Finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2021. godinu za energetske delatnosti distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas i javno snabdevanje prirodnim gasom, sa izveštajem nezavisnog revizora

• FI sa mišljenjem revizora za delatnost javno snabdevanje prirodnim gasom

• FI sa mišljenjem revizora za delatnost distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas