Нетачне су тврдње појединаца о наплати топлотне енергије потрошачима у насељу за расељена лица у Овчи

Београд, 29. април 2021. – „Београдске електране“ су јавно комунално предузеће у власништву Града Београда основано за производњу дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом у Граду Београду, односно градским општинама. Делатност предузећа је од општег економског интереса, а рад је јаван и регулисан одлукама Града Београда, и то; Одлуком о снабдевању топлтоном енергијом у граду Београду, Одлуком о ценама топлотне енергије у граду Београду, Одлуком о начину плаћања комуналних услуга. Услови испоруке топлотне енергије, цене топлотне енергије и начин обрачуна и наплате за испоручену топлотну енергију јединствен је за све потрошаче на свим градским општинама.

Стамбене објекте за расељена лица у насељу Овча је изградио и са њима располаже Град Београд – Секретаријат за имовину. Град Београд је као инвеститор приликом изградње објеката обезбедио за све станове уређаје за регулацију температуре, као и уређаје за регистровање сопствене потрошње, односно калориметре који су уграђени испред сваког стана. На основу уграђене опреме сваки стан има могућност регулације испоруке топлотне енергије према сопственим потребама.

За загревање ових објеката Град Београд је изградио први обновљив извор енергије-хидрогеотермална енергија са топлотним пумпама, као и алтернативни извор енергије за вршно и сигурносно снабдевање топлотном енергијом – електро котловe који су смештени у топлотне подстанице објеката. Целокупно постројење Град Београд је путем уговора о преносу на управљање и коришћење предао ЈКП „Београдске електране“.

У поменутим објектима у Овчи су примењене мере и прописи енергетске ефикасности, као и индивидуализација потрошње топлотне енергије за поједине стамбене јединице (наплата према потрошњи).

Наплата испоручене топлотне енергије, као и у осталих 318.000 стамбених јединица у граду Београду обавља се преко Система обједињене наплате комуналних услуга (СОН), односно ЈКП „Инфостан технологије“. Обрачун испоручене топлотне енергије, у складу са градском Одлуком о ценама, спроводи се у обрачунском периоду од маја месеца до априла месеца према тарифним елелментима цене кроз месечну накнаду за инсталисану снагу и наканду за испоручену топлотну енергију у периоду грејне сезоне од октобра до маја наредне године.

Трошкове за испоручену топлотну енергију потрошачи у поменутом насељу плаћају само у зимском периоду, односно у току грејне сезоне, док ван грејне сезоне плаћају само инсталисану снагу, па су годишњи трошкови за загревање у односу на потрошаче који плаћају према загреваној површини значајно мањи.

Годишњи трошак за испоручену топлотну енергију за загревање станова у овом насељу у Овчи износи 0,72% у односу на трошак који имају потрошачи који грејање плаћају према обрачуну који се примењује за загревану површину (по квадратном метру на годишњем нивоу). То значи да је годишњи трошак уместо 1.302,46 динара по м2 нижи и износи 937,7 динара (у сезони 2019/2020). Прецизније, за објекте којима се обрачун испоручене топлотне енергије врши према загреваној површини (по паушалу) где месечни трошак за загревање стана износи 108,54 дин/м2, просечни годишњи трошак за загревање станова на предметној локацији у Овчи, у сезони 2019/20, износи 78,14 дин/м2 месечно, што је скоро 30 одсто ниже. Исказане цене су без ПДВ.

Напомињемо да се за плаћање комуналних услуга одобрава попуст од 7 одсто за редовност плаћања, што додатно снижава трошкове за пружене комуналне услуге.

Сви остали наводи изнети у ставовима који су објавили поједини медији су неосновани и узбуњивачки и нарушавају углед јавно комуналног предузећа. Тенденциозни коментари, нажалост, доводе у заблуду многе кориснике, што се дешавало и у претходном периоду, те је због неоснованих и неутемељених ставова настао и дуг за испоручене комуналне услуге који урушава комуналне системе. То је за резултат имало да су предузећа производила губитке, а потрошачи чак и остајали без комуналних услуга.