Реаговање на неосноване оптужбе Националне организације потрошача

Београд, 02. октобар 2021. – Саопштење које је објавила Национална организација потрошача, у коме се Београђани упозоравају да систем наплате према потрошњи нема контролу, штетно је за кориснике услуга „Београдских електрана“ и нарушава углед предузећа. Аутори саопштења изнели су неистине на рачун наплате и обрачуна топлотне енергије.

Јавно комунално предузеће „Београдске електране“ топлотном енергијом снабдева више 22,2 милиона квадратних метара стамбеног и пословног простора, односно више од 360 хиљада корисника. Од тог броја, око 40.000 станова је у систему наплате према потрошњи.

Захваљујући вишегодишњим улагањима и модернизацији производних и дистрибутивних постројења, као и предајних станица, створени су технички услови за мерење и обрачун утрошене топлотне енергије у свакој предајној станици, којих у Београду има више од 9.000.

Међутим, „Београдске електране“ постојећим, као и будућим корисницима не намећу, нити препоручују начин регистровања појединачне потрошње, као ни начин обрачуна испоручене енергије.

Инвеститори нових објеката су у складу са Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије у обавези да инсталирају уређаје за аутоматску регулацију температуре (термостатски вентили), као и уређаје за регистровање сопствене потрошње (делитељи топлоте). Такође, инвеститори ангажују фирму која ће у периоду од две године на основу редовног месечног очитавања уређаја за регистровање сопствене појединачне потрошње распоређивати потрошњу. Уграђени уређаји су у власништву станара, а фирма која је ангажована има задатак да испоручи, угради, активира, очитава расподелу потрошње и одржава исправност уређаја. Те фирме нису у уговорном односу са „Београдским електранама“. Провера исправности уређаја којима се обавља очитавање и еталонирање је уређено прописима Дирекције за мере и драгоцене метале.

У циљу наплате испоручене топлотне енергије према очитаним и расподељеним вредностима неопходно је да сваки објекат формира скупштину станара која ће по истеку од две године склопити уговор о наставку услуге очитавања и расподеле са истом или неком другом фирмом. О томе одлуку искључиво доноси скупштина станара. Уколико не буде склопљен уговор ни са једном фирмом, испоручена топлотна енергија ће бити наплаћена на основу очитаних вредности мерила у предајној станици сразмерно учешћу загреване површине стана у укупној површини објекта.

Одлука о начину обрачуна накнаде за испоручену топлотну енергију је искључиво у надлежности потрошача. Обавештење о поступку и условима за промену начина обрачуна топлотне енергије је јасно истакнута на сајту „Београдских електрана“ и свака скупштина станара уколико жели може да промени начин обрачуна и да пређе са паушалног начина обрачуна на наплату према утрошку.

Фирме које су ангажовале скупштине станара, податке о месечно раподељеној појединачној потрошњи достављају ЈКП „Београдске електране“ и ЈКП „Инфостан технологије“ због обрачуна и издавања појединачних задужења за укупно испоручену топлотну енергију.

Нетачни су наводи НОПС-а да не постоји контрола система, напротив она се спроводи на месечном нивоу и сваки корисник може да провери стање потрошње на уређају и да упореди са обрачунатом количином топлотне енергије на рачуну.

Такође, нетачни су наводи да кориниск не може да упути рекламацију на обрачун предузећу које издаје рачуне и предузећу које испоручује топлотну енергију.

Напомињемо, ЈКП „Београдске електране“ не препоручују корисницима прелазак на наплату према потрошњи, већ се залажу за ефикасно коришћење топлотне енергије.