Образложење за нестартовање топлотних извора у току грејне сезоне (јутарње)

Испорука топлотне енергије не врши се у току грејног дана када се испуњени услови дефинисани Одлуком о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду, и то на основу Члана 45, става 3, који гласи: „Комунално предузеће, односно друго привредно друштво или предузетник из става 1. овог члана дужан је да постиже и одржава прописане температуре из става 1. овог члана у стамбеним и пословним просторијама тарифних купаца, при спољној температури до 15°С, под условом да су објекти тарифних купаца пројектовани и изграђени у складу са прописима о условима и техничким нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова“.

Овај члан Одлуке прецизиран је Правилима о раду дистрибутивног система даљинског грејања, документом који је усвојила Скупштина града Београда, која је Оснивач ЈКП „Београдске електране“ (Прилог 6: Техничка упутства за режиме рада система даљинског грејања) у којем је јасно назначено следеће: Испорука топлотне енергије у грејном дану не врши се УОПШТЕ када температуре спољашњег ваздуха више од +15°С трају дуже од 10 часова и када је у времену између 06.00 и 09.00 часова температура спољашњег ваздуха виша од +12°С.

Поред наведених одредби, Одлуком о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду, Чланом 34, став 1 „Комунално предузеће је дужно да енергетске објекте система даљинског грејања, укључујући и предајну станицу, експлоатише рационално и економично и да их одржава у исправном стању“.