Izveštaj o stanju sistema daljinskog grejanja (01.12.2015.)

Trenutno stanje u sistemu daljinskog grejanja
(01.12.2015 – podaci se ažuriraju shodno većim promenama)

Svi toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ su u funkciji proizvodnje i distribucije toplotne energije prema zadatim režimima. Grejna područja toplana se neometano snabdevaju toplotnom energijom. Sistemski poremećaja nema. Pojedinačne reklamacije se otklanjaju nakon prijave Dispečerskom centru-Službi za prijem reklamacija.

Potrošači curenje vode iz instalacija mogu da prijave na broj telefona 011/2093-100, dok ostale poremećaje u snabdevanju toplotnom energijom mogu da prijave na broj telefona 011/2093-011. Takođe, reklamacije se mogu prijaviti i preko Objedinjenog pozivnog centra na broj telefona 011/2093-000 (pritiskom na odgovarajući taster), kao i na brojeve telefona Beokom servisa 0800/110-011 (besplatan poziv) ili 011/30-90-007 (poziv sa mobilnog telefona).

Toplotni izvori:

- Svi toplotni izvori su u funkciji.

Toplovodna mreža:

- Nema sistemskih poremećaja na toplovodnoj mreži.

Predajne stanice i kućne grejne instalacije (trenutni poremećaji)

- Pere Velimirovića 8b (lokali) – intervencija u nadležnosti vlasnika lokala.
- Srpskih udarnih brigada 13 – radovi u jednom od stanova.
- Todora Marinkovića-Solunca 1, 3, 5, 7 – radovi u jednom od stanova.

- Radovana Miloševića 29 – radovi u podstanici.
- Cerski venac 19, 21,23 – bez potrošne tople vode. Radovi u nadležnosti Gradskog stambenog preduzeća.

- Primorska 31 – EDB skinuo strujomer zbog duga, PS bez struje.
- Đure Daničića 10, Džordža Vašingtona 26 – EDB skinuo brojilo za zajedničku električnu energiju.

- Ratnih vojnih invalida 39-49 – bez potrošne tople vode. Radovi u nadležnosti Gradskog stambenog preduzeća.

-  Učiteljska 60 (tržni centar) – popravka kvara u nadležnosti vlasnika.
- Timočka 10 – EDB isključio struju zbog neplaćanja.

- Milentija Popovića 32a, b i c – EDB isključio napajanje strujom zbog neplaćanja.
- Dušana Vukasovića 40a – isključen poslovni deo zbog kvara u jednom od lokala, otklanjanje nadležnost vlasnika.
- Dušana Vukasovića 74 – curenje na kućnim instalacijama.
-  Jurija Gagarina 81 (tržni centar, objekti E i D) – otklanjanje kvara u nadležnosti poslovnog prostora.
- Bulevar Zorana Đinđića 118 – curenje u jednom od stanova.

- Bulevar Arsenija Čarnojevića 113 – popravka cevi u zgradi među etažama.

- Oblakovska 28 – curenje u podstanici.

Pojedinačne primljene reklamacije korisnika su u fazi otklanjanja. Ekipe za otklanjanje reklamacija su na terenu.

DVADESETČETVOROČASOVNO GREJANjE BILO JE NA SNAZI U NOĆI IZMEĐU:
- nedelje, 22. novembra i ponedeljka, 23. novembra.
- ponedeljka, 23. novomebra i utorka, 24. novembra.
- utorka, 24. novembra i srede, 25. novembra.
- srede, 25. novembra i četvrtka, 26. novembra.
- četvrtka 26. novembra i petka 27. novembra.
- petka 27. novembar i subote 28. novembar
- subote 28. novembar i nedelje 29. novembra
- nedelje 29. novembra i ponedeljka 30. novembra

Pojedinačne reklamacije uputite na brojeve telefona;
- Objedinjeni pozivni centar 011/2093-000 ili
- Prijava reklamacija u vezi sa curenjem vode iz instalacija 011/2093-100

- Prijava neodgovarajućeg kvaliteta grejanja 011/2093-011
- Prijave posredstvom Beokom servisa 0800 110-011 i 011/30-90-007

- Prijave elektronskom poštom (izuzev praznicima, subotom i nedeljom) info@beoelektrane.rs (navedite; predmet reklamacije, ulicu i broj, broj stana, ID broj sa uplatnice „Infostana“, ime i prezime, kao i broj telefona).

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Domaćinstva, Skrolovane vesti, Hitne intervencije | Ostavite komentar

Popravljeni kvarovi na delovima toplovoda toplane „Konjarnik“ i Dunav“

Beograd, subota, 21. novembar 2015. – Zbog sanacija kvarova na delovima magistralnih toplovoda toplana „Konjarnik“ i „Dunav“, u nedelju, 22. novembra 2015. godine, će bez grejanja biti manji deo potrošača sa grejnog područja toplane „Dunav“, u zoni Zelenog venca, i deo korisnika toplane „Konjarnik“, pretežno na Vračaru.

Napomena: Kvarovi su popravljeni u toku večeri između nedelje i ponedeljka. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Popravljen kvar na toplovodu toplane „Dunav“

Beograd, 15. novembar 2015. – Zbog kvara na delu magistralnog toplovoda toplane „Dunav“, u nedelju, 15. novembra, od jutarnjih časova, Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Rebalans 2 Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu

Rebalans 2 Programa poslovanja za 2015. godinu (prvi deo dokumenta)

Rebalans 2 Programa poslovanja za 2015. godinu (drugi deo dokumenta)

Rebalans 2 Programa poslovanja za 2015. godinu (treći deo dokumenta)

Objavljeno pod Finansijski izveštaji | Ostavite komentar

Završena sanacija kvara na delu toplovoda toplane „Cerak“ u Ulici Arčibalda Rajsa

Beograd, sreda, 28. oktobar 2015. – Zbog sanacije kvara na delu toplovoda toplane „Cerak“ u Ulici Arčibalda Rajsa kod broja 32, u 15.00 časova je prekinuta isporuka toplotne energije potrošačima koji se nalaze reonu ulica Arčibalda Rajsa, Dimitrija Avramovića i Miloja Zakića. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

III JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANIH VOZILA

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
„BEOGRADSKE ELEKTRANE“
Savski nasip br. 11, 11070 Novi Beograd

Na osnovu Zakona o javnoj svojini, „Sl. glasnik“ RS br. 72/2011, Statuta JKP „Beogradske elektrane“, broj I-5970 od 01.04.2013. godine, Odluke Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“ broj I-12434/2 od 17.07.2015. godine, i važećih procedura, JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac, objavljuju :

III JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANIH VOZILA

Predmet kupoprodaje su rashodovana vozila iz Zastavinog programa ( u daljem tekstu vozila). Vozila nisu u voznom stanju, nisu registrovana i prodaju se u viđenom stanju, bez prava na naknadne reklamacije.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz avansno plaćanje ili neopozivu, bezuslovnu bankarsku garanciju, naplativu na prvi pisani poziv, bez prava protesta i dokazivanja ( u daljem tekstu bankarska garancija).

- Cene u ponudi dati na paritetu sedište prodavca, bez PDV koji će biti naknadno obračunat.

- Prednost kod kupovine imaće onaj kupac koji ponudi najpovoljniju cenu za sva vozila.

- Ako nijedan kupac ne dostavi ponudu za kupovinu svih vozila pod najpovoljnijim uslovima za svako pojedinačno vozilo, prednost kod kupovine će imati kupac koji ponudi kupovinu određenih vozila pod najpovoljnijim uslovima.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti ista vozila, pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje vozila iz specifikacije u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje vozila.

- Minimalna cena za svako pojedinačno vozilo, ispod koje se prodaja ne može ralizovati, data je u okviru „Tehničke specifikacije rashodovanih vozila“.

- Uvid u stanje vozila može se izvršiti se na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, 11070 Novi Beograd, Savski nasip br. 11., svakog radnog dana od 08-14 časova.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE -Kao kupac se može pojaviti privredno društvo, preduzetnik, ili fizičko lice. Kupci su dužni sa da uz ponudu dostave Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV).

3. PODNOŠENjE PONUDA – Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU RASHODOVANIH VOZILA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

- Komisija za poprodaju nakon završenog postupka otvaranja ponuda, u roku od 3 dana, obavestiće pisanim putem sve učesnike u kupoprodaji o izboru najpovoljnijeg kupca .

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE, ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca, ili dostavi bankarsku garanciju na isti iznos, sa rokom dospeća naplate 30 dana od potpisivanja ugovora.

- Primopredaja kupljenih automobila izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim odgovarajućim porezom, u vidu izvoda banke, ili bankarsku garanciju, bez kojih se primopredaja ne može izvršiti.

Osobe za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 2093 342, e-mail: m.jeremić@beoelektrane.rs

KLIKOM (OVDE) PREUZMITE SPECIFIKACIJU VOZILA KOJA SU PREDMET PRODAJE

Objavljeno pod Oglasi | Ostavite komentar

Završena sanacija kvara na delu toplovoda toplane „Konjarnik“ u reonu Ulice Veljka Dugoševića

Beograd, utorak, 27. oktobar 2015. – Zbog sanacije kvara na delu toplovoda toplane „Konjarnik“ u Ulici Ante Bogićevića kod broja 5, danas, 27. oktobra 2015. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Završeni radovi na toplovodu u delu Bulevara kralja Aleksandra

(Radovi su završeni u nedelju, 25. oktobra u jutarnjim satima, kada je i pušteno grejanje potrošačima)

Beograd, 23. oktobar 2015. – Zbog sanacije kvara na delu magistralnog toplovoda toplane „Dunav“ u Bulevaru kralja Aleksandra (raskrsnica sa Ulicom braće Nedić) u subotu, 24. oktobra 2015. godine, od kasnih jutarnjih časova, bez snabdevanja toplotnom energijom biće potrošači u reonu hotela Metropol.
Preciznije, potrošači koji se snabdevaju iz predajnih stanica koje se nalaze u Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Izveštaji o relizaciji Programa poslovanja za 2015. godinu

Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za prvi kvartal 2015. godine (prvi deo)

Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za prvi kvartal 2015. godine (drugi deo)

Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za drugi kvartal 2015. godine (Obrasci)

Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za drugi kvartal 2015. godine (Obrasci 2)

Objavljeno pod Finansijski izveštaji | Ostavite komentar

Danas je zvanično počela grejna sezona, svi toplotni izvori su u funkciji

Svi toplotni izvori JKP „Beogradske elektrane“ su u funciji proizvodnje i distribucije toplotne energije. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar