Najčešće postavljena pitanja i odgovori

Najčešće postavljena pitanja i odgovori

Napomena: Odgovori na najčešće postavljena pitanja su izvedeni iz Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu i Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije.

Kada počinje, a kada se završava grejna sezona?
Grejna sezona počinje 15. oktobra, a završava se 15. aprila. Izuzetno, u periodu od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja objekti će biti zagrevani danima za koje u zadnjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometerološki zavod prognozira srednju dnevnu temperaturu 12 stepena Celzijusa ili nižu.

U slučaju da i posle 3. maja Republički hidrometeorološki zavod Srbije prognozira srednju dnevnu temperaturu 12 stepeni Celzijusa ili nižu, rukovodilac organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda nadležne za poslove energetike, može naložiti obezbeđivanje snabdevanja toplotnom energijom objekata i u tim danima, ukoliko postoje tehnički i tehnološki uslovi.

Zašto račune za grejanje korisnici plaćaju tokom cele godine, a ne samo u vreme trajanja grejne sezone?
Odlukom Skupštine grada Beograda, u cilju ravnomernog opterećenja kućnog budžeta građana, omogućeno je da korisnici troškove za utrošenu toplotnu energiju, odnosno grejanje, plaćaju 12 meseci u godini. Preciznije, troškovi za grejanje koji se ostvare u toku grejne sezone pravilno se raspoređuju na jednakih 12 mesečnih rata, kako bi se korisnicima olakšalo plaćanje.

Šta je remont, odnosno kada počinje?
Remont, sprovođenje investicija i neophodnih radova u energetskim objektima sistema daljinskog grejanja obavlja komunalno preduzeće po prestanku grejne sezone, a kako bi čitav sistem bio pripremljen za narednu grejnu sezonu. Radovi u proizvodnom, distributivnom i sistemu predaje toplotne energije (toplotnim predajnim stanicama) moraju biti završeni do 30. septembra tekuće godine.
Od 1. do 10. oktobra vrši se proba funkcionisanja svih energetskih objekata i opreme sistema daljinskog grejanja.

Koliko traje grejni dan i u kojim okolnostima se primenjuje neprekidno grejanje?
Grejni dan traje od 6 do 22 časa, a nedeljom od 7 do 22 časa.
Pri niskim spoljašnjim temperaturama vazduha u cilju zaštite energetskih objekata i opreme sistema daljinskog grejanja ili postizanja propisanih temperatura, komunalno preduzeće je dužno da produži grejni dan ili da vrši neprekidno snabdevanje tarifnih kupaca toplotnom energijom, a da pri tome racionalno gazduje energijom.
Snabdevanje toplotnom energijom se ne prekida u noći između 31. decembra i 1. januara, između 6. i 7. januara i između 13. i 14. januara, osim u slučaju izuzetno povoljne spoljašnje temperature vazduha kojom se obezbeđuje održavanje propisanih temperatura.

U kojim uslovima „Beogradske elektrane” prekidaju isporuku toplotne energije u toku grejnog dana?
Isporuka toplotne energije u toku grejnog dana može da se prekine u slučajevima povoljne temperature spoljašnjeg vazduha. Prekid isporuke vrši se kada temperature spoljašnjeg vazduha više od 15 stepeni Celzijusa traju duže od dva sata. Ponovna isporuka toplotne energije započinje kada je temperatura spoljašnjeg vazduha 12 stepeni Celzijusa ili niža. Prekid isporuke toplotne energije ne može biti kraći od četiri sata.

Isporuka toplotne energije u grejnom danu ne vrši se uopšte kada temperature spoljašnjeg vazduha više od 15 stepeni Celzijusa traju duže od 10 sati i kada je u vremenu između 06.00 i 09.00h temperatura spoljašnjeg vazduha viša od 12 stepeni Celzijusa.

Kada „Beogradske elektrane” greju neprekidno 24 sata?
Grejni dan traje od 6.00 so 22.00h radnim danom, a nedeljom i praznikom od 07.00 do 22.00h. Ukoliko je temperatura spoljašnjeg vazduha izmerena u 18.00h niža od +1 stepen Celzijusa i prognozirane temperature spoljašnjeg vazduha u vremenu od 22.00 do 06.00h su niže od 0 stepeni Celzijusa, proizvodnja toplotne energije traje kontinuirano 24 časa.

Koje su propisane temperature u stambenim i poslovnim prostorima?
„Beogradske elektrane“ dužne su da postižu i održavaju u stambenim prostorijama tarifnih kupaca sledeće temperature: u dnevnim boravcima, spavaćim sobama, predsobljima, degažmanima i kuhinjama 20 stepeni Celzijusa;

u toaletima (poseban) 15 stepeni; kupatilima (posebna i sa toaletom) 22 stepena; garažama 5 stepeni; ateljeima 20 stepeni Celzijusa; dok se stepeništa i hodnici van stanova ne greju. Dozvoljeno odstupanje temperature u odnosu na propisane je jedan ( /-) stepen.
Kada su u pitanju poslovne prostorije, propisane su sledeće temperature: kancelarije 20 stepeni Celzijusa; toalet 15 stepeni; hodnici i komunikacije 18 stepeni i magacini 10 stepeni Celzijusa.
Zagrejanost stambenih, odnosno poslovnih prostorija utvrđuje se merenjem temperature na visini od jedan metar u središnjem delu prostorija.

U kojim okolnostima korisnik nije dužan da plaća račune za grejanje i kada se umanjuju iznosi računa?
Kada izmerene temperature u stambenim ili poslovnim prostorijama iznose 12 stepeni Celzijusa i niže, tarifni kupac ne plaća isporučenu toplotnu energiju za vreme trajanja navedenih okolnosti, a za sve ostale temperature koje su ispod propisanih temperatura cena za jedan grejni dan se umanjuje za po 5 odsto za svaki stepen niže.

Ko donosi odluku o povećanju ili sniženju cene grejanja, odnosno isporuke toplotne energije?
Skupština grada kao osnivač JKP „Beogradske elektrane“, donosi odluku o povećanju ili smanjenju cene isporuke toplotne energije. „Beogradske elektrane“, odnosno Upravni odbor kompanije, svom osnivaču dostavljaju detaljne analize poslovanja i predlog o eventualnoj korekciji cena na osnovu čega nadležni u Skupštini grada odlučuju o neophodnosti korekcije cena.

Ko je nadležan za održavanje kućnih grejnih instalacija?
O održavanju unutrašnjih grejnih instalacija u stambenim objektima stara se vlasnik objekta, odnosno organ upravljanja zgradom (skupština stanara). Poslove održavanja vlasnik objekta posebnim ugovorom poverava komunalnom preduzeću, drugom privrednom društvu ili preduzetniku koji je registrovan za obavljanje te vrste delatnosti.
Granica između predajne stanice i kućnih grejnih instalacija, gledano u smeru strujanja tople vode, je na razvodnom vodu, pregradni ventil na ulazu u izmenjivač toplote, a na povratnom vodu pregradni ventil na izlazu iz izmenjivača toplote. To znači da, ukoliko nemaju ugovornu obavezu, „Beogradske elektrane“ održavaju primarni deo toplotne predajne stanice.

Ko je nadležan za održavanje grejnih instalacija u poslovnom prostoru?
Za popravku kvarova na primarnom delu instalacija kod poslovnog prostora odgovorne su „Beogradske elektrane“, a za sekundarni deo (unutrašnje grejne instalacije i sekundarni deo toplotne predajne stanice) odgovoran je vlasnik prostora koji sam mora da angažuje izvođača za popravke instalacija.

Ko je nadležan da održava unutrašnje instalacije novih stambenih objekata?
Prilikom priključenja novih korisnika, odnosno objekata na sistem daljinskog grejanja, stanari su u obavezi da o svom trošku ugrade kućne grejne instalacije i sami odaberu izvođače radova. Firma koja se obavezala da ugradi unutrašnje instalacije dužna je i da ih održava u ispravnom stanju dve godine.
Posle isteka navedenog perioda, o održavanju unutrašnjih grejnih instalacija u stambenim objektima stara se vlasnik objekta, odnosno organ upravljanja zgradom (skupština stanara). Poslove održavanja vlasnik objekta posebnim ugovorom poverava komunalnom preduzeću, drugom privrednom društvu ili preduzetniku koji je registrovan za obavljanje te vrste delatnosti. Granica održavanja se nalazi između predajne stanice i kućnih grejnih instalacija, gledano u smeru strujanja tople vode, je na razvodnom vodu, pregradni ventil na ulazu u izmenjivač toplote, a na povratnom vodu pregradni ventil na izlazu iz izmenjivača toplote. To znači da, ukoliko nemaju ugovornu obavezu, „Beogradske elektrane“ održavaju samo primarni deo toplotne predajne stanice.

Ko je nadležan za zamenu radijatora?
Ukoliko u stanu curi iz radijatora, čija popravka nije moguća, vlasnik stana o svom trošku kupuje grejno telo. Napominjemo, „Beogradske elektrane“ nijednu uslugu ne naplaćuju na licu mesta, već izdavanjem računa koji se plaća u bankama ili pošti.

U kom roku se otklanjaju tehničke smetnje s grejanjem i kada se meri temperatura u zagrevanim prostorijama?
U slučaju tehničkih ili drugih smetnji u isporuci toplotne energije, korisnik ima pravo da zahteva da se smetnje otklone u primerenom roku, odnosno za 24 časa, a najduže dva dana od dana prijema reklamacije isključivo Dispečerskom centru (broj telefona: 2093-011) ili pismenim putem (adresa: Savski nasip 11, Novi Beograd).
Preduzeće je dužno da svako obaveštenje o poremećaju u isporuci toplotne energije evidentira. U roku od 24 časa, a najkasnije dva dana od prijema telefonskog ili pismenog obaveštenja, zapisnički se utvrđuje stanje u predajnoj stanici i na kućnoj grejnoj instalaciji. U slučaju da su temperature prostorija niže od propisanih, preduzeće će pristupiti otklanjanju nedostataka ukoliko je njihov uzrok na objektima sistema daljinskog grejanja ili kućnim grejnim instalacijama koje održavaju „Beogradske elektrane“.
Ističemo, korisnik je dužan da ovlašćenim licima preduzeća omogući pristup predajnoj stanici, odnosno mernim uređajima i kućnim grejnim instalacijama, kao i mestu toplovodnog priključka radi očitavanja, provere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamene i održavanja uređaja i obustave isporuke toplotne energije.

Kada se stiče pravo na nadoknadu štete?
Ako u stanu korisnika nastane šteta prouzrokovana kvarom ili intervencijom zaposlenih u „Beogradskim elektranama“ na kućnim grejnim instalacijama (zaključno sa radijatorskim ventilom), potrošač se može obratiti osiguravajućoj kompaniji u kojoj preduzeće plaća osiguranje kako bi ostvario pravo na nadoknadu štete.

Kada se može zameniti radijatorski ventil i kome se obratiti?
Ukoliko je ventil na grejnom telu procureo, korisnik se obraća Dispečerskom centru „Beogradskih elektrana“ (011 2093-100). Samo ukoliko stručne ekipe preduzeća procene da ventil ne može biti popravljen, on će biti zamenjen. Ukoliko korisnik sam zatraži zamenu ventila koji je u ispravnom stanju, potrošač snosi trošak kupovine ventila, njegove ugradnje i ostale troškove, poput pražnjenja instalacije, odnosno ponovnog punjenja hemijski pripremljenom vodom.

Kada se isporučuje potrošna topla voda?
Komunalno preduzeće je obavezno da isporučuje toplotnu energiju za pripremu potrošne tople vode neprekidno u toku cele godine (izuzev u slučaju kvara ili tokom remontnog perioda a ne duže od 2 dana), tako da potrošna topla voda u predajnoj stanici, na izlazu iz izmenjivača toplote, ima temperaturu od 50 stepeni Celzijusa. Napominjemo, „Beogradske elektrane“ zagrevaju vodu „Beogradskog vodovoda“ u toplotnoj predajnoj stanici i nisu nadležne za održavanje i popravku kvarova na instalaciji za potrošnu toplu vodu unutar zgrade ili stana.

Šta je probno grejanje?
U okviru tehničkog pregleda izgrađenih kućnih grejnih instalacija objekta, radi utvrđivanja njihove podobnosti za upotrebu, odobrava se puštanje u probni rad po propisima kojima se uređuje izgradnja objekata, na osnovu akta nadležnog organa. U toku probnog rada proverava se ispunjenost uslova za izdavanje upotrebne dozvole. Probni rad traje najkraće 15 dana, a najduže do kraja tekuće grejne sezone. „Beogradske elektrane” i investitor objekta, na osnovu Akta o odobravanju puštanja u probni rad, zaključuju Ugovor o prodaji toplotne energije za vreme probnog rada kojim regulišu međusobna prava i obaveze.

Ko plaća troškove isključenja i ponovnog priključenja na sistem daljinskog grejanja?
Isključenje kućnih grejnih instalacija iz sistema daljinskog grejanja izvršava se na zahtev potrošača ili u slučajevima kada se građanin bez dozvole preduzeća priključi na sistem daljinskog grejanja (Član 69. Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u Gradu Beogradu). U tim slučajevima korisnik mora da nadoknadi sve neophodne troškove nastale isključenjem iz sistema daljinskog grejanja.
Potrošač koji nakon isključenja kućnih grejnih instalacija želi ponovno priključenje na sistem daljinskog grejanja dužan je da pribavi dokumentaciju i plati troškove nastale zbog ponovnog priključenja u skladu sa odredbama Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u Gradu Beogradu (članovi 22 – 33).

Kome se obratiti zbog promene vlasnika poslovnog ili stambenog prostora?
Ukoliko novi vlasnik ili zakupac poslovnog prostora želi da na njegovo ime stižu računi za utrošenu toplotnu energiju, neophodno je da „Beogradskim elektranama“, odnosno Organizacionoj celini marketing i prodaja (Ulica Cara Dušana 141, Zemun) dostavi kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu.
Kada je u pitanju stambeni prostor, novi vlasnik objekta ili stana odnosi kupoprodajni ugovor u JKP „Infostan tehnologije“ koje će obezbediti da računi stižu na ime novog vlasnika.

Najčešća pitanja i odgovori o naplati prema utrošenoj količini toplotne energije

- Ko i kako vrši očitavanje potrošnje u objektima?

JKP „Beogradske elektrane“, u periodu od 01.-05. dana u mesecu očitavaju ukupno isporučenu toplotnu energiju preko mernog uređajaja ugrađenog u toplotno-predajnu stanicu, shodno članovima 47. i 48. „Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu“, („Sl. list grada Beograda“, br. 43/2007 od 24.12.2007. g. i 2/2011). JKP „Beogradske elektrane“ očitavaju potrošnju na primaru, odnosno ukupnu isporučenu toplotnu energiju priključenim objektima što predstavlja osnov za raspodelu potrošnje unutar objekta.

- Ko i na osnovu čega vrši rapodelu toplotne energije potrošene na nivou objekta? Kako je moguće vršiti proveru očitavanja instalisanih uređeja za raspodelu?

U novoizgrađenim objektima, priključenim na sistem daljinskog grejanja, investitori su angažovali firme (naziv firme i kontakt telefon se nalaze na poleđini računa JKP „Infostan“), koje u periodu od dve godine (od dana uvođenja u sistem redovne isporuke toplotne energije) vrše raspodelu potrošnje na osnovu redovnog mesečnog očitavanja uređaja za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje. U cilju nastavka naplate (posle isteka garantnog perioda, tj. dve godine) isporučene toplotne energije prema očitanim i raspodeljenim vrednostima neophodno je formirati skupštinu stanara koja će po isteku dve godine sklopiti ugovor o nastavku usluge očitavanja i raspodele. Ukoliko se nakon isteka dve godine ne formira skupština stanara ili se ne sklopi ugovor sa firmom o raspodeli očitanih vrednosti, naplata isporučene toplotne energije na osnovu očitanih vrednosti merila u predajnoj stanici vršiće se srazmerno učešću zagrevane površine predmetnog prostora u ukupnoj zagrevanoj površini objekata priključenih na predajnu stanicu (čime se gubi mogućnost upravljanja pojedninačnom potoršnjom prema ličnim potrebama i plaćanje u skaldu sa tim). Očitavanje i raspodelu potrošnje (jednom mesečno, kao i prilikom promene cena) na osnovu očitanih stanja na uređajima za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje vrši preduzeće koje je sa investitorom objekta potpisalo sporazum o očitavanju i raspodeli toplotne energije. Raspodela potrošnje se vrši prema procentualnom učešću pokazivanja uređaja za raspodelu potrošnje (URP), prema ukupnom učitavanju svih uređaja za raspodelu u predmentom(im) objektu(ima) koji je(su) povezani na predajnu stanicu. Proveru očitavanja URP-a, serijskih brojeva uređaja, veze serijskih brojeva i predmetnih prostora (stanova i lokala), kao i uputstvo za očitavanje na samim URP-ovima korisnici mogu dobiti u firmi koja vrši raspodelu potrošnje. U cilju dostave podataka o raspodeli potrošnje, potrebno je da skupština stanara kontaktira firmu koja vrši raspodelu, da ista dostavi izveštaj na osnovu kojeg se može videti kako se došlo do raspodeljene potrošnje prikazane na poleđini računa „Infostana“.

- Šta predstavlja stavka „angažovana snaga“, kako je određena i kako se naplaćuje?

Angažvana snaga je instalisani kapacitet grejnih tela, određena je projektnom dokumentacijom koju je podneo investitor i na osnovu koje je zaključen ugovor o zakupu kapaciteta u postrojenjima isporučioca toplotne energije. Cena za angažovanu snagu je određena na godišnjem nivou (na priznanici JKP „Infostan“ prikazano kao stavka: grejanje angažovana snaga), koja se za prvu grejnu sezonu obračunava za period od 6 meseci, a po isteku tekuće grejne sezone (tekućeg obračunskog perioda) naplaćuje se 12 meseci. S obzirom da JKP „Infostan“ godišnju cenu svodi na grejni dan, u uplatnicama „Infostana“ javlja se razlika u jediničnoj ceni za svaki mesec koja usled navedenog načina obračuna zavisi od broja dana u mesecu. Iz navedenog sledi da jedinična cena nije ista u mesecima koji imaju različit broj dana (npr. novembar, decembar, februar).

- Ko vrši obračun raspodeljene energije, i kako se vrši korekcija računa?

Obračun raspodeljene toplotne energije i angažovane snage, izradu mesečnih računa i ispostavu istih za JKP „Beogradske lektrane“ vrši JKP „Infostan“.

Reklamacija na raspodelu utrošene toplotne energije podnosi se pravnom licu (firmi) angažovanom za vršenje usluge očitavanja i raspodele.

Reklamacija na očitavanje primarnog merila (nalazi se u predajnoj stanici) podnose se isporučiocu toplotne energije – JKP „Beogradske elektrane“.

Reklamacija na obračun podnose se u JKP „Infostan“.

Korekcija računa moguća je tek nakon konstatovanja greške u očitavanju ili raspodeli, nakon čega bi ista bila ispravljena i izvedena nova raspodela potrošnje.

- Da li na uplatnici Infostana potrošnja odgovara mesecu za koji je izdat račun?

Ne, imajući u vidu da JKP „Beogradske elektrane“, u periodu od 01.-05. dana u mesecu očitavaju ukupno isporučenu toplotnu energiju preko mernog uređajaja ugrađenog u toplotnoj predajnoj stanici. Dakle, očitava se potrošnja iz prethodnog meseca. Očitane vrednosti isporučene toplotne energije se dostavljaju preduzeću koje vrši očitavanje URP i raspodelu potrošnje. Nakon raspodele utrošene toplotne energije preduzeće zaduženo za vaš objekat, dostavlja raspodeljene vrednosti JKP „Beogradske elektrane“ koje, nakon provere usklađenosti dostavljene i raspodeljene potrošnje, podatke prosleđuje u JKP „Infostan“ radi izrade i isporuke računa. S obzirom da „Infostan“ izrađuje račune za tekući mesec nakon 20-og u mesecu, tako nije moguće na uplatnicama „Infostana“ iskazivati potrošnju za tekući mesec (isti mesec nije završen). Zbog ovog procesa se deo računa „Infostana“, koji obrađuje toplotnu energiju (stavke „grejanje“ i „angažovana snaga“), odnosi na prethodni mesec u odnosu na mesec naveden u računu. Preciznije, na primer, na uplatnici „Infostana“ koja stiže u februaru na naplatu, a na kojoj je navedeno – januar 2013. – nalazi se potrošnja iz decembra 2012. godine.

- Kako rade termostatski ventili, zašto kada se podesi na neki podeok radijator radi, a na nekom uopšte ne radi?

Termostatski ventili rade po principu termostata. Na termostatskim ventilima numerisani su brojevi koji određuju izvesnu temperaturu vazduha u prostoriji. Definisanje podeoka i temperature vazduha se razlikuje od vrste proizvođača ventila. Ukoliko je, na primer, na položaju 3 radijator hladan, to znači da je dostignuta preddefinisana temperatura vazduha u prostoriji i ukoliko ista padne ispod date vrednosti, termostatski ventil sam propusti izvesnu količinu toplotne energije (tople vode) do trenutka dok se ne postigne zadata temperatura vazduha u prostoriji.

- Zašto su ponekad mogući vi računi (potrošnja) u odnosu na one iz prethodnog meseca?

Ukoliko su termostatski ventili na istim položajima u periodu od dva uzastopna meseca, a da se nivo raspodeljene toplotne energije razlikuje, treba imati u vidu da je za objekte isporučena različita količina toplote u različitim mesecima, a sve u skladu sa vremenskim uslovima u tom periodu. U periodu kada su bile niže spoljne temprerature, kako bi se u objektima održavala propisana temperatura vazduha, isporučeno je više energije. Primer: Da je u decembru mesecu (bio hladniji od prethodnog meseca) bila isporučena ista količina toplotne energije kao u novembru, u predmetnim objektima (stanovima) ne bi bilo moguće uspostaviti propisane tempereature u zagrevanim prostorijama (20 stepeni Celzijusa +/-1).

-Čija je obaveza održavanja instalacije nakon uvođenja u sistem objedinjene naplate?

U periodu garantnog roka, koji traje dve godine od dana uvođenja u sistem objedinjene naplate, održavanje, progrejanost i ispravan rad instalacije je obaveza investitora odnosno izvođača radova. U navedenom periodu obaveza investitora je da uspostavi ispravan rad instalacije i progrejanost celokupnog objekta.

- Da li promene na instalacijama u susednim stanovima u vidu izmene broja grejnih tela može uticati na račune u okolnim stanovima?

Izmene na instalacijama i grejnim telima nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja isporučioca toplotne energije. Svaka promena na grejnim telima u vidu promene broja rebara na grejnim telima odražava se na potrošnju u stanovima u kojima je izvršena promena, a ne na okolne stanove.