ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ ОПАСНОГ ОТПАДА ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

На основу Статута ЈКП „Београдске електране“ број I-12352/2 oд 14.06.2016. године, Правилника о поступању са материјалним средствима која се стављају ван употребе број I-10861/4 од 29.10.2020. године и Одлуке директора бр. I-7114 од 18.05.2021. године, ЈКП „Београдске електране“ као продавац објављују :

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ ОПАСНОГ ОТПАДА ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

1. ПРЕДМЕТ КУПОПРОДАЈЕ

Предмет купопродаје су следеће врсте опасног отпада :

- истрошени оловни аутомобилски акумулатори, батерије и стационирани акумулатори, укупне тежине  1,5 т, индексног броја: 16 06 01*;

- отпадне флуо цеви 0,8 т, индексног броја : 20 01 21*;

- рабљена моторна уља, укупне тежине  1,0 т, индексног броја: 13 02 05*;

- рабљено уље из пумпи, укупне тежине  4,2 т, индексног броја: 13 02 05*;

- отпадно минерално уље, укупне тежине  1,0 т, индексног броја:13 03 10*;

Рабљена и отпадна уља пакована су у металну и пластичну бурад од 200 или 60 литара.

Цена амбалаже укључена је у цену уља.

2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

-Купац који купује опасан отпад мора преузети целокупну структуру и целокупне понуђене количине опасног отпада, док ће предност приликом куповине имати купац код кога ће аритметичка средина понуђених цена бити већа од аритметичке средине понуђених цена код осталих понуђача.

-Цене у понуди дати по кг. за сваку врсту опасног отпада појединачно, на паритету магацин продавца, без ПДВ-а који ће бити накнадно обрачунат.

- Уколико више купаца понуди да ће купити сав опасан отпад, по истим просечним ценама, предност ће имати купац који је први доставио понуду.

- Купац купује опасан отпад у виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје робе.

- Увид у стање опасног отпада  могуће  је извршити  на адреси : ЈКП „Београдске електране“,  11070 Нови Београд, Савски насип бр. 11, сваког радног дана у периоду од 08 до 14 часова.

- Количине прузетог опасног одређује се мерењем на колској ваги продавца и овако измерене количине су једино меродавне.

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ

- Купци морају поседовати прописану документацију у складу са Законом о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС РС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон) и Законом о управљању отпадом ( „Сл. Гласник РС“ бр. 36/09 , 88/10 и 14/2016 и 95/2018-др.закон), односно Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт опасног отпада, Решење о издавању дозволе за складиштење, Решење о издавању дозволе за третман опасног отпада, са индексним бројевима који су предмет продаје или Решење о издавању одговарајућe интегралне дозволе.

Уколико Купац нема неку од горе поменутих дозвола, мора имати закључен уговор са предузећем које има одговарајуће дозволе, тако да заједно поседују све потребне дозволе.

- Као купац се може појавити привредно друштво или предузетник. Купци су дужни  да уз понуду доставе Извод из Агенције за привредне регистре и Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако су у систему ПДВ).

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- Рок за подношење писаних понуда  је 8 (oсам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика“ издање за Србију, до 14,00 часова.

- Понуде са пратећом документацијом, наведеној у тачки 3 овог позива, подносе се у затвореној коверти са натписом „ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ОПАСНОГ ОТПАДА  – НЕ ОТВAРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА ВАН УПОТРЕБЕ “ на адресу ЈКП “Београдске електране”, 11070 Нови Београд, Савски Насип број 11.

- Уколико не добије задовољавајуће понуде продавац задржава право да не реализује ову продају.

5. ЗАКЉУЧЕЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА,  ПРИМОПРЕДАЈА РОБЕ,  ИСПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

- Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног обавештења о избору његове понуде као најповољније  закључи купопродајни уговор са продавцем.

- Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши авансну уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ-ом, на рачун продавца.

- Уговор се закључује на период од једне године, у ком периоду ће се изабрани купац одазвати сваком позиву продаваца за преузимањем опасног отпада.

-  Особa за контакт : Милош Јеремић, тел. 2093 342, е-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

Београд, 26.05.2021.