JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI OPASNOG OTPADA PISANIM JAVNIM NADMETANjEM

Na osnovu Statuta JKP „Beogradske elektrane“ broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima koja se stavljaju van upotrebe broj I-11500/7 od 27.05.2016. godine i Odluke direktora br. VI-9808 od 06.11.2017. godine, JKP „Beogradske elektrane“ kao prodavac objavljuju :

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI OPASNOG OTPADA PISANIM JAVNIM NADMETANjEM

1. PREDMET KUPOPRODAJE

TO Novi Beograd

- otpadni akumulatori 2,8 t, indeksnog broja: 16 06 01*;

- rabljena motorna ulja 1 t, indeksnog broja: 13 02 05*/13 02 08*;

- rabljeno ulje iz pumpi 1,2 t, indeksnog broja: 13 02 08*;

- otpadno mineralno trafo ulje 1,3 t, indeksnog broja:13 03 10*;

- otpadno ulje nepoznatog porekla 1,8 t, indeksnog broja: 13 02 08*;

- istrošene fluorescentne cevi 0,5 t, indeksnog broja: 20 01 21*.

TO Voždovac

- otpadno mineralno trafo ulje 0,15 t indeksnog broja:13 03 07*.

TO Cerak

- rabljeno ulje iz pumpi 0,3 t indeksnog broja: 13 02 08*.

2. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

- Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena za svaku vrstu opasnog otpada uz avansno plaćanje.

-Cene u ponudi dati po kg. za svaku vrstu opasnog otpada pojedinačno, na paritetu magacin prodavca, bez PDV-a koji će biti naknadno obračunat.

- Prednost kod kupovine imaće onaj kupac koji ponudi najpovoljniju cenu za sve vrste opasnog otpada.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti sve vrste opasnog otpada, pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje opasan otpad u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje robe.

- Uvid u stanje opasnog otpada moguće je izvršiti na sledećim adresama toplana JKP „Beogradske elektrane“ : 11070 Novi Beograd, Savski nasip br. 11 (za TO Novi Beograd), 11010 Beograd, Beranska bb (za TO Voždovac), 11030 Beograd, Ibarski put bb (za TO Cerak) svakog radnog dana od 08-14 časova.

- Količine pruzetog opasnog određuje se merenjem na kolskoj vagi prodavca i ovako izmerene količine su jedino merodavne.

3. USLOVI ZA UČESTVOVANjE

- Kupci moraju posedovati propisanu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ( „Sl. Glasnik RS“ br. 36/09 , 88/10 i 14/2016), odnosno Rešenje o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport opasnog otpada sa indeksnim brojevima koji su predmet prodaje i Rešenje o izdavanju dozvole za skladištenje i Rešenje o izdavanju dozvole za tretman opasnog otpada, sa indeksnim brojevima koji su predmet prodaje ili Rešenje o izdavanju odgovarajuće integralne dozvole.

- Kao kupac se može pojaviti privredno društvo ili preduzetnik. Kupci su dužni sa da uz ponudu dostave Izvod iz Agencije za privredne registre i Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV).

4. PODNOŠENjE PONUDA

- Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude sa pratećom dokumentacijom, navedenoj u tački 3 ovog poziva, podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU OPASNOG OTPADA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP “Beogradske elektrane”, 11070 Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

5. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE, ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru njegove ponude kao najpovoljnije zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši avansnu uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca.

- Ugovor se zaključuje na period do 31.03.2018. godine, u kom periodu će se izabrani kupac odazvati svakom pozivu prodavaca za preuzimanjem opasnog otpada.

- Osobe za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 2093 342, e-mail: milos.jeremic@bgdel.rs