Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu

Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu

Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu

Odluka je objavljena u „Službenom listu grada Beograda“, br. 43/2007 i 2/2011.

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom propisuju se uslovi i način obavljanja delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije, upravljanja distributivnim sistemom za toplotnu energiju i snabdevanja toplotnom energijom tarifnih kupaca na teritoriji grada Beograda i druga pitanja u vezi sa snabdevanjem toplotnom energijom u gradu Beogradu.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj odluci imaju sledeće značenje:

1. „sistem daljinskog grejanja“ je jedinstven tehničko-tehnološki sistem međusobno povezanih energetskih objekata koji služi za obavljanje delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije. Sistem daljinskog grejanja sastoji se od toplotnog izvora, toplovodne mreže i predajnih stanica;

2. „distributivni sistem“ je deo sistema daljinskog grejanja koji čini toplovodna mreža za distribuciju toplotne energije tarifnim kupcima: toplovodi (podzemni i nadzemni) i uređaji i postrojenja koji su njihovi sastavni delovi;

3. „toplovodni priključak“ je toplovod koji spaja uličnu toplovodnu mrežu sa predajnom stanicom;

4. „predajna stanica“ je postrojenje koje služi za merenje i predaju toplotne energije od toplovodnog priključka do kućnih grejnih instalacija;

5. „tarifni kupac toplotne energije“ je pravno ili fizičko lice čiji je objekat priključen na toplovodnu mrežu i koji na osnovu zaključenog ugovora kupuje energiju za sopstvene potrebe po propisanom tarifnom sistemu;

6. „objekat korisnika toplotne energije“ je svaki objekat, zgrada, ili posebni deo zgrade ili instalacije koje su priključene na toplovodnu mrežu (nalazi se iza predajne stanice);

7. „kućne grejne instalacije“ su toplovodne instalacije i uređaji koji počinju iza predajne stanice, a čine ih razvodna mreža, uređaji i grejna tela u objektu.

Član 3.

Delatnost proizvodnje toplotne energije, distribucije toplotne energije, upravljanja distributivnim sistemom i snabdevanja toplotnom energijom tarifnih kupaca obuhvata proizvodnju, transport i isporuku toplotne energije za grejanje stambenih zgrada i stanova, poslovnih prostorija i drugih posebnih delova stambene zgrade i za pripremu potrošne tople vode, iz daljinskog izvora toplovodnom mrežom do predajne stanice, obuhvatajući i predajnu stanicu.

Delatnost distribucije toplotne energije, upravljanja distributivnim sistemom za toplotnu energiju i snabdevanja toplotnom energijom obuhvata i eventualno preuzimanje toplotne energije od drugih proizvođača toplotne energije u cilju isporuke ove energije tarifnim kupcima. Preuzimanje toplotne energije vrši se na osnovu zaključenog pismenog ugovora o preuzimanju toplotne energije koji se mora zasnivati na uslovima propisanim zakonom i ovom odlukom.

Član 4.

Proizvodnju toplotne energije, distribuciju toplotne energije, upravljanje distributivnim sistemom i snabdevanje toplotnom energijom tarifnih kupaca na području gradskih opština: Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Čukarica, obavlja javno komunalno preduzeće koje je Grad Beograd osnovao za obavljanje ovih delatnosti, kao jedan energetski subjekat.

Proizvodnju toplotne energije, distribuciju toplotne energije, upravljanje distributivnim sistemom i snabdevanje toplotnom energijom tarifnih kupaca na području gradskih opština: Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin obavlja javno komunalno preduzeće koje skupština te gradske opštine osniva za obavljanje ovih delatnosti kao jedan energetski subjekt.

Pojedine poslove iz okvira svoje delatnosti javno komunalno preduzeće iz stava 1. i 2. ovog člana (u daljem tekstu: komunalno preduzeće) može poveriti drugom privrednom društvu ili preduzetniku na način i po postupku utvrđenom propisom Skupštine grada Beograda, pod uslovom da ti poslovi nisu u funkciji ostvarivanja jedinstva sistema daljinskog grejanja i da je osnivač za to dao saglasnost.

Gradska opština iz stava 2. ovog člana može obavljanje delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije ugovorom poveriti javnom komunalnom preduzeću koje je osnovao grad Beograd, drugom privrednom društvu ili preduzetniku, u skladu sa zakonom.

Na privredno društvo ili preduzetnika kome je povereno obavljanje delatnosti saglasno stavu 4. ovog člana primenjuju se odredbe ove odluke koje se odnose na prava i obaveze komunalnog preduzeća.

Član 5.

Područje snabdevanja toplotnom energijom iz sistema daljinskog grejanja na teritoriji grada Beograda određuje se urbanističkim planom u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji.

Član 6.

Skupština grada Beograda donosi plan razvoja energetike kojim se utvrđuju, pored ostalog, potrebe za toplotnom energijom na teritoriji grada Beograda, kao i uslovi i način obezbeđivanja neophodnih energetskih kapaciteta u skladu sa Strategijom razvoja energetike Republike Srbije i Programom ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije.

Energetski subjekti koji obavljaju delatnost proizvodnje toplotne energije, distribucije toplotne energije, upravljanja distributivnim sistemom za toplotnu energiju i snabdevanja toplotnom energijom tarifnih kupaca na teritoriji grada Beograda, na zahtev organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda (u daljem tekstu: Gradska uprava) nadležne za poslove energetike, dužni su da tražene podatke za izradu plana razvoja iz stava 1. ovog člana dostave u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahteva.
+ Vidi:
čl. 1. Odluke – 2/2011-5.

Član 7.

Energetski objekti sistema daljinskog grejanja grade se po programu koji sadrži podatke o vrsti objekta, potrebna sredstva i izvore finansiranja, način obezbeđenja sredstava, rok i dinamiku izgradnje, kao i druge neophodne elemente (u daljem tekstu: program izgradnje objekata toplifikacije).

Član 8.

Program izgradnje objekata toplifikacije donosi se za period od godinu dana u skladu sa usvojenim Planom razvoja energetike grada Beograda.

Član 9.

Program izgradnje objekata toplifikacije za područje gradskih opština: Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Čukarica, donosi Skupština grada Beograda, kao jedinstven program.

Program izgradnje objekata toplifikacije za područje gradskih opština: Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin donosi skupština gradske opštine.

II – TEHNIČKI I DRUGI POSEBNI USLOVI ZA PROIZVODNjU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE

A. Energetska dozvola

Član 10.

Energetski objekti za proizvodnju toplotne energije snage preko 1 MW i objekti za distribuciju toplotne energije grade se ili rekonstruišu u skladu sa propisima kojima se uređuje prostorno planiranje i izgradnja objekata, tehničkim i drugim propisima, a po prethodno pribavljenoj energetskoj dozvoli.

Energetsku dozvolu za izgradnju ili rekonstrukciju energetskih objekata iz stava 1. ovog člana na teritoriji grada Beograda, izdaje organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove energetike, po prethodno pribavljenom mišljenju organizacione jedinice Gradske uprave nadležne za zaštitu životne sredine.

Član 11.

Zahtev za izdavanje energetske dozvole sadrži podatke propisane zakonom i podzakonskim propisima.

Član 12.

Energetska dozvola se izdaje rešenjem u roku od trideset dana od dana podnošenja zahteva.

Energetska dozvola se izdaje sa rokom važenja do dve godine računajući od dana njenog izdavanja.

Na zahtev imaoca energetske dozvole, koji se podnosi najkasnije u roku od trideset dana pre isteka njenog važenja, može se produžiti rok važenja energetske dozvole najduže za još jednu godinu, pod uslovom da su ispunjeni kriterijumi i uslovi za njeno izdavanje.

Član 13.

Energetska dozvola se izdaje ukoliko su ispunjeni kriterijumi i uslovi za njeno izdavanje propisani Zakonom i podzakonskim propisima.

Rešenjem se može odbiti izdavanje energetske dozvole ukoliko bi energetski objekat s obzirom na trasu, prostor na kome se gradi ili uslove priključenja, ugrozio ostvarivanje ciljeva zaštite životne sredine ili ugrozio sigurnost snabdevanja toplotnom energijom tarifnih kupaca.

Član 14.

Na rešenje kojim se izdaje energetska dozvola ili odbija njeno izdavanje može se u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja izjaviti žalba Ministarstvu nadležnom za poslove energetike.

B. Licenca za obavljanje delatnosti

Član 15.

Komunalno preduzeće, odnosno drugi energetski subjekt može da otpočne sa obavljanjem energetske delatnosti na teritoriji grada Beograda na osnovu licence koju izdaje organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove energetike.

Licenca se izdaje za obavljanje sledećih delatnosti:

- proizvodnje toplotne energije u toplanama snage preko 1 MW;

- distribucije toplotne energije;

- upravljanja distributivnim sistemom za toplotnu energiju;

- snabdevanje toplotnom energijom.

Licenca se izdaje na zahtev energetskog subjekta, posebno za svaku energetsku delatnost iz stava 2. ovog člana.

Licenca se izdaje rešenjem, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za izdavanje licence, pod uslovima utvrđenim zakonom.

Licenca se izdaje za period od 10 godina.

Rok važenja licence može se produžiti na zahtev energetskog subjekta, pod uslovima i na način propisan zakonom i podzakonskim propisima.

Član 16.

Organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove energetike donosi rešenja o izdavanju i oduzimanju licenci, vrši produženje važenja licenci, vodi registar licenci i obezbeđuje javnost registra.

Član 17.

Protiv rešenja o izdavanju, odnosno oduzimanju licence može se izjaviti žalba Ministarstvu nadležnom za poslove energetike u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Član 18.

Licenca nije potrebna za obavljanje delatnosti:

1) proizvodnje toplotne energije za sopstvene potrebe;

2) proizvodnje toplotne energije u objektima snage do 1 MW.

Član 19.

Za izdavanje i produženje licence plaća se naknada u visini utvrđenoj rešenjem o izdavanju odnosno produženju licence.

Visina naknade za izdavanje i produženje licence određuje se u skladu sa kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade.

Kriterijumi i merila za utvrđivanje naknade za izdavanje i produženje licence za obavljanje energetskih delatnosti utvrđuje se posebnim aktom koji donosi gradonačelnik grada Beograda i objavljuju se u „Službenom listu grada Beograda“.

V. Povlašćeni proizvođači toplotne energije

Član 20.

Povlašćeni proizvođači toplotne energije su proizvođači koji u procesu proizvodnje toplotne energije koriste obnovljive izvore energije ili otpad i pri tome ispunjavaju uslove u pogledu energetske efikasnosti.

Skupština grada Beograda posebnim aktom propisuje uslove za sticanje statusa povlašćenog proizvođača toplotne energije, kriterijume za utvrđivanje ispunjenosti tih uslova i utvrđuje način i postupak sticanja tog statusa, vođenje registra povlašćenih proizvođača toplotne energije i njegovu sadržinu.

G. Pravila o radu distributivnog sistema

Član 21.

Komunalno preduzeće u obavljanju delatnosti upravljanja distributivnim sistemom za toplotnu energiju donosi pravila o radu distributivnog sistema, uz saglasnost Skupštine grada Beograda, odnosno skupštine gradske opštine.

Pravilima o radu distributivnog sistema utvrđuju se naročito: tehnički uslovi za priključenje korisnika na sistem, tehnički uslovi za povezivanje sa proizvođačem, tehnički i drugi uslovi za bezbedan pogon distributivnog sistema i za obezbeđivanje pouzdanog i kontinuiranog snabdevanja tarifnih kupaca, postupci u kriznim situacijama, funkcionalni zahtevi i klasa tačnosti mernih uređaja, kao i način merenja toplotne energije.

Pravila o radu distributivnog sistema objavljuju se u „Službenom listu grada Beograda“.

III – PRIKLjUČENjE OBJEKATA NA DISTRIBUTIVNI SISTEM DALjINSKOG GREJANjA I PUŠTANjE U RAD KUĆNIH GREJNIH INSTALACIJA

Član 22.

Priključenje objekata tarifnih kupaca toplotne energije na distributivni sistem daljinskog grejanja vrši se pod uslovima i na način propisan zakonom, ovom odlukom i pravilima o radu distributivnog sistema, a u skladu sa standardima i tehničkim propisima koji se odnose na uslove priključenja.

Član 23.

Investitor objekta dužan je da pre projektovanja pribavi tehničke uslove za priključenje kućne grejne instalacije objekta na distributivni sistem daljinskog grejanja (u daljem tekstu: tehnički uslovi).

Zahtev za izdavanje tehničkih uslova podnosi se u pisanom obliku na obrascu komunalnog preduzeća, uz koji je priložena tehnička dokumentacija koja je potrebna za odlučivanje po zahtevu.

Član 24.

Tehničkim uslovima utvrđuju se tehnički zahtevi koji se odnose na projektovanje, izvođenje kućne grejne instalacije, način i mesto priključenja kućne grejne instalacije objekta na sistem daljinskog grejanja. Tehnički uslovi izdaju se u skladu sa pravilima o radu distributivnog sistema.

Tehničke uslove izdaje komunalno preduzeće u roku od 30 dana od dana podnošenja pisanog zahteva i oni važe godinu dana od dana izdavanja.

Investitor objekta dužan je da projektnu dokumentaciju izradi prema tehničkim uslovima komunalnog preduzeća.

Član 25.

Na sistem daljinskog grejanja mogu se priključiti kućne grejne instalacije za čiju je izgradnju, odnosno korišćenje pribavljeno odobrenje za izgradnju nadležnog organa u skladu sa zakonom.

Član 26.

Priključenje kućnih grejnih instalacija objekta na sistem daljinskog grejanja vrši se na osnovu odobrenja koje izdaje, u formi rešenja, komunalno preduzeće na zahtev investitora objekta koji se priključuje.

Komunalno preduzeće izdaće odobrenje za priključenje kućnih grejnih instalacija objekta na sistem daljinskog grejanja kada utvrdi da su ispunjeni uslovi za priključenje propisani zakonom, Pravilima o radu distributivnog sistema i drugim propisima kojima se uređuju uslovi i način eksploatacije kućnih grejnih instalacija.

Odobrenje za priključenje obavezno sadrži podatke o mestu priključenja, načinu i tehničkim uslovima priključenja koji su izdati u skladu sa Pravilima o radu distributivnog sistema, mesto i način merenja isporučene toplotne energije, rok priključenja i troškove priključka.

Član 27.

Troškove priključka iz stava 3. člana 26. ove odluke snosi podnosilac zahteva za priključenje na sistem daljinskog grejanja.

Troškovi priključka utvrđuju se posebnim aktom koji donosi komunalno preduzeće uz saglasnost osnivača.

Akt o troškovima iz stava 2. ovog člana donosi se u skladu sa metodologijom za utvrđivanje troškova priključka koju donosi organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove energetike.

Akt o troškovima priključka na sistem daljinskog grejanja objavljuje se u „Službenom listu grada Beograda“.

Član 28.

Komunalno preduzeće dužno je da rešenjem odluči po zahtevu za priključenje u roku od 30 dana od dana prijema pismenog zahteva.

Protiv rešenja po zahtevu za priključenje iz stava 1. ovog člana može se podneti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Žalba se podnosi organizacionoj jedinici Gradske uprave nadležnoj za poslove energetike.

Odluka po žalbi je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

Član 29.

Odobrenje za privremeno priključenje može se izdati:

- za objekte koji ispunjavaju uslove, utvrđene zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, za privremeno priključenje do dobijanja odobrenja za izgradnju i

- za objekte za koje je odobren probni rad u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata i ovom odlukom.

Na uslove, način i postupak izdavanja odobrenja za privremeno priključenje primenjuju se odgovarajuće odredbe ove odluke o priključenju na distributivni sistem i pravila o radu distributivnog sistema.

Član 30.

Pre priključenja kućnih grejnih instalacija na sistem daljinskog grejanja, a po donošenju konačnog rešenja o odobrenju za priključenje kućnih grejnih instalacija, komunalno preduzeće i tarifni kupac toplotne energije zaključuju ugovor o prodaji toplotne energije.

Ugovor o prodaji toplotne energije zaključuje se u pisanoj formi i sadrži, pored elemenata utvrđenih zakonom koji uređuje obligacione odnose i sledeće elemente: vreme priključenja, prava i obaveze u pogledu količine toplotne energije koja se isporučuje, dinamike i kvaliteta isporuke, trajanje ugovora i uslove produženja ugovora, prava i obaveze u slučaju prestanka ugovora, obaveze komunalnog preduzeća prema tarifnim kupcima u slučaju neispunjenja obaveza u pogledu kvaliteta i kontinuiteta isporuke, posebne obaveze tarifnih kupaca u slučaju neispunjenja, odnosno neurednog ispunjenja obaveza plaćanja, uslove i način preuzimanja i korišćenja energije, prava i obaveze u slučaju privremene obustave isporuke toplotne energije, načina merenja, obračuna i uslova plaćanja preuzete toplotne energije, način informisanja o promeni tarifa, cena i drugih uslova isporuke i korišćenja toplotne energije, kao i druge elemente.

Član 31.

Komunalno preduzeće je dužno da priključi kućne grejne instalacije objekta tarifnih kupaca u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji toplotne energije, pod uslovom da je tarifni kupac ispunio obaveze utvrđene rešenjem o odobrenju priključenja, kao i da kućna grejna instalacija ispunjava sve tehničke i druge propisane uslove.

Ako komunalno preduzeće ne postupi saglasno stavu 1. ovog člana, nadležni komunalni inspektor proverava, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva kupca, ispunjenost uslova za priključenje i ako utvrdi da su ispunjeni svi uslovi za priključenje, naložiće komunalnom preduzeću da, bez odlaganja, izvrši priključenje objekta.

Član 32.

Priključenje kućnih grejnih instalacija na sistem daljinskog grejanja obavlja komunalno preduzeće u roku utvrđenom u članu 31. stav 1. ove odluke, a puštanje u rad kućnih grejnih instalacija vrši tarifni kupac uz prisustvo ovlašćenog lica komunalnog preduzeća, a u skladu sa pravilima o radu distributivnog sistema.

Član 33.

U okviru tehničkog pregleda izgrađenih kućnih grejnih instalacija objekta radi utvrđivanja njihove podobnosti za upotrebu, odobriće se puštanje u probni rad po propisima kojima se uređuje izgradnja objekata, na osnovu akta nadležnog organa o odobravanju puštanja kućnih grejnih instalacija objekta u probni rad.

U toku probnog rada proverava se ispunjenost uslova za izdavanje upotrebne dozvole.

Probni rad traje najkraće 15 dana, a najduže do kraja tekuće grejne sezone.

Na osnovu akta o odobravanju puštanja u probni rad komunalno preduzeće i investitor objekta zaključuju u pisanoj formi ugovor o prodaji toplotne energije za vreme probnog rada kojim regulišu međusobna prava i obaveze.

IV – ODRŽAVANjE SISTEMA DALjINSKOG GREJANjA

Član 34.

Komunalno preduzeće je dužno da energetske objekte sistema daljinskog grejanja, uključujući i predajnu stanicu, eksploatiše racionalno i ekonomično i da ih održava u ispravnom stanju.

Granica između predajne stanice i kućnih grejnih instalacija, gledano u smeru strujanja tople vode, je na razvodnom vodu, pregradni ventil na ulazu u izmenjivač toplote, a na povratnom vodu pregradni ventil na izlazu iz izmenjivača toplote.

Član 35.

Remont i druge radove na energetskim objektima i opremi sistema daljinskog grejanja, radi pripremanja za narednu grejnu sezonu obavlja komunalno preduzeće po prestanku grejne sezone i iste mora završiti do 30. septembra tekuće godine.

U vremenu od 1. do 10. oktobra komunalno preduzeće je dužno da izvrši probu funkcionisanja svih energetskih objekata i opreme sistema daljinskog grejanja. Komunalno preduzeće će o rasporedu vršenja probe, preko sredstava javnog informisanja obavestiti sva zainteresovana lica, najkasnije pet dana pre vršenja probe, a organizacionu jedinicu Gradske uprave nadležnu za poslove komunalne inspekcije i pismenim putem.

Član 36.

Kućne grejne instalacije objekta koji je priključen na daljinski sistem moraju se održavati u ispravnom stanju. Radovi na pripremama kućnih grejnih instalacija za grejnu sezonu moraju se završiti do 30. septembra tekuće godine.

O održavanju kućnih grejnih instalacija stara se vlasnik objekta, odnosno organ upravljanja stambenom zgradom. Poslove održavanja vlasnik objekta, odnosno organ upravljanja stambenom zgradom, ugovorom poverava komunalnom preduzeću, drugom privrednom društvu ili preduzetniku koji je registrovan za obavljanje te vrste poslova.

Vlasnik objekta, odnosno organ upravljanja stambenom zgradom, koji poslove iz stava 2. ovog člana poveri drugom privrednom društvu ili preduzetniku, dužan je da o tome obavesti Komunalno preduzeće u roku od 15 dana od dana poveravanja poslova.

Član 37.

U prostorije u kojima je smeštena predajna stanica dozvoljen je pristup samo službenim licima, ovlašćenim licima komunalnog preduzeća, odnosno drugog privrednog društva ili preduzetnika koji održava kućne grejne instalacije i tarifnim kupcima koji učestvuju u postupku po reklamaciji na isporučenu toplotnu energiju.

Svaki pristup predajnoj stanici obavezno se evidentira u kartonu predajne stanice.

Ključ od ulaza u prostorije gde je smeštena predajna stanica mora biti dostupan komunalnom preduzeću i nalazi se kod vlasnika objekta, odnosno kod lica koje odredi organ upravljanja zgradom, u omotu zapečaćenom od strane komunalnog preduzeća. Ime lica kod koga se nalazi ključ prostorije gde je smeštena predajna stanica mora biti istaknuto na vidnom mestu u objektu, odnosno stambenoj zgradi.

Bez prisustva ovlašćenog lica komunalnog preduzeća dozvoljen je pristup predajnoj stanici samo u slučaju opasnosti o čemu se odmah mora obavestiti komunalno preduzeće.

V – NAČIN OBEZBEĐIVANjA POUZDANOG I KONTINUIRANOG SNABDEVANjA TARIFNIH KUPACA TOPLOTNOM ENERGIJOM

Član 38.

Komunalno preduzeće dužno je da organizuje rad i poslovanje na način kojim se obezbeđuje pouzdano, trajno i kontinuirano snabdevanje tarifnih kupaca toplotnom energijom.

Snabdevanje tarifnih kupaca toplotnom energijom ne može se uskratiti osim u slučajevima i pod uslovima utvrđenim zakonom i ovom odlukom.

U izvršavanju obaveza iz stava 1. ovog člana, komunalno preduzeće je dužno da preduzima sve potrebne mere na održavanju energetskih objekata sistema daljinskog grejanja radi obezbeđenja njihove stalne ispravnosti i bezbednog funkcionisanja.

Član 39.

Ako dođe do poremećaja u snabdevanju tarifnih kupaca toplotnom energijom usled više sile ili kvara na energetskim objektima sistema daljinskog grejanja, ili drugih razloga koji se nisu mogli predvideti, odnosno sprečiti, komunalno preduzeće je obavezno da bez odlaganja preduzme mere na otklanjanju uzroka i posledica poremećaja, odnosno prekida u snabdevanju.

Mere koje komunalno preduzeće preduzima u slučajevima iz stava 1. ovog člana, su naročito:

1. snabdevanje tarifnih kupaca toplotnom energijom, ukoliko je to moguće, prebacivanjem na druge toplotne izvore;

2. radno angažovanje zaposlenih na otklanjanju uzroka i posledica poremećaja, odnosno razloga zbog kojih je došlo do prekida u snabdevanju tarifnih kupaca toplotnom energijom, kao i da po potrebi angažuje treća lica u obezbeđenju uslova za kontinuirano snabdevanje tarifnih kupaca toplotnom energijom;

3. hitna popravka i zamena instalacija i opreme kojima se obezbeđuje ispravnost energetskih objekata sistema daljinskog grejanja, kao i njihova zaštita od daljih havarija;

4. privremeno ograničenje ili zabrana korišćenja kućnih grejnih instalacija, energetskih objekata odnosno delova energetskih objekata sistema daljinskog grejanja;

5. preduzimanje drugih mera koje utvrde nadležni organi grada Beograda, odnosno gradske opštine.

Komunalno preduzeće dužno je da preko sredstava javnog informisanja odmah obavesti tarifne kupce o razlozima prekida ili poremećaja u snabdevanju toplotnom energijom, o vremenu trajanja prekida ili poremećaja u snabdevanju, kao i da tarifnim kupcima pruži potrebna posebna uputstva.

Član 40.

Ako se prekid u snabdevanju toplotnom energijom planira zbog izvođenja radova na izgradnji, rekonstrukciji ili održavanju energetskih objekata sistema daljinskog grejanja, ili zbog priključenja novih tarifnih kupaca, komunalno preduzeće dužno je da o tome blagovremeno obavesti tarifne kupce preko sredstava javnog informisanja, a najkasnije tri dana pre planiranog prekida u snabdevanju, kao i da pruža potrebna uputstva.

Član 41.

Ako dođe do poremećaja ili prekida u snabdevanju toplotnom energijom zbog okolnosti iz stava 1. člana 39. i člana 40. ove odluke, komunalno preduzeće je obavezno da istovremeno sa preduzimanjem mera, obavesti organizacionu jedinicu gradske uprave nadležnu za poslove energetike, odnosno uprave gradske opštine.

Komunalno preduzeće je obavezno da preduzimanje mera iz stava 2. člana 39. i radova iz člana 40. ove odluke, organizuje tako da prekid u snabdevanju toplotnom energijom traje vremenski što kraće.

Član 42.

Ako se u komunalnom preduzeću organizuje štrajk, to preduzeće je obavezno da u skladu sa zakonom i aktom osnivača obezbedi minimum procesa rada u obavljanju delatnosti, a naročito, obavljanje poslova na otklanjanju havarija na energetskim objektima sistema daljinskog grejanja.

VI – USLOVI ISPORUKE I SNABDEVANjA TARIFNIH KUPACA TOPLOTNOM ENERGIJOM

Član 43.

Komunalno preduzeće je obavezno da tarifnom kupcu isporučuje toplotnu energiju za grejanje stambenih i poslovnih prostorija u toku grejne sezone i da isporučuje toplotnu energiju za pripremu potrošne tople vode neprekidno u toku cele godine u skladu sa zaključenim ugovorom o prodaji toplotne energije.

Komunalno preduzeće dužno je da vrši distribuciju toplotne energije svim tarifnim kupcima na području na kojem obavlja delatnost i da upravlja distributivnim sistemom na principima javnosti i nediskriminacije.

Grejna sezona za snabdevanje toplotnom energijom za grejanje stambenih i poslovnih prostorija počinje 15. oktobra, a završava se 15. aprila.

Izuzetno, od stava 3. ovog člana, u periodu od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja objekti će se grejati u dane za koje u zadnjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometeorološki zavod prognozira srednju dnevnu temperaturu 12°S ili nižu.

Član 44.

Grejni dan za snabdevanja toplotnom energijom za grejanje stambenih prostorija i poslovnih prostorija koje se nalaze u stambenim zgradama traje od 6 do 22 časa, a nedeljom od 7 do 22 časa.

Grejni dan kod snabdevanja toplotnom energijom za grejanje poslovnih prostorija koje nisu u stambenim zgradama i za grejanje porodičnih stambenih zgrada utvrđuje se ugovorom o prodaji toplotne energije koji se zaključuje između komunalnog preduzeća i tarifnog kupca toplotne energije.

Komunalno preduzeće može u toku grejnog dana prekinuti isporuku toplotne energije usled povoljne spoljne temperature, pod uslovom da održava temperature propisane članom 45. ove odluke.

Pri niskim spoljnim temperaturama u cilju zaštite energetskih objekata sistema daljinskog grejanja ili postizanja temperatura propisanih članom 45. ove odluke, komunalno preduzeće je dužno da produži grejni dan ili da vrši neprekidno snabdevanje tarifnih kupaca toplotnom energijom, a da pri tome racionalno gazduje energijom.

Izuzetno, od stava 1. ovog člana, snabdevanje tarifnih kupaca toplotnom energijom se ne prekida u noći između 31. decembra i 1. januara, između 6. i 7. januara i između 13. i 14. januara, osim u slučaju izuzetno povoljne spoljne temperature kojom se obezbeđuje održavanje temperatura propisanih članom 45. ove odluke.

Član 45.

Komunalno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo ili preduzetnik iz člana 4. ove odluke, isključivo pod uslovom da vlasnik objekta, odnosno organ upravljanja stambenom zgradom održava kućne grejne instalacije u ispravnom stanju, u skladu sa članom 36. ove odluke, dužno je da postiže i održava u stambenim i poslovnim prostorijama tarifnih kupaca sledeće temperature:

Stambene prostorije
- dnevne prostorije, spavaće sobe, predsoblja, degažmani i kuhinje 20°S
- toalet (poseban) 15°S
- kupatila (posebna i sa toaletom) 22°S
- garaže 5°S
- ateljei 20°S
- stepeništa i hodnici van stanova se ne greju
Poslovne prostorije
- kancelarije 20°S
- toalet 15°S
- hodnici i komunikacije 18°S
- magacini 10°S.

- ostale poslovne prostorije se greju prema nameni i normativima koji se primenjuju za posebne namene

Utvrđivanje zagrejanosti stambenih, odnosno poslovnih prostorija tarifnih kupaca utvrđuje se merenjem temperature na visini od 1 m u središnjem delu prostorija. Dozvoljeno odstupanje temperature u odnosu na temperature propisane stavom 1. ovog člana iznosi ± 1°S.

Komunalno preduzeće, odnosno drugo privredno društvo ili preduzetnik iz stava 1. ovog člana dužan je da postiže i održava propisane temperature iz stava 1. ovog člana u stambenim i poslovnim prostorijama tarifnih kupaca, pri spoljnoj temperaturi do 15°S, pod uslovom da su objekti tarifnih kupaca projektovani i izgrađeni u skladu sa propisima o uslovima i tehničkim normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova.

Član 46.

Tarifnim kupcima u čijim objektima su izgrađene kućne grejne instalacije za pripremu potrošne tople vode i koji imaju zaključen ugovor o prodaji toplotne energije u svrhu pripreme potrošne tople vode, komunalno preduzeće, odnosno drugi energetski subjekat koji obavlja komunalnu delatnost je dužno da isporučuje toplotnu energiju neprekidno u toku cele godine, u vremenu od 0 do 24 časa.

Izuzetno, od stava 1. ovog člana, iz razloga i pod uslovima iz člana 40. ove odluke, isporuka toplotne energije za pripremu potrošne tople vode može se prekinuti, ali ne duže od dva dana.

Komunalno preduzeće, odnosno drugi energetski subjekat koji obavlja komunalnu delatnost je obavezno da isporučuje toplotnu energiju za pripremu potrošne tople vode, tako da potrošna topla voda u predajnoj stanici, na izlazu iz izmenjivača toplote, ima minimalnu temperaturu od 50°S.

VII – MERENjE ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE

Član 47.

Komunalno preduzeće je obavezno da meri isporučenu količinu toplotne energije za grejanje stambenih ili poslovnih prostorija tarifnih kupaca i količinu isporučene toplotne energije za pripremu potrošne tople vode. Količina isporučene toplotne energije meri se u kWh.

Član 48.

Merenje ukupno isporučene toplotne energije vrši se mernim uređajima ugrađenim u predajnu stanicu (u daljem tekstu: merni uređaji).

Merne uređaje iz stava 1. ovog člana obezbeđuje komunalno preduzeće kod priključenja objekta tarifnih kupaca i dužno je da ih kao svoja sredstva ugradi, održava i stara se o njihovoj ispravnosti, baždari ih i vrši merenje isporučene toplotne energije.

Član 49.

Za registrovanje sopstvene, pojedinačne potrošnje toplotne energije tarifni kupac ugrađuje na kućnim grejnim instalacijama termostatske ventile i uređaje za registrovanje sopstvene, pojedinačne potrošnje.

Tehničke uslove za ugradnju uređaja iz stava 1. ovog člana izdaje komunalno preduzeće.

Član 50.

Merenje isporučene toplotne energije za pripremu potrošne tople vode van grejne sezone, kada se toplotna energija ne isporučuje za grejanje stambenih odnosno poslovnih prostorija, vrši se mernim uređajima ugrađenim u predajnu stanicu.

Član 51.

Kada se toplotna energija za pripremu potrošne tople vode isporučuje u grejnoj sezoni merenje ukupno isporučene toplotne energije vrši se putem vodomera hladne vode iz gradskog vodovoda, ugrađenom u prostoriji predajne stanice (u daljem tekstu: vodomer). Isporučena količina toplotne energije za pripremu potrošne tople vode dobija se izračunavanjem zapremine utrošene hladne vode očitane na vodomeru, temperature pripremljene potrošne tople vode, temperature vode iz gradskog vodovoda i srednje specifične toplote vode.

Za registrovanje dela ukupno utrošene zapremine pripremljene potrošne tople vode, odnosno sopstvene potrošnje, tarifni kupac može o svom trošku ugraditi posebni merni uređaj – vodomer, ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti.

Član 52.

Čitanje mernih uređaja iz člana 48, 49. i 50. ove odluke i vodomera iz člana 51. stav 1. i 2. ove odluke vrši se mesečno u toku grejne sezone, kao i prilikom promene cene toplotne energije.

Čitanje mernih uređaja i vodomera iz stava 1. ovog člana vrši se prema rasporedu koji određuje komunalno preduzeće. Raspored se dostavlja tarifnim kupcima toplotne energije najkasnije sedam dana pre čitanja. Tarifni kupci imaju pravo da prisustvuju čitanju mernih uređaja i vodomera.

Član 53.

U slučaju kvara mernih uređaja ili oštećenja plombe, naknada za isporučenu toplotnu energiju se obračunava prema potrošnji toplotne energije u prethodnom mesecu u kome je merni uređaj ispravno radio, korigovano za uticaj spoljnih temperatura, vreme isporuke toplotne energije i to od momenta poslednjeg očitavanja mernog uređaja pa sve do otklanjanja kvara na mernom uređaju.

Član 54.

U slučaju kvara vodomera ili oštećenja plombe, naknada za isporučenu toplotnu energiju za pripremu potrošne tople vode obračunava se prema potrošnji toplotne energije za pripremu potrošne tople vode u prethodnom mesecu u kome je merni uređaj ispravno radio.

VIII – TARIFNI SISTEM I CENE TOPLOTNE ENERGIJE

Član 55.

Tarifnim sistemom utvrđuju se elementi za obračun i način obračuna isporučene toplotne energije tarifnim kupcima, kao i elementi za obračun i način obračuna izvršenih usluga za potrebe kvalifikovanih kupaca toplotne energije.

Tarifni elementi za obračun isporučene toplotne energije i izvršenih usluga sadrže opravdane troškove poslovanja koji čine troškove amortizacije, održavanja, izgradnje, rekonstrukcije i modernizacije objekata, osiguranja, goriva, zaštite životne sredine i druge troškove poslovanja kojima se obezbeđuje odgovarajuća stopa i rok povraćaja sredstava od investicija u energetske objekte.

Član 56.

Tarifnim sistemom određuju se tarifni stavovi za obračun cena distribucije toplotne energije, upravljanja distributivnim sistemom i isporuke toplotne energije.

Član 57.

Tarifni sistem za obračun isporučene toplotne energije, odnosno izvršenih usluga na teritoriji grada Beograda donosi Skupština grada Beograda, na predlog gradonačelnika grada Beograda.

Tarifni sistem se objavljuje u „Službenom listu grada Beograda“.

Član 58.

Cenu za isporučenu toplotnu energiju utvrđuje komunalno preduzeće u skladu sa tarifnim sistemom, uz saglasnost nadležnog organa grada, odnosno gradske opštine.

Odluka o cenama iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom listu grada Beograda“.

IH – KVALIFIKOVANI KUPAC TOPLOTNE ENERGIJE

Član 59.

Tarifni kupac toplotne energije ima pravo na status kvalifikovanog kupca ako je njegova ukupna potrošnja toplotne energije na svim mernim mestima, u poslednjih 12 meseci, bila iznad potrošnje koja je kao minimalna utvrđena na godišnjem nivou za sticanje statusa kvalifikovanog kupca.

Status kvalifikovanog kupca stiče se na osnovu akta o ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana, koji donosi organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove energetike u skladu sa uslovima i na način propisan Zakonom i podzakonskim propisima.

Minimalna godišnja potrošnja toplotne energije kojom se stiče status kvalifikovanog kupca iznosi 5.000 GJ.

Promena utvrđenog statusa kvalifikovanog kupca u status tarifnog kupca, odnosno statusa tarifnog kupca u status kvalifikovanog kupca, ne može se vršiti pre isteka roka od 12 meseci od dana poslednje promene statusa.

Kvalifikovani kupac ne može izgubiti taj status dok održava potrošnju toplotne energije iznad minimalne potrošnje utvrđene za sticanje takvog statusa.

X – PRAVA I OBAVEZE TARIFNIH KUPACA, PRAVA U SLUČAJU NEISPORUKE ILI NEKVALITETNE ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE

Član 60.

Tarifni kupac je dužan da toplotnu energiju koristi pod uslovima, na način i za namene utvrđene ugovorom o prodaji toplotne energije, zaključenim u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Član 61.

Tarifni kupac je dužan da ovlašćenim licima komunalnog preduzeća omogući pristup predajnoj stanici odnosno mernim uređajima i kućnim grejnim instalacijama, kao i mestu toplovodnog priključka radi očitavanja, provere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamene i održavanja uređaja i obustave isporuke toplotne energije.

Član 62.

U slučaju tehničkih ili drugih smetnji u isporuci toplotne energije, čiji je uzrok na energetskim objektima sistema daljinskog grejanja tarifni kupac ima pravo da zahteva da se smetnje otklone u primerenom roku.

Primerenim rokom u kome je komunalno preduzeće obavezno da otkloni smetnje u isporuci toplotne energije smatra se rok od 24 časa, a najduže dva dana od dana prijema obaveštenja o smetnji.

Smetnjama u isporuci toplotne energije u smislu stava 1. ovog člana ne smatraju se prekidi u isporuci energije nastali zbog primene mera koje se preduzimaju u slučaju kratkotrajnih poremećaja usled havarija i drugih nepredviđenih situacija zbog kojih je ugrožena sigurnost funkcionisanja sistema daljinskog grejanja, kao i zbog nepredviđenih i neophodnih radova na održavanju energetskih objekata ili neophodnih radova na proširenju sistema daljinskog grejanja; ili mera koje se preduzimaju u slučaju nastupanja opšte nestašice energije zbog nedovoljne ponude na tržištu energije odnosno energenata ili nastupanja drugih vanrednih okolnosti zbog kojih nadležni organ Republike Srbije propiše mere ograničenja isporuke.

Član 63.

Komunalno preduzeće je dužno da svako obaveštenje o smetnjama u isporuci toplotne energije evidentira i u roku od 24 časa, a najkasnije u roku od dva dana od prijema telefonskog ili pismenog obaveštenja tarifnog kupca, zapisnički utvrdi stanje u predajnoj stanici i na kućnoj grejnoj instalaciji, s tim što će u ovaj zapisnik uneti utvrđeno stanje i izmerene temperature prostorija, kao i spoljnu temperaturu. U slučaju da su temperature prostorija niže od temperatura određenih u članu 45. ove odluke, komunalno preduzeće će pristupiti otklanjanju nedostataka ukoliko je njihov uzrok na objektima sistema daljinskog grejanja ili kućnim grejnim instalacijama koje održava komunalno preduzeće.

Član 64.

Komunalno preduzeće će po otklanjanju nedostataka i pošto prethodno obavesti tarifnog kupca o danu i času izlaska, ponovo izvršiti merenje temperatura u objektu tarifnog kupca i sačiniti zapisnik o kvalitetu grejanja prostorija odnosno pripremljene potrošne tople vode. U zapisnik će uneti površinu koja se greje, izmerene temperature i period za koji se tarifnom kupcu umanjuje naknada, a kod potrošne tople vode u zapisnik će uneti izmerene temperature potrošne tople vode i period za koji se kupcu umanjuje naknada. Dan i čas sačinjavanja novog zapisnika se smatra kao dan i čas kada je izvršeno otklanjanje uzroka nekvalitetne isporuke toplotne energije za grejanje stambenih odnosno poslovnih prostorija ili potrošne tople vode.

Zapisnik iz člana 63. i zapisnik iz stava 1. ovog člana su osnov za ostvarivanje prava na umanjenje naknade za isporučenu toplotnu energiju. Komunalno preduzeće će u roku od 15 dana od sačinjavanja zapisnika iz člana 63. i iz stava 1. ovog člana pismeno obavestiti tarifnog kupca o načinu obračuna i iznosu umanjenja, a preduzeću koje vrši objedinjenu naplatu komunalnih usluga izdati nalog da se umanjenje realizuje kroz prvi sledeći račun za isporučenu toplotnu energiju.

Član 65.

Ako komunalno preduzeće utvrdi da je uzrok nekvalitetnog grejanja stambenih odnosno poslovnih prostorija ili nekvalitetne pripreme potrošne tople vode nedostatak na kućnim grejnim instalacijama tarifnog kupca, a kućne grejne instalacije ne održava komunalno preduzeće, o tome će sačiniti zapisnik u koji unosi izmerene temperature. Komunalno preduzeće dostavlja zapisnik tarifnom kupcu radi preduzimanja mera na otklanjanju nedostataka na kućnim grejnim instalacijama.

Ukoliko kućne grejne instalacije održava komunalno preduzeće, dužno je da najkasnije u roku od dva dana pristupi otklanjanju nedostataka na kućnim grejnim instalacijama, uz saglasnost tarifnog kupca.

Ukoliko tarifni kupac osporava da je uzrok nekvalitetnog grejanja stambenih odnosno poslovnih prostorija ili pripreme potrošne tople vode nedostatak na kućnim grejnim instalacijama, u roku od 24 časa od prijema zapisnika iz stava 1. ovog člana, o tome će izvestiti komunalno preduzeće i zajedno sa njim, u narednom roku od 24 časa, utvrdiće stanje na licu mesta.

Član 66.

Ukoliko se tarifni kupac i komunalno preduzeće ne slože u oceni da li je uzrok nekvalitetnog grejanja stambenih odnosno poslovnih prostorija ili potrošne tople vode na kućnim grejnim instalacijama ili na sistemu daljinskog grejanja, obavestiće o tome bez odlaganja komunalnu inspekciju, koja će utvrditi stanje na licu mesta u narednih 48 časova u prisustvu predstavnika komunalnog preduzeća i tarifnog kupca.

Zaključak komunalne inspekcije iz stava 1. ovog člana sadrži i nalog za komunalno preduzeće ili za tarifnog kupca da bez odlaganja pristupi otklanjanju uzroka nekvalitetnog grejanja stambenih odnosno poslovnih prostorija ili pripreme potrošne tople vode. Istim zaključkom se utvrđuje na čiji teret pada umanjenje naknade, za koji period, kao i obim umanjenja naknade za isporučenu toplotnu energiju.

Ukoliko je po zaključku komunalne inspekcije, iz stava 2. ovog člana, uzrok nekvalitetnog grejanja nedostatak na kućnim grejnim instalacijama, tarifni kupac će o otklanjanju nedostataka obavestiti komunalno preduzeće.

Komunalno preduzeće će u roku od 24 časa od dana prijema obaveštenja iz stava 3. ovog člana utvrditi stanje na licu mesta i sačiniti zapisnik o kvalitetu grejanja stambenih odnosno poslovnih prostorija i pripreme potrošne tople vode, s tim što će u ovaj zapisnik uneti površinu koja se greje i izmerene temperature. Dan i čas sastavljanja novog zapisnika smatra se kao dan i čas otklanjanja uzroka nekvalitetnog grejanja.

Član 67.

Ukoliko je komunalno preduzeće pretrpelo štetu usled umanjenja naknade za isporučenu toplotnu energiju u odnosu na naknadu koju bi ostvarilo da je isporuku vršilo prema ugovoru o prodaji toplotne energije, a uzrok umanjenja naknade je nedostatak na kućnim grejnim instalacijama koje ne održava komunalno preduzeće, komunalno preduzeće će tarifnom kupcu uputiti obračun naknade i odrediti rok za uplatu.

Ukoliko tarifni kupac u ostavljenom roku ne plati Komunalnom preduzeću naknadu iz stava 1. ovog člana, komunalno preduzeće će u sudskom postupku ostvarivati pravo na naknadu pretrpljene štete.

HI – ZABRANA UGROŽAVANjA ENERGETSKIH OBJEKATA I NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENjE TOPLOTNE ENERGIJE, ISKLjUČENjE OBJEKTA IZ SISTEMA DALjINSKOG GREJANjA I OBUSTAVA ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE TARIFNIM KUPCIMA

Član 68.

Zabranjeno je:

- priključenje ili isključenje kućnih grejnih instalacija iz sistema daljinskog grejanja kao i smanjenje ili povećanje zagrevnih površina grejnih tela bez odobrenja komunalnog preduzeća;

- oduzimanje tople vode iz toplovodne mreže, predajnih stanica i kućnih grejnih instalacija, kao i menjanje stanja mernih, regulacionih i sigurnosnih uređaja ili skidanje plombi;

- izvođenje radova ispod, iznad ili pored energetskih objekata sistema daljinskog grejanja, suprotno zakonu, ovoj odluci i tehničkim i drugim propisima ili bez prethodnog odobrenja komunalnog preduzeća;

- zasađivanje drveća i drugog rastinja na zemljištu iznad, ispod ili na nepropisnoj udaljenosti od energetskih objekata koji su u sistemu daljinskog grejanja

Lice koje izvrši neku radnju iz stava 1. ovog člana dužno je da uspostavi ranije stanje u roku koji odredi komunalno preduzeće, u protivnom komunalno preduzeće uspostavlja ranije stanje o trošku lica koje je izvršilo neku radnju iz stava 1. ovog člana.

Član 69.

Kada komunalno preduzeće utvrdi da pravno ili fizičko lice neovlašćeno koristi toplotnu energiju tako što je izvršeno samovlasno priključenje objekta, uređaja ili instalacija ili ukoliko se koristi toplotna energija bez ili mimo mernih uređaja ili suprotno uslovima utvrđenim ugovorom o prodaji toplotne energije u pogledu pouzdanog i tačnog merenja preuzete energije, bez odlaganja će obavestiti nadležnu komunalnu inspekciju, odnosno komunalnu policiju koja će po utvrđivanju navedenog činjeničnog stanja sačiniti o tome zapisnik i naložiti komunalnom preduzeću isključenje takvog objekta iz sistema daljinskog grejanja.

Uz isključenje objekta lica koje neovlašćeno koristi toplotnu energiju iz sistema daljinskog grejanja, komunalno preduzeće će izvršiti obračun neovlašćeno preuzete toplotne energije.
+ Vidi:
čl. 2. Odluke – 2/2011-5.

Član 70.

Komunalno preduzeće će obustaviti isporuku toplotne energije tarifnom kupcu u sledećim slučajevima:

1. u slučaju tehničkih ili drugih smetnji u isporuci toplotne energije za koje je utvrđeno da je uzrok na kućnim grejnim instalacijama kupca;

2. ako tarifni kupac ne izvršava obaveze preuzete ugovorom o prodaji toplotne energije;

3. ako tarifni kupac ne plati naknadu za isporučenu toplotnu energiju dva meseca u toku iste grejne sezone;

4. ako tarifni kupac ne dozvoljava komunalnom preduzeću pristup predajnoj stanici u cilju obavljanja regulacije i merenja potrošnje toplotne energije, priključenja novih tarifnih kupaca, ili radova na održavanju ili rekonstrukciji predajne stanice, kontrolu priključenih kućnih grejnih instalacija i u drugim situacijama kada ugrožava isporuku toplotne energije;

5. ako kućne grejne instalacije ne ispunjavaju uslove u pogledu tehničke ispravnosti, sanitarne zaštite, zaštite životne sredine;

6. ako tarifni kupac koristi nenamenski toplotnu energiju ili ako koristi toplotnu energiju preko dozvoljenog, ugovorenog i odobrenog obima.

Član 71.

Pre obustave isporuke toplotne energije u slučajevima iz člana 70. ove odluke komunalno preduzeće će dostaviti tarifnom kupcu pisanu opomenu sa rokom za otklanjanje uočenih nepravilnosti, koji ne može biti kraći od tri dana od dana dostavljanja opomene.

Ukoliko tarifni kupac u ostavljenom roku ne postupi po opomeni i ne otkloni nepravilnosti komunalno preduzeće će obustaviti isporuku toplotne energije kupcu iz sistema daljinskog grejanja.

Po otklanjanju razloga iz člana 70. ove odluke koji su doveli do obustave isporuke toplotne energije, komunalno preduzeće će u roku od tri dana od podnošenja zahteva kupca, uz prethodno plaćanje troškova obustave isporuke i ponovnog priključenja, nastaviti isporuku toplotne energije tarifnom kupcu.

Član 72.

Isključenje kućnih grejnih instalacija tarifnog kupca iz sistema daljinskog grejanja izvršiće se na njegov zahtev ili u slučajevima iz člana 69. ove odluke, uz obavezu tarifnog kupca da naknadi sve potrebne troškove isključenja iz sistema daljinskog grejanja.

Isključenje kućnih grejnih instalacija tarifnog kupca iz sistema daljinskog grejanja vrši komunalno preduzeće.

Troškove isključenja kućnih grejnih instalacija tarifnog kupca određuje rešenjem komunalno preduzeće u skladu sa metodologijom za utvrđivanje troškova i aktom o troškovima iz člana 27. ove odluke. Na rešenje o isključenju tarifni kupac može podneti žalbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba se podnosi organizacionoj jedinici Gradske uprave nadležnoj za poslove energetike. Odluka po žalbi je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

Lice koje nakon isključenja kućnih grejnih instalacija po odredbama ovog člana želi ponovno priključenje kućnih grejnih instalacija na sistem daljinskog grejanja, dužno je da pribavi dokumentaciju i plati troškove ponovnog priključenja u skladu sa odredbama čl. 22-33. ove odluke koje se odnose na priključenje objekata i puštanje u rad kućnih grejnih instalacija.

HII – OBRAČUN I PLAĆANjE CENE ZA ISPORUČENU TOPLOTNU ENERGIJU

Član 73.

Tarifni kupac dužan je da za isporučenu toplotnu energiju plaća komunalnom preduzeću cenu utvrđenu u skladu sa odlukom o cenama iz člana 58. ove odluke.

Član 74.

Tarifni kupac plaća cenu za isporučenu toplotnu energiju za grejanje stambenih prostorija i drugih posebnih delova zgrade i za pripremu potrošne tople vode, na način i u roku propisanom odlukom o načinu plaćanja komunalnih usluga.

Tarifni kupac za isporučenu toplotnu energiju za grejanje poslovnih prostorija i za pripremu potrošne tople vode u poslovnim prostorijama plaća cenu za isporučenu toplotnu energiju na način i u roku propisanom ovom odlukom.

Član 75.

Tarifnim kupcima kojima se toplotna energija isporučuje za grejanje poslovnih prostorija i za pripremu potrošne tople vode u poslovnim prostorijama obračunava se i naplaćuje cena za isporučenu toplotnu energiju mesečno prema očitanom stanju na mernim uređajima.

Plaćanje cene za isporučenu toplotnu energiju za grejanje poslovnih prostorija vrši se u toku grejne sezone, a plaćanje cene za isporučenu toplotnu energiju za pripremu potrošne tople vode vrši se tokom cele godine.

Član 76.

Tarifnim kupcima kojima se toplotna energija isporučuje za grejanje poslovnih prostorija i za pripremu potrošne tople vode u poslovnim prostorijama račun za isporučenu toplotnu energiju dostavlja komunalno preduzeće.

Tarifni kupci iz stava 1. ovog člana dužni su da iznos utvrđen računom plate komunalnom preduzeću u roku koji je određen računom, sa tim da rok za plaćanje ne može biti kraći od osam dana od dana dostavljenog računa.

Član 77.

Tarifni kupci iz člana 76. ove odluke imaju pravo na reklamaciju iznosa utvrđenog računom u roku od 8 dana od prijema računa. Reklamacija se upućuje nadležnoj službi komunalnog preduzeća i blagovremeno izjavljena reklamacija odlaže plaćanje spornog dela iznosa računa.

Komunalno preduzeće je dužno da u roku od osam dana razmotri reklamaciju i ukoliko je reklamacija opravdana, ispravi greške u obračunu iznosa prilikom dostavljanja sledećeg mesečnog računa.

Član 78.

Kada izmerene temperature u stambenim ili poslovnim prostorijama iznose 12 S i niže, tarifni kupac ne plaća isporučenu toplotnu energiju za vreme trajanja navedenih okolnosti, a za sve ostale temperature koje su ispod temperatura propisanih članom 45. ove odluke, cena se umanjuje za po 5% za svaki stepen.

Kada je temperatura pripremljene potrošne tople vode ispod temperature propisane članom 46. ove odluke, tarifnom kupcu se za svaki stepen ispod propisane temperature, obračun mesečnog iznosa umanjuje za 2,5% na bazi prosečne dnevne potrošnje potrošne tople vode u prethodnom mesecu, i to za sve dane u kojima je utvrđena nekvalitetna isporuka.

Odredbe stava 1. i 2. ovog člana primenjuju se pod uslovom da su kućne grejne instalacije tarifnog kupca ispravne, odnosno da uzrok nekvalitetnog grejanja nije nedostatak na kućnim grejnim instalacijama.

Član 79.

Kada komunalno preduzeće vrši nekvalitetnu isporuku toplotne energije za grejanje prostorija i za pripremu potrošne tople vode u blokovima zgrada, a nije u mogućnosti da u roku od 24 časa od prijema reklamacije zapisnički izvrši merenja temperatura u svim prostorijama tarifnih kupaca koji su uložili reklamaciju, za period dok traje nekvalitetno grejanje svim tarifnim kupcima toplotne energije u bloku zgrada će se umanjiti cena za isporučenu toplotnu energiju na bazi proseka zapisnički utvrđenih temperatura u pojedinim zgradama.

Umanjenje cena se vrši pod uslovima iz člana 78. ove odluke.

HIII – SREDSTVA ZA OBAVLjANjE I RAZVOJ DELATNOSTI

Član 80.

Sredstva za obavljanje i razvoj delatnosti proizvodnje, distribucije, upravljanja distributivnim sistemom i snabdevanja tarifnih kupaca toplotnom energijom obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih isporukom toplotne energije kao i iz drugih sredstava predviđenih zakonom i aktima donetim u skladu sa zakonom.

HIV – NAČIN POSTUPANjA I OVLAŠĆENjA ORGANA GRADA ODNOSNO GRADSKE OPŠTINE U SLUČAJU PREKIDA U SNABDEVANjU TOPLOTNOM ENERGIJOM

Član 81.

Ako dođe do poremećaja ili prekida u snabdevanju tarifnih kupaca toplotnom energijom zbog nepredviđenih okolnosti, komunalno preduzeće je obavezno da istovremeno sa preduzimanjem mera iz člana 39. ove odluke obavesti organizacionu jedinicu Gradske uprave, odnosno uprave gradske opštine, nadležne za poslove energetike.

Kada organizaciona jedinica iz stava 1. ovog člana primi obaveštenje od komunalnog preduzeća, dužna je da bez odlaganja:

1. odredi način pružanja usluga onim tarifnim kupcima kod kojih bi, usled prekida, nastala opasnost po život i zdravlje ljudi;

2. naredi mere za zaštitu energetskih objekata koji su ugroženi;

3. predloži komunalnom preduzeću mere za otklanjanje nastalih posledica i druge potrebne mere za obavljanje delatnosti u potrebnom obimu;

4. utvrdi razloge i eventualnu odgovornost za poremećaj, odnosno prekid vršenja delatnosti, kao i odgovornost za naknadu eventualno pričinjene štete.

Član 82.

Ako komunalno preduzeće i pored preduzetih mera iz člana 39. ove odluke ne može da snabdeva toplotnom energijom tarifne kupce u potrebnom obimu, organizaciona jedinica Gradske uprave, odnosno uprave gradske opštine, nadležna za poslove energetike narediće mere štednje toplotne energije.

Komunalno preduzeće i tarifni kupci dužni su da se pridržavaju mera štednje iz stava 1. ovog člana.

Član 83.

Ako se u komunalnom preduzeću organizuje štrajk, to preduzeće je obavezno da u skladu sa aktom osnivača obezbedi minimum procesa rada u obavljanju delatnosti.

Ako komunalno preduzeće ne postupi na način utvrđen u stavu 1. ovog člana, usled čega može da nastupi neposredna opasnost ili izuzetno teške posledice za život i zdravlje ljudi, bezbednost ljudi i imovine ili drugih neophodnih uslova za život i rad građana, organizaciona jedinica gradske uprave, odnosno uprave gradske opštine, nadležne za poslove energetike, postupiće saglasno odredbama stava 2. člana 81. ove odluke i preduzeti posebne mere propisane Zakonom kojim se uređuje obavljanje komunalnih delatnosti.

HV – NADZOR

Član 84.

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke i nad zakonitošću rada komunalnog preduzeća za područje gradskih opština: Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad i Čukarica vrši organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za komunalne poslove, a za područje gradskih opština: Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin, organizaciona jedinica opštinske uprave nadležna za komunalne poslove.

Član 85.

Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom odredaba ove odluke i akata donetih na osnovu ove odluke, kao i nad obavljanjem delatnosti na području gradskih opština: Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad i Čukarica vrši organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove komunalne inspekcije, a za područje gradskih opština: Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za poslove komunalne inspekcije.

Kontrolu primene ove odluke i komunalno-policijske poslove, u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i drugim propisima vrši komunalna policija.
+ Vidi:
čl. 3. Odluke – 2/2011-5.

HVI – KAZNENE ODREDBE

Član 86.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj komunalno preduzeće ako:

1. u roku od 30 dana od dana prijema pismenog zahteva za izdavanje tehničkih uslova, podnešenog u skladu sa odredbama ove odluke, ne odluči o zahtevu (član 24. stav 2, član 49. stav 2);

2. izvrši priključenje objekta tarifnog kupca na daljinski sistem grejanja bez odgovarajuće dokumentacije, propisane članom 22, 23, 25. i 28. stav 1. ove odluke;

3. ne priključi kućne grejne instalacije objekta tarifnog kupca u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji toplotne energije, a tarifni kupac je ispunio obaveze utvrđene rešenjem o odobrenju priključenja i kućna grejna instalacija ispunjava sve tehničke i druge propisane uslove (član 31. stav 1);

4. ne eksploatiše racionalno i ekonomično energetske objekte ili ne održava energetske objekte sistema daljinskog grejanja u ispravnom stanju (član 34):

5. remont i druge radove na energetskim objektima i opremi sistema daljinskog grejanja, radi pripremanja za narednu grejnu sezonu, ne završi do 30. septembra tekuće godine ili ne izvrši probu funkcionisanja svih toplotnih izvora u vremenu od 1. do 10. oktobra ili o rasporedu vršenja probe blagovremeno ne obavestiti preko sredstava javnog informisanja sva zainteresovana lica i zbog toga nastupe posledice u pouzdanom i kontinuiranom snabdevanju tarifnih kupaca toplotnom energijom (član 35);

6. ne izvršava poslove održavanja kućnih grejnih instalacija (član 36. stav 1. i 2);

7. ne preduzme mere iz člana 39. stav 2. ove odluke kojima se otklanjaju poremećaji u snabdevanju tarifnih kupaca toplotnom energijom;

8. o prekidu, odnosno obustavi isporuke toplotne energije ne izvesti tarifne kupce na način predviđen stavom 3. člana 39. i članom 40. ove odluke;

9. u slučaju poremećaja ili prekida u snabdevanju toplotnom energijom zbog okolnosti iz člana 39. i 40. ove odluke, ne obavesti o tome organizacionu jedinicu gradske uprave nadležnu za poslove energetike (član 81);

10. tarifnom kupcu ne isporučuje toplotnu energiju za grejanje stambenih i poslovnih prostorija u toku grejne sezone koja počinje 15. oktobra, a završava se 15. aprila i potrošnu toplu vodu neprekidno u toku cele godine (član 43);

11. u toku grejnog dana u prostorijama tarifnog kupca ne postiže i ne održava propisane temperature ili minimalno utvrđenu temperaturu potrošne tople vode (član 45. i član 46. stav 3. ove odluke);

12. ne obezbedi merne uređaje kod priključenja objekata tarifnih kupaca ili ih ne ugradi, održava i stara se o njihovoj ispravnosti, baždari i vrši merenje isporučene toplotne energije, odnosno potrošne tople vode (član 48. stav 2);

13. ne otkloni tehničke ili druge smetnje u isporuci toplotne energije čiji je uzrok na energetskim objektima sistema daljinskog grejanja u roku iz člana 62. stav 2. ove odluke;

14. ne utvrdi zapisnički stanje kod tarifnog kupca najkasnije u roku od dva dana od dana prijema obaveštenja o smetnjama u isporuci toplotne energije, ili u istom roku ne pristupi otklanjanju nedostataka čiji je uzrok na energetskim objektima sistema daljinskog grejanja (član 63);

15. po otklanjanju nedostataka ne izvrši ponovno merenje temperatura u objektu tarifnog kupca, ili ne sačini zapisnik o kvalitetu grejanja, ili sačini nepotpun zapisnik (član 64. stav 1);

16. u roku od 15 dana od dana sačinjavanja zapisnika iz člana 63. i iz stava 1. člana 64. pismeno ne obavesti tarifnog kupca o načinu obračuna i iznosu umanjenja, ili preduzeću koje vrši objedinjenu naplatu komunalnih usluga ne izda nalog da se umanjenje realizuje kroz prvi sledeći račun za isporučenu toplotnu energiju (član 64. stav 2);

17. ne postupi po zaključku komunalne inspekcije koji sadrži nalog komunalnom preduzeću da bez odlaganja pristupi otklanjanju uzroka nekvalitetnog grejanja prostorija i pripremu potrošne tople vode (član 66. stav 2);

18. u roku od osam dana ne razmotri reklamaciju ili ukoliko je reklamacija opravdana, ne ispravi greške u obračunu iznosa računa uz sledeći mesečni račun koji dostavlja tarifnom kupcu (član 77. stav 2);

19. ne umanji iznos računa za isporučenu toplotnu energiju tarifnim kupcima na bazi proseka zapisnički utvrđenih temperatura u pojedinim zgradama, za period dok traje nekvalitetno grejanje u blokovima zgrada, a nije u mogućnosti da u roku od 24 časa od prijema reklamacije zapisnički izvrši merenja temperatura u svim prostorijama tarifnih kupaca koji su uložili reklamaciju (član 79);

20. se ne pridržava mera štednje toplotne energije koje je naredila organizaciona jedinica gradske uprave, odnosno gradske opštine, u situaciji kada i pored preduzetih mera iz člana 39. ove odluke ne može da snabdeva toplotnom energijom tarifne kupce u potrebnom obimu (član 82).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 75.000,00 dinara i odgovorno lice u komunalnom preduzeću.
+ Vidi:
čl. 4. Odluke – 2/2011-5.

Član 87.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se pravno lice, a novčanom kaznom od 2.500,00 do 75.000,00 dinara odgovorno lice u pravnom licu ako:

1. ne izvršava poslove održavanja kućnih grejnih instalacija koji su mu povereni (član 36. stav 1. i 2);

2. izvrši samovlasno priključenje na sistem daljinskog grejanja ili isključenje iz sistema daljinskog grejanja (član 68. stav 1. alineja 1):

3. izvede radove ispod, iznad ili pored energetskih objekata sistema daljinskog grejanja, suprotno zakonu, ovoj odluci i tehničkim i drugim propisima i bez prethodnog odobrenja komunalnog preduzeća (član 68. stav 1. alineja 3);

4. izvrši zasađivanje drveća i drugog rastinja na zemljištu iznad, ispod ili na nepropisnoj udaljenosti od energetskih objekata koji su u sistemu daljinskog grejanja (član 68. stav 1. alineja 4);

5. izvrši neku od radnji iz stava 1. člana 68. odluke i odbije da uspostavi ranije (pređašnje) stanje u roku koji odredi komunalno preduzeće (član 68. stav 2):

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000,00 do 250.000,00 dinara preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 2.500,00 do 75.000,00 dinara fizičko lice.
+ Vidi:
čl. 5. Odluke – 2/2011-5.

Član 88.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 dinara kazniće se pravno lice i preduzetnik, a novčanom kaznom od 5.000,00 dinara odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice ako:

1. ne obavesti komunalno preduzeće da je poslove održavanja kućnih grejnih instalacija poverio drugom privrednom društvu ili preduzetniku odnosno da je poslove održavanja organizovao na drugi način (član 36. stav 3);

2. uđe u prostorije u koje je smeštena predajna stanica protivno odredbama člana 37. ove odluke;

3. onemogućava pristup ovlašćenim licima komunalnog preduzeća predajnoj stanici, odnosno mernim uređajima, ili kućnim grejnim instalacijama, ili mestu toplovodnog priključka radi očitavanja, provere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamene i održavanja uređaja i obustave isporuke toplotne energije (član 61);

4. izvrši smanjenje ili povećanje zagrevnih površina grejnih tela bez saglasnosti komunalnog preduzeća (član 68. stav 1. alineja 1);

5. izvrši oduzimanje tople vode iz toplovodne mreže, predajnih stanica ili kućnih grejnih instalacija, ili menjanje stanja mernih, regulacionih ili sigurnosnih uređaja ili izvrši skidanje plombi (član 68. stav 1. alineja 2).

Novčanu kaznu za prekršaj iz stava 1. ovog člana izriče i naplaćuje komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac na licu mesta.
+ Vidi:
čl. 6. Odluke – 2/2011-5.

HVII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 89.

Komunalno preduzeće iz stava 1. člana 4. ove odluke, obavezuje se da uvede sistem merenja isporučene toplotne energije i ugradi merne uređaje u objekte tarifnih kupaca najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ove odluke i to:

- u predajne stanice objekata koji su priključeni na toplotni izvor daljinskog sistema grejanja „Novi Beograd“ i „Zemun“ u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke

- u predajne stanice objekata koji su priključeni na toplotni izvor daljinskog sistema grejanja „Dunav“, „Konjarnik“ i „Voždovac“ do 15. oktobra 2008. godine

- u predajne stanice objekata koji su priključeni na toplotni izvor daljinskog sistema grejanja „Mirijevo“, „Borča III“, „Višnjička banja“, „Cerak“, „Medaković“, „Miljakovac“ i „Banovo brdo“ do 15. oktobra 2009. godine.

Komunalno preduzeće, odnosno energetski subjekat iz stava 2. člana 4. ove odluke, obavezuje se da uvede sistem merenja isporučene toplotne energije i ugradi merne uređaje u objekte tarifnih kupaca najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 90.

U narednih pet godina od dana stupanja na snagu ove odluke komunalno preduzeće ili drugi energetski subjekt koji obavlja komunalnu delatnost iz člana 3. ove odluke, dužno je da isporučuje potrebnu količinu toplotne energije tako da u stambenim i poslovnim prostorijama tarifnih kupaca postižu i održavaju pri spoljnoj temperaturi do -15°S temperature definisane članom 45. ove odluke.

Član 91.

Komunalno preduzeće nastaviće da održava u ispravnom stanju, odnosno vrši zamenu dotrajalih izmenjivača toplote kućnih grejnih instalacija stambenih zgrada u narednih pet godina, računajući od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 92.

Komunalno preduzeće i postojeći kupci dužni su da u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ove odluke zaključe ugovor kojim će urediti uslove i način preuzimanja postojećih mernih uređaja, kao i način regulisanja imovinsko-pravnih odnosa vezanih za njihovo preuzimanje.

Postojeće, a neispravne merne uređaje tarifnih kupaca koji ne ispunjavaju propisane tehničke uslove komunalno preduzeće dužno je da zameni i da ih kao svoja sredstva održava, baždari i da obezbeđuje redovno merenje u skladu sa ovom odlukom.

Član 93.

Tarifni kupac dužan je da ugradi na kućnim grejnim instalacijama termostatske ventile i uređaje za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ove odluke.

Investitori novih objekata obavezni su da na kućnim grejnim instalacijama ugrađuju termostatske ventile i uređaje za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje toplotne energije tarifnih kupaca.

Član 94.

Gradonačelnik grada Beograda doneće akt o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za izdavanje i produženje licence za obavljanje energetskih delatnosti iz stava 3. člana 19. odluke u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 95.

Skupština grada Beograda doneće akt o uslovima za sticanje statusa povlašćenog proizvođača toplotne energije iz stava 2. člana 20. odluke u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 96.

Komunalno preduzeće, odnosno energetski subjekt koji obavlja delatnost upravljanja distributivnim sistemom doneće pravila o radu distributivnog sistema iz člana 21. odluke u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 97.

Organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove energetike doneće metodologiju za utvrđivanje troškova priključka iz člana 27. stav 3. odluke u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

Komunalno preduzeće, uz saglasnost osnivača, doneće akt o troškovima priključka iz člana 27. stav 2. odluke u roku od trideset dana od dana donošenja metodologije za utvrđivanje troškova priključka iz stava 1. ovog člana.

Član 98.

Skupština grada Beograda na predlog gradonačelnika doneće tarifni sistem za obračun isporučene toplotne energije iz člana 57. odluke u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Komunalno preduzeće će uputiti na saglasnost osnivaču odluku o cenama po kojima se isporučuje toplotna energija iz člana 58. odluke u roku od tri meseca od dana donošenja tarifnog sistema.

Član 99.

Zahtevi tarifnih kupaca podneti komunalnom preduzeću pre stupanja na snagu ove odluke biće rešavani u skladu sa propisima koji su bili na snazi u momentu podnošenja zahteva.

Član 100.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o snabdevanju grada toplotnom energijom objavljena u „Službenom listu grada Beograda“, br. 11/83, 17/83, 29/83, 13/85, 28/85, 30/86, 31/86, 2/87, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 4/94, 20/94, 2/95, 6/99, 11/05.

Član 101.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu br 2/2011 od 03.02.2011. godine – preuzmite dokument klikom OVDE