Dvadesetčetvoročasovno grejanje ponovo od večeras, 06. decembra, zbog niskih spoljnih temperatura

Beograd, četvrtak, 06. decembar 2018. – Usled niskih spoljašnjih temperatura vazduha od večeras, 06. decembra 2018., svi toplotni izvori ponovo prelaze u dvadesetčetvoročasovnu proizvodnju i isporuku toplotne energije potrošačima.

Prethodno, iz istih razloga, dvadesetčetvoročasovno grejanje trajalo je od 27. novembra do 03. decembra, kao i od 18. do 21. novembra 2018.godine, dok je u prethodnoj grejnoj sezoni 2017/2018., u 24-o časovnom režimu rada potrošačima isporučivana toplotna energija čak 82 dana.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Domaćinstva, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

III JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA

Na osnovu Zakona o javnoj svojini, „Sl. glasnik“ RS br. 72/2011, Statuta JKP „Beogradske elektrane“, broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluke Upravnog odbora JKP „Beogradske elektrane “ br. 7-1518/4 od 30.01.2008. godine, Odluke Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane “ br. I-10981/9 od 30.05.2018. godine, i važećih procedura, JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac, objavljuju :

III JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA

Predmet kupoprodaje su rashodovane zalihe iz Magacina sredstava van upotrebe (Magacin 205), ukupno 961 stavki, početne minimalne vrednosti 29.879.074,06 dinara.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz 100 % avansno plaćanje ili neopozivu, bezuslovnu bankarsku garanciju, naplativu na prvi pisani poziv, bez prava protesta i dokazivanja ( u daljem tekstu bankarska garancija).

- Kupci kupuju celokupne rashodovane magacinske zalihe od 961 stavki.

- Delimična kupovina nije moguća.

- Ponuđene cene iz tehničke specifikacije su minimalno prihvatljive cene.

- Cene u ponudi dati po jedinici mere iz tehničke specifikacije, na paritetu sedište prodavca, neutovareno, bez PDV koji će biti naknadno obračunat i koji pada na teret kupca.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti celokupne rashodovane magacinske zalihe pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje celokupne rashodovane magacinske zalihe u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje.

- Svaki zainteresovani kupac dužan je da, kao garanciju za ozbiljnost ponude i uredno izvršenje ugovornih obaveza, uz ponudu dostavi dokaz o uplati depozita u korist prodavca u iznosu od 1.000.000,00 dinara, koji će se aktivirati u slučaju da izabrani kupac, nakon dostavljanja ponude odustane od cena koje je ponudio ili svojom krivicom dovede do raskida ugovora.

-Depozit će biti vraćen, posle zaključenja ugovora, onim zainteresovanim kupcima koji nisu dali najpovoljniju ponudu.

-Kupcu sa kojim prodavac zaključi ugovor depozit će biti vraćen po ralizaciji svih njegovih ugovornih obaveza.

-Uplatu depozita izvršiti na tekući računa prodavca kod JUBMES BANKA AD br. 190-13050-25 svrha doznake : „Depozit za kupovinu rashodovanih magacinskih zaliha“.

- Uvid u stanje rashodovanih magacinskih zaliha može se izvršiti se na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, Savski nasip 11, 11070 Novi Beograd, svakog radnog dana od 08-14 časova.

- Količine preuzetih rashodovanih magacinskih zaliha određuju se brojanjem ili merenjem na kolskoj vagi prodavca uz prisustvo ugovornih strana, i ovako izbrojene i izmerene količine su jedino merodavne.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE -Kao kupac se može pojaviti privredno društvo, preduzetnik, ili fizičko lice. Kupci koji su pravna lica su dužni sa da uz ponudu dostave Izvod o registraciji privrednog subjekta iz APR i Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV).

3. PODNOŠENjE PONUDA – Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

- Komisija za prodaju nakon završenog postupka otvaranja ponuda, u roku od 3 dana, obavestiće pisanim putem sve učesnike u kupoprodaji o izboru najpovoljnijeg kupca.

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE, ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca, ili dostavi bankarsku garanciju na isti iznos, sa rokom dospeća naplate 30 dana od potpisivanja ugovora.

- Primopredaja kupljenih rashodovanih magacinskih zaliha izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim odgovarajućim PDV, u vidu izvoda banke, ili bankarsku garanciju, bez kojih se primopredaja ne može izvršiti.

Osobe za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 011/ 2093342, 064/8998249, e-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

SPECIFIKACIJU PREUZMITE KLIKOM (OVDE)

Objavljeno pod Oglasi, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Zbog povoljnih vremenskih uslova, večeras, 03. decembra, prestaje non-stop grejanje

Beograd, ponedeljak, 03. decembar 2018. – Zbog povoljnih vremenskih uslova, večeras, 03. decembra 2018. u 22 časa prestaje dvadesetčetvoročasovna isporuka toplotne energije potrošačima. Svi toplotni izvori (toplane i kotlarnice) JKP „Beogradske elektrane“ od utorka, 27. novembra 2018. do večeras, 03. decembra, grejali su stanove potrošača u non-stop režimu zbog niskih spoljašnjih temperatura vazduha.
Podsećamo, isporuka toplotne energije i tokom noći trajala je od 18. novembra do 21. novembra 2018., dok je u prethodnoj grejnoj sezoni 2017/2018., u 24-o časovnom režimu rada potrošačima isporučivana toplotna energija čak 82 dana.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Uspostavljena isporuka toplotne energije potrošačima sa grejnih područja toplana „Novi Beograd“ i „Banovo brdo“

Beograd, utorak, 04. decembar 2018. (07.25 h) – Potrošači koji u ponedeljak od 10 časova ujutro nisu imali grejanje na delu Novog Beograda i Bežanijske kose, tokom jučerraljnjeg dana ponovo su snabdeveni toplotnom energijom. Takođe, od jutros je nastavljena isporuka toplotne energije potrošačima sa grejnog područja toplane „Banovo brdo“.

(Prethodno) Zbog kvara na magistralnom toplovodu M4 na grejnom području toplane Novi Beograd, danas 3. decembra 2018. od 10 časova obustavlja se isporuka toplotne energije korisnicima u delu naselja Belvil u Ulici Jurija Gagarina 12, 12a, 14, 14n 14l, 14i, 14ž, 14d i 14 b, bloku 67a (Ulica Uroša Martinovića), blokovi 64 i 63, severni deo bloka 62 i južni deo bloka 62 od Jurija Gagarina 80 do broja 108, severni deo bloka 61 i naselje Bežanijska kosa.
Očekuje se da će kvar
na pomenutom toplovodu biti otklonjen danas, 3. decembra, do 20 časova.

( Prethodno) Zbog hitne popravke kvara na toplovodu, na raskrsnici ulica Žarkovačka i Mire Popare – grejno područje toplane „Banovo brdo“, danas – 3. decembra, od 9.00 časova, bez isporuke toplotne energije su potrošači iz sledećih ulica: Blagoja Parovića 102a/b/v/g/d, 103, 103/a, 104, 105, 105a, 107, 107/a/b/v/g/d, 109, 111, 113a/b, 115a/b/v/g/d, 117, 117a, 119, 119a; Žarkovačka 21g/v, 24, 38-60; Kraljice Katarine 108, 119, 122, 128, 136, 152-158 i Mire Popare 85.

Ekipe za hitne intervencije su na terenu, uveliko već rade na otklanjanju kvara. Nastavak isporuke toplotne energije potrošači iz navedenih ulica sa grejnog područja toplane „Banovo brdo“, mogu očekivati, sutra-4. decembra, u ranim jutarnjim časovima.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Demanti na tvrdnje pojedinih medija da je deo potrošača u delu centra grada u subotu, 24. novembra 2018., bio bez grejanja zbog izgradnje „Beograda na vodi“

Beograd, 30. novembar 2018. – Pojedini mediji objavili su informaciju da se u subotu, 24. novembra 2018. godine, kako je navedeno, „desetine hiljada ljudi smrzavalo u većem delu centra grada zbog kvara do kojeg je došlo usled izvođenja radova na gradilištu Beograda na vodi“, a što je neistina.

Istina je da su delovi centralne gradske zone bili bez grejanja u subotu, 24. novembra 2018. godine, od 09.00 časova do 22.00 časa (kada je bio i završen grejni dan) zbog kvara na delu magistralnog toplovoda (M6) na grejnom području toplane „Novi Beograd“ iz kojeg se snabdevaju potrošači u pomenutom delu grada, a koji se desio u toplovodnoj komori u Savskoj ulici. Činjenica je da se toplovodna komora u kojoj je bio kvar na delu magistralnog toplovoda uopšte ne nalazi u zoni gradilišta „Beograda na vodi“, niti je taj magistralni toplovod uopšte fizički povezan niti sa jednim objektom u „Beogradu na vodi“. Nepobitna istina je da se kvar dogodio zbog velikog broja čestih termičkih naprezanja magistralnog toplovoda, što je uobičajna pojava u termotehnici, i da na njemu nije došlo do kvara zbog radova u okviru izgradnje objekata u sklopu projekta „Beograd na vodi“. Takođe, činjenica je i da su terenske ekipe za hitne intervencije radile više od 12 sati bez prekida kako bi u najkraćem roku popravile ovaj kvar, a da bi potrošači dobili grejanje u nedelju, 25. novembra 2018. godine, u 07.00 časova, kada i svi potrošači JKP „Beogradske elektrane“. Takođe, činjenica je i da su potrošači i mediji o ovom kvaru obavešteni pre isključenja potrošača, a ne post-festum.

Inače, radovi su obavljeni u subotu, 24. novembra, kada je spoljašnja temperatura vazduha bila viša od 10 stepeni Celzijusa da bi se izbegla veća havarija u narednim danima kada je prognozirana niska spoljašnja temperatura vazduha, koja zahteva 24.-o časovnu isporuku toplotne energije potrošačima i kada bi posledice prekida isporuke toplotne energije po njih bile veće i neprijatnije.

JKP „Beogradske elektrane“ će i ubuduće u najpovoljnijim trenucima po potrošače otklanjati sve kvarove da bi sprečile veće posledice, jer je zadovoljstvo korisnika na prvom mestu.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Domaćinstva, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Gradonačelnik prof.dr. Zoran Radojičić obišao „Beogradske elektrane“

Beograd, 28. novembar 2018. – Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić obišao je jutros toplanu „Novi Beograd” gde se uverio da svi sistemi funkcionišu i da Beograđani imaju kvalitetno grejanje.

Radojičić je, zajedno sa rukovodstvom JKP „Beogradske elektrane”, posetio Termokomandu, Dispečerski centar i pogon za proizvodnju toplotne energije.

– S obzirom na to da je noćas počeo da pada sneg i da su niske temperature tokom noći, „Elektrane” su prešle na režim dvadesetčetvoročasovnog grejanja i celokupni grejni sistem u Beogradu dobro funkcioniše. U glavnom gradu se na ovaj način greje 311.000 stanova, mreža je duga 1.500 kilometara, a 2.000 ljudi radi na tome da stanovi budu topli – istakao je gradonačelnik.

On je rekao da je beogradski sistem daljinskog grejanja veoma složen, kao i da Grad Beograd iz godine u godinu ulaže u razvoj energetskog sistema.

– Konkretno, naredne godine ćemo dograditi novo postrojenje u toplani na Voždovcu, u vrednosti od šest miliona evra. Tamo će se proizvoditi struja, a ujedno grejaće se i stanovi. Aktuelizaćemo i projekat toplovoda Obrenovac TENT „A” – toplana „Novi Beograd”. Time će grad imati potpunu energetsku sigurnost, a uštedeće se ogromne količine novca. Strategija prestonice je ekološka i u naredne tri godine, ugasićemo kotlarnice na čvrsta goriva. Cilj nam je da naše toplane koriste energiju koja je ekološki prihvatljiva, čime će celokupni sistem biti na evropskom standardu. Takođe, zbog energetske sigurnosti, sprovodimo program rehabilitacije sistema i samo prošle godine zamenili smo oko 60 kilometara toplovoda – kazao je Radojičić.

Gradonačelnik je ukazao da se iz toplane „Novi Beograd” greje 40 odsto stanova.

– To je dokaz da se radi o velikom i značajnom sistemu za grad. Sa ponosom ističem da se ovde na Novom Beogradu nalazi najveći vrelovodni kotao na Balkanu – kaže gradonačelnik.

„Beogradske elektrane”, sa 15 velikih toplotnih izvora – toplana i 23 kotlarnice, ukupno instalisanog kapaciteta oko 2.800 MW, predstavljaju najvećeg pojedinačnog potrošača energenata u Srbiji, prevashodno prirodnog gasa.

Radojičić: Savremenom tehnologijom u „Beogradskim elektranama” uštedećemo preko 500 miliona godišnje

Dispečerski centar JKP „Beogradske elektrane” započeo je novi, savremeni model upravljanja i praćenja rada daljinskog grejanja u Beogradu. Proizvodni sistem, distributivna mreža i stanica od pre dve nedelje funkcionišu uz najviše standarde koji su naši stručnjaci preneli iz Japana.

– „Beogradske elektrane” sada koriste visokotehnološko rešenje za upravljanje po principima „pametnih gradova”, tako da će ostvariti uštedu od preko 500 miliona dinara godišnje i smanjiti potrošnju gasa za oko tri procenta – istakao je danas gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić.

Ovako velika ušteda moguća je zahvaljujući savremenom kompjuterskom programu koji JKP „Beogradske elektrane” sada poseduje, a čijom upotrebom se, u skladu sa vremenskim uslovima, usklađuje isporuka toplotne energije.

– To znači da su tokom hladnih dana Beograđanima stanovi topli, što je najvažnije, a da se pritom vodi računa da se ne troši više električne energije nego što je potrebno. Na osnovu pregleda vremenskih prognoza, koje se ažuriraju na svakih 15 minuta, može se predvideti koliko će se energenata potrošiti u naredna 72 sata – ističe gradonačelnik.

Radojičić je podsetio da je JKP „Beogradske elektrane” najveći proizvođač i distributer toplotne energije u Jugoistočnoj Evropi i istakao da ovaj centar maksimalno racionalizuje potrošnju toplotne energije u Beogradu.

– Uvođenje ove savremene metode predstavlja veliki korak u našim naporima da Beograd razvijamo u pravcu „pametnih gradova”. „Pametni gradovi” koriste savremene tehnologije za unapređenje kvaliteta života građana i koriste ekološka rešenja da bi gradovi bili zdraviji za život. Nastavićemo da unapređujemo rad gradskih toplana i grejnog sistema. Na taj način, građanima ćemo obezbediti funkcionalniji sistem i napraviti finansijske i energetske uštede – istakao je Radojičić.

Beoinfo vesti

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Otklonjen kratkotrajni poremećaj u snabdevanju potrošača u delu centra grada, normalizovano snabdevanje toplotnom energijom

Beograd, sreda, 28. novembar 2018. (14 časova; update 16.15; 17.15; 18 časova) – Kvar manjeg obima zbog kojeg potrošači koji se nalaze u delu centralne gradske zone kratkotrajno nisu imali snabdevanje toplotnom energijom je otkonjen, a snabdevanje toplotnom energijom je normalizovano. Bez grejanja od 14 časova do oko 17.30 časova bili su Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Non-stop grejanje od juče, 27. novembra, sistem stabilno funkcioniše

Beograd, sreda, 28. novembar 2018. - Svi toplotni izvori (toplane i kotlarnice) JKP „Beogradske elektrane“ od juče, 27. novembra 2018., zbog niskih spoljašnjih temperatura vazduha, ponovo su prešli u 24-o časovnu proizvodnju i isporuku toplotne energije potrošačima, pa grejanje stanova funkcioniše i tokom noći.

Prema Pravilima o radu distributivnog sistema daljinskog grejanja, koji je usvojila Skupština grada Beograda, ukoliko je temperatura spoljašnjeg vazduha izmerena u 18.00 časova niža od +1 stepen Celzijusa i prognozirane temperature spoljašnjeg vazduha u vremenu od 22.00 do 06.00 časova su niže od nula stepeni Celzijusa, proizvodnja toplotne energije traje kontinuirano 24 časa.

Ovakav režim rada trajaće sve dok traju pomenuti vremenski uslovi. Podsećamo, isporuka toplotne energije i tokom noći trajala je od 18. novembra do 21. novembra 2018., dok je u prethodnoj grejnoj sezoni 2017/2018., u 24-o časovnom režimu rada potrošačima isporučivana toplotna energija čak 82 dana.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Popravljen kvar na magistralnom toplovodu, obnovljena isporuka toplotne energije potrošačima koji juče nisu imali grejanje

Beograd, nedelja, 25. novembar 2018. – Popravljen je kvar na delu magistralnog toplovoda M6 na grejnom području toplane „Novi Beograd“ iz kojeg se toplotnom energijom snabdevaju delovi centralne gradske zone Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Neodložna popravka kvara na magistralnom toplovodu, deo potrošača u centru grada, zoni oko Hrama Svetog Save i delu Neimara bez grejanja od 9.00 časova

Beograd, subota, 24. novembar 2018. – Usled neodložne popravke kvara na delu magistralnog toplovoda M6 na grejnom području toplane „Novi Beograd“ iz kojeg se toplotnom energijom snabdevaju delovi centralne gradske zone, danas, od 09 časova, Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni