Visina troškova priključenja na sistem daljinskog grejanja i Odluka o troškovima isključenja i ponovnog priključenja na sistem daljinskog grejanja

Odluka o troškovima priključenja na sistem daljinskog grejanja (novi korisnici)

Ovom Odlukom Javno komunalno  preduzeće „Beogradske elektrane“, kao nadležni energetski subjekt za proizvodnju, transport i distribuciju toplotne energije utvrđuje normative za obračun troškova priključka i jedinične troškove za određivanje dela troškova sistema nastalih zbog priključenja i na osnovu tih normativa utvrđuje za svaku kategoriju priključka visinu troškova. Preuzmite dokument - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ceni toplotne energije ( Sl. list Grada Beograda br. 98/21 od 29. oktobra 2021.)

____________________________

Dokumenti u vezi sa procedurom isključenja i ponovnog priključenja postojećih korisnika na sistem daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane“

- ODLUKA O TROŠKOVIMA ISKLjUČENjA I PONOVNOG PRIKLjUČENjA NA SISTEM DALjINSKOG GREJANjA (Sl. List Grada Beograda br. 78 od 21.07.2016.)