Izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu

Godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu dostavljeni su elektronski Agenciji za privredne registre 27.04.2016.godine, a dana 27.05.2016.su upisani u Registar i Javno objavljeni na internet stranici Agencije.

Na ovom LINKU APR-a ukucavanjem imena Preduzeća (Beogradske elektrane) u rubriku za pretragu, mogu da se vide i preuzmu Redovni godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ukupnom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu), Izveštaj o poslovanju JKP „Beogradske elektrane“ za period I-XII 2015. godine i Izveštaj nezavisnog revizora sa FI za 2015. godinu koji su bili predmet revizije, kao i druga dokumentacija koja je bila neophodna da se dostavi za javno objavljivanje na sajtu APR-a.

Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine

Bilans uspeha za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2015-31.12.2015.

Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Izveštaj o promenama na kapitalu za period 1.1.2015. do 31.12.2015.

Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu – Prvi deo

Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu – Drugi deo

Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu – Treći deo

Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu – Četvrti deo

Izveštaj o poslovanju JKP „Beogradske elektrane“ za period I-XII 2015. godine – prvi deo

Izveštaj o poslovanju JKP „Beogradske elektrane“ za period I-XII 2015. godine -drugi deo

Mišljenje nezavisnog revizora BDO d.o.o o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu iz Izveštaja nezavisnog revizora sa FI za 2015.