Izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2019. godinu

Godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2019. godinu dostavljeni su elektronski Agenciji za privredne registre 04.08.2020.godine, a dana 31.08.2020. su upisani u Registar i Javno objavljeni na internet stranici pomenute Agencije i ovako izgledaju:

- Bilans stanja na dan 31.12.2019. god.

- Bilans uspeha za period od 01.01.2019. do 31.12.2019.god.

- Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2019-31.12.2019.god.

- Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019.god.

- Izveštaj o promenama na kapitalu za period 1.1.2019. do 31.12.2019.god.

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2019. godinu

- Izveštaj o poslovanju JKP “Beogradske elektrane“ za period I-XII 2019.godine

- Mišljenje nezavisnog revizora Moore Stephens d.o.o o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019