Hitna i neophodna sanacija kvara na delu magistralnog toplovoda na grejnom području toplane „Cerak“

Beograd, 22. oktobar 2018. – Zbog hitne i neophodne popravke kvara na delu magistralnog toplovoda na grejnom području toplane „Cerak“, u Ulici Vidikovački venac 75, danas, u 09 časova, biće prekinuta isporuka toplotne energije za grejanje i potrošnu toplu vodu potrošačima koji se nalaze i sledećim ulicama i delovima ulica:

Vidikovački venac (75-102), Cerski venac, Vinogradski venac, Petefijeva, Partizanske vode, Kosmajska, Zdravka Jovanovića, Leposave Mihajlović, Bogdana Velaševića, Komovska, Belo vrelo, Bitoljska, Solunskih boraca, Trgovačka, Poručnika Spasića i Mašere, Zmajevačka, Siniše Stankovića, Repiška, Spasovdanska, Milana Jovanovića, Braće Limijer, Republička, Braće Škerovića, Krste Setenovića, Kopaonička, Vodovodska, Žitomislićka, Živka Nastića Babe, Grigora Viteza i pojedini objekti manjih okolnih ulica.

Stručne ekipe JKP „Beogradske elektrane“ već su na terenu i počeli su sa sanacijom kvara, a potrošači iz pomenutih ulica mogu da očekuju ponovno snadbevanje toplotnom energijom najkasnije u utorak, 23. oktobra 2018., u ranim jutarnjim satima.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Domaćinstva, Skrolovane vesti | Ostavite komentar

Potrošači u Petefijevoj od 39 do 55 bez potrošne tople vode do sutra ujutru

Beograd, 19. oktobar 2018. - Zbog radova na sanaciji kvara delu magistralnog toplovoda, danas 19.10.2018., biće prekinuta isporuka toplotne energije za pripremu potrošne tople vode potrošačima koji se snabdevaju iz predajnih stanica Petefijeva 39, 49 i 55, na grejnom području toplane „Cerak“. Potrošači će potrošnu toplu vodu dobiti u ranim jutarnjim časovima, 20.oktobra 2018.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Isporuka toplotne energije, danas, 19. oktobra, prestaje u 11.30 časova zbog visoke spoljne temperature vazduha

Beograd, 19. oktobar 2018. – Svi toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ počeli su sa isporukom toplotne energije u 06.00 časova. Prestanak isporuke je u 11.30 časova, zbog visoke spoljne temperature vazduha.

Trenutno je van pogona i bez isporuke toplotne enerije kotlarnica „Topčider“ koja je u ingerenciji Vojske Srbije. Sistemskih poremećaja trenutno nema.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA

Na osnovu Zakona o javnoj svojini, „Sl. glasnik“ RS br. 72/2011, Statuta JKP „Beogradske elektrane“, broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluke Upravnog odbora JKP „Beogradske elektrane “ br. 7-1518/4 od 30.01.2008. godine, Odluke Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane “ br. I-10981/9 od 30.05.2018. godine, i važećih procedura, JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac, objavljuju :

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA

Predmet kupoprodaje su rashodovane zalihe iz Magacina sredstava van upotrebe (Magacin 205), ukupno 961 stavki, početne minimalne vrednosti 36.887.745,76 dinara.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz 100 % avansno plaćanje ili neopozivu, bezuslovnu bankarsku garanciju, naplativu na prvi pisani poziv, bez prava protesta i dokazivanja ( u daljem tekstu bankarska garancija).

- Kupci kupuju celokupne rashodovane magacinske zalihe od 961 stavki.

- Delimična kupovina nije moguća.

- Ponuđene cene iz tehničke specifikacije su minimalno prihvatljive cene.

- Cene u ponudi dati po jedinici mere iz tehničke specifikacije, na paritetu sedište prodavca, neutovareno, bez PDV koji će biti naknadno obračunat i koji pada na teret kupca.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti celokupne rashodovane magacinske zalihe pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje celokupne rashodovane magacinske zalihe u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje.

- Svaki zainteresovani kupac dužan je da, kao garanciju za ozbiljnost ponude i uredno izvršenje ugovornih obaveza, uz ponudu dostavi dokaz o uplati depozita u korist prodavca u iznosu od 1.000.000,00 dinara, koji će se aktivirati u slučaju da izabrani kupac, nakon dostavljanja ponude odustane od cena koje je ponudio ili svojom krivicom dovede do raskida ugovora.

-Depozit će biti vraćen, posle zaključenja ugovora, onim zainteresovanim kupcima koji nisu dali najpovoljniju ponudu.

-Kupcu sa kojim prodavac zaključi ugovor depozit će biti vraćen po ralizaciji svih njegovih ugovornih obaveza.

-Uplatu depozita izvršiti na tekući računa prodavca kod JUBMES BANKA AD br. 190-13050-25 svrha doznake : „Depozit za kupovinu rashodovanih magacinskih zaliha“.

- Uvid u stanje rashodovanih magacinskih zaliha može se izvršiti se na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, Savski nasip 11, 11070 Novi Beograd, svakog radnog dana od 08-14 časova.

- Količine preuzetih rashodovanih magacinskih zaliha određuju se brojanjem ili merenjem na kolskoj vagi prodavca uz prisustvo ugovornih strana, i ovako izbrojene i izmerene količine su jedino merodavne.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE
-Kao kupac se može pojaviti privredno društvo, preduzetnik, ili fizičko lice. Kupci koji su pravna lica su dužni sa da uz ponudu dostave Izvod o registraciji privrednog subjekta iz APR i Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV).

3. PODNOŠENjE PONUDA
- Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

- Komisija za prodaju nakon završenog postupka otvaranja ponuda, u roku od 3 dana, obavestiće pisanim putem sve učesnike u kupoprodaji o izboru najpovoljnijeg kupca.

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE, ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca, ili dostavi bankarsku garanciju na isti iznos, sa rokom dospeća naplate 30 dana od potpisivanja ugovora.

- Primopredaja kupljenih rashodovanih magacinskih zaliha izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim odgovarajućim PDV, u vidu izvoda banke, ili bankarsku garanciju, bez kojih se primopredaja ne može izvršiti.

Osobe za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 064/899 8249, e-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

SPECIFIKACIJU OPREME KOJA JE PREDMET PRODAJE PREUZMITE KLIKOM OVDE

Objavljeno pod Oglasi | Komentari su isključeni

„Beogradske elektrane“ domaćin Generalne skupštine HOLISDER projekta Evropske unije

Beograd, 18. oktobar 2018 – Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ je, od 16. do 18. oktobra 2018. godine, domaćin Generalne skupštine HOLISDER projekta koji finansira Evropska unija kroz program HORIZON 2020. Na održanoj sednici Generalne skupštine predstavljen je ovaj značajan program koji finansira razvojne i istraživačke projekte u kojima učestvuju pravna lica iz zemalja članica EU i Srbije. Prisutnima su se obratili Zoran Spasenovski, direktor Direkcije za razvoj i investicije „Beogradskih elektrana“, Bojan Bogdanović i Radmilo Savić, vođe projekta u ime „Beogradskih elektrana“, kao i Ander Romero, koordinator projekta.

„Beogradske elektrane“ su trenutno angažovane na tri projekta koje finansira Evropska unija, a za čiju realizaciju su odobrena sredstva u iznosu od više od 400.000 evra. Ciljevi projekta su prvenstveno okrenuti ka potrebama potrošača, kao i racionalnom korišćenju energije.

U okviru Projekta HORIZON 2020, „Beogradske elektrane“ su angažovane na projektu „MOEEBIUS“, čiji je cilj razvijanje alata i metoda za smanjenje razlike između planirane i realizovane potrošnje energije u zgradama i blokovima zgrada, alata za unapređeno održavanje i slično.

Pilot lokacija obuhvata više objekata u naselju „Stepa Stepanović“ (sedam stambenih objekata, vrtić i školu), poslovnu zgradu preduzeća na lokaciji toplane „Novi Beograd“ i osnovnu školu na Novom Beogradu. Preostale dve su London – Velika Britanija i Mafra u Portugalu. Konzorcijum čini 15 partnera među kojima su istraživački instituti, preduzeća i univerziteti iz 10 zemalja.

Drugi projekat koji je danas i prezentovan je „HOLISDER“ i predstavlja nastavak i unapređenje projekta MOEEBIUS. Realizuje se na istoj pilot lokaciji u trajanju od 36 meseci uz učešćče 13 partnera iz 9 zemalja Evropske unije, među kojima je i Srbija.

Treći projekat je „RELaTED“ i odnosi se na nova rešenja u oblasti daljinskog grejanja i hlađenja korišćenjem niskotemperaturnih mreža ili izvora toplotne energije. Trajanje projekta je 45 meseci uz učešće 15 partnera iz 8 zemalja.

Prateći aktuelne EU trendove iz oblasti energetike, „Beogradske elektrane“ su bile član konzorcijuma u realizaciji dva trogodišnja projekta iz prethodnog okvirnog programa Evropske komisije „FP7“ koji je trajao od 2007. do 2014. godine. Tema prvog projekta „BECA“ bila je primene savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija za ostvarivanje ušteda energije kod korisnika daljinskog grejanja. Drugi projekat, SMARTSPACES je obrađivao sličnu problematiku – mogućnosti uštede energije u javnim zgradama.

„Beogradske elektrane“ više od dve decenije ulažu napore za povećanje energetske efikasnosti sistema, smanjenje negativnog uticaja sagorevanja energenata na životnu sredinu uz poboljšanje kvaliteta usluge sa ciljem povećanja zadovoljstva korisnika.

Objavljeno pod Uncategorized, Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Izgradnja prepumpne stanice u Bloku 38 zbog gašenja lokalnog zagađivača

Beograd, 16. oktobar 2018. – U cilju zaštite životne sredine i obezbeđivanja pouzdanije isporuke toplotne energije korisnicima iz naselja Gornji grad u Zemunu, „Beogradske elektrane” privode kraju projekat gašenja kotlarnice u naselju Sava Kovačevića.

Taj toplotni izvor kao pogonsko gorivo koristi mazut i predstavlja značajnog lokalnog zagađivača. U okviru prve faze projekta već je završena izgradnja toplovoda od grejnog područja toplane „Novi Beograd” do distributivne mreže kotlarnice u gornjem Zemunu. Pored toga, u toku je modernizacija svih predajnih stanica, a preostalo je da budu izgrađene prepumpne stanice u novobeogradskim blokovima 38 i 28, kao i da bude obavljena rekonstrukcija i modernizacija te kotlarnice. Rekonstrukcijom je predviđena ugradnja prepumpne stanice i zamena dotrajalih toplotnih izvora kotlovima ukupne instalisane snage od 6 MW (megavata). U letnjem periodu ti toplotni izvori će snabdevati korisnike toplotnom energijom za pripremu potrošne tople vode, a kao pogonsko gorivo koristiće ekološki prihvatljiviji energent.

Izgradnja prepumpne stanice u Bloku 38 prva je u nizu preostalih radova u okviru projekta gašenja kotlarnice u naselju Sava Kovačevića. Radovi na izgradnji tog objekta počinju danas, 16. oktobra 2018. godine i očekuje se da će biti završeni do 30. septembra 2019. godine. Ovi radovi neće ugroziti snabdevanje potrošača toplotnom energijom u grejnoj sezoni.

Svi radovi „Beogradskih elektrana“ biće obavljani u koordinaciji sa JKP „Zelenilo Beograd“, tako da će stanari Bloka 38, osim ekoloških i energetskih unapređenja, dobiti i potpuno uređene međublokovske zelene površine. Po završetku radova „Beogradskih elektrana” „Zelenilo” će sanirati igralište sa novim rekvizitima za dečju igru, kao i pešačke staze. Takođe izgradiće novu teretanu na otvorenom i kutak za odmor, obnoviti travnjake ukupne površine od oko 3.000 kvadratnih metara i posaditi veliki broj sadnica dekorativnog drveća i ukrasnog šiblja.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Grejna sezona 2018/2019, koja je ujedno i 54. u istoriji Beogradskih elektrana, danas je zvanično počela

Beograd, 15. oktobar 2018. - Grejna sezona 2018/2019 započela je danas, 15. oktobra 2018. godine i zvanično, a svi toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ od 06.00 časova potrošačima su isporučivali toplotnu energiju. Zbog visoke spoljašnje temperature vazduha, u 09.30 časova prekinuta je isporuka toplotne energije, a popodnevne i večernje isporuke toplotne energije neće biti iz istog razloga.

Inače, prema Odluci skupštine grada Beograda o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu, kao i u skladu sa Pravilima o radu distributivnog sistema daljinskog grejanja, isporuka toplotne energije u toku grejnog dana, tokom zvanične grejne sezone, može biti  prekinuta u slučajevima visoke temperature spoljašnjeg vazduha.

Prekid isporuke vrši se kada temperature spoljašnjeg vazduha, više od 15 stepeni Celzijusa, traju duže od dva sata. Ponovna isporuka toplotne energije započinje kada je temperatura spoljašnjeg vazduha 12 stepeni Celzijusa ili niža. Prekid isporuke toplotne energije ne može biti kraći od četiri sata. Režimi rada toplotnih izvora (toplana i kotlarnica) određuju se na osnovu spoljašnjih temperatura vazduha, odnosno na osnovu operativnog – satnog praćenja vremenskih uslova.

Ovime je zvanično započela 54. grejna sezona u istoriji JKP „Beogradske elektrane“.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Duže radno vreme za prijem stranaka svakog utorka, počev od 16. oktobra 2018.

Beograd, 09. oktobar 2018. – U skladu sa opredeljenošću i spremnošću vd. direktora JKP „Beogradske elektrane“ Radeta Baste da se u narednom periodu kontinuirano i sistemski poboljšava odnos preduzeća sa potrošačima, Direkcija za snabdevanje toplotnom energijom, kao prvi korak uvodi praksu da jedan dan u radnoj nedelji ima produženo radno vreme za prijem stranaka. Tako će svi zainteresovani umesto do 14.30 časova, svakog utorka, počev od 16. oktobra 2018. godine, biti primljeni na jedan od šaltera Direkcije za snabdevanje toplotnom energijom (Zemun, Ulica cara Dušana 141) do 19.00 časova. Produženo radno vreme za prijem stranaka, svakog utorka, važiće u toku grejne sezone, odnosno do 03. maja.

U direktnom kontaktu sa stručnim licima, inženjerima, ekonomistima, pravnicima i tehničarima, potrošači, potencijalni korisnici, investitori i svi drugi zainteresovani, moći će da reše sve nedoumice iz domena rada „Beogradskih elektrana“.

Produžetak radnog vremena Šalter sale „Beogradskih elektrana“, svakog utorka (izuzev ako on pada u vreme državnog praznika) uvodi se zbog toga što mnogi potrošači toplotne energije i zainteresovani za priključenje na sistem daljinskog grejanja imaju radno vreme duže od 15 časova, pa im se na ovaj način pruža mogućnost da posle radnog vremena mogu lično doći i korespondirati sa stručnim licima „Beogradskih elektrana“.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Prekid u isporuci toplotne energije za pripremu potrošne tople vode naselju Banjica

Beograd, 6. oktobar 2018. – Zbog neophodnih radova na delu magistralnog toplovoda toplane „Voždovac“, u nedelju, 7. oktobra 2018. godine, od 05 časova biće prekinuta isporuka toplotne energije za pripremu potrošne tople vode potrošačima iz naselja Banjica.

Očekuje se da će isporuka toplotne energije za pripremu potrošne tople vode biti nastavljena istog dana, najkasnije u večernjim časovima. Po završetku radova bićepostignuta veća pouzdanost u snabdevanju potrošača toplotnom energijom u narednom periodu.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Prekid isporuke toplotne energije u režimu toplih funkcionalnih proba

Petak, 05. oktobar 2018. - Zbog visoke spoljne temperature vazduha treutno nema isporuke toplotne energije potrošačima u režimu toplih funkcionalnih proba.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni