Toplana „Banovo brdo“

Toplana „Banovo brdo“

Toplana „Banovo brdo“ je puštena u pogon 1964. godine. Kapacitet Toplane „Banovo brdo“ je 104 MW. U toplani su izgrađena i dva parna kotla, koji služe za sopstvene potrebe. Kao primarno gorivo koristi prirodni gas, a rezervno gorivo je mazut.