Korporativni film

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2020. godinu

sreda, februar 12th, 2020

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2020. godinu

Program poslovanja, Rebalans Programa poslovanja i Izveštaji o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2019. godinu

petak, februar 22nd, 2019

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2019. godinu (prvi deo dokumenta)

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2019. godinu (drugi deo dokumenta)

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2019. godinu

Rebalans Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2019. godinu

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za period 01.01.2019.-31.03.2019. godine

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za period 01.01.2019 – 31.06.2019.

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za period 01.01.2019 – 31.09.2019.

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 01.01.2019. – 31.12.2019.

Rebalans Programa poslovanja za 2018. godinu

utorak, avgust 7th, 2018

Rebalans Programa poslovanja za 2018. godinu (prvi deo)

Rebalans Programa poslovanja za 2018. godinu (drugi deo)

Rebalans Programa poslovanja za 2018. godinu (treći deo)

Rebalans 2 Programa poslovanja za 2018. godinu

Bilansi energetske delatnosti za period 01.01.2017. – 31.12.2017.

utorak, jul 17th, 2018

- Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2017.

- Bilans uspeha za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas za period od 1.1.2017. do 31.12.2015.

- Mišljenje revizora na Finansijske izveštaje za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2017.

- Bilans stanja za energetsku delatnost Javno snabdevanje priorodnim gasom na dan 31.12.2017.

- Bilans uspeha za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom za period od 1.1.2017. do 31.12.2017.

- Mišljenje revizora na Finansijske izveštaje za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom na dan 31.12.2017.

Izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. i 2018. godinu

utorak, jul 17th, 2018

Godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu dostavljeni su elektronski Agenciji za privredne registre 05.06.2018.godine, a dana 11.06.2018. su upisani u Registar i Javno objavljeni na internet stranici pomenute Agencije.

- Bilans stanja na dan 31.12.2017. god. –prvi deo

- Bilans stanja na dan 31.12.2017. god. – drugi deo

- Bilans uspeha za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.god.

- Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2017-31.12.2017.god.

- Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017.god.

- Izveštaj o promenama na kapitalu za period 1.1.2017. do 31.12.2017.god.-prvi deo

- Izveštaj o promenama na kapitalu za period 1.1.2017. do 31.12.2017. god.-drugi deo

-  Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Prvi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Drugi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Treći deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Četvrti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Peti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Šesti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Sedmi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Osmi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Deveti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Deseti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Jedanaesti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Dvanaesti deo

- Izveštaj o poslovanju JKP “Beogradske elektrane“ za period I-XII 2017.godine – prvi deo

- Izveštaj o poslovanju JKP “Beogradske elektrane“ za period I-XII 2017. godine -drugi deo

- Mišljenje nezavisnog revizora BDO d.o.o o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu iz Izveštaja nezavisnog revizora sa FI za 2017. god.

- Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za period januar-decembar 2017. godine

Izveštaji o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2018. godinu

Godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2018. godinu dostavljeni su elektronski Agenciji za privredne registre 21.06.2019.godine, a dana 24.06.2018. su upisani u Registar i Javno objavljeni na internet stranici pomenute Agencije i ovako izgledaju:

- Bilans stanja na dan 31.12.2018. god.

- Bilans uspeha za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.god.

- Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2018-31.12.2018.god.

- Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018.god.

- Izveštaj o promenama na kapitalu za period 1.1.2018. do 31.12.2018.god.

-  Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Prvi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Drugi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Treći deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Četvrti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Peti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Šesti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Sedmi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Osmi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Deveti deo

- Izveštaj o poslovanju JKP “Beogradske elektrane“ za period I-XII 2018.godine

- Izveštaj o poslovanju JKP “Beogradske elektrane“ za period I-XII 2018. godine

- Mišljenje nezavisnog revizora BDO d.o.o o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018.

Bilansi energetske delatnosti za period 01.01.2018. – 31.12.2018.

- Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2018.

- Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2018.

- Bilans uspeha za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas za period od 1.1.2018. do 31.12.2018.

- Mišljenje revizora na Finansijske izveštaje za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2018.

- Bilans stanja za energetsku delatnost Javno snabdevanje priorodnim gasom na dan 31.12.2018.

- Bilans stanja za energetsku delatnost Javno snabdevanje priorodnim gasom na dan 31.12.2018.

- Bilans uspeha za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom za period od 1.1.2018. do 31.12.2018.

- Mišljenje revizora na Finansijske izveštaje za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom na dan 31.12.2018.

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2018. godinu

sreda, februar 14th, 2018

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2018. godinu (Prvi deo)

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2018. godinu (Drugi deo)

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2018. godinu (Treći deo)

Izveštaji o realizaciji Programa poslovanja za 2017. godinu

četvrtak, oktobar 12th, 2017

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za period 01. januar – 30. jun 2017. godine

Rebalans Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu

ponedeljak, oktobar 9th, 2017

Rebalans Programa poslovanja za 2017. godinu (prvi deo)

Rebalans Programa poslovanja za 2017. godinu (drugi deo)

Rešenje Skupštine grada Beograda o davanju saglasnosti na rebalans Programa poslovanja za 2017. godinu i Odluka Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“

Izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu

četvrtak, jul 13th, 2017

Redovni godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu dostavljeni su u elektronskoj formi Agenciji za privredne registre 20. juna 2017, a 21. juna 2017. su upisani u Registar i javno objavljeni na internet stranici pomenute Agencije.

- Bilans stanja na dan 31.12.2016. godine (klikni ovde)

- Bilans uspeha za period od 1.01.2016. do 31.12.2016. (klikni ovde)

- Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 1.01.2016. do 31.12.2016 (klikni ovde)

- Izveštaj o promenama na kapitalu za period od  1.01.2016. do 31.12.2016 (klikni ovde)

- Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. (klikni ovde)

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu – 1. deo (klikni ovde)

- Napomena uz finansijske izveštaje za 2016. – 2. deo (klikni ovde)

- Mišljenje nezavisnog revizora BDO d.o.o. o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. i Izveštaja nezavisnog revizora FI za 2016. (klikni ovde)

-Izveštaj o poslovanju JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu – 1. deo (klikni ovde)

- Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu – 2. deo (klikni ovde)

- Bilans stanja za energetsku delatnost -Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2016. godine (klikni ovde)

- Bilans uspeha za energetsku delatnost – Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas za 2016. godinu (klikni ovde)

- Mišljenje revizora na Finansijski izveštaje za energetsku delatnost – Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2016. godine (klikni ovde)

- Bilans stanja za energetsku delatnost – Javno snabdevanje prirodnim gasom za 2016. godinu (klikni ovde)

- Bilans uspeha za energetsku delatnost – Javno snabdevanje prirodnim gasom za 2016. godinu (klikni ovde)

- Mišljenje revizora na finansijski izveštaj  za energetsku delatnost – Javno snadevanje prirodnim gasom na dan 31.12.2016. godine (klikni ovde)

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu

petak, januar 27th, 2017

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu (prvi deo dokumenta)

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu (drugi deo dokumenta)

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za period 1. januar – 31. mart 2017.