Zbog radova JP „Srbijagas“, i toplana „Dunav“ kratkotrajno prekida isporuku potrošne tople vode

BEOGRAD, 19. maj 2017. – Zbog radova Javnog preduzeća „Srbijagas“ na delu distributivnog gasovoda, pored toplana „Konjarnik“ i „Medaković“, i toplana „Dunav“ neće isporučivati toplotnu energiju za pripremu potrošne tople vode, danas, 19. maja 2017. od 15.00 časova. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Kratkotrajni prekid snabdevanja potrošača potrošnom toplom vodom iz toplana „Medaković“ i „Konjarnik“ u petak, 19. maja 2017.

BEOGRAD, 18. maj 2017.Zbog radova Javnog preduzeća „Srbijagas“ na delu distributivnog gasovoda iz kojeg se prirodnim gasom snabdevaju toplane „Konjarnik“ i „Medaković“, u petak, 19. maja 2017. godine, u periodu od 08.00 do 22.00 časa biće prekinuta proizvodnja toplotne energije za pripremu potrošne tople vode, a samim tim i snabdevanje potrošača pomenutih toplana.

Čim JP „Srbijagas“ završi radove i obnovi snabdevanje toplana „Konjarnik“ i „Medaković“ prirodnim gasom, odmah će započeti proizvodnja toplotne energije za pripremu potrošne tople vode i snabdevanje potrošača.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Korisnici potrošne tople vode s grejnog područja toplane „Batajnica“ nemaju isporuku toplotne energije zbog kvara na magistralnom toplovodu.

Beograd, 14. maj 2017 – Korisnici potrošne tople vode sa grejnog područja toplane „Batajnica“, danas, 14. maja 2017, Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Aleksić: Za investicije i tekuće održavanje planirano oko 9,5 milijardi dinara u 2017.

Goran Aleksić, direktor JKP „Beogradske elektrane“, 11. aprila 2017. godine, predstavio je u Privrednoj komori Beograda Plan javnih nabavki preduzeća. Cilj je da u narednom periodu i druga gradska preduzeća predstave svoje planove javnih nabavki i poslovanja, kako bi javnost bila upoznata sa radom preduzeća.

Tom prilikom Goran Aleksić, direktor preduzeća, istakao je da su „Beogradske elektrane“ izdvojile 27 milijardi dinara za javne nabavke, dok je, od te sume, za popravku toplovodne mreže odvojeno oko tri milijarde dinara. On je naglasio i da će u glavnom gradu biti ugašeno još šest kotlarnica, tako da se će do 2020. godine, stanovi Beograđana grejati na „čistu“ energiju.

- Izdvojili smo 27 milijardi dinara, od čega je 16,5 milijardi za nabavku energenata. Najvažniji deo posla u ovoj i narednoj godini je rehabilitacija mreže sistema daljinskog grejanja, za šta je izdvojeno oko tri milijarde dinara. Za investicije i tekuće održavanje u ovoj godini, „Beogradskle elektrane“ planiraju da utroše oko 9,5 milijardi dinara. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Direktor Goran Aleksić: Izgradnja toplodalekovoda Obrenovac-Beograd je od nacionalnog značaja

Najave da bi Srbija do kraja ove godine mogla da otvoriti pregovaračko Poglavlje 27 u velikoj meri utiču na sektor energetike koji poslednjih godina veliki akcenat stavlja na uspostavljanje balansa između proizvodnje energije iz dostupnih izvora, potrošnje energije sa tržišnim i socijalno održivim karakterom, i efikasnije proizvodnje i korišćenja što „čistije“ energije iz obnovljivih izvora (OIE). Takođe, novi strateški planovi Evropske Unije u sektoru energetike, po prvi put, po važnosti, dovode u ravan daljinsko grejanje (i hlađenje) sa elektroenergetskim i gasnim sektorima. Kako to izgleda u praksi ilustrovaćemo primerom  JKP „Beogradske elektrane“.

Zašto baš „Beogradske elektrane“? Zato što ovo preduzeće poslednjih godina, rekonstrukcijom i unapređenjem svojih pogona, osvajanjem novih tehnologija za prenos toplotne energije i modernizovanjem toplotnih podstanica – kontinuirano radi na onome na čemu EU insistira – povećanju energetske efikasnosti. Prema Strategiji razvoja do 2025. godine, koja je nedavno predstavljena na Mašinskom fakultetu, glavni strateški ciljevi ovog preduzeća su: sigurnost u snabdevanju toplotnom energijom, efikasnost u poslovanju i zaštita životne sredine.

Kao apsolutni prioriteti u Strategiji se navode: realizacija projekta toplovoda „TENT A – Obrenovac“ – „TO Novi Beograd“ i rehabilitacija distributivnog sistema daljinskog grejanja. Šta je krajnji cilj ovih projekata, odnosno šta će njihovom realizacijom dobiti Republika Srbija i njen energetski sektor, a šta građani – potrošači?

Projekat preuzimanja toplotne energije iz termoelektrane „Nikola Tesla A“ u Obrenovcu je, verujem, danas prioritetni projekat ne samo „Beogradskih elektrana“ već i celoga Beograda. Može se reći da je to projekat od nacionalnog značaja, i trenutno jedan od najznačajnijih energetskih projekata. TENT A praktično postaje kogenerativno postrojenje, podiže svoj stepen iskorišćenja, što sigurno daje i  dodatno opravdanje za dalji rad ovog postrojenja na ugalj u oštrim uslovima zaštite životne sredine.
„Beogradske elektrane“ dobijaju jeftiniju toplotnu energiju. Pritom energetski sistemi Beograda i Srbije dobijaju trenutno optimalno rešenje za mogući problem u snabdevanju gasom, čime se povećava energetska bezbednost – i sistema daljinskog grejanja i elektroenergetskog sistema Srbije. Cmanjuje se zavisnost od uvoznih energenata (prirodnog gasa). Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Odata počast Slobodanu Trišiću, radniku „Beogradskih elektrana“ koji je poginuo prilikom NATO bombardovanja toplane „Novi Beograd“

Beograd – Porodica Trišić, predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević, državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike Zoran Predić, direktor „Beogradskih elektrana“ Goran Aleksić, predstavnici Republike i Grada Beograda, menadžment preduzeća i bivše rukovodstvo i brojne kolege položili su danas, 04. aprila 2017. godine, vence na spomen obeležje Slobodanu Trišiću, radniku „Beogradskih elektrana“ koji je pre 18 godina poginuo prilikom NATO Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANOG OPASNOG ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA

Na osnovu Zakona o javnoj svojini, Sl. Glasnik 72/2011 od 28.09.2011. godine, Statuta JKP “Beogradske elektrane” broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine , Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima koja se stavljaju van upotrebe broj I-11500/7 od 27.05.2016. godine, Odluka Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj I-5695/3 i I-5695/4 od 08.03.2017. godine, i Odluke direktora Preduzeća br. VI-1825 od 13.03.2017. godine , JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac objavljuju :

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANjEM RASHODOVANOG OPASNOG ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA

Predmet kupoprodaje su :

- Rashodovani računari, računarska oprema i razni električni aparati i alat, u ukupnoj količini od 2.500 kg

- Istrošene fluorscentne cevi u količini od 200 kg.

Opasan električni i elektronski otpad prodaje se u celokupnoj strukturi, u viđenom stanju i bez prava na naknadne reklamacije.

Cenu dati po kilogramu opasnog električnog i elektronskog otpada.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

- Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz avansno plaćanje.

-Cene u ponudi dati po kg. opasnog električnog i elektronskog otpada, na paritetu magacin prodavca, bez PDV-a, koji će biti naknadno obračunat.

-Kupci su obavezni da daju ponude za obe vrste opasnog električnog i elektronskog otpada.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti celokupnu količinu opasnog električnog i elektronskog otpada, pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje opasan električni i elektronski otpada u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje.

- Uvid u stanje opasnog električnog i elektronskog otpada moguće je izvršiti na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, 11070 Novi Beograd, Savski nasip br. 11., svakog radnog dana od 08-14 časova.

- Količina pruzetog opasnog električnog i elektronskog otpada određuje se merenjem na kolskoj vagi prodavca i ovako izmerene količine su jedino merodavne.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE

- Kupci moraju posedovati propisanu dokumentaciju koja se odnosi na ispunjenost uslova sa aspekta zaštite životne sredine, tj. dozvole za sakupljanje i transport obe vrste opasnog električnog i elektronskog otpada. Ukoliko kupci nemaju dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje opasnog električnog i elektronskog otpada, moraju obezbediti ugovore sa preduzećima koje imaju ove dozvole. Sve pomenute dozvole izdaje Ministarstvo zaduženo za zaštiti životne sredine, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ( „Sl. glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 14/2016).

- Kao kupac se može pojaviti privredno društvo ili preduzetnik. Kupci su dužni sa da uz ponudu dostave Izvod iz Agencije za privredne registre, i Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV), kao i gore pomenute dozvole o upravljanju sa obe vrste opasnog električnog i elektronskog otpada.

3. PODNOŠENjE PONUDA

- Rok za podnošenje pisanih ponuda, je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude sa pratećom dokumentacijom, navedenoj u tački 2 ovog poziva, podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU OPASNOG ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP “Beogradske elektrane”, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE, ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru njegove ponude kao najpovoljnije zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši avansnu uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca.

- Ugovor se zaključuje na period do 30.06.2017. godine, u kom periodu će se izabrani kupac odazvati svakom pozivu prodavaca za preuzimanjem opasnog električnog i elektronskog otpada.

- Osobe za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 2093 342, e-mail : m.jeremic@beoelektrane.rs

Objavljeno pod Oglasi | Ostavite komentar

Zbog popravke kvara na toplovodu, deo korisnika u okolini hotela „Jugoslavija“ danas bez grejanja

Beograd, 10. februar 2017. – Zbog popravke kvara na delu magistralnog toplovoda na grejnom području toplane „Novi Beograd “, na deonici koja se nalazi u zoni raskrsnice  Bulevara Nikole Tesle i Trešnjinog cveta,  danas, 10. februara 2017. godine, od 09.00 časova, bez grejanja će biti deo potrošača iz ovog dela grada. Preciznije, bez grejanja će biti korisnici koji se nalaze u sledećim ulicama:
Bulevar Nikole Tesle 4, 12, 18 i 26; Džona Kenedija 1; Goce Delčeva 2, 8, 11, 17 i 33; Gramšijeva 9; Klare Cetkin 1a, 1f, 3a, 5a, 7, 12 i 14; Bulevar Mihaila Pupina 10a, 10b, 10b, 10g, 10d, 10e, 10ž, 10z i 10i; Karađorđev trg 3, 7, 9, 11, 13 i 22; Kej oslobođenja 3, 9, 13c i 13e; Karađorđeva 2, 4, 8 i 12; Kapetana Radića Perovića 26, 39 i 45 i Stevana Markovića 8.

Ekipe za hitne intervencije čine maksimalne napore da prekid u grejanju traje najkraće moguće, a očekuje se da će radovi biti završeni najkasnije sutra, 11. februara, u jutarnjim časovima.

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI SEKUNDARNIH SIROVINA

Na osnovu Zakona o javnoj svojini, Sl. Glasnik 72/2011 od 28.09.2011. godine, Statuta JKP “Beogradske elektrane” broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima koja se stavljaju van upotrebe broj I-11500/7 od 27.05.2016. godine, JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI SEKUNDARNIH SIROVINA

Predmet kupoprodaje su sledeće sekundarne sirovine: Klikom (OVDE) preuzmite specifikaciju sekundarnih sirovina koje su predmet prodaje.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

U skladu sa odeljkom VII, tačka 2 Pravilnika prodaja sekundarnih sirovina vrši se u dve faze.

I faza prodaje počinje javnim oglašavanjem, oglasom u dnevnim novinama o prikupljanju ponuda

za prodaju sekundarnih sirovina pisanim javnim nadmetanjem.

Kupci su obavezni da dostave ponudu za celokupnu specifikaciju od 38 vrste sekundarnih sirovina.

Cene u ponudi dati na paritetu magacin prodavca, fco neutovareno, Savski nasip 11, Novi Beograd, bez PDV, koji će se obračunati po zakonu.

Uz ponudu, svi zainteresovani kupci dužni su da podnesu:

Rešenje o izdavanju integralne dozvole ili dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada-sekundarnih sirovina koja su predmet prodaje, izdato od strane nadležnog Ministarstva Republike Srbije;

- Dokaz o uplaćenom depozitu za ozbiljnost ponude, u iznosu od 400.000,00 dinara, koji prodavac zadržava svo vreme trajanja obavezujućeg pisanog sporazuma (godinu dana).

Ponuđačima sa kojima prodavac zaključi Ugovor-Okvirni sporazum depozit će biti vraćen po realizaciji svih njihovih ugovornih obaveza.

Uplatu depozita izvršiti preko tekućeg računa prodavca kod BANCA INTESA A.D. br. 160-6791-73 svrha doznake : „Depozit za kupovinu sekundarnih sirovina“.

Depozit će biti vraćen, pre zaključenja Ugovora-Okvirnog sporazuma, onim ponuđačima koji u odgovoru na kontra ponudu prodavca ne prihvate cene iz kontra ponude koje su veće od onih koje su sami dali u svojoj ponudi.

Komisija za prodaju, će u roku od 5 (pet) dana od završenog postupka otvaranja ponuda, ponuditi svim ispravnim ponuđačima Kontra ponudu sa najvećim pojedinačnim cenama sekundarnih sirovina iz ponuda, na usvajanje.

Sa ponuđačima koji prihvate Kontra ponudu zaključiće se Ugovor-Okvirni sporazum, sa rokom važenja od jedne godine.

II faza prodaje predstavlja javnu licitaciju za periodičnu prodaju konkretno raspoloživih sekundarnih sirovina (u paketu), sa onim ponuđačima koji su prihvatili Kontra ponudu i sa kojima je zaključen Ugovor-Okvirni sporazum.

Cene za određivanje licitacione vrednosti su one iz Kontra ponude.

Svi učesnici u javnoj licitaciji su obavezni da, pre početka licitacije, uplate beskamatni avans u iznosu od 100% početne vrednosti raspoloživih sekundarnih sirovina za prodaju (u paketu).

Javna licitacija se odvija u najmanje 3 licitaciona koraka, sa tim da se posle svakog uspešnog licitacionog koraka licitaciona vrednost uvećava za 5%.

Sa onim ponuđačem koji izlicitira najvišu cenu, odnosno vrednost, za konkretno raspoloživu količinu sekundarnih sirovina za prodaju (u paketu), zaključiće se Ugovor o prodaji sekundarnih sirovina.

U slučaju da više ponđača izlicitira istu prodajnu cenu, odnosno vrednost, za konkretnu količinu i strukturu sekundarnih količina za prodaju (u paketu), Komisija za prodaju će količine ravnomerno raspodeliti između ponuđača.

Količine preuzetih sekundarnih sirovina određuje se merenjem na kolskoj vagi prodavca i ovako izmerene količine su jedino merodavne.

Izlicitirani iznos preko početne cene, odnosno vrednosti, ponuđač(i) će uplatiti u roku od 5 (pet) dana od završetka licitacije.

Ponuđačima koji ne izlicitiraju naveću cenu, odnosno vrednost, avans će biti vraćen u roku od 5 (pet) dana od završetka licitacije.

Sekundarne sirovine prodaju se u viđenom stanju, bez prava na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje.

Uvid u stanje sekundarnih sirovina može se izvršiti radnim danom od 08 do 14 časova.

2. PODNOŠENjE PONUDA

- Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „PONUDA ZA KUPOVINU SEKUNDARNIH SIROVINA – NE OTVARATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE“ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

Osoba za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 011/ 2093 342, e-mail: m.jeremic@beoelektrane.rs

Oglas u dnevnom listu Politika će biti objavljen 09. februara 2017. godine

Objavljeno pod Oglasi | Ostavite komentar

Zbog popravke kvara na magistralnom toplovodu pojedini potrošači s područja toplane „Cerak“ večeras neće imati isporuku toplotne energije

Beograd, 7. februar 2017 - Zbog popravke kvara na magistralnom toplovodu – M1, u kasnijim popodnevnim časovima biće obustavljena isporuka toplotne energije delu potrošača sa grejnog područja toplane „Cerak“. Bez grejanja biće pojedini korisnici iz sledećih ulica:

Ratka Mitrovića, Ilije Stojadinovića, Slobodana Perovića, Arčibalda Rajsa, Aljehinova, Ane Ahmatove, Brehtova, Dimitrija Avramovića, Stevana Luburiča, Vladimira Rolovića, Veljka Petrovića, Miloja Zakića, Arhimandrida Gerasima Zeljića.

Ekipe za hitne intervencije počinju radove u 20 časova i učiniće sve što je u njihovoj moći da se kvar u najbržem roku otkloni, da bi potrošači dobili isporuku toplotne energije u sutrašnjim prepodnevnim časovima.

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar