Izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu

Godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu dostavljeni su elektronski Agenciji za privredne registre 07.05.2015.godine.
Na ovom linku APR-a
( http://pretraga2.apr.gov.rs/pretragaObveznikaFI/ ), ukucavanjem imena preduzeća u rubriku za pretragu, možete da preuzmete sve Finansijske izveštaje JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ukupnim rezultatima, Izveštaj o tokovima gotovine i Izveštaj o promenama na kapitalu) i Napomene uz finansijske izveštaje za 2014. godinu.

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (prvi deo)

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (drugi deo)

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (treći deo)

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (četvrti deo)

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (peti deo)

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (šesti deo)

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (sedmi deo)

Izveštaj o poslovanju JKP „Beogradske elektrane“ za period I-XII 2014. godine (prvi deo)

Izveštaj o poslovanju JKP „Beogradske elektrane“ za period I-XII 2014. godine (drugi deo)