Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine je jedan od prioriteta naše poslovne politike. Konstantnim sprovođenjem Programa gašenja kotlarnica i priključenja objekata na sistem daljinskog grejanja eliminišemo sve aspekte zagađenja koje, prirodno, generišu toplotni izvori: emisije u vazduh, vodu, zagađenje zemljišta i stvaranje otpada.

Do 2020. godine ugasili smo više od 1.200 kotlarnica, koje su kao energent koristile mazut (teški derivat nafte) i ugalj. Smanjenjem emisija i imisije  produkata sagorevanja pre svega zagađujućih materija (sumpor-dioksida, azotnih oksida, praškastih materija, čađi, i taložnih materija) poboljšavamo kvalitet vazduha ne samo u okolini naših toplotnih izvora (toplana), već i u gradu Beogradu i šire. Praćenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, pre svega ugljen dioksida, je dugo jedan od parametara uspešnosti rada naših energetskih postrojenja.


Peleti i briketi (kategorija biomase) su energenti koji se intenzivno koriste u supstituciji uglja u kotlarnicama gde tehnički uslovi to dozvoljavaju. Prednosti korišćenja biomase su dobro poznate. Reč je, pre svega, o eliminisanju sumpor dioksida i smanjenju azotnih oksida u produktima sagorevanja.

Tekuće aktivnosti

U okviru Organizacione celine Centar za ispitivanje, kvalitet i zaštitu životne sredine, formirana je Služba za razvoj sistema kvaliteta i ekologije, koja redovno angažuje Akreditovanu laboratoriju „Beogradskih elektrana“ za ispitivanje produkata sagorevanja u cilju praćenja njihovih emisija iz svih naših toplotnih izvora, ali i zahteva zakonske regulative i inspekcijskih službi grada i republike. Akreditovana laboratorija „Beogradskih elektrana“ za vibrodijagnostiku, buku i uravnoteženje takođe služi za monitoring. Izmereni podaci dopunski se koriste i za naknadne analize, studije i elaborate o mogućnostima smanjenja štetnih uticaja pri radu toplana. Naravno, laboratorija obavlja i sva potrebna i tražena merenja po prijavi građana.
Praćenje otpadnih voda svih toplotnih izvora je zakonska obaveza, ali i pitanje odgovornosti svih zaposlenih jer su toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ u slivovima Save i Dunava. U najvećoj toplani, koja se nalazi u Novom Beogradu, koja koristi savcku vodu za napajanje kotlova i dopunu sistema, u cilju zaštite reke Save, izgrađen je odvojeni kanalizacioni sitem za sakupljanje i tretiranje zauljenih voda koje nastaju u procesu manipulacije sa tečnim gorivom.

Upravljanje otpadom predstavlja važan segment u strategiji rada „Beogradskih elektrana”. U skladu sa zakonskom regulativom „proizvođač“ otpada odgovoran je za njegovo konačno zbrinjavanje. Posebna pažnja se posvećuje preuzimanju i zbrinjavanju opasnog otpada, pa preduzeće sarađuje samo sa firmama koje su dobile licencu od Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje.
Otpadni mazut  koji nastaje čišćenjem rezervoara i mazutnih separatora, kao i čađ koja nastaje pranjem kotlova, se postupkom bioremedijacije razgrađuju, primenom mikroorganizama na pripremljenoj betonskoj parceli.
Služba za razvoj sistema, kvalitet i ekologiju je učestvovala u projektima Švedske međunarodne agencije za razvoj (SIDA), a još uvek dostavlja kompletne izveštaje o stanju zdravlja, bezbednosti i zaštiti životne sredine Evropskoj banci za obnovu i razvoj, kao deo ugovorene obaveze.