Извештај о стању система даљинског грејања за 18. јануар 2019. године


Београд, 18. јануар 2019. ( 07.40; 08.35; 09.55; 11.10; 12.50; 14.35
часова)

- Рекламације у вези са квалитетом топлотне енергије за грејање и припрему потрошне топле воде можете пријавити на бројеве телефона : 2093-011 или 0800-111-201

- Рекламације које се примају искључиво за цурење воде из грејних инсталација можете пријавити на телефонски број 2093-100

Топлотни извори:

- Због повољних временских услова, у току је редован режим грејања је од 06 до 22 часа, а недељом и празницима од 07 до 22 часа.

Топловодна мрежа, предајне станице и грејне инсталације зграда (тренутни поремећаји који су у фази отклањања)

Грејно подручје топлане „Нови Београд“

– Јурија Гагарина 63 – квар на грејним инсталацијама у међуспрату зграде.
- Булевар Арсенија Чарнојевића 181 -  радови у једном од станова на улазу бр. 185.
- Исмета Мујезиновића 20 – квар на грејним инсталацијма у подруму.
- Булевар Арсенија Чарнојевића 170 – радови у стану у улазу бр. 168
- Прве пруге 7 – радови у једном од станова.
- Антифашистичке борбе 61, 67 – радови у стану у улазу бр. 69.
- Јурија Гагарина 107 – квар на грејним инсталацијама у ходнику зграде.

Грејно подручје топлане „Баново брдо“

- Нема пријављених поремећаја.

Грејно подручје топлане „Церак“ и „Миљаковац“

– Видиковачки венац 80 – квар на грејним инсталацијама у једном од станова.

Грејно подручје „Сремчица“, „Ресник“, „Барајево“, „Железник“

- Нема пријављених поремећаја.

Грејно подручје топлане „Дунав”

- Дечанска 7, Кондина 7-9, Мајке Јевросиме 36-50 (парни и непарни), Македонска 32, 32/1, 34 и 42, Нушићева 15 – 23 (парни и непарни), Светогорска 2-6 – поправка квара на делу топловода.
- Никодима Милаша 10 – подстаница нема напајање електричном енергијом. Радове изводи ЕДБ.
- Булевар деспота Стефана 86-88 – радови у једном од станова у улазу бр. 86.
- Краља Милутина 17-21 – квар на грејним инсталацијама у фризерском салону.

Грејно подручје „Борча“ и „Вишњичка бања“

- Нема пријављених поремећаја.

Грејна подручја топлана „Коњарник“ и „Миријево“

- Рудо 3, зона 3 – квар у подстаници.
- Тодора Дукина 39 – квар у подстаници.

Грејно подручје топлана „Вождовац“, „Медаковић“

- Војводе Степе 459 (виши спратови без грејања) – квар на инсталацијама зграде, на експанзионој посуди.
- Боривоја Стевановића 1-7 – квар на грејним инсталацијама у једном од станова у улазу бр. 5.

Грејно подручје топлане „Младеновац“

- Нема пријављених поремећаја.

Грејно подручје топлана „Земун“, „Батајница“ и „Галеника“

– Нема пријављених поремећаја.

Испорука топлотне енергије и током ноћи трајала је од:
- 31. децембра 2018. до 15. јануара 2019
- 24. до 26. децембра,
- 11. до 22. децембра,
- 6. до 9. децембра,
- 27. новембра до 03. децембра
- 18. до 21. новембра 2018. године.

Objavljeno pod Вести и саопштења, Домаћинства, Скроловане вести | Komentari su isključeni

Министар Антић и председник Скупштине Београда традиционално на Бадње вече са радницима предузећа

Београд, 06. јануар 2019. – Председник Скупштине града Београда Никола Никодијевић и министар рударства и енергетике у Влади Републике Србије Александар Антић традиционално су на Бадње вече обишли запослене у ЈКП „Београдске електране“. Никодијевић је том приликом подсетио да су „Београдске електране“ највећи произвођач и дистрибутер топлотне енергије у југоисточној Европи и захвалио људима који раде на најрадоснији хришћански празник – Божић, како би Београђани несметано уживали током празника. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni

IV ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА

На основу Закона о јавној својини, „Сл. гласник“ РС бр. 72/2011, Статута ЈКП „Београдске електране“, број I-12352/2 oд 14.06.2016. године, Одлуке Управног одбора ЈКП „Београдске електране “ бр. 7-1518/4 од 30.01.2008. године, Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Београдске електране “ бр. I-10981/9 од 30.05.2018. године, и важећих процедура, ЈКП „Београдске електране“, као продавац, објављују :

IV ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА

Предмет купопродајe су расходоване залихе из Магацина средстава ван употребе (Магацин 205), укупно 959 ставки, почетне минималне вредности 26.891.166,66 динара.

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена уз 100 % авансно плаћање или неопозиву, безусловну банкарску гаранцију, наплативу на први писани позив, без права протеста и доказивања ( у даљем тексту банкарска гаранција).

- Купци купују целокупне расходоване магацинске залихе од 959 ставки.

- Делимична куповина није могућа.

- Понуђене цене из техничке спецификације су минимално прихватљиве цене.

- Цене у понуди дати по јединици мере из техничке спецификације, на паритету седиште продавца, неутоварено, без ПДВ који ће бити накнадно обрачунат и који пада на терет купца.

- Уколико више купаца понуди да ће купити целокупне расходоване магацинске залихе под истим условима, предност ће имати купац који је први доставио понуду.

- Купац купује целокупне расходоване магацинске залихе у виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје.

- Сваки заинтересовани купац дужан је да, као гаранцију за озбиљност понуде и уредно извршење уговорних обавеза, уз понуду достави доказ о уплати депозита у корист продавца у износу од 1.000.000,00 динара, који ће се активирати у случају да изабрани купац, након достављања понуде одустане од цена које је понудио или својом кривицом доведе до раскида уговора.

-Депозит ће бити враћен, после закључења уговора, оним заинтересованим купцима који нису дали најповољнију понуду.

-Купцу са којим продавац закључи уговор депозит ће бити враћен по рализацији свих његових уговорних обавеза.

-Уплату депозита извршити на текући рачуна продавца код JUBMES BANKA AD бр. 190-13050-25 сврха дознаке : „Депозит за куповину расходованих магацинских залиха“.

- Увид у стање расходованих магацинских залиха може се извршити се на адреси: ЈКП „Београдске електране“, Савски насип 11, 11070 Нови Београд, сваког радног дана од 08-14 часова.

- Количине прeузетих расходованих магацинских залиха одређују се бројањем или мерењем на колској ваги продавца уз присуство уговорних страна, и овако избројене и измерене количине су једино меродавне.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ -Као купац се може појавити привредно друштво, предузетник, или физичко лице. Купци који су правна лица су дужни са да уз понуду доставе Извод о регистрацији привредног субјекта из АПР и Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако су у систему ПДВ).

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Рок за подношење писаних понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика“ издање за Србију, до 14,00 часова.

- Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ РАСХОДОВАНИХ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА – НЕ ОТВРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА ВАН УПОТРЕБЕ “ на адресу ЈКП „Београдске електране“, 11070, Нови Београд, Савски Насип број 11.

- Уколико не добије задовољавајуће понуде, продавац задржава право да не реализује ову продају.

- Комисија за продају након завршеног поступка отварања понуда, у року од 3 дана, обавестиће писаним путем све учеснике у купопродаји о избору најповољнијег купца

4. ЗАКЉУЧЕЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА, ПРИМОПРЕДАЈА РОБЕ, ИСПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

- Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног обавештења о избору за најповољнијег купца закључи купопродајни уговор са продавцем.

- Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ-ом, на рачун продавца, или достави банкарску гаранцију на исти износ, са роком доспећа наплате 30 дана од потписивања уговора.

- Примопредаја купљених расходованих магацинских залиха извршиће се записничким путем, у присуству овлашћених лица обе уговорне стране, уз услов да пре примопредаје изабрани купац достави доказ о уплати целокупне купопродајне цене, са урачунатим одговарајућим ПДВ, у виду извода банке, или банкарску гаранцију, без којих се примопредаја не може извршити.

Особе за контакт : Милош Јеремић, тел. 011/209 3342, 064/899 8249, е-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

СПЕЦИФИКАЦИЈУ РАСХОДОВАНИХ ЗАЛИХА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ ПРЕУЗМИТЕ КЛИКОМ (ОВДЕ)

Objavljeno pod Огласи | Komentari su isključeni

Грејање у нон-стоп режиму од 24. до 26. децембра (ажурирано 26. децембра у 20 часова)

Београд,24. децембар 2018., 19.00 часова – Сви топлотни извори од вечерас, 24. децембра 2018., поново ће испоручивати топлотну енергију потрошачима у двадесетчетворочасовном режиму због очекиваног пада спољне температуре у току ноћи.

Подсећамо, испорука топлотне енергије и током ноћи трајала је од: 11. до 22. децембра 2018; 6. до 9. децембра; 27. новембра до 03. децембра; 18. до 21. новембра 2018, док је у претходној грејној сезони 2017/2018, у двадесетчетворочасовном режиму рада потрошачима испоручивана топлотна енергија чак 82 дана.

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni

Поправљен квар у зони Косовске улице

Београд, 24. децембар 2018. ( ажурирано 25. децембра у 07.30 часова) – Због санације мањег квара на делу топловода који припада грејном подручју топлане „Дунав“, поједини потрошачи у зони Косовске улице су тренутно без грејања.

Прецизније, без испоруке топлотне енергије су потрошачи у деловима следећих улица: Косовска, Влајковићева, Дечанска Македонска, Светогорска, Хиландарска, Мајке Јевросиме, Нушићева у Трг Николе Пашића. Теренске екипе за хитне интервенције већ обављају радове у топловодној комори и даће све од себе да квар буде поправљен у најкраћем року. Очекује се да ће потрошачи из поменутих улица грејање добити најкасније у уторак, 25. децембра у јутарњим сатима.

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni

Поправљен квар на делу магистралног топловода на грејном подручју топлане „Церак“

Београд, 24. децембар 2018. – (ажурирано 25. децембра у 07.32 часова) Због хитне и неопходне поправке квара на делу магистралног топловода на грејном подручју топлане „Церак“, у Улици Кнеза Вишеслава 63, прекинута је испорука топлотне енергије за грејање и потрошну топлу воду корисницима у Раковици, Церак виноградима, Филмском граду и Скојевском насељу.
Прецизније, испорука је прекинута потрошачима који се налазе у следећим улицама: Луке Војводића, Миле Димић, Пилота Ратка Јовановића, Старца Милије, Снежане Хрепевник, Милице Српкиње, Космајских одреда, Стојана Јанковића, Маричка, Платана, Липа, Црвени храстови, Кедрова, Церова, Јасенова, Оморика, Кестенова, Бреза, Борова, Шавничка, Јабланичка, Ратка Митровића, Илије Стојадиновића, Слободана Перовића, Арчибалда Рајса и Аљехинова, Брехтова, Димитрија Аврамовића, Стевана Лубурића, Владимира Роловића, Вељка Петровића, Милоја Закића, Архимандрита Герасима Зелића, Ане Ахматове и Годоминској.

Стручне екипе ЈКП „Београдске електране“ већ су на терену и почеле су са санацијом квара, а потрошачи из поменутих улица могу да очекују поновно снадбевање топлотном енергијом најкасније у уторак, 25. децембра 2018. године, у преподневним сатима.

Objavljeno pod Вести и саопштења | Ostavite komentar

Због повишене спољне температуре ваздуха, од 22. децембра 2018. године престала је двадесетчетворочасовна испорука топлотне енергије


Београд, 23. децембар 2018.
– Због повишене спољне температуре ваздуха, од синоћ – 22. децембра 2018, сви топлотни извори (топлане и котларнице) ЈКП „Београдске електране“ су потрошачима престали да испоручују топлотну енергију у двадесетчетворочасовном режиму. Редовна испорука топлотне енергије почиње у 6 и завршава се у 22 часа (радним данима и суботом), а недељом од од 7 до 22 часа. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Вести и саопштења | Ostavite komentar

II ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

На основу Закона о о јавној својини, „Сл. гласник“ РС 72/2011. од 28.09.2011. године, Статута ЈКП „Београдске електране“ број I-12352/2 oд 14.06.2016, Одлукa Надзорног одбора ЈКП „Београдске електране“ број I-21256/4 и I-21256/5 од 29.10.2018. године и Правилника о поступању са материјалним средствима која се стављају ван употребе број I-11500/7 од 27.05.2016. године, ЈКП „Београдске електране“, као продавац, објављују :

II ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Предмет купопродаје су расходована возила и то : 22 путничка возилa из Заставиног програма, 12 теретних возила из Заставиног програма, 1 теретно возило из Фаповог програма ( у даљем тексту возила). Возила нису у возном стању, и продају се у виђеном стању, без права на накнадне рекламације.

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Огласи | Komentari su isključeni

(16. децембар) Стабилизован рад топлане „Церак“

Београд, 16. децембар 2018. – (19h; update 20.50h) – Топлана „Церак“ је око 20.45 часова поново почела да производи и испоручује топлотну енергију потрошачима. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni

Због ниске спољне температуре ваздуха, од синоћ, 11. децембра, почела је двадесетчетворочасовна испорука топлотне енергије

Београд, среда, 12. децембар 2018. – Због ниске спољне температуре ваздуха, од синоћ, 11. децембра 2018, сви топлотни извори (топлане и котларнице) ЈКП „Београдске електране“ потрошачима испоручују топлотну енергију двадесетчетири часа.
Подсећамо, испорука топлотне енергије и током ноћи трајала је од 18. новембра до 21. новембра 2018, од 27. новембра до 03. децембра и од 6. децембра до 9. децембра,  док је у претходној грејној сезони 2017/2018., у 24-о часовном режиму рада потрошачима испоручивана топлотна енергија чак 82 дана.

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni