Izveštaji o realizaciji Programa poslovanja za 2014. godinu

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za prvi kvartal 2014. godine

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za drugi kvartal 2014. godine

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za treći kvartal 2014. godine (Prvi deo)

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za treći kvartal 2014. godine (Drugi deo)

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za četvrti kvartal 2014. godine

Bilansi energetskih delatnosti za prvo polugodište 2014. godine

Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas

Bilans uspeha za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas

Diustribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas  – Finansijski izveštaj i Izveštaj nezavisnog revizora

Bilans stanja za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom

Bilans uspeha za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom

Javno snabdevanje prirodnim gasom  – Finansijski izveštaji i Izveštaj nezavisnog revizora

Bilansi energetske delatnosti za period 01.01.2014. – 31.12.2014.

Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2014.

Bilans uspeha za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas za period 01.01.-31.12.2014.

Mišljenje revizora za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas za 2014. godinu

Bilans stanja za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom na dan 31.12.2014.

Bilans uspeha za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom za period 01.01. – 31.12.2014.

Mišljenje revizora za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom za 2014. godinu