Реаговање на неистините наводе појединих политичких актера о обрачуну и наплати топлотне енергије

Београд, 17. мај 2021 – Поводом учесталих злонамерних оптужби маргиналних политичких покрета и организација, као и појединаца који своју политичку платформу користе износећи неистине о обрачуну, ценама и наплати топлотне енергије тако узбуњујући потрошаче без основа, Јавно комунално предузеће „Београдске електране“ поново је принуђено да демантује неистине и корисницима услуга предочи следеће чињенице:

- ЈКП „Београдске електране“ су у власништву Града Београда који својим актима регулише рад предузећа, односно начине производње и испоруке топлотне енергије потрошачима, услове за прикључење на систем даљинског грејања и искључења, обрачун топлотне енергије и њену наплату, као и даљи развој система даљинског грејања. С обзиром да је Град Београд највећа локална самоуправа, Република Србија законима одређује рад локалних самоуправа и оквире рада њених јавних и јавно-комуналних предузећа и институција.

- Приликом утврђивања цене испоруке топлотне енергије, „Београдске електране“ примењују Уредбу Владе Србије о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом. Сходно њој, последња значајнија промена цене за испоручену топлотну енергију била је 2012. године, када је цена повећана за 18,5 одсто по свим категоријама потрошача и елементима цене. Три године касније, у октобру 2015. године урађено је последње усклађивање, односно формирање цене грејања у складу са новом Уредбом, а према стварним трошковима за производњу и испоруку топлотне енергије у износу од 0,04 одсто. Од 1. октобра 2015. године, цена топлотне енергије се није мењала.

- Према Одлуци о начину плаћања комуналних услуга у граду Београду, ЈКП „Инфостан-технологије“, корисницима стамбеног простора испоставља рачуне за испоручену топлотну енергију, као и за остале комуналне услуге. Осталим потрошачима, односно категорији пословни простор, рачуне испостављају „Београдске електране“ у складу са Законом о трговини. „Инфостан-технологије“ и „Београдске електране“ испостављају рачуне са свим прописаним елементима обрачуна, а у зависности од начина обрачуна који је корисник одабрао.

- У складу са Законом о енергетици и Законом о ефикасном коришћењу енергије „Београдске електране“ су улагањем више од стотину милиона евра, модернизовале свих 9.031 топлотних предајних станица у Београду из којих се топлотном енергијом снабдева 20.539 стамбено-пословних објеката, укупне површине 22,7 милиона квадратних метара простора са више од 360.000 корисника. Тако је потрошачима омогућено да на основу поменутих закона, Одлуке о снабдевању топлотном енергијом и Одлуке о начину плаћања комуналних услуга по сопственом избору, односно одлукама скупштина станара изаберу врсту и начин обрачуна накнаде за испоручену топлотну енергију. Напомињемо да се за плаћање комуналних услуга одобрава попуст од 7% за редовност плаћања, што додатно снижава трошкове за пружене комуналне услуге.
Дакле, супротно изнетим тврдњама неодговорних политичких покрета, странака и појединаца, одлука о начину обрачуна накнаде за испоручену топлотну енергију је искључиво у надлежности потрошача. Обавештење о поступку и условима за промену начина обрачуна топлотне енергије је јасно истакнута на сајту „Београдских електрана“ и свака скупштина станара уколико жели може да промени начин обрачуна и да пређе са паушалног начина обрачуна на наплату према утрошку. У претходном периоду, „Београдске електране“ су на све начине, преко медија, трибина активно учествовале о едукацији корисника о начину ефикасног коришћења топлотне енергије, мерама штедње са ефектима на смањење трошкова за испоручену топлотну енергију. Из тог разлога су злонамерне и неосноване тврдње да „Београдске електране“, између осталог, инсистирају на паушалном начину наплате грејања. Такође, наплата топлотне енергије према оствареној потрошњи у пракси постоји и примењује се у складу са Одлуком о ценама топлотне енергије у граду Београду од оснивања „Београдских електрана“.

- У циљу исправног информисања потрошача треба истаћи да се смањење трошкова за испоручену топлотну енергију и постизање оптималног, прописаног и квалитетног загревања станова може остварити једино повећањем енергетске ефикасности објеката. Заблуда је да се само променом начина обрачуна истовремено смањују и рачуни за грејање.

- Према Одлуци о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду, „Београдске електране“ су уградиле мернo регулациону опрему у све предајне станице које топлотном енергијом снабдевају стамбене и пословне просторије у објектима чије су кућне грејне инсталације прикључене на систем даљинског грејања. „Београдске електране“ одржавају уграђену мернорегулациону опрему и старају се о њиховој исправности. На основу података о раду топлотних извора, метеоролошки параметри, времена часова испоруке топлотне енергије, инсталисане снаге објеката, „Београдске електране“ анализирају сваку грејну сезону. С обзиром да је последњи грејни дан у сезони 2020/21 био 29. април, комплетна анализа није завршена, али први резултати показују да је зима била хладнија од претходне, да је било више грејних дана, више часова рада, а самим тим и веће количине предате топлотне енергије потрошачима. Већа количина предате топлотне енергије корисницима који услугу грејања плаћају по потрошњи значи и већи рачун (у односу на претходну сезону), док 90% стамбених објеката (који испоручену топлотну енергију плаћају по паушалу) ово није осетило новчано, а имало је исти комфор у својим стамбеним просторима (загарантованих 20°C).

- Од свих стамбених објеката који испоручену топлотну енергију плаћају по паушалу скоро половина је енергетски неефикасна што значи да би им промена начина обрачуна додатно увећала трошкове грејања.

- Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду предвиђа да купци топлотне енергије, а у циљу расподеле сопствене-појединачне потрошње топлотне енергије треба да уграде на својим кућним грејним инсталацијама термостатске вентиле и уређаје за регистровање сопствене-појединачне потрошње топлотне енергије. Према евиденцији „Београдских електрана“ од 2013. године до данас било је 370 захтева за промену начина плаћања услуге грејања од којих је реализовано свега неколико.

Неодговорним изношењем нетачних и тенденциозних информација, од којих су најосетљивије оне које задиру у начин обрачуна и наплате комуналних услуга, свесно и са несагледивим последицама се урушава сваки систем, па и комунални, а што није у интересу грађана и потрошача. Такав политички маркетинг у супротности је са политиком пословања „Београдских електрана“ која прокламује да се становницима главног града обезбеди сигурна и квалитетна испорука топлотне енергије, а самим тим и комфоран живот и рад.

Менаџмент ЈКП „Београдске електране“