Zaštita životne sredine

utorak, decembar 7th, 2010

Zaštita životne sredine je jedan od prioriteta naše poslovne politike. Konstantnim sprovođenjem Programa gašenja kotlarnica i priključenja objekata na sistem daljinskog grejanja eliminišemo sve aspekte zagađenja koje, prirodno, generišu toplotni izvori: emisije u vazduh, vodu, zagađenje zemljišta i stvaranje otpada.

Do 2020. godine ugasili smo više od 1.200 kotlarnica, koje su kao energent koristile mazut (teški derivat nafte) i ugalj. Smanjenjem emisija i imisije  produkata sagorevanja pre svega zagađujućih materija (sumpor-dioksida, azotnih oksida, praškastih materija, čađi, i taložnih materija) poboljšavamo kvalitet vazduha ne samo u okolini naših toplotnih izvora (toplana), već i u gradu Beogradu i šire. Praćenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, pre svega ugljen dioksida, je dugo jedan od parametara uspešnosti rada naših energetskih postrojenja.

…opširnije »