JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA NEPOSREDNOM POGODBOM

Na osnovu  Statuta JKP “Beogradske elektrane”, broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluka Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj I-1238/9, I-1238/10 od 30.01.2020. godine, i broj I-41/6, I-41/7 od 26.01.2022. godine, Odluke Direktora br. EFP-29802/22 od 27.04.2022. godine kao i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe broj broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine,  JKP “Beogradske elektrane”, kao prodavac, objavljuju :

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA

NEPOSREDNOM POGODBOM

Predmet kupoprodaje su rashodovane zalihe iz Magacina sredstava van upotrebe (Magacin 205), ukupno 758 stavki.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz 100 % avansno plaćanje ili neopozivu, bezuslovnu bankarsku garanciju, naplativu na prvi pisani poziv, bez prava protesta i dokazivanja (u daljem tekstu bankarska garancija).

- Kupci kupuju celokupne rashodovane magacinske zalihe od 758 stavki.

- Delimična kupovina nije moguća.

-Ponuđenu cenu dati kao jedinstvenu cenu za celokupne rashodovane magacinske zalihe.

- Cenu u ponudi dati, na paritetu sedište prodavca, neutovareno, bez PDV koji će biti naknadno obračunat i koji pada na teret kupca.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti celokupne rashodovane magacinske zalihe pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje celokupne rashodovane magacinske zalihe u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje.

- Svaki zainteresovani kupac dužan je da, kao garanciju za ozbiljnost ponude i  uredno izvršenje ugovornih obaveza, uz ponudu dostavi dokaz o uplati depozita u  korist prodavca  u iznosu od 1.000.000,00 dinara, koji će se aktivirati u slučaju da izabrani kupac, nakon dostavljanja ponude, odustane od cena koje je ponudio ili svojom krivicom dovede do raskida ugovora.

-Depozit će biti vraćen, posle zaključenja ugovora, onim zainteresovanim kupcima koji nisu dali najpovoljniju ponudu.

-Kupcu sa kojim prodavac zaključi ugovor depozit će biti vraćen po ralizaciji svih njegovih ugovornih obaveza.

-Uplatu depozita izvršiti na tekući računa prodavca kod  BANCA INTESA  br. 160-6791-73 svrha doznake : „Depozit za kupovinu rashodovanih magacinskih zaliha“.

- Uvid u stanje rashodovanih magacinskih zaliha  može se izvršiti se na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, Savski nasip 11, 11070 Novi Beograd, svakog radnog dana od 08-14 časova.

- Količine preuzetih rashodovanih magacinskih zaliha određuju se brojanjem ili  merenjem na kolskoj vagi prodavca uz prisustvo ugovornih strana, i ovako izbrojene i  izmerene količine su jedino merodavne.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE -Kao kupac se može pojaviti privredno društvo, preduzetnik, ili fizičko lice. Kupci koji su pravna lica su dužni sa da uz ponudu dostave Izvod o registraciji privrednog subjekta iz APR i Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV).

3. PODNOŠENjE PONUDA – Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

- Komisija za prodaju nakon završenog postupka otvaranja ponuda, u roku od 3 dana, obavestiće pisanim putem sve učesnike u kupoprodaji o izboru najpovoljnijeg kupca.

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE,

ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca, ili dostavi bankarsku garanciju na isti iznos, sa rokom dospeća naplate 30 dana od potpisivanja ugovora.

- Primopredaja kupljenih rashodovanih magacinskih zaliha izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim odgovarajućim PDV, u vidu izvoda banke, ili bankarsku garanciju, bez kojih se primopredaja ne može izvršiti.

Osobe za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 011/2093-342, 064/899 8249, e-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

CELOKUPNU SPECIFIKACIJU MAGACINSKIH ZALIHA KOJA SU PREDMET PRODAJE PREUZMITE KLIKOM (OVDE)

Objavljeno pod Oglasi | Komentari su isključeni

Otvoreno pismo sindikata JKP „Beogradske elektrane“: Toplane ne pljačkaju Beograđane. Prestanite da obmanjujete javnost, posledice trpe zaposleni

Kao predstavnici sindikata zaposlenih u JKP „Beogradske elektrane“ osećamo potrebu i imamo dužnost da se obratimo građanima Beograda i korisnicima usluga daljinskog sistema grejanja, u ime svih zaposlenih u preduzeću i reagujemo na neistinite optužbe pojedinih medija da naše preduzeće „pljačka“ korisnike.

Pojedini mediji iskoristili su izveštaj koji je sačinila Državna revizorska institucija (DRI) i preokrenuli istinu i na krajnje nekorektan način ukaljali ugled preduzeća i omalovažili rad svakog zaposlenog.

Neosnovani napadi na preduzeće direktno utiču na sve radnike, posebno na kolege koji rade u najtežim uslovima, po kiši, po snegu, koji se i u najtežim uslovima trude da Beograđanima obezbede dobro grejanje.  Onda dođemo u situaciju da predstavnici pojedinih stranaka i udruženja mogu javno i bez posledica da iznese laži i obezvređuju naš rad.

JKP „Beogradske elektrane“ u svom radu poštuju sve zakone i Odluku o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu. Godinama unazad ulažemo značajna sredstva u modernizaciju podstanica kako bi omogućili prelazak na naplatu prema utrošku. Objekti koji su se nakon 2010. godine priključivali na sistem „Beogradskih elektrana“ grejanje plaćaju po potrošnji i njihovi objekti su energetski efikasni.  Tehnički je sve spremno, ali šta ćemo sa više 100.00 vlasnika objekata koji imaju lošu izolaciju i stolariju, a naši su dugogodišnji korisnici, neki i od osnivanja preduzeća. Oni mogu da očekuju mnogo veće račune za grejanje. Njih ne možemo i ne smemo da zaboravimo. Naš osnivač Skupština grada treba da odluči o daljim koracima u vezi sa rešavanjem problema u vezi prelaskom sa paušalnog na naplatu po utrošku. Na nama se slamaju koplja.  Naši zaposleni kada izlaze na teren trpe uvrede vlasnika stanova koji čuju neistine preko medija i daju sebi za pravo da ih nazivaju lopovima.

Molimo sve koji izvrću državne izveštaje i koriste poluistine, rekla- kazala informacije da  prestanu da obmanjuju javnost. Nažalost, danas svako može u sredstvima javnog informisanja da kaže šta želi, iznese laž i da ne odgovara, a sve zarad mizernih političkih poena. Mi se ne bavimo politikom već nam je obaveza da građanima Beograda obezbedimo stabilno snabdevnje toplotnom energijom.

Sindikalna organizacija JKP “Beogradske elektrane”

Sindikat Nezavisnost JKP „Beogradske elektrane“

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Pojašnjenje navoda iz izveštaja Državne revizorske institucije (DRI)

Povodom teksta novinske agencije BETA „ DRI: „Beogradske elektrane“ grejanje naplaćivale prema površini, a ne potrošnji“, objavljenog 1. juna 2022. godine, a koji su preneli pojedini mediji, ovo gradsko preduzeće ima obavezu prema svojim potrošačima i svim građanima Beograda da pojasni navode iz izveštaja Državne revizorske institucije (DRI).

Politika poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ je da stanovnicima glavnog grada bude obezbeđena sigurna i kvalitetna isporuka toplotne energije i sve u interesu korisnika usluga daljinskog grejanja.

Korisnicima je omogućeno da odlukom Skupštine stanara izaberu vrstu i način obračuna naknade za isporučenu toplotnu energiju. Odluka o načinu obračuna naknade za isporučenu toplotnu energiju je u nadležnosti potrošača, odnosno Skupštine stanara.

Obaveštenje o postupku i uslovima za promenu načina obračuna toplotne energije je jasno istaknuta na sajtu „Beogradskih elektrana“ i svaka Skupština stanara ukoliko želi može da promeni način obračuna i da pređe sa paušalnog načina obračuna na naplatu prema utrošku . Poslednjih godina, „Beogradske elektrane“ su na sve načine, preko medija, i tribina aktivno učestvovale o edukaciji korisnika o načinu efikasnog korišćenja toplotne energije, merama štednje sa efektima na smanjenje troškova za isporučenu toplotnu energiju.

Kad Skupština grada, u svojstvu osnivača „Beogradskih elektrana“ donese obavezujuću odluku koja se odnosi na sve potrošače koji su priključeni na sistem daljinskog grejanja,“Beogradske elektrane“ će u razumnom periodu, u roku od tri godine, a po preporuci Državne revizorske institucije preći na novi način obračuna i naplate. Time će formalan proces biti usklađen sa zakonom, a kasnije će vlasnici stanova sami odlučivati koji model raspodele će zahtevati od preduzeća.

Reklo bi se da će tim činom problem biti rešen. Nažalost neće, jer postoje i ozbiljne negativne posledice.

Mera “naplata po utrošku“ u osnovi treba da omogući potrošaču da vodi računa o sopstvenoj potrošnji i prilagodi je svojim materijalnim mogućnostima, po principu svako plaća samo ono što je potrošio. Sve to dobija puni smisao samo u energetski efikasnim , odnosno energetski saniranim, objektima kolektivnog stanovanja. Opšte je poznato da su stare zgrade kolektivnog stanovanja u osnovi energetski neefikasne. Skoro izvesno, uvođenjem novog sistema obračuna, dobićemo oko 100.000 kupaca-vlasnika stanova, odnosno 300-400.000 nezadovoljnih građana koji u tim stanovima žive,  koji će svoj konfor i stečene navike morati skupo da plate, jer će im godišnji izdatak za grejanje biti znatno veći nego što je bio u paušalnom sistemu naplate ( koji je u osnovi baziran na principu društvene solidarnosti ). Ne treba zaboraviti ni činjenicu da će se javiti nezadovoljstvo i kod onih korisnika koji su naučili da se greju izuzetno dobro, a nisu vodili računa o potrošnji toplotne energije, i plaćali su mesečni račun u fiksnom – paušalnom iznosu. Naravno, oni će i dalje moći da se greju kvalitetno, ali će taj konfor morati realno da plate po utrošku, i to će im neminovno povećati troškove za grejanje. Ta grupa potrošača nije zanemarljiva, i zaslužuje pažnju pri donošenju odluke od strane Osnivača.

Predhodni stav je uvek bio izazov i prepreka svakoj gradskoj upravi – vlasti da donese opšte obavezujuću odluku, pa zato pribegava delimičnim rešenjima koja istovremeno podstiču energetsku sanaciju objekata i naplatu po utrošku, kako bi izazvala sinergetski efekat na upravljanje toplotnom energijom. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Rade Basta: Svaka Vam čast predsedniče što brinete za Srbiju i svoj narod. Hvala za energetsku stabilnost

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“, na čelu sa Radetom Bastom, direktorom obradovala je vest da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u dogovoru sa Vladimirom Putinom, za građane Srbije i privredu obezbedio prirodni gas za predstojeću grejnu sezonu po povoljnijim cenama od ostalih evropskih zemalja.

-Predsedniku dugujemo veliku zahvalnost. Preduzeće na čijem sam čelu je najveći potrošač prirodnog gasa u zemlji, najveći proizvođač i distributer toplotne energije u Jugoistočnoj Evropi i snabdevamo više od milion građana Beograda. Naše brige su nestale kada je predsednik izjavio da ćemo imati sigurnu zimu i da nam predstoji potpisivanje novog gasnog ugovora.  Ovaj dogovor važan je i za energetsku i za ekonomsku stabilnost Srbije. Svaka Vam čast  i veliko hvala predsedniče što ste rešili goruće pitanje sa kojim se suočava Evropa. Još jednom ste dokazali da ste lider od poverenja i da vodite ispravnu i doslednu politiku, istakao je Rade Basta i napomenuo da zaposleni u ovom gradskom preduzeću već uveliko izvode remontne radove i pripremaju se za predstojeću zimu.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Ukrajina novi zid između istoka i zapada

Svet se i ranije susretao sa različitim geopolitičkim krizama koje su se u većoj ili manjoj meri odražavale na svetsku ekonomiju. Uglavnom su te krize bile kontrolisane kako bi ostale lokalnog karaktera bez velikog uticaja na ključna ekonomska kretanja, međutim ruska invazija na Ukrajinu promenila je sve i pokazala da model vojne neutralnosti u Evropi više nije održiv i da je to pogrešan koncept.

Evropska unija se već nalazi u produženoj recesiji zbog rata u Ukrajini nakon pandemije Kovid 19 i sa pretpostavkom da će se rat nastaviti, da će sankcije prema Rusiji ostati na snazi i još se pojačati Srbija će se naći u situaciji prelivanja krize i recesije koja može doći do 9% kao i ogromne inflacije koja zbog potresa u vezi sa ključnim sirovinama i proizvodima zahteva strožiju monetarnu politiku što je jako teško održivo tokom kriza. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

II JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA

Na osnovu  Statuta JKP “Beogradske elektrane”, broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluka Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj I-1238/9, I-1238/10 od 30.01.2020. godine, i broj I-41/6, I-41/7 od 26.01.2022. godine, kao i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe broj broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine,  JKP “Beogradske elektrane”, kao prodavac, objavljuju :

II JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA

Predmet kupoprodaje su rashodovane zalihe iz Magacina sredstava van upotrebe (Magacin 205), ukupno 758 stavki, početne minimalne vrednosti 19.000.112,16 dinara.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz 100 % avansno plaćanje ili neopozivu, bezuslovnu bankarsku garanciju, naplativu na prvi pisani poziv, bez prava protesta i dokazivanja (u daljem tekstu bankarska garancija).

- Kupci kupuju celokupne rashodovane magacinske zalihe od 758 stavki.

- Delimična kupovina nije moguća.

- Ponuđene cene iz tehničke specifikacije su minimalno prihvatljive cene.

- Cene u ponudi dati  po jedinici mere iz tehničke specifikacije, na paritetu sedište prodavca, neutovareno, bez PDV koji će biti naknadno obračunat i koji pada na teret kupca.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti celokupne rashodovane magacinske zalihe pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje celokupne rashodovane magacinske zalihe u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje.

- Svaki zainteresovani kupac dužan je da, kao garanciju za ozbiljnost ponude i  uredno izvršenje ugovornih obaveza, uz ponudu dostavi dokaz o uplati depozita u  korist prodavca  u iznosu od 1.000.000,00 dinara, koji će se aktivirati u slučaju da izabrani kupac, nakon dostavljanja ponude, odustane od cena koje je ponudio ili svojom krivicom dovede do raskida ugovora.

-Depozit će biti vraćen, posle zaključenja ugovora, onim zainteresovanim kupcima koji nisu dali najpovoljniju ponudu.

-Kupcu sa kojim prodavac zaključi ugovor depozit će biti vraćen po ralizaciji svih njegovih ugovornih obaveza.

-Uplatu depozita izvršiti na tekući računa prodavca kod  BANCA INTESA  br. 160-6791-73 svrha doznake : „Depozit za kupovinu rashodovanih magacinskih zaliha“.

- Uvid u stanje rashodovanih magacinskih zaliha  može se izvršiti se na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, Savski nasip 11, 11070 Novi Beograd, svakog radnog dana od 08-14 časova.

- Količine preuzetih rashodovanih magacinskih zaliha određuju se brojanjem ili  merenjem na kolskoj vagi prodavca uz prisustvo ugovornih strana, i ovako izbrojene i  izmerene količine su jedino merodavne.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE -Kao kupac se može pojaviti privredno društvo, preduzetnik, ili fizičko lice. Kupci koji su pravna lica su dužni sa da uz ponudu dostave Izvod o registraciji privrednog subjekta iz APR i Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV).

3. PODNOŠENjE PONUDA – Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

- Komisija za prodaju nakon završenog postupka otvaranja ponuda, u roku od 3 dana, obavestiće pisanim putem sve učesnike u kupoprodaji o izboru najpovoljnijeg kupca.

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE,

ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca, ili dostavi bankarsku garanciju na isti iznos, sa rokom dospeća naplate 30 dana od potpisivanja ugovora.

- Primopredaja kupljenih rashodovanih magacinskih zaliha izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim odgovarajućim PDV, u vidu izvoda banke, ili bankarsku garanciju, bez kojih se primopredaja ne može izvršiti.

Osobe za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 011/2093-342, 064/899 8249, e-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

CELOKUPNU SPECIFIKACIJU MAGACINSKIH ZALIHA KOJA SU PREDMET PRODAJE PREUZMITE KLIKOM (OVDE)

Objavljeno pod Oglasi | Komentari su isključeni

Zorana Mihajlović, Rade Basta, i Zoran Radojičić potpisali triletaralni ugovor o korišćenju zajma za rehabilitaciju sistema daljinskog grejanja

Basta: Diverzifikacija u snabdevanju energentima prioritet

Beograd, 13. maj 2022. – Rade Basta, direktor JKP „Beogradske elektrane“, Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Republike Srbije i Zoran Radojičić, gradonačelnik Beograda, potpisali su danas triletaralni ugovor o korišćenju sredstava zajma namenjenih projektu „Rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji – faza 5“. Svečanom potpisivanju prisustvovao je i Tomas Šiba, ambasador SR Nemačke.

Sredstva iz kredita nemačke KfW banke, „Beogradske elektrane“ će utrošiti za kompletnu rekonstrukciju i modernizaciju toplane „Cerak” čija oprema je stara skoro 40 godina. Za rekonstrukciju će biti utrošeno 14 miliona evra, od čega 11 miliona evra iz kredita i do tri miliona evra iz sredstava „Beogradskih elektrana“. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA

Na osnovu  Statuta JKP “Beogradske elektrane”, broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluka Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj I-1238/9, I-1238/10 od 30.01.2020. godine, broj I-41/6, I-41/7 od 26.01.2022. godine, Odluke Direktora br. EFP-29802/22 od 27.04.2022. godine, kao i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe broj broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine,  JKP “Beogradske elektrane”, kao prodavac, objavljuju :

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA

Predmet kupoprodaje su rashodovane zalihe iz Magacina sredstava van upotrebe (Magacin 205), ukupno 758 stavki, početne minimalne vrednosti 27.143.017,37 dinara.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz 100 % avansno plaćanje ili neopozivu, bezuslovnu bankarsku garanciju, naplativu na prvi pisani poziv, bez prava protesta i dokazivanja (u daljem tekstu bankarska garancija).

- Kupci kupuju celokupne rashodovane magacinske zalihe od 758 stavki.

- Delimična kupovina nije moguća.

- Ponuđene cene iz tehničke specifikacije su minimalno prihvatljive cene.

- Cene u ponudi dati  po jedinici mere iz tehničke specifikacije, na paritetu sedište prodavca, neutovareno, bez PDV koji će biti naknadno obračunat i koji pada na teret kupca.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti celokupne rashodovane magacinske zalihe pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje celokupne rashodovane magacinske zalihe u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje.

- Svaki zainteresovani kupac dužan je da, kao garanciju za ozbiljnost ponude i  uredno izvršenje ugovornih obaveza, uz ponudu dostavi dokaz o uplati depozita u  korist prodavca  u iznosu od 1.000.000,00 dinara, koji će se aktivirati u slučaju da izabrani kupac, nakon dostavljanja ponude, odustane od cena koje je ponudio ili svojom krivicom dovede do raskida ugovora.

-Depozit će biti vraćen, posle zaključenja ugovora, onim zainteresovanim kupcima koji nisu dali najpovoljniju ponudu.

-Kupcu sa kojim prodavac zaključi ugovor depozit će biti vraćen po ralizaciji svih njegovih ugovornih obaveza.

-Uplatu depozita izvršiti na tekući računa prodavca kod  BANCA INTESA  br. 160-6791-73 svrha doznake : „Depozit za kupovinu rashodovanih magacinskih zaliha“.

- Uvid u stanje rashodovanih magacinskih zaliha  može se izvršiti se na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, Savski nasip 11, 11070 Novi Beograd, svakog radnog dana od 08-14 časova.

- Količine preuzetih rashodovanih magacinskih zaliha određuju se brojanjem ili  merenjem na kolskoj vagi prodavca uz prisustvo ugovornih strana, i ovako izbrojene i  izmerene količine su jedino merodavne.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE -Kao kupac se može pojaviti privredno društvo, preduzetnik, ili fizičko lice. Kupci koji su pravna lica su dužni sa da uz ponudu dostave Izvod o registraciji privrednog subjekta iz APR i Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV).

3. PODNOŠENjE PONUDA – Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

- Komisija za prodaju nakon završenog postupka otvaranja ponuda, u roku od 3 dana, obavestiće pisanim putem sve učesnike u kupoprodaji o izboru najpovoljnijeg kupca.

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE, ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca, ili dostavi bankarsku garanciju na isti iznos, sa rokom dospeća naplate 30 dana od potpisivanja ugovora.

- Primopredaja kupljenih rashodovanih magacinskih zaliha izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim odgovarajućim PDV, u vidu izvoda banke, ili bankarsku garanciju, bez kojih se primopredaja ne može izvršiti.

Osobe za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 011/2093-342, 064/899 8249, e-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

CELOKUPNU SPECIFIKACIJU MAGACINSKIH ZALIHA KOJA SU PREDMET PRODAJE PREUZMITE KLIKOM (OVDE)

Objavljeno pod Oglasi | Komentari su isključeni

Svim radnicima u energetskom sektoru, direktor JKP „Beogradske elektrane“ Rade Basta, čestita Prvi maj – praznik rada!

BEOGRAD, 01. maj 2022.- Direktor JKP „Beogradske elektrane“ Rade Basta čestita Prvi maj – Međunarodni praznik rada, svim radnicima i poslodavcima u energetskom sektoru, podsećajući na važnu simboliku koju nosi ovaj datum: borba za radnička prava i izraz radničke solidarnosti.

„Svet rada se promenio, ali želja za boljim položajem radnika i unapređenje njihovih prava, moraju ostati stalni zadatak države Srbije i prioritet svih nas ukoliko želimo da gradimo pravedno društvo i društvo zadovoljnih radnika.  Nažalost, veliki broj grđana nema priliku da ostvari jedno od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo na rad. Iz tog razloga, želim da zajedničkim snagama, upornošću i svakodnevnim ulaganjem napora nastojimo da napravimo promene, u kojoj će svaki čovek imati jednake mogućnosti da svojim radom obezbeđuje egzistenciju sebi i svojoj porodici. Zato izražavam očekivanja, u ovom izazovnom i teškom vremenu da će država Srbija uspeti da nađe ravnotežu između rada i kapitala, odnosno da će ekonomski razvoj doprineti socijalnoj pravdi i obezbediti dostojanstven rad za sve naše građane. Srećan Vam Prvi maj – Međunarodni praznik rada!

Direktor JKP „Beogradske elektrane“ Rade Basta

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2021. godinu za energetske delatnosti distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas i javno snabdevanje prirodnim gasom, sa izveštajem nezavisnog revizora

• FI sa mišljenjem revizora za delatnost javno snabdevanje prirodnim gasom

• FI sa mišljenjem revizora za delatnost distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas

Objavljeno pod Finansijski izveštaji | Komentari su isključeni