplovodu, pojedini korisnici toplotne energije toplane „Zemun“ u periodima isporuke toplotne energije neće imati grejanje do 12. aprila tekuće godine, preciznije, potrošači iz sledećih ulica: Magistarski trg 1 i 2, Petra Zrinjskog 4, 6, 8; Kosovska 3, 5, 7, 8 i Kej oslobođenja 27 – O.Š. „Lazar Savatić“. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Odata počast Slobodanu Trišiću, radniku „Beogradskih elektrana“, koji je poginuo pre 17 godina tokom NATO bombardovanja toplane „Novi Beograd“

Slobodanu Trišiću, radniku Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“ koji je poginuo pre 17 godina na svom radnom mestu tokom NATO bombardovanja toplane „Novi Beograd“, danas, 04. aprila 2016. godine, odata je počast polaganjem venaca na spomen obeležje. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Popravljen kvar u Ulici Ilije Garašanina, korisnicima puštena isporuka toplotne energije

Beograd, četvrtak, 24. mart 2016. –(Prim. BE. Otklonjen je kvar, a korisnicima puštena isporuka toplotne energije 25.03.2016) Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar