Топлотна енергија – основни подаци

Топлотна енергија – основни подаци

Производни извор је систем постројења који претвара примарну енергију горива у топлотну енергију. Производња топлотне енергије обавља се из 58 топлотних извора. Укупан производни капацитет „Београдских електрана“ је 2.917,4 MW, односно 2.880 MW+37,4 MW добијених изградњом економајзера у топланама „Нови Београд“, „Коњарник“, „Вождовац“, „Церак“ и „Дунав“. Укупан инсталисани конзум код потрошача је око 2.560 MW, од чега око 30 MW производе топлотни извори „Галеника“, „Енергетика и одржавање“ и „Топчидер“ из којих „Београдске електране“ купују енергију.

За производњу топлотне енергије користи се: природни гас око 85 одсто ; тешко уље за ложење – мазут око 13 одсто; угаљ око 0,4 одсто; лож уље око 0,1 одсто ; биомаса – пелети 0,24 одсто и брикети 0,2 одсто.

Производни погони „Београдских електрана“ просечно годишње потроше око  350.000.000 Sм3 гаса, око 45.000 тона мазута, око 3.200 тона угља, 500.000 литара лож уља, око 2.000 тона пелета и 1.500 тона брикета. Учешће гаса и мазута у укупно планираној потрошњи енергената мења се у зависности од цена ових енергената.
Потрошња енергената планира се на бази просечне потрошње енергије од 140 KWh/m2 годишње.

Сагоревајући поменуте количине енергената, просечно годишње производимо више од 3.500.700 MWh топлотне енергије.