Naplata prema isporučenoj količini toplotne energije

Naplata prema isporučenoj količini toplotne energije

„Beogradske elektrane“ se zalažu za efikasno korišćenje toplotne energije. Uz primenjene mere energetske efikasnosti (ugradnja izolacije i kvalitetne stolarije) smanjuje se utrošena energija koja, uz savesno upravljanje sopstvenom potrošnjom i obračun i naplatu isporučene toplotne energije prema ostvarenoj potrošnji domaćinstvu može da smanji izdatke za utrošenu energiju, a samim tim i smanji potrošnju uvoznih energenata. Zahvaljujući višegodišnjim ulaganjima u osavremenjavanje proizvodnih i distrubutivnih postrojenja i predajnih stanica, postoje tehnički preduslovi za merenje i obračun utrošene toplotne energije u svakoj predajnoj stanici „Beogradskih elektrana“ kojih u Beogradu ima više od 9.000.

PREDUSLOVI ZA PRELAZAK NA NAPLATU PREMA POTROŠNjI

Na osnovu gradske Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu (Sl. grada Beograda, br.43/2007 od 24.12.2007 godine), obaveza JKP „Beogradske elektrane“ je bila da propiše tehničke uslove za izbor uređaja za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje i tehničke uslove za izbor termostatskih ventila, što su JKP „Beogrdaske elektrane“ i učinile.

NOVOIZGRAĐENI OBJEKTI

U novoizgrađenim objektima, koji su priključeni na sistem daljinskog grejanja po novoj metodologiji, JKP „Beogradske elektrane“, u periodu od 01.- 05. dana u mesecu očitavaju ukupno isporučenu toplotnu energiju, preko mernog uređaja ugrađenog u toplotno- predajnu stanicu, shodno članovima 47. i 48. Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu.

Investitori u navedenim objektima (novoizgrađeni objekti, priključeni na sistem daljinskog grejanja po novoj metodologiji) su angažovali firme koje u periodu od dve godine (od dana uvođenja u sistem redovne isporuke toplotne energije) vrše raspodelu potrošnje na osnovu redovnog mesečnog očitavanja uređaja za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje. U cilju naplate isporučene toplotne energije prema očitanim i raspodeljenim vrednostima neophodno je formirati skupštinu stanara koja će po isteku dve godine sklopiti ugovor o nastavku usluge očitavanja i raspodele. Ukoliko se nakon isteka dve godine ne formira skupština stanara ili se ne sklopi ugovor sa firmom o raspodeli očitanih vrednosti, naplata isporučene toplotne energije na osnovu očitanih vrednosti merila u predajnoj stanici vršiće se srazmerno učešću zagrevane površine predmetnog prostora u ukupnoj zagrevanoj površini objekata priključenih na predajnu stanicu.

U objekima sa ugrađenim uređajima za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje raspodela troškova toplotne energije vrši se prema stanjima očitanim na uređajima za registrovanje sopstvene – pojedinačne potrošnje, sve prema članu 49. Odluke i članovima 12. i 13. Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda (Sl. grada Beograda, br.24/2003 od 23.09.2003 godine).

POSTOJEĆI OBJEKTI

U postojećim objektima koji su priključeni na sistem daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane“, u cilju prelaska na naplatu prema potrošnji, neophodno je da objekat ima formiran organ upravljanja objektom, odnosno formiranu skupštinu stanara. Na osnovu zahteva skupštine stanara, JKP „Beogradske elektektrane“ vrše analizu potrošnje iz prethodnog perioda i istu prosleđuju skupštini stanara, koja na osnovu iste, donosi konačnu odluku o prelasku na naplatu prema potrošnji. Ukoliko skupština stanra odluči da pređe na naplatu prema potrošnji i raspodeli, obavezna je da prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu izabere preduzeće koje će izvesti projektnu dokumentaciju – elaborat o ugradnji termostatskih ventila i uređaja za registrovanje potrošnje. Nakon izrade potrebne dokumentacije i nakon usklađivanja instalacije prema izvedenoj projektnoj dokumentaciji predmetni objekat može na početku narednog obračunskog perioda, od 01. aprila tekuće godine, preći u naplatu prema potrošnji.

Uslov za prelazak na naplatu prema potrošnji i raspodeli toplotne energije je da organ upravljanja objektom, odnosno skupština stanara, dostavi elaborat o raspodeli, zapisnik o aktiviranju uređaja za raspodelu potrošnje i ugovor sa firmom koja će u ime skuštine stanara vršiti raspodelu, nakon čega se obostrano potpisuje ugovor o isporuci topotne energije (Skupština stanara i JKP „Beogradske elektrane“).

NAPLATA POTROŠNjE

Naplatu isporučene toplotne energije, izmerene i raspodeljene na gore navedeni način, za stambeni prostor vrši JKP „Infostan“. Naplata se vrši shodno Rešenju Gradonačelnika grada Beograda o cenama toplotne energije:

-          3564,74 din/kW, godišnje (sa PDV-om) za instalisanu snagu (na prizanici JKP „Infostan“ prikazano kao stavka „instalisana snaga“), koja se za prvu grejnu sezonu obračunava za period od 6 meseci, a po isteku tekuće grejne sezone (tekućeg obračunskog perioda) naplaćuje se 12 meseci.

ILI

-          389,87 din/m2, godišnje (sa PDV-om) za instalisanu snagu (na prizanici JKP „Infostan“ prikazano kao stavka „grejanje angažovana snaga“), koja se za prvu grejnu sezonu obračunava za period od 6 meseci, a po isteku tekuće grejne sezone (tekućeg obračunskog perioda) naplaćuje se 12 meseci.

Zatim,

-          7,57 din/kWh, (sa PDV-om) za utrošenu energiju za stambeni prostor (na prizanici JKP „Infostan“ prikazano kao stavka „grejanje“), koja se naplaćuje 6 meseci (u periodu grejne sezone)

-          9,23 din/kWh, (sa PDV-om) za utrošenu energiju za poslovni prostor, koja se naplaćuje 6 meseci (u periodu grejne sezone).

Ugradnju, očitavanje i uslugu raspodele potrošnje na osnovu očitanih stanja uređaja za registrovanje sopstvene, pojedinačne potrošnje, trenutno vrše preduzeća:

„Technomer“ d.o.o., Tetovska 54, 11000, Beograd, tel.655-77-08

„Brunata“ d.o.o., Debarska 28, 11000, Beograd, tel.715-01-80

„Rarex company“ d.o.o., Branka Pešića 11, 11080, Zemun, tel.316-50-61

„Topeko“ d.o.o., Radomira Reljića 2, 11070, Novi Beograd, tel.756-21-22

„Traco“ d.o.o., Ljube Davidovića 55/6, 11000, Beograd, tel.304-77-32

„Metaling plus“ d.o.o., Pirandelova 16, 11000, Beograd, tel.304-67-80

„ILU term“ d.o.o., Dušana Radovića 20/5, 11000, Beograd, tel.403-68-15

„Eko-term“ d.o.o., Bulevar patrijarha Germana 91, 11000, Beograd, tel.390-68-72, elektronska pošta: ivand@eko-term.co.rs

(Naglašavamo, „Beogradske elektrane“ nisu u ugovornom odnosu sa navedenim preduzećima. Ugovor sa firmama sklapaju organi upravljanja zgradom ili investitori novih objekata u ime vlasnika stanova)

- Reklamacija na raspodelu utrošene toplotne energije podnosi se pravnom licu angažovanom od strane organa upravljanja zgradom.

- Reklamacija na očitavanje primarnog merila podnose se isporučiocu toplotne energije – JKP „Beogradske elektrane“.

- Reklamacija na obračun podnose se u JKP „Infostan“.

Najčešća pitanja korisnika i odgovore možete pronaći na ovoj adresi http://www.beoelektrane.rs/?p=379

Važno je znati i sledeće:

VAŠA IMOVINA JE STAMBENA ZGRADA U KOJOJ ŽIVITE, NE SAMO VAŠ STAN

Merenje i obračun utrošene toplotne energije na nivou objekta

Očitavnjem ultrazvučnog merila, koji evidentira predatu toplotnu energiju predajnoj stanici (zgradi), dobija se zbirno utrošena energija. Daljom raspodelom utrošene energije na površinu svakog stambenog prostora, dobija se koliko je koji stambeni prostor učestvovao u ukupnoj potrošnji energije celokupnog objekta.

Merenje i obračun utrošene toplotne energije za svaku stambenu jedinicu
(zakonska obaveza potrošača – građana čiji su stambeni objekti priključeni na sistem daljinskog grejanja)

Preduslov za prelazak na naplatu isporučene toplotne energije svakoj stambenoj jedinici je ugradnja termoregulacionih ventila i uređaja za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje na svako grejno telo (radijator). Ugradnju ove opreme, kao i raspodelu utrošene energije svakog stana pojedinačno, ne rade toplane.

Termoregulacioni ventil određuje koliku će količinu toplotne energije preuzeti grejno telo dok, takozvani, delitelj toplote registruje koliko je grejno telo preuzelo toplotne energije u jedinici vremena. Pravilnim rukovanjem termoregulacionim ventilom i racionalnim korišćenjem toplotne energije, moguće je ostvariti značajno manju potrošnju toplotne energije posebno ukoliko zgrada nema velike toplotne gubitke (propisno je izolovana) i ukoliko je spoljašnja stolarija dobrog kvaliteta. Nabavka i ugradnja ovih uređaja je u nadležnosti svakog vlasnika stambene jedinice (stana). Takođe, skupštine stanara su u obavezi da angažuju preduzeće koje se bavi očitavanjem i raspodelom toplotne energije po svakom stanu.