Priključenja – podnošenje zahteva

Priključenja – podnošenje zahteva

PREDUSLOVI ZA OBRADU ZAHTEVA ZA IZDAVANjE TEHNIČKIH USLOVA ZA PRIKLjUČENjE KUĆNE GREJNE INSTALACIJE NOVOIZGRAĐENIH OBJEKATA NA SISTEM DALjINSKOG GREJANjA

Za priključenje novoizgrađenih objekata na sistem daljinskog grejanja potrebno je podneti zahtev  (klikni OVDE), a svi neophodni dokumenti koji se prilažu uz zahtev navedeni su u prilogu samog formulara-obrasca.


PREDUSLOVI ZA OBRADU ZAHTEVA ZA IZDAVANjE TEHNIČKIH USLOVA ZA PRIKLjUČENjE KUĆNE GREJNE INSTALACIJE POSTOJEĆIH OBJEKATA (OBJEKATA SA UPOTREBNOM DOZVOLOM)
NA SISTEM DALjINSKOG GREJANjA

Zahtev za izdavanje tehničkih uslova za priključenje kućne grejne instalacije postojećih objekata na distributivni sistem daljinskog grejanja podnosi se u OC Marketing i prodaja JKP “Beogradske elektrane“ (adresa: Ulica cara Dušana 141 u Zemunu) radnim danima od 8 -14 časova.

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali, 22. jula 2014. godine, dao je saglasnost na ODLUKU O VISINI TROŠKOVA PRIKLjUČKA NA SISTEM DALjINSKOG GREJANjA (klikom preuzmite dokument – „Sl. List grada Beograda br. 64 od 25. jula 2014. godine).

Podsećamo, usvojenom Metodologijom za utvrđivanje troškova priključka na sistem daljinskog grejanja i tadašnjom Odlukom o visini troškova priključka, 01.01.2010. godine prestali su da važe uslovi ugovaranja i cene priključenja po prethodno važećim programima priključenja.

Prema Metodologiji, cena priključenja sastoji se od troškova toplovodnog priključka, troškova isporuke i ugradnje primarne predajne stanice i dela troškova sistema.

Cena priključenja varira, između ostalog, u zavisnosti je od veličine objekta, izolovanosti objekta i udaljenosti mesta predajne stanice od toplovoda. U priloženoj tabeli (kliknite OVDE) date su orjentacione cene priključenja po m2 površine objekta za specifično toplotno opterećenje q=120 W/m2 (odnosi se na spoljašnju projektnu temperaturu od -12,1 stepeni Celzijusa) i za različite udaljenosti prostorije predajne stanice od mesta priključenja. Cene se odnose za postojeće objekte (sa upotrebnom dozvolom).

Da bi JKP „Beogradske elektrane“ uopšte mogle pristupiti proceduri za odobrenje priključenja postojećih objekata u objektima kolektivnog stanovanja odnosno u kućama sa više vlasnika, objekat mora imati formiranu skupštinu ili savet zgrade! U skladu sa navedenim, potrebno je da ukoliko nije formirana skupština zgrade, ista bude formirana. Neophodna dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za izdavanje tehničih uslova, a u cilju budućeg ugovaranja priključenja je:

1. Kopija overenog zapisnika sa konstitutivne sednice sa potpisima vlasnika stanova

2. Ovlašćenje za predsednika skupštine/saveta zgrade za zastupanje zgrade

3. Podatak o broju tekućeg računa

4. Potvrda Zavoda za informatiku i statistiku o matičnom broju skupštine/saveta zgrade

5. Potvrda o PIB-u (poreski identifikacioni broj) pribavljenu u nadležnoj poreskoj upravi

U cilju izrade Tehničkih uslova za priključenje objekta i sprovođenja dalje procedure neophodne za odobrenje priključenja objekata, potrebno je da uz Vaš Zahtev priložite sledeću dokumentaciju:

 1. Odobrenje za upotrebu ili drugi dokaz da se radi o postojećem objektu;
 2. Prepis lista nepokretnosti sa vlasničkim listom objekta (ne stariji od šest meseci);
 3. Ovlašćenje za predsednika skupštine/saveta zgrade za zastupanje zgrade, podatak o broju tekućeg računa, potvrdu Zavoda za informatiku i statistiku o matičnom broju skupštine/saveta zgrade, potvrdu o PIB-u (poreski identifikacioni broj) pribavljenu u nadležnoj Poreskoj upravi;
 4. Odluku skupštine/saveta zgrade o priključenju na daljinski sistem grejanja
 5. Osnovu podruma sa prikazanim rasporedom i namenom svih prostorija i ucrtanom prostorijom za predajnu stanicu. Osnovu overiti pečatom skupštine ili saveta zgrade.
 6. Ukoliko se predajna stanica postavlja u pomoćni objekat lociran van glavnog objekta, napominjemo da taj pomoćni objekat mora biti legalno izgrađen, te je u skladu sa navedenim neophodno i dostaviti dokaz o legalnosti navedenog prostora.
 7. Ukoliko u prizemlju ili suterenu objekta postoje lokali dostaviti i osnovu etaže na kojoj se isti nalaze i njihov položaj na toj osnovi u odnosu na ulicu.
 8. Podatke o broju, površinama poslovnih prostora u objektu i njihovim vlasnicima;
 9. Sudski overenu saglasnost vlasnika prostorije namenjene za lokaciju predajne stanice. Ako je prostorija namenjena za predajnu stanicu zajednička prostorija svih stanara, saglasnost daje Predsednik Skupštine ili Saveta zgrade pečatom i svojim potpisom. Prostorija mora da ima određenu površinu (10-12 m2), ventilaciju, izvedenu instalaciju za vodu, struju, kanalizaciju.
 10. Saglasnost za prolaz primarnog toplovodnog priključka kroz objekat (podrumski prostor, hodnike i dr. prostorije) ili dvorište do prostorije namenjene za predajnu stanicu. Primarni toplovod ne sme da prolazi kroz prostorije u kojima trajno borave ljudi (stanovi, lokali…). Ukoliko toplovodni priključak prolazi kroz zajedničke prostorije u objektu i zajedničko dvorište, Saglasnost mora da bude potpisana i pečatom overena od strane predsednika Skupštine zgrade. Ukoliko priključak prolazi kroz prostore u objektu (podrume, ostave i sl.) ili dvorištu koji nisu zajednički, već su u vlasništvu fizičkih lica, potrebno je dostaviti i sudski overene saglasnosti tih lica.
 11. Kopiju plana iz RGZ (ne stariju od šest meseci)
 12. Ukoliko se predmetni objekat ili jedan njegov deo nalazi u postupku legalizacije, neophodno je dostaviti original uverenja koje po vašem zahtevu izdaje Sekretarijat za legalizaciju Grada Beograda, da je zahtev za legalizaciju podnet u zakonski predviđenom roku i da nema smetnji za legalizaciju u smislu člana 187 Zakona o planiranju i izgradnji, a u cilju privremenog priključenja objekta na sistem daljinskog grejanja u skladu sa članom 199 Zakona o planiranju i izgradnji.

Napominjemo da postoji mogućnost priključenja više objekata preko jedne predajne stanice, UZ USLOV DA SVI OBJEKTI (i objekat u kome je smeštena predajna stanica) BUDU GRUPISANI SA ISTE STRANE ULICE i da se regulišu imovinsko-pravni odnosi vezani za lokaciju predajne stanice i prolaz sekundarnog toplovoda kroz dvorišta i objekte.

Ukoliko se više susednih objekata priključuje preko jedne zajedničke predajne stanice neophodno je dostaviti:
1. Odobrenje za upotrebu ili drugi dokaz da se radi o postojećim objektima za sve objekte koji se udružuju na zajedničku predajnu stanicu;

2. Vlasnički list za svaki objekat ili drugi dokaz o pravu svojine nad objektom, ne stariji od šest meseci;

3. Za svaku zgradu koja se udružuje: Kopiju overenog zapisnika sa konstitutivne sednice Skupštine zgrade sa potpisima vlasnika stanova, ovlašćenje za predsednika skupštine/saveta zgrade za zastupanje zgrade, podatak o broju tekućeg računa, potvrdu Zavoda za informatiku i statistiku o matičnom broju skupštine/saveta zgrade, potvrdu o PIB-u (poreski identifikacioni broj) pribavljenu u nadležnoj poreskoj upravi;

4. Odluku skupštine zgrade o priključenju na daljinski sistem grejanja za sve zgrade koje se udružuju

5. Sudski overenu Odluku o udruživanju na zajedničku predajnu stanicu potpisanu od strane svih vlasnika objekata (ili overenu i potpisanu od strane Predsednika Skupština zgrada za objekte sa više stanova) koji se udružuju na tu predajnu stanicu.

6. Sudski overenu saglasnost vlasnika objekta u kome je predviđen smeštaj zajedničke predajne stanice za njenu namenu i lokaciju. Ukoliko se radi o objektu sa više stanova, overenu saglasnost daje predsednik Skupštine zgrade pečatom i svojim potpisom.

7. Ukoliko se predajna stanica postavlja u pomoćni objekat lociran van glavnog objekta, napominjemo da taj pomoćni objekat mora biti legalno izgrađen, te je u skladu sa navedenim neophodno i dostaviti dokaz o legalnosti navedenog prostora.

8. Situaciju objekata koji se udružuju na zajedničku predajnu stanicu sa precizno ucrtanom prostorijom za predajnu stanicu u jednom od objekata.

9. Osnovu etaže objekta u kome je predviđen smeštaj predajne stanice sa prikazanim rasporedom i namenom svih prostorija i ucrtanom prostorijom za predajnu stanicu. Prostorija mora da ima određenu površinu (10-12m2), ventilaciju, izvedenu instalaciju za vodu, struju, kanalizaciju.

10. Ukoliko u prizemlju ili suterenu objekta u kome je predviđen smeštaj predajne stanice postoje lokali, potrebno je  dostaviti i osnovu etaže na kojoj se isti nalaze i njihov položaj na toj osnovi u odnosu na Ulicu Đorđa Jovanovića;

11. Podatke o broju, površinama poslovnih prostora u objektima i njihovim vlasnicima;

12.   Kopije plana parcela (ne starije od godinu dana) svih objekata koji se udružuju.

Napominjemo da je za priključenje poslovnih prostora u objektu potrebno da se dostave dokazi o vlasništvu za te prostore. Ukoliko zakupci poslovnih prostora žele da finansiraju priključenje poslovnih prostora na sistem daljinskog grejanja, potrebno je dostaviti Ugovore o zakupu i saglasnost vlasnika poslovnih prostora za ugovaranje priključenja i regulisanjefinansijskih obaveza u postupku priključenja.

Po dostavljanju navedene dokumentacije, JKP „Beogradske elektrane“ će Vam izdati Tehničke uslove (preduslov za izdavanje Tehničkih uslova za priključenje je dostavljanje celokupne tražene dokumentacije po tačkama 1-11 odnosno 1-12), potrebno je izraditi glavni mašinski projekat kućnog razvodnog postrojenja i unutrašnjih instalacija i prateći elektroprojekat kućnog razvodnog postrojenja i dostaviti ih u kompletu (po 3 primerka) na pregled u OC Marketing i prodaja JKP „Beogradske elektrane“ – Sektor za investiciono-tehničku dokumentaciju – šalter 1, Cara Dušana 141 u Zemunu.

Po pribavljanju pozitivnog izveštaja o pregledu projekta od strane Službe za pregled projekata, potrebno je podneti Zahtev za odobrenje priključenja. Zahtev za odobrenje priključenja podnosi isključivo ovlašćeni predstavnik skupštine/saveta zgrade. Zahtev se podnosi u OC Marketing i prodaja – Sektor za investiciono – tehničku dokumentaciju – šalter 1 (Ulica cara Dušana 141 u Zemunu).

Ugovorom o ostvarivanju uslova za priključenje na sistem daljinskog grejanja, koji je sastavni deo Rešenja o Odobrenju za priključenje, se preciziraju rokovi priključenja, ukupni troškovi priključka za predmetni objekat i uslovi plaćanja.

Ukoliko se objekat priključuje na zasebnu predajnu stanicu, uslov za priključenje objekta je da se u prvoj fazi donese Rešenje, zaključi Ugovor i ispune dospele ugovorne obaveze za minimum 2/3 ukupne grejne površine objekta, odnosno ukoliko se priključuje više objekata na zajedničku predajnu stanicu, neophodno je da se u prvoj fazi priključi po minimum 2/3 površine svakog od objekata.