Хитна и неопходна санација квара на делу магистралног топловода на грејном подручју топлане „Церак“

Београд, 22. октобар 2018. – Због хитне и неопходне поправке квара на делу магистралног топловода на грејном подручју топлане „Церак“, у Улици Видиковачки венац 75, данас, у 09 часова, биће прекинута испорука топлотне енергије за грејање и потрошну топлу воду потрошачима који се налазе и следећим улицама и деловима улица:

Видиковачки венац (75-102), Церски венац, Виноградски венац, Петефијева, Партизанске воде, Космајска, Здравка Јовановића, Лепосаве Михајловић, Богдана Велашевића, Комовска, Бело врело, Битољска, Солунских бораца, Трговачка, Поручника Спасића и Машере, Змајевачка, Синише Станковића, Репишка, Спасовданска, Милана Јовановића, Браће Лимијер, Републичка, Браће Шкеровића, Крсте Сетеновића, Копаоничка, Водоводска, Житомислићка, Живка Настића Бабе, Григора Витеза и поједини објекти мањих околних улица.

Стручне екипе ЈКП „Београдске електране“ већ су на терену и почели су са санацијом квара, а потрошачи из поменутих улица могу да очекују поновно снадбевање топлотном енергијом најкасније у уторак, 23. октобра 2018., у раним јутарњим сатима.

Objavljeno pod Вести и саопштења, Домаћинства, Скроловане вести | Ostavite komentar

Потрошачи у Петефијевој од 39 до 55 без потрошне топле воде до сутра ујутру

Београд, 19. октобар 2018. - Због радова на санацији квара делу магистралног топловода, данас 19.10.2018., биће прекинута испорука топлотне енергије за припрему потрошне топле воде потрошачима који се снабдевају из предајних станица Петефијева 39, 49 и 55, на грејном подручју топлане „Церак“. Потрошачи ће потрошну топлу воду добити у раним јутарњим часовима, 20.октобра 2018.

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni

Испорука топлотне енергије, данас, 19. октобра, престаје у 11.30 часова због високе спољне температуре ваздуха

Београд, 19. октобар 2018. – Сви топлотни извори „Београдских електрана“ почели су са испоруком топлотне енергије у 06.00 часова. Престанак испоруке је у 11.30 часова, због високе спољне температуре ваздуха.

Тренутно је ван погона и без испоруке топлотне енерије котларница „Топчидер“ која је у ингеренцији Војске Србије. Системских поремећаја тренутно нема.

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА

На основу Закона о јавној својини, „Сл. гласник“ РС бр. 72/2011, Статута ЈКП „Београдске електране“, број I-12352/2 oд 14.06.2016. године, Одлуке Управног одбора ЈКП „Београдске електране “ бр. 7-1518/4 од 30.01.2008. године, Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Београдске електране “ бр. I-10981/9 од 30.05.2018. године, и важећих процедура, ЈКП „Београдске електране“, као продавац, објављују :

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА

Предмет купопродајe су расходоване залихе из Магацина средстава ван употребе (Магацин 205), укупно 961 ставки, почетне минималне вредности 36.887.745,76 динара.

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена уз 100 % авансно плаћање или неопозиву, безусловну банкарску гаранцију, наплативу на први писани позив, без права протеста и доказивања ( у даљем тексту банкарска гаранција).

- Купци купују целокупне расходоване магацинске залихе од 961 ставки.

- Делимична куповина није могућа.

- Понуђене цене из техничке спецификације су минимално прихватљиве цене.

- Цене у понуди дати по јединици мере из техничке спецификације, на паритету седиште продавца, неутоварено, без ПДВ који ће бити накнадно обрачунат и који пада на терет купца.

- Уколико више купаца понуди да ће купити целокупне расходоване магацинске залихе под истим условима, предност ће имати купац који је први доставио понуду.

- Купац купује целокупне расходоване магацинске залихе у виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје.

- Сваки заинтересовани купац дужан је да, као гаранцију за озбиљност понуде и уредно извршење уговорних обавеза, уз понуду достави доказ о уплати депозита у корист продавца у износу од 1.000.000,00 динара, који ће се активирати у случају да изабрани купац, након достављања понуде одустане од цена које је понудио или својом кривицом доведе до раскида уговора.

-Депозит ће бити враћен, после закључења уговора, оним заинтересованим купцима који нису дали најповољнију понуду.

-Купцу са којим продавац закључи уговор депозит ће бити враћен по рализацији свих његових уговорних обавеза.

-Уплату депозита извршити на текући рачуна продавца код JUBMES BANKA AD бр. 190-13050-25 сврха дознаке : „Депозит за куповину расходованих магацинских залиха“.

- Увид у стање расходованих магацинских залиха може се извршити се на адреси: ЈКП „Београдске електране“, Савски насип 11, 11070 Нови Београд, сваког радног дана од 08-14 часова.

- Количине прeузетих расходованих магацинских залиха одређују се бројањем или мерењем на колској ваги продавца уз присуство уговорних страна, и овако избројене и измерене количине су једино меродавне.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ
-Као купац се може појавити привредно друштво, предузетник, или физичко лице. Купци који су правна лица су дужни са да уз понуду доставе Извод о регистрацији привредног субјекта из АПР и Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако су у систему ПДВ).

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- Рок за подношење писаних понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика“ издање за Србију, до 14,00 часова.

- Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ РАСХОДОВАНИХ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА – НЕ ОТВРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА ВАН УПОТРЕБЕ “ на адресу ЈКП „Београдске електране“, 11070, Нови Београд, Савски Насип број 11.

- Уколико не добије задовољавајуће понуде, продавац задржава право да не реализује ову продају.

- Комисија за продају након завршеног поступка отварања понуда, у року од 3 дана, обавестиће писаним путем све учеснике у купопродаји о избору најповољнијег купца.

4. ЗАКЉУЧЕЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА, ПРИМОПРЕДАЈА РОБЕ, ИСПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

- Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног обавештења о избору за најповољнијег купца закључи купопродајни уговор са продавцем.

- Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ-ом, на рачун продавца, или достави банкарску гаранцију на исти износ, са роком доспећа наплате 30 дана од потписивања уговора.

- Примопредаја купљених расходованих магацинских залиха извршиће се записничким путем, у присуству овлашћених лица обе уговорне стране, уз услов да пре примопредаје изабрани купац достави доказ о уплати целокупне купопродајне цене, са урачунатим одговарајућим ПДВ, у виду извода банке, или банкарску гаранцију, без којих се примопредаја не може извршити.

Особе за контакт : Милош Јеремић, тел. 064/899 8249, е-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

СПЕЦИФИКАЦИЈУ ОПРЕМЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ ПРЕУЗМИТЕ КЛИКОМ ОВДЕ

Objavljeno pod Огласи | Komentari su isključeni

„Београдске електране“ домаћин Генералне скупштине HOLISDER пројекта Европске уније

Београд, 18. октобар 2018 – Јавно комунално предузеће „Београдске електране“ је, од 16. до 18. октобра 2018. године, домаћин Генералне скупштине HOLISDER пројекта који финансира Европска унија кроз програм HORIZON 2020. На одржаној седници Генералне скупштине представљен је овај значајан програм који финансира развојне и истраживачке пројекте у којима учествују правна лица из земаља чланица ЕУ и Србије. Присутнима су се обратили Зоран Спасеновски, директор Дирекције за развој и инвестиције „Београдских електрана“, Бојан Богдановић и Радмило Савић, вође пројекта у име „Београдских електрана“, као и Андер Ромеро, координатор пројекта.

„Београдске електране“ су тренутно ангажоване на три пројекта које финансира Европска унија, а за чију реализацију су одобрена средства у износу од више од 400.000 евра. Циљеви пројекта су првенствено окренути ка потребама потрошача, као и рационалном коришћењу енергије.

У оквиру Пројекта HORIZON 2020, „Београдске електране“ су ангажоване на пројекту „MOEEBIUS“, чији је циљ развијање алата и метода за смањење разлике између планиране и реализоване потрошње енергије у зградама и блоковима зграда, алата за унапређено одржавање и слично.

Пилот локација обухвата више објеката у насељу „Степа Степановић“ (седам стамбених објеката, вртић и школу), пословну зграду предузећа на локацији топлане „Нови Београд“ и основну школу на Новом Београду. Преостале две су Лондон – Велика Британија и Мафра у Португалу. Конзорцијум чини 15 партнера међу којима су истраживачки институти, предузећа и универзитети из 10 земаља.

Други пројекат који је данас и презентован је „HOLISDER“ и представља наставак и унапређење пројекта MOEEBIUS. Реализује се на истој пилот локацији у трајању од 36 месеци уз учешћче 13 партнера из 9 земаља Европске уније, међу којима је и Србија.

Трећи пројекат је „RELaTED“ и односи се на нова решења у области даљинског грејања и хлађења коришћењем нискотемпературних мрежа или извора топлотне енергије. Трајање пројекта је 45 месеци уз учешће 15 партнера из 8 земаља.

Пратећи актуелне ЕУ трендове из области енергетике, „Београдске електране“ су биле члан конзорцијума у реализацији два трогодишња пројекта из претходног оквирног програма Европске комисије „FP7“ који је трајао од 2007. до 2014. године. Тема првог пројекта „BECA“ била је примене савремених информационо-комуникационих технологија за остваривање уштеда енергије код корисника даљинског грејања. Други пројекат, SMARTSPACES је обрађивао сличну проблематику – могућности уштеде енергије у јавним зградама.

„Београдске електране“ више од две деценије улажу напоре за повећање енергетске ефикасности система, смањење негативног утицаја сагоревања енергената на животну средину уз побољшање квалитета услуге са циљем повећања задовољства корисника.

Objavljeno pod Uncategorized, Вести и саопштења, Скроловане вести | Komentari su isključeni

Изградња препумпне станице у Блоку 38 због гашења локалног загађивача

Београд, 16. октобар 2018. – У циљу заштите животне средине и обезбеђивања поузданије испоруке топлотне енергије корисницима из насеља Горњи град у Земуну, „Београдске електране” приводе крају пројекат гашења котларнице у насељу Сава Ковачевића.

Тај топлотни извор као погонско гориво користи мазут и представља значајног локалног загађивача. У оквиру прве фазе пројекта већ је завршена изградња топловода од грејног подручја топлане „Нови Београд” до дистрибутивне мреже котларнице у горњем Земуну. Поред тога, у току је модернизација свих предајних станица, а преостало је да буду изграђене препумпне станице у новобеоградским блоковима 38 и 28, као и да буде обављена реконструкција и модернизација те котларнице. Реконструкцијом је предвиђена уградња препумпне станице и замена дотрајалих топлотних извора котловима укупне инсталисане снаге од 6 MW (мегавата). У летњем периоду ти топлотни извори ће снабдевати кориснике топлотном енергијом за припрему потрошне топле воде, а као погонско гориво користиће еколошки прихватљивији енергент.

Изградња препумпне станице у Блоку 38 прва је у низу преосталих радова у оквиру пројекта гашења котларнице у насељу Сава Ковачевића. Радови на изградњи тог објекта почињу данас, 16. октобра 2018. године и очекује се да ће бити завршени до 30. септембра 2019. године. Ови радови неће угрозити снабдевање потрошача топлотном енергијом у грејној сезони.

Сви радови „Београдских електрана“ биће обављани у координацији са ЈКП „Зеленило Београд“, тако да ће станари Блока 38, осим еколошких и енергетских унапређења, добити и потпуно уређене међублоковске зелене површине. По завршетку радова „Београдских електрана” „Зеленило” ће санирати игралиште са новим реквизитима за дечју игру, као и пешачке стазе. Такође изградиће нову теретану на отвореном и кутак за одмор, обновити травњаке укупне површине од око 3.000 квадратних метара и посадити велики број садница декоративног дрвећа и украсног шибља.

Objavljeno pod Вести и саопштења, Скроловане вести | Komentari su isključeni

Грејна сезона 2018/2019, која је уједно и 54. у историји Београдских електрана, данас је званично почела

Београд, 15. октобар 2018. - Грејна сезона 2018/2019 започела је данас, 15. октобра 2018. године и званично, а сви топлотни извори „Београдских електрана“ од 06.00 часова потрошачима су испоручивали топлотну енергију. Због високе спољашње температуре ваздуха, у 09.30 часова прекинута је испорука топлотне енергије, а поподневне и вечерње испоруке топлотне енергије неће бити из истог разлога.

Иначе, према Одлуци скупштине града Београда о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду, као и у складу са Правилима о раду дистрибутивног система даљинског грејања, испорука топлотне енергије у току грејног дана, током званичне грејне сезоне, може бити  прекинута у случајевима високе температуре спољашњег ваздуха.

Прекид испоруке врши се када температуре спољашњег ваздуха, више од 15 степени Целзијуса, трају дуже од два сата. Поновна испорука топлотне енергије започиње када је температура спољашњег ваздуха 12 степени Целзијуса или нижа. Прекид испоруке топлотне енергије не може бити краћи од четири сата. Режими рада топлотних извора (топлана и котларница) одређују се на основу спољашњих температура ваздуха, односно на основу оперативног – сатног праћења временских услова.

Овиме је званично започела 54. грејна сезона у историји ЈКП „Београдске електране“.

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni

Дуже радно време за пријем странака сваког уторка, почев од 16. октобра 2018.

Београд, 09. октобар 2018. – У складу са опредељеношћу и спремношћу вд. директора ЈКП „Београдске електране“ Радета Басте да се у наредном периоду континуирано и системски побољшава однос предузећа са потрошачима, Дирекција за снабдевање топлотном енергијом, као први корак уводи праксу да један дан у радној недељи има продужено радно време за пријем странака. Тако ће сви заинтересовани уместо до 14.30 часова, сваког уторка, почев од 16. октобра 2018. године, бити примљени на један од шалтера Дирекције за снабдевање топлотном енергијом (Земун, Улица цара Душана 141) до 19.00 часова. Продужено радно време за пријем странака, сваког уторка, важиће у току грејне сезоне, односно до 03. маја.

У директном контакту са стручним лицима, инжењерима, економистима, правницима и техничарима, потрошачи, потенцијални корисници, инвеститори и сви други заинтересовани, моћи ће да реше све недоумице из домена рада „Београдских електрана“.

Продужетак радног времена Шалтер сале „Београдских електрана“, сваког уторка (изузев ако он пада у време државног празника) уводи се због тога што многи потрошачи топлотне енергије и заинтересовани за прикључење на систем даљинског грејања имају радно време дуже од 15 часова, па им се на овај начин пружа могућност да после радног времена могу лично доћи и кореспондирати са стручним лицима „Београдских електрана“.

Objavljeno pod Вести и саопштења, Скроловане вести | Komentari su isključeni

Прекид у испоруци топлотне енергије за припрему потрошне топле воде насељу Бањица

Београд, 6. октобар 2018. – Због неопходних радова на делу магистралног топловода топлане „Вождовац“, у недељу, 7. октобра 2018. године, од 05 часова биће прекинута испорука топлотне енергије за припрему потрошне топле воде потрошачима из насеља Бањица.

Очекује се да ће испорука топлотне енергије за припрему потрошне топле воде бити настављена истог дана, најкасније у вечерњим часовима. По завршетку радова бићепостигнута већа поузданост у снабдевању потрошача топлотном енергијом у наредном периоду.

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni

Прекид испоруке топлотне енергије у режиму топлих функционалних проба

Петак, 05. октобар 2018. - Због високе спољне температуре ваздуха треутно нема испоруке топлотне енергије потрошачима у режиму топлих функционалних проба.

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni