Izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. i 2018. godinu

Godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu dostavljeni su elektronski Agenciji za privredne registre 05.06.2018.godine, a dana 11.06.2018. su upisani u Registar i Javno objavljeni na internet stranici pomenute Agencije.

- Bilans stanja na dan 31.12.2017. god. –prvi deo

- Bilans stanja na dan 31.12.2017. god. – drugi deo

- Bilans uspeha za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.god.

- Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2017-31.12.2017.god.

- Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017.god.

- Izveštaj o promenama na kapitalu za period 1.1.2017. do 31.12.2017.god.-prvi deo

- Izveštaj o promenama na kapitalu za period 1.1.2017. do 31.12.2017. god.-drugi deo

-  Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Prvi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Drugi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Treći deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Četvrti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Peti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Šesti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Sedmi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Osmi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Deveti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Deseti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Jedanaesti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Dvanaesti deo

- Izveštaj o poslovanju JKP “Beogradske elektrane“ za period I-XII 2017.godine – prvi deo

- Izveštaj o poslovanju JKP “Beogradske elektrane“ za period I-XII 2017. godine -drugi deo

- Mišljenje nezavisnog revizora BDO d.o.o o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu iz Izveštaja nezavisnog revizora sa FI za 2017. god.

- Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za period januar-decembar 2017. godine

Izveštaji o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2018. godinu

Godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2018. godinu dostavljeni su elektronski Agenciji za privredne registre 21.06.2019.godine, a dana 24.06.2018. su upisani u Registar i Javno objavljeni na internet stranici pomenute Agencije i ovako izgledaju:

- Bilans stanja na dan 31.12.2018. god.

- Bilans uspeha za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.god.

- Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2018-31.12.2018.god.

- Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018.god.

- Izveštaj o promenama na kapitalu za period 1.1.2018. do 31.12.2018.god.

-  Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Prvi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Drugi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Treći deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Četvrti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Peti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Šesti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Sedmi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Osmi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Deveti deo

- Izveštaj o poslovanju JKP “Beogradske elektrane“ za period I-XII 2018.godine

- Izveštaj o poslovanju JKP “Beogradske elektrane“ za period I-XII 2018. godine

- Mišljenje nezavisnog revizora BDO d.o.o o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018.

Bilansi energetske delatnosti za period 01.01.2018. – 31.12.2018.

- Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2018.

- Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2018.

- Bilans uspeha za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas za period od 1.1.2018. do 31.12.2018.

- Mišljenje revizora na Finansijske izveštaje za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2018.

- Bilans stanja za energetsku delatnost Javno snabdevanje priorodnim gasom na dan 31.12.2018.

- Bilans stanja za energetsku delatnost Javno snabdevanje priorodnim gasom na dan 31.12.2018.

- Bilans uspeha za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom za period od 1.1.2018. do 31.12.2018.

- Mišljenje revizora na Finansijske izveštaje za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom na dan 31.12.2018.