Direktor Basta predložio mere za efikasnije i stabilnije funkcionisanje „Beogradskih elektrana“ i uputio ih na saglasnost gradskoj upravi Grada Beograda

Direktor Basta predložio mere za efikasnije i stabilnije funkcionisanje „Beogradskih elektrana“ i uputio ih na saglasnost gradskoj upravi Grada Beograda

Beograd, 06. septembar 2022. – Direktor JKP „Beogradske elektrane“ Rade Basta izjavio je danas da je Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ donelo predloge preporuka za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije, kao i izradu planova za smanjenje gubitaka toplotne energije i hemijski pripremljene vode iz distributivne mreže. Mere i planove direktor Basta je uputio na saglasnost gradskoj upravi Grada Beograda.

„Beogradske elektrane rade i radiće sve kako bi bile obezbeđene dovoljne količine energenata za proizvodnju toplotne energije za građane i privredu Beograda. Zahvaljujući finansijskoj stabilnosti i odgovornoj energetskoj politici države uspevamo da održimo bezbednost snabdevanja potrošača uvažavajući činjenicu da se i naša država suočava sa krizom u snabdevanju i visokim cenama energije na svetskom tržištu. U skladu s tim, moguće uštede u potrošnji električne i toplotne energije predstavljaju važan izvor jačanja energetske bezbednosti i smanjenja troškova, zbog čega je naše preduzeće i pripremilo predloge preporuka“, istakao je u pisanoj izjavi direktor Basta i naveo sledeće mere za uštedu u potrošnji električne i toplotne energije.

1. Obezbediti stabilno snabdevanje toplana energentima uključujući i alternativne energente – mazut;

2. Obezbediti smanjenje potrošnje energenata (gasa i mazuta) povećanjem efikasnosti njihove konverzije u toplotu pojačanim održavanjem opreme;

3. Obezbediti smanjivanje gubitaka toplotne energije i hemijski pripremljene vode pojačanim  inspekcijskim nadzorom distributivne mreže;

4. Uvoditi kvantitatavno – kvalitativnu regulaciju na izvorima i u podstanicama uz kontrolu protoka i temperature radnog medijuma;

5. Uvoditi korišćenje frekventno regulisanih pumpi na toplotnim izvorima i predajnim stanicama radi uštede električne energije;

6. Sa velikim potrošačima preispitati režim isporuke toplotne energije tako da bude prilagođen kriterijumu minimalne potrošnje energenata;

7. Preispitati uslove isporuke potrošne tople vode domaćinstvima;

8. Razmotriti pomeranje početka i kraja grejne sezone saglasno kriznim uslovima;

9. Ostvariti saradnju sa potrošačima radi informisanja o mogućostima smanjenja potrošnje i gubitaka toplotne energije;

10. U samom preduzeću ograničiti potrošnju goriva za korišćenje službenih vozila;

11. Sprovoditi isključivanje dekorativne i druge nefunkcionalne rasvete u okviru preduzeća;

12. Vršiti zamenu neefikasnih svetiljki efikasnijim (led) svetiljkama gde god je potrebno i moguće;

13. Obavezati sve zaposlene da pri napuštanju radne prostorije isključuju osvetljenje i da na kraju radnog vremena isključuju računare i štampače;

JKP „Beogradske elektrane“