Funkcionisanje sistema daljinskog grejanja u prvim danima grejne sezone

Iako je grejna sezona počela na vreme, 15. oktobra, izuzetno visoke spoljašnje temperature vazduha uzrokuju potrebu za prekidima rada toplotnih izvora „Beogradskih elektrana“, odnosno obustavu grejanja korisnicima već posle 9.00 časova ujutru. Takav, način  rada sistema za isporuku toplotne energije, u grejnoj sezoni, korisnici mogu očekivati sve dok traju pomenuti vremenski uslovi.

Preciznije, sve toplotne predajne stanice (više od 8.000 u sistemu „Beogradskih elektrana“- nalaze se u stambenim i poslovnim objektima) u kojima se vrši predaja i regulacija toplotne energije sa distributivnog sistema na sistem kućnih grejnih instalacija (na osnovu Odluke o isporuci toplotne energije u gradu Beogradu), funkcionišu u automatskom režimu rada. To znači da će oprema u toplotnim predajnim stanicama, pri visokim spoljašnjim temperaturama, automatski izvršiti redukciju protoka ka grejnim telima u prostorijama, do potpunog zatavaranja. U takvim situacijama vršilo bi se zagrevanje distributivnog sistema, a ne sistema kućnih grejnih instalacija, pa se efekat rada toplotnih izvora ne bi osetio u objektima i stanovima. To je razlog prekida grejanja pri visokim spoljnim temperaturama vazduha.

Takođe, da bi se postigao potreban temperaturni režim u 6.00 časova u objektima i stanovima, toplotni izvori koji proizvode toplotnu energiju kreću sa radom oko 3 sata ranije. Znači, kada su spoljne temperature ovako visoke, u 6 časova ne bi došlo do izmene toplotne energije u toplotnoj predajnoj stanici pošto se automatski zatvara protok ka kućnim grejnim instalacija, već bi se proizvedena toplotna energija (za koju je potrošena određena količina energenata) iskoristila samo za zagrevanje distributivnog sistem, a ne i kućnih grejnih instalacija, odnosno stanova.

Za sistem daljinskog grejanja ovakav način rada (sa čestim prekidima) ima dvojake efekte. Potrošnja energenata je manja, ali zbog čestog zagrevanja i hlađenja sistema dolazi do širenja i skupljanja toplovoda tako da dolazi i do pucanja cevi na distributivnoj mreži i kućnim grejnim instalacijama. Zbog čestih prekida, sistem nije moguće u potpunosti izbalansirati, što je neophodno uraditi u početku grejne sezone (oko 7 dana konstantnog rada) nakon svih remontnih radova na distributivnom sistemu i predajnim stanicama.
To je razlog što svi korisnici sistema daljinskog grejanja istovremeno, u prvim danima grejne sezone, nemaju redovnu i ujednačenu isporuku toplotne energije. Zato je razumljivo što je u tim danima povećan broj poziva prema Dispečerskom centru. Čak i tada, imajući u vidu ukupan broj korisnika (300.000 stanova koje grejemo) primi se nešto više od 400 poziva dnevno, što je uobičajno za svaki početak grejne sezone.

„Beogradske elektrane“ koriste priliku da još jednom upute apel potrošačima da imaju razumevanja i da u prvih nekoliko dana grejne sezone upućuju reklamacije Dispečerskom cetru (telefoni; 20-93-100 curenje vode iz instalacija; 20-93-011 negrejanje) u slučajevima curenja vode iz instalacija i negrejanja celih objekata i stanova.

Beograd,
22. oktobar 2012.