Систем даљинског грејања спремно ће дочекати предстојећу грејну сезону 2020/2021.

Београд, 30. јул 2020. године – Систем даљинског грејања Београда спремно ће дочекати предстојећу грејну сезону 2020/2021., јер је у току завршна фаза припреме постројења у склопу ремонтних радова. То значи да ће један од највећих система за снабдевање потрошача топлотном енергијом у Европи, кога чини 36 топлотних извора, односно 14 топлана и 22 котларнице, затим око 1.600 километара топловодне мреже (са повратним водовима) и више од 9.000 топлотних предајних станица, бити спреман да према потреби потрошача, производи и испоручује топлотну енергију.

С обзиром на његову величину, припрема система даљинског грејања обухвата обимне радове на топлотним изворима, топловодној мрежи и примарним деловима топлотних предајних станица, за шта је била потребна израда обимне документације. „Београдске електране“ су због тога започеле реализацију планираних радова већ 10. маја како би систем био спреман за грејну сезону, која, према Одлуци о снабдевању топлотном енергијом, почиње 15. октобра, па сви планирани радови морају бити завршени до 30. септембра. Иако су ремонтни радови почели нешто касније, због ванредног стања изазваног пандемијом вируса COVID-19, као и због тога што је у том периоду грејање потрошача функционисало чак до 07. маја, а не до 15. априла, радови који су битни за старт грејне сезоне ће бити завршени до предвиђеног рока. У склопу припрема за грејну сезону, „Београдске електране“ су уговориле снабдевање топлотних извора природним гасом, који је примарни енергент и који чини чак 98% укупне потрошње.

Радници „Београдских електрана“ су током ремонтног периода, ангажовани на редовном одржавању свих делова система и замени оних елемената код којих су констатовани проблеми или су се дешавали кварови током протекле грејне сезоне. Такви послови обухватају радове на котловима и осталим посудама под притиском, на инсталацијама за довод горива, на уређајима за хемијску припрему воде, ревизију и ремонт преградне и регулационе арматуре као и радове на одржавању надзорно-управљачких система. У оквиру дистрибутивног система у току су и завршавају се послови који подразумевају замену најнепоузданијих деоница топловода, тј. оних деоница где је током грејне сезоне констатовано највише проблема у раду, затим на ремонту комора и других елемената дистрибутивне мреже, као и на ремонту опреме у топлотним предајним станицама, укључујући и сервисирање размењивача, пумпи и регулационе опреме.

Осим редовних послова одржавања система, у току је завршна фаза вишегодишњих инвестиционих радова:

  • Системска замена најстаријих и енергетски најнеефикаснијих деоница топловодне мреже;
  • Наставак гашења дела капацитета топлане „Земун“ и повезивање на топлану „Нови Београд“;
  • Наставак гашења котларница на угаљ и мазут, уз изградњу потребне дистрибутивне мреже;
  • Припрема изградње топловода од локације Винча (локација будућег когенерационог постројења у Винчи) до топлане „Коњарник“ и други радови;

Ови инвестициони радови имају циљ да се побољша стабилности и квалитет производње и дистрибуције топлотне енергије потрошачима. Приоритети овог веома важног предузећа за енергетску стабилност Србије су усмерени на сигурност снабдевања, испуњење еколошких обавеза, модернизацију, економску одрживост и даљу реализацију инвестиција. Такође, значајна улагања, попут изградње топловода од будућег постројења у Винчи до топлане Коњарник допринеће у наредним годинама и бољој енергетској ефикасности и очувању и заштити животне средине.

Један од важних пројеката који је реализован је изградња измењивачке станице у топлани „Нови Београд“. Уз пројекат реконструкције магистралног топловода (М6) поменуте топлане који се налази у конструкцији моста „Газела“ омогућен је развој топловодног система у три правца, односно крака „Газела – Прокоп“, затим Прокоп – Аутокоманда и Прокоп – Сењак. Изградња крака топловода Прокоп – Сењак омогућиће гашење котларница „Војводе Мишића 37-39“, „Симићева“ и „Андре Николића 3“, а већ је угашена  котларница „Косте Главинића 9“. Овим пројектом, такође ће бити омогућено проширење топловодне мреже на десну обалу Саве (топлификација), као и повезивање топловодних мрежа четири грејна подручја – „Нови Београд, „Коњарник“, „Вождовац“ и „Дунав“ у јединствену технолошку целину. Иначе, оперативним повезивањем топловодних мрежа ових топлана (интерконекција) и њиховим синхронизованим радом биће омогућено значајно растерећење мрежа топлана, биће скраћено време за отклањање евентуалних кварова на топловодима и биће омогућено значајно квалитетније снабдевање корисника топлотном енергијом на рубовима топловодних мрежа.

Овом приликом истичемо да се у оквиру система „Београдских електрана“, из 8 топлотних извора („Земун“, „Батајница“, „Дунав“, „Борча“, „Вишњичка бања“, „Вождовац“, „Медаковић“ и „Церак“), испоручује топотна енергија за припрему потрошне топле воде нон-стоп, што говори да је и у летњим месецима велики део система даљинског грејања у активном режиму рада.