Финансијски, Консолидовани финансијски извештаји и Биланс енергетских делатности за 2012. годину са мишљењем ревизора

Биланс стања за 2012. годину

Биланс успеха за 2012. годину

Извештај о токовима готовине за 2012. годину

Извештај о променама на капиталу за 2012. годину

Статистички анекс за 2012. годину

Напомене уз финансисјке извештаје за 2012. годину (део 1.)

Напомене уз финансисјке извештаје за 2012. годину (део 2.)

Напомене уз финансисјке извештаје за 2012. годину (део 3.)

Мишљење ревизора за 2012. годину

КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Консолидовани биланс стања за 2012. годину

Консолидовани биланс успеха за 2012. годину

Консолидовани извештај о токовима готовине за 2012. годину

Консолидовани извештај о променама на капиталу за 2012. годину

Консолидовани статистички анекс за 2012. годину

Напомене уз Консолидовани финансијски извештај за 2012. годину

Мишљење независног ревизора о Консолидованом финансијском извештају за 2012. годину

БИЛАНС ЕНЕРГЕТСКИХ ДЕЛАТНОСТИ

- На дан 30.06.2012.

Биланс стања за дистрибуцију гаса и управљање дистрибутивним системом за гас

Биланс успеха за дистрибуцију гаса и управљање дистрибутивним системом за гас

Мишљење ревизора за дистрибуцију гаса и управљање дистрибутивним системом за гас

Биланс стања за трговину на мало природним гасом за потребе тарифних купаца

Биланс успеха за трговину на мало природним гасом за потребе тарифних купаца

Мишљење ревизора за трговину на мало природним гасом за потребе тарифних купаца

- На дан 31.12.2012.

Биланс стања за диструбуцију гаса и управљање дистрибутивним системом

Биланс успеха за диструбуцију гаса и управљање дистрибутивним системом

Мишљење ревизора  за диструбуцију гаса и управљање дистрибутивним системом

Биланс стања за јавно снабдевање природним гасом

Биланс успеха за јавно снабдевање природним гасом

Мишљење ревизора за јавно снабдевање природним гасом