Gašenje kotlarnice „Veljko Dugošević“ na Zvezdari

Beograd, 31. avgust 2015. – Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“, zahvaljujući podršci Grada Beograda, izgradilo je novu toplovodnu mrežu u više ulica opštine Zvezdara kako bi stvorilo tehničku mogućnost za gašenje kotlarnice „Veljko Dugošević“ i građane ovog dela grada priključilo na sistem daljinskog grejanja toplane „Konjarnik“. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Ostavite komentar

Osnovna škola „1300 kaplara” na Zvezdari priključena na sistem daljinskog grejanja

Beograd, 28. avgust 2015.Pomoćnik gradonačelnika Borko Milosavljević i zamenik direktora „Beogradskih elektrana” Milan Petrović, obišli su danas OŠ „1300 kaplara” na Zvezdari, koja je priključena na sistem daljinskog grejanja toplane „Konjarnik”.

Milosavljević je napomenuo da je ova škola samo jedan deo ukupnog sistema u kojem su „Beogradske elektrane” izvršile priključivanje na sistem daljinskog grejanja i da je ovo javno preduzeće u proteklom periodu dosta investiralo na opštini Zvezdara.

– Izvršena je izgradnja toplovodne mreže u više ulica i na taj način su se stekli preduslovi za gašenje kotlarnice „Veljko Dugošević” i priključenje svih stanara na sistem daljinskog grejanja. Ovim se rešava veliko lokalno pitanje i ekološki problem, jer na godišnjem nivou ova škola troši oko 150 tona uglja i na taj način su se stvarali loši uslovi za rad – rekao je Milosavljević. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Ostavite komentar

Nadzorni odbor doneo Odluku o izmeni i dopuni Odluke o cenama toplotne energije zbog usklađivanja sa Uredbom Vlade Srbije

Beograd, 27. avgust 2015. - Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“, na sednici održanoj 25. avgusta 2015. godine, na osnovu zakonskih odredbi, doneo je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije zbog usklađivanja sa Uredbom Vlade Republike Srbije o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom (Sl. Glasnik RS br 63/2015).

U Obrazloženju donešenja Odluke o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije, Nadzorni odbor JKP „Beogradske elektrane“ je naveo: Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Naplata, Skrolovane vesti | Ostavite komentar

Prekid isporuke potrošne tople vode korisnicima s područja toplane „Dunav“, u subotu, 29. avgusta 2015. godine, od 10 do 15 časova

Beograd, 28. avgust 2015. – Usled redovnih remontnih radova toplovodnog sistema, korisnicima koji se potrošnom toplom vodom snabdevaju s područja TO „Dunav“, biće obustavljena isporuka tople vode u subotu, 29. avgusta 2015. godine, u periodu od 10 do 15 časova. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Ostavite komentar

Izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu

Godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu dostavljeni su elektronski APR-u 07.05.2015.godine. Po obradi finansijskih izveštaja u APR-u, biće postavljen na sajtu „Beogradskih elektrana“ link koji upućuje i na internet sajt APR-a na kome se mogu videti Godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu.

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (prvi deo)

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (drugi deo)

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (treći deo)

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (četvrti deo)

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (peti deo)

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (šesti deo)

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (sedmi deo)

Izveštaj o poslovanju JKP „Beogradske elektrane“ za period I-XII 2014. godine (prvi deo)

Izveštaj o poslovanju JKP „Beogradske elektrane“ za period I-XII 2014. godine (drugi deo)

Objavljeno pod Finansijski izveštaji | Ostavite komentar

Predsednik Skupštine grada i direktor „Beogradskih elektrana“ obišli radove za gašenje kotlarnica na Banjici

Predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević, direktor „Beogradskih elektrana“ Goran Aleksić, zamenik direktora Milan Petrović, direktorka OC Proizvodnja i distribucija toplotne energije Ivana Kalanja i direktor OC Inženjering Vojislav Glođović obišli su danas dve lokacije na Banjici gde se rekonstruiše postojeća i gradi nova toplovodna mreža na osnovu čega će biti ugašena kotlarnica „Centar visokih vojnih škola”, jedan od najvećih individualnih zagađivača u prestonici. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

U toku je realizacija jednog od najznačajnijih ekoloških projekata u 2015. – gašenje kotlarnice „Centar visokih vojnih škola“

Beograd, 31. jul 2015. – Izgradnjom i rekonstrukcijom toplovodne mreže na delu teritorije opštine Savski venac i Rakovica, odnosno na području Dedinja i Topčidera, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ nastavilo je realizaciju najznačajnijeg ekološkog projekta u 2015. godini koji podrazumeva gašenje kotlarnice „Centar visokih vojnih škola“ (nalazi se u Ulici Neznanog junaka br. 38).

Kako bi ovaj projekat bio realizovan, izgradnja i rekonstrukcija toplovodne mreže nastavljena je prekjuče, 29. jula 2015. godine, u delu Omladinske ulice do Ulice Mihajla Avramovića. Ova faza radova bi trebalo da bude završena do 11. avgusta 2015. Radovi će, zatim, fazno biti nastavljeni u Ulici Joce Jovanovića, a nakon toga i u Ulici Stojana Ćelića. Planirano je da sve tri faze radova u ovom delu grada budu završene do kraja avgusta. Istovremeno, izgradnja toplovodne mreže se odvija u Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANIH VOZILA

Na osnovu Zakona o javnoj svojini, „Sl. glasnik“ RS br. 72/2011, Statuta JKP „Beogradske elektrane“, broj I-5970 od 01.04.2013. godine, Odluke Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“ broj I-12434/2 od 17.07.2015. godine, i važećih procedura, JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac, objavljuju :

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANIH VOZILA

Predmet kupoprodaje su rashodovana vozila iz Zastavinog programa ( u daljem tekstu vozila). Vozila nisu u voznom stanju, nisu registrovana i prodaju se u viđenom stanju, bez prava na naknadne reklamacije.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz avansno plaćanje ili neopozivu, bezuslovnu bankarsku garanciju, naplativu na prvi pisani poziv, bez prava protesta i dokazivanja ( u daljem tekstu bankarska garancija).

- Cene u ponudi dati na paritetu sedište prodavca, bez PDV koji će biti naknadno obračunat.

- Prednost kod kupovine imaće onaj kupac koji ponudi najpovoljniju cenu za sva vozila.

- Ako nijedan kupac ne dostavi ponudu za kupovinu svih vozila pod najpovoljnijim uslovima za svako pojedinačno vozilo, prednost kod kupovine će imati kupac koji ponudi kupovinu određenih vozila pod najpovoljnijim uslovima.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti ista vozila, pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje vozila iz specifikacije u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje vozila.

- Minimalna cena za svako pojedinačno vozilo, ispod koje se prodaja ne može ralizovati, data je u okviru „Tehničke specifikacije rashodovanih vozila“.

- Uvid u stanje vozila može se izvršiti se na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, 11070 Novi Beograd, Savski nasip br. 11., svakog radnog dana od 08-14 časova.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE -Kao kupac se može pojaviti privredno društvo, preduzetnik, ili fizičko lice. Kupci su dužni sa da uz ponudu dostave Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV).

3. PODNOŠENjE PONUDA – Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU RASHODOVANIH VOZILA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

- Komisija za poprodaju nakon završenog postupka otvaranja ponuda, u roku od 3 dana, obavestiće pisanim putem sve učesnike u kupoprodaji o izboru najpovoljnijeg kupca .

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE,

ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca, ili dostavi bankarsku garanciju na isti iznos, sa rokom dospeća naplate 30 dana od potpisivanja ugovora.

- Primopredaja kupljenih automobila izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim odgovarajućim porezom, u vidu izvoda banke, ili bankarsku garanciju, bez kojih se primopredaja ne može izvršiti.

Osobe za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 2093 342, e-mail: m.jeremić@beoelektrane.rs

KLIKOM OVDE PREUZMITE TEHNIČKU SPECIFIKACIJU RASHODOVANIH VOZILA KOJA SU PREDMET PRODAJE

Beograd, 01.08.2015.

Objavljeno pod Oglasi | Ostavite komentar

Prekid u isporuci potrošne tople vode iz toplane „Cerak“ 29. i 30. jula

Beograd, 27. jul 2015. Zbog radova u toplani „Cerak“, koji se izvode u sklopu redovnog godišnjeg remonta i pripreme postrojenja za grejnu sezonu 2015/2016., potrošačima koji se toplotnom energijom snabdevaju iz te toplane biće prekinuta Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Privremeni prekidi u isporuci tople vode na Voždovcu i Višnjičkoj banji

Beograd, 20. jul 2015.Zbog rekonstrukcije Ulice vojvode Stepe u okviru koje se rekonstruiše i glavni magistralni toplovod toplane „Voždovac“, kao i toplovodni priključci za objekte u toj ulici, biće prekinuta isporuka toplotne energije za snabdevanje pojedinih potrošača potrošnom toplom vodom od utorka, 21. jula Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar