Više od 1.600 kilometara cevi ispod ulica Beograda

Više od 1.600 kilometara cevi ispod ulica Beograda

Toplovodna mreža „Beogradskih elektrana“ je sistem cevnih vodova i merno regulacionih uređaja koji povezuju proizvodni izvor i krajnjeg korisnika. Sa 14 velikih toplotnih izvora – toplana, predstavljamo  najvećeg pojedinačnog proizvođača, prenosnika i snabdevača toplotnom energijom na Balkanu.

Ispod ulica Beograda prostire se toplovodna mreža dužine od čak oko 800 kilometara, odnosno 1.600 kilometara toplovoda, u oba pravca, koju svake godine proširujemo za više desetina kilometara.  Postojimo i razvijamo se zbog milion građana Beograda koji koriste naše usluge i isto toliko onih koji je očekuju.

Prenos i snabdevanje podrazumevaju isporuku toplotne energije objektima, u kojima se meri količina isporučene energije preko mernih uređaja, postavljenih u toplotnim predajnim stanicama. Toplovodna mreža se deli na:

•    prenosna mreža – deo sistema daljinskog grejanja koji povezuje proizvodni izvor i predajne stanice. Prenosna mreža obuhvata magistralnu mrežu toplovoda i krake toplovoda (primarna mreža).
•   sekundarna mreža – čine je predajne stanice (jasno definisan deo) i sekundarna mreža za snabdevanje toplotnom energijom korisnika u objektima. Toplotne predajne stanice (TPS) – obezbeđuju isporuku toplotne energije u unutrašnje instalacije i grejna tela korisnika. Sastoje se iz priključne (primarne) i kućne (sekundarne) podstanice.

Izgradnja magistralnih toplovoda

Da bismo omogućili, da što više objekata bude priključeno na sistem daljinskog grejanja, ali i povećali pouzdanost u snabdevanju toplotnom energijom postojećim korisnicima, konstantno širimo i rekonstruišemo toplovodnu mrežu koja je trenutno duga oko 1.600 kilometara,  (potisni i povratni vod).

Na osnovu dužine toplovodne mreže, ali i drugih bitnih parametara, „Beogradske elektrane“ predstavljaju najveći sistem za proizvodnju i distribuciju toplotne energije na Balkanu.