Корпоративни филм

Основни подаци

subota, jul 3rd, 2010
Седиште Савски насип 11, 11070 Нови Београд, Република Србија
Датум оснивања 21.12.1989. године (као ЈКП);
22.12.1965. (почетак централизованог снабдевања топлотном енергијом у Београду)
Број запослених 2.012 (на дан 31. 12. 2020. године)
Делатност
  • претежна делатност „Београдских електрана“, према Уредби о класификацији делатности која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије бр. 54 од 04.08.2010. године, је снабдевање паром и климатизација.
  • поред основне делатности „Београдске електране“ су регистроване за обављање и других делатности и то: производња термоелектричне енергије, дистрибуција и управљање дистрибутивним системом и јавно снабдевање природним гасом, оправка, одржавање и реконструкција постројења, опреме и уређаја за производњу и дистрибуцију топлотне и електричне енергије, техничка испитивања и анализе и др.
Укупан номинални инсталисани капацитет 2.819 MW+34 MW (економајзери у топланама „Нови Београд“, „Коњарник“, „Вождовац“, „Церак“ и „Дунав“)
Дужина топловодне мреже Око 800 километара (1.600 km са повратним водовима) са око 9.100 топлотних предајних станица.
Структура тржишта (конзума)
  • 18.196.120 (условних) метара квадратних – стамбени корисници (подаци из децембра 2020.)
  • 4.096.563 (условних) метара квадратних – пословни корисници (подаци из децембра 2020.)
  • у наплати је 22.292.683 условних m2 (подаци из децембра 2020.)
Просечна годишња потрошња и процентуално учешће појединих енергената
  • од укупно инсталисаних капацитета у 14 топлана и 22 котларнице, које су у систему „Београдских електрана“, више од 96 одсто користи природни гас у процесу производње топлотне енергије.
  • просечна годишња потрошња природног гаса је око 350 милиона метара кубних.
  • гашењем индивидуалних и блоковских котларница значајно је смањена потрошња осталих врста енергената, превасходно мазута и угља, док се из године у годину повећава потрошња еколошких прихватљивијих енергената природног гаса, компримованог гаса, екстра лаког гасног уља и биомасе (пелет и брикет).
  • око 200 котларница које су биле у систему „Београдских електрана“ су угашене од 1987. до 2020. године, док је више од 1.000 котларница, које нису биле у систему „Београдских електрана“, угашено, а потрошачи повезани на систем даљинског грејања. Тиме је допринос „Београдских електрана“ побољшању квалитета животне средине изузетно велик.
Просечна годишња производња топлотне енергије око 3.500.700 MWh
Матични број 07020210
ПИБ 100139344
Шифра делатности 3530