Korporativni film

Ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja i overavanja merila

nedelja, jul 11th, 2010

O Centru za ispitivanje, kvalitet i zaštitu životne sredine

Uloga Centra, u okviru Preduzeća je, da pored ostalog, vrši ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja i overavanja/kontrolisanja merila u okviru važećih obima akreditacije Centra, kao i servisiranja i overavanja merila toplotne energije, kako za sopstvene potrebe, tako i za potrebe eksternih korisnika.

Centar je akreditovana laboratorija za ispitivanje i akreditovana laboratorija za etaloniranje, koja ispunjava organizacione i tehničke zahteve prema međunarodnom standardu SRPS ISO/IEC 17025.

Centar je akreditovano kontrolno telo, koja ispunjava organizacione i tehničke zahteve prema međunarodnom standardu SRPS ISO/IEC 17020.

Centar obavlja ispitivanja, etaloniranja i kontrolisanja iz važećeg obima akreditacije Centra utvrđenog od strane nadležnog nacionalnog Akreditacionog tela Srbije, koje vrši kontinualan nadzor nad radom Centra.

Centar obavlja overavanje merila toplotne energije na osnovu ovlašćenja dobijenog od Ministarstva finansija i privrede i merenje buke u životnoj sredini na osnovu ovlašćenja dobijenog od Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Navedena ministarstva vrše kontinualan nadzor nad radom Centra.

Takođe, važna uloga Centra u poslovnim procesima Preduzeća je uspostavljanje, primena i održavanje sistema menadžmenta kvaliteta prema zahtevima međunarodnog standarda SRPS ISO 9001 i sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima međunarodnog standarda SRPS ISO 14001.

Poslovni procesi Centra obuhvataju:

Ispitivanja ventila sigurnosti i cevnih zatvarača, ispitivanja bez razaranja, termovizijska ispitivanja, vibrodijagnostička ispitivanja, ispitivanja buke, ispitivanje uravnoteženosti obrtnih delova, lasersko centriranje;

Etaloniranja merila pritiska i analizatora gasova;

Kontrolisanje dokumentacije, kontrolisanje montaže, kontrolisanje u toku eksploatacije, kontrolisanje posle prepravki i modifikacija, prijemno kontrolisanje kotlova i delova kotlovskih postrojenja, čelika i proizvoda od čelika, industrijskih metalnih cevovoda, predizolovanih sistema višeslojnih cevi za daljinsko grejanje, čeličnih cevi za opremu pod pritiskom, obrtnih agregata, kontrolisanja buke u komunalnoj sredini, kao kontrolna organizacija tipa C;

Prvo, redovno i vanredno kontrolisanje i overavanje merila toplotne energije;

Servisiranje merila toplotne energije;

Procese podrške uspostavljanju i održavanju sistema menadžmenta kvalitetom u Preduzeću, prema SRPS ISO 9001:2008, kao i zaštite životne sredine prema SRPS ISO 14001 u celom Preduzeću.

Sertifikati

Ovlašćenja Ministarstava Vlade Republike Srbije:

• Rešenje o ovlašćenju za merenje buke,

• Rešenje o ovlašćenju za overavanje merila toplotne energije

Zahtevi

Zahtevi za ispitivanje, etaloniranje, kontrolisanje i overavanje/kontrolisanje merila se dostavljaju na e-mail: centartqe@bgdel.rs a broj telefona je +381 11 33-12-300

Zahtev za ispitivanje

Zahtev za etaloniranje

Zahtev za kontrolisanje

Zahtev za overavanje i kontrolisanje merila