Zajedničko saopštenje direktora JKP „Beogradske elektrane“ Radeta Baste i predsednika Sindikalne organizacije JKP „Beogradske elektrane“ Slavoljuba Jovanovića

Beograd, 04. jun 2021. – Direktor Javno komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“ Rade Basta i predsednik Sindikalne organizacije „Beogradski elektrana“ Slavoljub Jovanović su zajedno, kod osnivača – Grada Beograda, inicirali projekat izgradnje stanova solidarnosti  za zaposlene u komunalnoj delatnosti.

Zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i zameniku gradonačelnika Beograda Goranu Vesiću na razumevanju za potrebe zaposlenih u komunalnom sistemu, plan je da se na teritoriji opštine Čukarica izgradi oko 5.000 stanova solidarnosti.

Planirano je polaganje kamena temeljca za izgradnju stambenih objekata krajem septembra ove godine, a potpisivanje prvih predugovora sa zaposlenima u komunalnom sektoru  već u oktobru. Završetak izgradnje stanova je predviđeno za decembar 2023. godine.

Ovo je prvi projekat izgradnje stanova na teritoriji grada Beograda koji će omogućiti radnicima komunalnih delatnosti da po povoljnijim uslovima reše stambeno  pitanje.

Direktor JKP „Beogradske elektrane“ Rade Basta

predsednik Sindikalne organizacije  JKP „Beogradske elektrane“ Slavoljub Jovanović

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Direktor JKP „Beogradske elektrane“ Rade Basta osudio pretnje smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću

Direktor  JKP „Beogradske elektrane“ Rade Basta najoštrije je osudio pretnje smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću upućene preko društvenih mreža.

„Smatram da su ovakve pretnje politika jedino onih koji žele da od Srbije ponovo naprave državu u kojoj  se ubijaju najviši državni funkcioneri, vraćajući je u mračnu prošlost. Kada neko ima nedvosmislenu i ogromnu podršku građana, što je dokazano na demokratskim izborima, očigledno da za pojedince ne postoji drugi način da dođu do vlasti, nego pozivajući na najgori scenario koji može da zadesi jednu državu.  Verujem da će nadležni organi i u ovom i u svakom drugom slučaju pretnji upućenih predsedniku Srbije reagovati brzo i odlučno i ispitati sve u vezi s tim saznanjima“.

JKP „Beogradske elektrane“

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Pojašnjenje o izvođenju radova na izgradnji toplovoda od Vinče do toplane „Konjarnik“

Beograd, 31. maja 2021. – Povodom navoda u pojedinim medijima da se zbog izgradnje toplovoda kojim će biti povezano postrojenje za  istovremenu proizvodnju električne i toplotne energije u Vinči sa toplanom „Konjarnik“ stvaraju gužve u saobraćaju na Smederevskom putu, JKP „Beogradske elektrane“ podsećaju da je osnivač preduzeća – Grad Beograd, potpisao ugovor o javnom privatnom partnerstvu i njime preneo obavezu na preduzeće da izgradi pomenuti toplovod.

Shodno ovoj obavezi dobijenoj od Grada Beograda, „Beogradske elektrane“ su obezbedile sredstva iz svojih izvora i u skladu sa predviđenom  dinamikom, a na osnovu svih neophodnih dozvola od nadležnih republičkih i gradskih institucija, pa i onih koji regulišu odvijanje saobraćaja, započele izgradnju toplovoda. Radovi se trenutno izvode na delu Smederevskog puta uz saglasnost sa propisima Sekretarijata koji reguliše odvijanje saobraćaja.  Izvođači radova „Beogradskih elektrana“ u potpunosti poštuju dinamiku i način izvođenja radova koji će biti u potpunosti završeni kako je i planirano 31. decembra 2021. godine.

Menadžment JKP „Beogradske elektrane“

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Vežba MUP „Toplana 2021“ uspešno održana u toplani „Novi Beograd“

U okviru toplane „Novi Beograd“, u nedelju, 23. maja 2021. godine, održana je operativno-taktična vežba Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije – „Toplana 2021“. Tokom vežbe prikazano je sadejstvo i koordinacija rada pripadnika Sektora za vanredne situacije sa industrijskom profesionalnom vatrogasnom jedinicom i operativnim dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama.

Operativno-taktičku vežbu „Toplana 2021“ izvelo je oko 120 predstavnika Sektora za vanredne situacije, uz sadejstvo sa Ronilačkom jedinicom Žandarmerije i Helikopterskom jedinicom, industrijskom vatrogasnom jedinicom i operativnim dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, Odeljenjem za zdravlje zaposlenih i bezbednosti na radu i medicinskom ekipom Sektora za ljudske resurse, uz tehničku podršku SATIT. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI OPASNOG OTPADA PISANIM JAVNIM NADMETANjEM

Na osnovu Statuta JKP „Beogradske elektrane“ broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima koja se stavljaju van upotrebe broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine i Odluke direktora br. I-7114 od 18.05.2021. godine, JKP „Beogradske elektrane“ kao prodavac objavljuju :

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI OPASNOG OTPADA PISANIM JAVNIM NADMETANjEM

1. PREDMET KUPOPRODAJE

Predmet kupoprodaje su sledeće vrste opasnog otpada :

- istrošeni olovni automobilski akumulatori, baterije i stacionirani akumulatori, ukupne težine  1,5 t, indeksnog broja: 16 06 01*;

- otpadne fluo cevi 0,8 t, indeksnog broja : 20 01 21*;

- rabljena motorna ulja, ukupne težine  1,0 t, indeksnog broja: 13 02 05*;

- rabljeno ulje iz pumpi, ukupne težine  4,2 t, indeksnog broja: 13 02 05*;

- otpadno mineralno ulje, ukupne težine  1,0 t, indeksnog broja:13 03 10*;

Rabljena i otpadna ulja pakovana su u metalnu i plastičnu burad od 200 ili 60 litara.

Cena ambalaže uključena je u cenu ulja.

2. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

-Kupac koji kupuje opasan otpad mora preuzeti celokupnu strukturu i celokupne ponuđene količine opasnog otpada, dok će prednost prilikom kupovine imati kupac kod koga će aritmetička sredina ponuđenih cena biti veća od aritmetičke sredine ponuđenih cena kod ostalih ponuđača.

-Cene u ponudi dati po kg. za svaku vrstu opasnog otpada pojedinačno, na paritetu magacin prodavca, bez PDV-a koji će biti naknadno obračunat.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti sav opasan otpad, po istim prosečnim cenama, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje opasan otpad u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje robe.

- Uvid u stanje opasnog otpada  moguće  je izvršiti  na adresi : JKP „Beogradske elektrane“,  11070 Novi Beograd, Savski nasip br. 11, svakog radnog dana u periodu od 08 do 14 časova.

- Količine pruzetog opasnog određuje se merenjem na kolskoj vagi prodavca i ovako izmerene količine su jedino merodavne.

3. USLOVI ZA UČESTVOVANjE

- Kupci moraju posedovati propisanu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009-dr. zakon, 72/2009-dr. zakon, 43/2011-odluka US RS, 14/2016, 76/2018, 95/2018-dr.zakon i 95/2018-dr.zakon) i Zakonom o upravljanju otpadom ( „Sl. Glasnik RS“ br. 36/09 , 88/10 i 14/2016 i 95/2018-dr.zakon), odnosno Rešenje o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport opasnog otpada, Rešenje o izdavanju dozvole za skladištenje, Rešenje o izdavanju dozvole za tretman opasnog otpada, sa indeksnim brojevima koji su predmet prodaje ili Rešenje o izdavanju odgovarajuće integralne dozvole.

Ukoliko Kupac nema neku od gore pomenutih dozvola, mora imati zaključen ugovor sa preduzećem koje ima odgovarajuće dozvole, tako da zajedno poseduju sve potrebne dozvole.

- Kao kupac se može pojaviti privredno društvo ili preduzetnik. Kupci su dužni  da uz ponudu dostave Izvod iz Agencije za privredne registre i Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV).

4. PODNOŠENjE PONUDA

- Rok za podnošenje pisanih ponuda  je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude sa pratećom dokumentacijom, navedenoj u tački 3 ovog poziva, podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU OPASNOG OTPADA  – NE OTVARATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP “Beogradske elektrane”, 11070 Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

5. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA,  PRIMOPREDAJA ROBE,  ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru njegove ponude kao najpovoljnije  zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši avansnu uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca.

- Ugovor se zaključuje na period od jedne godine, u kom periodu će se izabrani kupac odazvati svakom pozivu prodavaca za preuzimanjem opasnog otpada.

-  Osoba za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 2093 342, e-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

Beograd, 26.05.2021.

Objavljeno pod Oglasi | Komentari su isključeni

Reagovanje na neistinite navode pojedinih političkih aktera o obračunu i naplati toplotne energije

Beograd, 17. maj 2021 – Povodom učestalih zlonamernih optužbi marginalnih političkih pokreta i organizacija, kao i pojedinaca koji svoju političku platformu koriste iznoseći neistine o obračunu, cenama i naplati toplotne energije tako uzbunjujući potrošače bez osnova, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ ponovo je prinuđeno da demantuje neistine i korisnicima usluga predoči sledeće činjenice:

- JKP „Beogradske elektrane“ su u vlasništvu Grada Beograda koji svojim aktima reguliše rad preduzeća, odnosno načine proizvodnje i isporuke toplotne energije potrošačima, uslove za priključenje na sistem daljinskog grejanja i isključenja, obračun toplotne energije i njenu naplatu, kao i dalji razvoj sistema daljinskog grejanja. S obzirom da je Grad Beograd najveća lokalna samouprava, Republika Srbija zakonima određuje rad lokalnih samouprava i okvire rada njenih javnih i javno-komunalnih preduzeća i institucija.

- Prilikom utvrđivanja cene isporuke toplotne energije, „Beogradske elektrane“ primenjuju Uredbu Vlade Srbije o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom. Shodno njoj, poslednja značajnija promena cene za isporučenu toplotnu energiju bila je 2012. godine, kada je cena povećana za 18,5 odsto po svim kategorijama potrošača i elementima cene. Tri godine kasnije, u oktobru 2015. godine urađeno je poslednje usklađivanje, odnosno formiranje cene grejanja u skladu sa novom Uredbom, a prema stvarnim troškovima za proizvodnju i isporuku toplotne energije u iznosu od 0,04 odsto. Od 1. oktobra 2015. godine, cena toplotne energije se nije menjala. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Reakcija direktora „JKP „Beogradske elektrane“ Radeta Baste na napade na sina predsednika Srbije Aleksandra Vučića

Direktor  JKP „Beogradske elektrane“ Rade Basta oglasio se povodom napada na sina predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

„Molim sve političare i učesnike na političkoj sceni Srbije, da se dozovu pameti ako je iole imaju, i prestanu da na najmonstruozniji način izmišljotinama, na krajnje neetički način napadaju decu i porodicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Niko nema pravo da ugrožava ničiju decu i crta metu na čelu naših najdražih. Neka Đilas i njemu slični izađu na izbore, pa da se bore legitimnim političkim sredstvima, a narod da odluči šta misli o svima njima i pokaže gde je njihovo mesto.“

Objavljeno pod Uncategorized, Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Vaskršnja čestitka direktora Radeta Baste

Direktor JKP „Beogradske elektrane“ Rade Basta čestita najveći hrišćanski praznik Vaskrs svim vernicima pravoslavne veroispovesti i Srpskoj Pravoslavnoj crkvi, kao i radnicima komunalnih preduzeća i njihovim porodicama.

- U ime JKP „Beogradske elektrane“ i u svoje lično ime, svim radnicima komunalnih preduzeća i njihovim porodicama čestitam Vaskrs, sa željom da ga proslavite u dobrom zdravlju, sreći i zadovoljstvu koje donosi najveći hrišćanski praznik Vaskrs. Želim da nas predstojeći praznični dani motivišu da radeći za opšte dobro jačamo međusobno poverenje, razumevanje i toleranciju, jačajući svest o sebi i našoj zajedničkoj budućnosti. U želji da još dugo vremena delimo zajedničke vrednosti i iskreno prijateljstvo: HRISTOS VASKRESE – Srećan Vaskrs.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Netačne su tvrdnje pojedinaca o naplati toplotne energije potrošačima u naselju za raseljena lica u Ovči

Beograd, 29. april 2021. – „Beogradske elektrane“ su javno komunalno preduzeće u vlasništvu Grada Beograda osnovano za proizvodnju distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom u Gradu Beogradu, odnosno gradskim opštinama. Delatnost preduzeća je od opšteg ekonomskog interesa, a rad je javan i regulisan odlukama Grada Beograda, i to; Odlukom o snabdevanju topltonom energijom u gradu Beogradu, Odlukom o cenama toplotne energije u gradu Beogradu, Odlukom o načinu plaćanja komunalnih usluga. Uslovi isporuke toplotne energije, cene toplotne energije i način obračuna i naplate za isporučenu toplotnu energiju jedinstven je za sve potrošače na svim gradskim opštinama.

Stambene objekte za raseljena lica u naselju Ovča je izgradio i sa njima raspolaže Grad Beograd – Sekretarijat za imovinu. Grad Beograd je kao investitor prilikom izgradnje objekata obezbedio za sve stanove uređaje za regulaciju temperature, kao i uređaje za registrovanje sopstvene potrošnje, odnosno kalorimetre koji su ugrađeni ispred svakog stana. Na osnovu ugrađene opreme svaki stan ima mogućnost regulacije isporuke toplotne energije prema sopstvenim potrebama. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Domaćinstva, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Poruka direktora Radeta Baste Beograđanima

Poštovani Beograđani, korisnici usluga JKP „Beogradske elektrane“,

Iza nas je još jedna veoma uspešna grejna sezona. I pored otežanih uslova rada zbog pandemije COVID-a 19, svi zaposleni u preduzeću su činili velike napore da Vaši stanovi budu topli. Bilo je momenata kada na terenu zbog bolesti nismo imali dovoljno ljudi, ali smo se svim raspoloživim resursima trudili da vi to ne osetite.

Ova, 56. po redu grejna sezona, ni za koga nije bila laka, ali mi možemo da se pohvalimo da smo sve poslove obavljali bez zastoja, da nije bilo nijedne prepreke koju nismo mogli da savladamo. Vaše domove, kada su bile izrazito niske temperature vazduha grejali smo 28 dana bez prestanka, u dvadesetčetvoročasovnom režimu rada.

Grejna sezona se zvanično završava sutra 15, aprila 2021. godine, ali sve dok budu niske temperature, naši kotlovi će raditi punom parom. Ako i posle 3. maja, do kada smo po Odluci o snabdevanju u obavezi da isporučujemo toplotnu energiju, bude hladnih dana, u dogovoru sa čelnicima grada Beograda – grejanje će biti nastavljeno. Obećavam, nećemo vas izneveriti.

Spremni smo da kada ugasimo kotlove, odmah zasučemo rukave i krenemo sa remontom proizvodnih i distributivnih postrojenja. Čekaju nas obimni radovi na toplotnim izvorima i toplovodnoj mreži. Sledeća grejna sezona je novi izazov i mi, zajedno sa vama, moramo da budemo tim koji pobeđuje. Pred nama je realizacija velikih i zahtevnih projekata i mi ćemo ih na najbolji mogući način i ostvariti.

Rade Basta, direktor JKP „Beogradske elektrane“

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni