Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR

Skupština grada Beograda, na sednici održanoj 16. maja 2019. godine, na osnovu čl. 17. Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 15/16), člana 12. Zakona o glavnom gradu (Službeni glasnik RS br.129/07, 83/14 – dr zakon i 101/16 – dr. zakon), člana 31. Statuta grada Beograda (Službeni list grada Beograda br.39/08, 6/10, 23/13 i 17/16 – odluka US) i člana 17. Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“ (Službeni list grada Beograda br. 57/16 i 79/17), donela je

Rešenje (broj 112-269/19-S- 16. maj 2019. godine)

Imenuje se za predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“, Beograd

- RADOMIR KOSTADINOVIĆ, diplomirani ekonomista

Ranijim rešenjima za članove Nadzoronog odbora imenovani su:

- mr Bogdan Vlahović, diplomirani mašinski inženjer

- Ivana Kalanja, diplomirani mašinski inženjer (predstavnik zaposlenih)
Rešenje o imenovanju 112-1003/18-S- 14. novembar 2018. godine