ЦЕНОВНИЦИ топлотне енергије и природног гаса

ЦЕНОВНИЦИ топлотне енергије и природног гаса

Цене комуналних услуга и производа одређује оснивач јавно-комуналних предузећа – Скупштина града Београда. Систем наплате топлотне енергије и потрошне топле воде одређен је статусом корисника.

ДОМАЋИНСТВА

Уколико корисник припада категорији домаћинства, односно физичко је лице, за наплату топлотне енергије и потрошне топле воде надлежно је Јавно комунално предузеће „Инфостан технологије“ (www.infostan.rs). Ово предузеће, Системом обједињене наплате (СОН) у Граду Београду омогућава економичну, брзу и рационалну обраду података и обједињену наплату комуналних услуга и производа преко месечних уплатница.

Топлотна енергија за домаћинства која немају уграђене мераче за испоручену енергију наплаћује се паушално – по метру квадратном стамбеног простора. Домаћинства која имају уграђене мераче у топлотним подстаницама плаћају према измереној количини топлотне енергије. На рачунима ових корисника изражен је фиксни и варијабилни део, односно сума за инсталисану снагу и за утрошене киловат сате.

Топлотна енергија се плаћа сваког месеца, током целе године, за стамбени простор, а за гараже само у току грејне сезоне која траје од 15. октобра до 15. априла. У зградама које имају заједнички простор у оквиру зграде (вешернице, заједничке просторије и сл.) које се греју, накнада се увећава сразмерно односу површине заједничког простора и укупне површине станова у згради.
Корисници из ове категорије евентуалне рекламације подносе у пословницама предузећа „Инфостан технологије“.

Пословни простор

Наплату испоручене топлотне енергије од корисника који припадају категорији правна лица врше „Београдске електране“. Постоји неколико начина наплате топлотне енергије. Један подразумева плаћање према инсталисаној снази у киловатима на годишњем нивоу. Други начин подразумева плаћање према мерилу количине топлотне енергије. На рачунима ових корисника изражен је фиксни и варијабилни део, односно сума за инсталисану снагу и за утрошене киловат сате.
Корисници из ове категорије евентуалне рекламације упућују Дирекцији за снабдевање топлотном енергијом (Улица цара Душана 141, Земун; бројеви телефона 011/22-24-655; 011/22-24-646; 011/22-24-796 и имејл адреса snabdevanje@bgdel.rs)

Потрошна топла вода

Припрема потрошне топле воде наплаћује се по утрошеном кубном метру према цени коју утврђује оснивач предузећа. Цена за домаћинства нижа је од цене за правна лица.

Попусти

Сви корисници, независно од тога да ли припадају категорији домаћинства или пословни простор, имају право на попуст при плаћању рачуна на укупан износ уплатнице уколико своје рачуне измире до датума наведеног на уплатници (датум доспећа).
По истеку тог рока ЈКП „Инфостан технологије“ и ЈКП „Београдске електране“ у обавези су да зарачунавају законски дефинисану камату. У случају покретања поступка наплате преко Суда наплаћују се и судски и остали сродни трошкови.

ПРИРОДНИ ГАС

ОДЛУКА О ЦЕНИ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“, БЕОГРАД (преузмите ценовник кликом ОВДЕ). Цена природног гаса за јавно снебдевање примењује се од 1. октобра 2017. године.

НАКНАДА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ 0,15 ДИНАРА ПО КУБНОМ МЕТРУ
Сви купци природног гаса у Србији, па и они у Младеновцу које природним гасом снабдевају ЈКП „Београдске електране“, ће од 1. јула 2019. године плаћати обрачун накнаде за унапређење енергетске ефикасности у износу од 0,15 динара по сведеном кубном метру природног гаса. Наиме, од овог датума ће бити примењен Правилник о обрасцу пријаве евиденције обвезника накнаде за унапређење енергетске ефикасности (Сл.Гласник 41 од 11.06.2019.), а на основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. Гласник РС“ 95 од 08. децембра 2018.)

Висина накнаде ће бити усклађивана са поменутим законом, уз опорезивање по посебној стопи ПДВ-а од 10 одсто за природни гас, а у складу са Законом о порезу на додату вредност. Остварени приходи од накнаде припадају буџету Републике Србије, а не предузећу које потрошаче снабдева природним гасом.

ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА

Градоначелник града Београда 30. септембра 2015. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС, број 119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр.39/08, 6/10 и 23/13), донео је


РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдске електране“, под бројем I-5441/2 на седници одржаној 25. августа 2015. године.

2. По добијању сагласности оснивача, решење и одлуку објавити у „Службеном глисту града Београда“ . Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, а примењује се од 1. октобра 2015. године.

Градоначелник града Београда
Број 38-6954/15-Г, 30. септембра 2015. године
Градоначелник
Синиша Мали, ср
.

Ценовник топлотне енергије