Finansijski, Konsolidovani finansijski izveštaji i Bilans energetskih delatnosti za 2012. godinu sa mišljenjem revizora

Bilans stanja za 2012. godinu

Bilans uspeha za 2012. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za 2012. godinu

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2012. godinu

Statistički aneks za 2012. godinu

Napomene uz finansisjke izveštaje za 2012. godinu (deo 1.)

Napomene uz finansisjke izveštaje za 2012. godinu (deo 2.)

Napomene uz finansisjke izveštaje za 2012. godinu (deo 3.)

Mišljenje revizora za 2012. godinu

KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

Konsolidovani bilans stanja za 2012. godinu

Konsolidovani bilans uspeha za 2012. godinu

Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine za 2012. godinu

Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu za 2012. godinu

Konsolidovani statistički aneks za 2012. godinu

Napomene uz Konsolidovani finansijski izveštaj za 2012. godinu

Mišljenje nezavisnog revizora o Konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2012. godinu

BILANS ENERGETSKIH DELATNOSTI

- Na dan 30.06.2012.

Bilans stanja za distribuciju gasa i upravljanje distributivnim sistemom za gas

Bilans uspeha za distribuciju gasa i upravljanje distributivnim sistemom za gas

Mišljenje revizora za distribuciju gasa i upravljanje distributivnim sistemom za gas

Bilans stanja za trgovinu na malo prirodnim gasom za potrebe tarifnih kupaca

Bilans uspeha za trgovinu na malo prirodnim gasom za potrebe tarifnih kupaca

Mišljenje revizora za trgovinu na malo prirodnim gasom za potrebe tarifnih kupaca

- Na dan 31.12.2012.

Bilans stanja za distrubuciju gasa i upravljanje distributivnim sistemom

Bilans uspeha za distrubuciju gasa i upravljanje distributivnim sistemom

Mišljenje revizora  za distrubuciju gasa i upravljanje distributivnim sistemom

Bilans stanja za javno snabdevanje prirodnim gasom

Bilans uspeha za javno snabdevanje prirodnim gasom

Mišljenje revizora za javno snabdevanje prirodnim gasom