Наплата према испорученој количини топлотне енергије

Наплата према испорученој количини топлотне енергије

„Београдске електране“ се залажу за ефикасно коришћење топлотне енергије. Уз примењене мере енергетске ефикасности (уградња изолације и квалитетне столарије) смањује се утрошена енергија која, уз савесно управљање сопственом потрошњом и обрачун и наплату испоручене топлотне енергије према оствареној потрошњи домаћинству може да смањи издатке за утрошену енергију, а самим тим и смањи потрошњу увозних енергената. Захваљујући вишегодишњим улагањима у осавремењавање производних и диструбутивних постројења и предајних станица, постоје технички предуслови за мерење и обрачун утрошене топлотне енергије у свакој предајној станици „Београдских електрана“ којих у Београду има више од 9.000.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК НА НАПЛАТУ ПРЕМА ПОТРОШЊИ

На основу градске Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду (Сл. града Београда, бр.43/2007 од 24.12.2007 године), обавеза ЈКП „Београдске електране“ је била да пропише техничке услове за избор уређаја за регистровање сопствене појединачне потрошње и техничке услове за избор термостатских вентила, што су ЈКП „Беогрдаске електране“ и учиниле.

НОВОИЗГРАЂЕНИ ОБЈЕКТИ

У новоизграђеним објектима, који су прикључени на систем даљинског грејања по новој методологији, ЈКП „Београдске електране“, у периоду од 01.- 05. дана у месецу очитавају укупно испоручену топлотну енергију, преко мерног уређаја уграђеног у топлотно- предајну станицу, сходно члановима 47. и 48. Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду.

Инвеститори у наведеним објектима (новоизграђени објекти, прикључени на систем даљинског грејања по новој методологији) су ангажовали фирме које у периоду од две године (од дана увођења у систем редовне испоруке топлотне енергије) врше расподелу потрошње на основу редовног месечног очитавања уређаја за регистровање сопствене појединачне потрошње. У циљу наплате испоручене топлотне енергије према очитаним и расподељеним вредностима неопходно је формирати скупштину станара која ће по истеку две године склопити уговор о наставку услуге очитавања и расподеле. Уколико се након истека две године не формира скупштина станара или се не склопи уговор са фирмом о расподели очитаних вредности, наплата испоручене топлотне енергије на основу очитаних вредности мерила у предајној станици вршиће се сразмерно учешћу загреване површине предметног простора у укупној загреваној површини објеката прикључених на предајну станицу.

У објекима са уграђеним уређајима за регистровање сопствене појединачне потрошње расподела трошкова топлотне енергије врши се према стањима очитаним на уређајима за регистровање сопствене – појединачне потрошње, све према члану 49. Одлуке и члановима 12. и 13. Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда (Сл. града Београда, бр.24/2003 од 23.09.2003 године).

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

У постојећим објектима који су прикључени на систем даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“, у циљу преласка на наплату према потрошњи, неопходно је да објекат има формиран орган управљања објектом, односно формирану скупштину станара. На основу захтева скупштине станара, ЈКП „Београдске електектране“ врше анализу потрошње из претходног периода и исту прослеђују скупштини станара, која на основу исте, доноси коначну одлуку о преласку на наплату према потрошњи. Уколико скупштина станра одлучи да пређе на наплату према потрошњи и расподели, обавезна је да према Одлуци о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду изабере предузеће које ће извести пројектну документацију – елаборат о уградњи термостатских вентила и уређаја за регистровање потрошње. Након израде потребне документације и након усклађивања инсталације према изведеној пројектној документацији предметни објекат може на почетку наредног обрачунског периода, од 01. априла текуће године, прећи у наплату према потрошњи.

Услов за прелазак на наплату према потрошњи и расподели топлотне енергије је да орган управљања објектом, односно скупштина станара, достави елаборат о расподели, записник о активирању уређаја за расподелу потрошње и уговор са фирмом која ће у име скуштине станара вршити расподелу, након чега се обострано потписује уговор о испоруци топотне енергије (Скупштина станара и ЈКП „Београдске електране“).

НАПЛАТА ПОТРОШЊЕ

Наплату испоручене топлотне енергије, измерене и расподељене на горе наведени начин, за стамбени простор врши ЈКП „Инфостан“. Наплата се врши сходно Решењу Градоначелника града Београда о ценама топлотне енергије:

-          3564,74 дин/kW, годишње (са ПДВ-ом) за инсталисану снагу (на призаници ЈКП „Инфостан“ приказано као ставка „инсталисана снага“), која се за прву грејну сезону обрачунава за период од 6 месеци, а по истеку текуће грејне сезоне (текућег обрачунског периода) наплаћује се 12 месеци.

ИЛИ

-          389,87 дин/m2, годишње (са ПДВ-ом) за инсталисану снагу (на призаници ЈКП „Инфостан“ приказано као ставка „грејање ангажована снага“), која се за прву грејну сезону обрачунава за период од 6 месеци, а по истеку текуће грејне сезоне (текућег обрачунског периода) наплаћује се 12 месеци.

Затим,

-          7,57 дин/kWh, (са ПДВ-ом) за утрошену енергију за стамбени простор (на призаници ЈКП „Инфостан“ приказано као ставка „грејање“), која се наплаћује 6 месеци (у периоду грејне сезоне)

-          9,23 дин/kWh, (са ПДВ-ом) за утрошену енергију за пословни простор, која се наплаћује 6 месеци (у периоду грејне сезоне).

Уградњу, очитавање и услугу расподеле потрошње на основу очитаних стања уређаја за регистровање сопствене, појединачне потрошње, тренутно врше предузећа:

„Technomer“ d.o.o., Тетовска 54, 11000, Београд, тел.655-77-08

„Brunata“ d.o.o., Дебарска 28, 11000, Београд, тел.715-01-80

„Rarex company“ d.o.o., Бранка Пешића 11, 11080, Земун, тел.316-50-61

„Topeko“ d.o.o., Радомира Рељића 2, 11070, Нови Београд, тел.756-21-22

„Traco“ d.o.o., Љубе Давидовића 55/6, 11000, Београд, тел.304-77-32

„Metaling plus“ d.o.o., Пиранделова 16, 11000, Београд, тел.304-67-80

„ILU term“ d.o.o., Душана Радовића 20/5, 11000, Београд, тел.403-68-15

„Еko-term“ d.o.o., Bulevar patrijarha Germana 91, 11000, Beograd, tel.390-68-72, elektronska pošta: ivand@eko-term.co.rs

(Наглашавамо, „Београдске електране“ нису у уговорном односу са наведеним предузећима. Уговор са фирмама склапају органи управљања зградом или инвеститори нових објеката у име власника станова)

- Рекламација на расподелу утрошене топлотне енергије подноси се правном лицу ангажованом од стране органа управљања зградом.

- Рекламација на очитавање примарног мерила подносе се испоручиоцу топлотне енергије – ЈКП „Београдске електране“.

- Рекламација на обрачун подносе се у ЈКП „Инфостан“.

Најчешћа питања корисника и одговоре можете пронаћи на овој адреси http://www.beoelektrane.rs/?p=379

Важно је знати и следеће:

ВАША ИМОВИНА ЈЕ СТАМБЕНА ЗГРАДА У КОЈОЈ ЖИВИТЕ, НЕ САМО ВАШ СТАН

Мерење и обрачун утрошене топлотне енергије на нивоу објекта

Очитавњем ултразвучног мерила, који евидентира предату топлотну енергију предајној станици (згради), добија се збирно утрошена енергија. Даљом расподелом утрошене енергије на површину сваког стамбеног простора, добија се колико је који стамбени простор учествовао у укупној потрошњи енергије целокупног објекта.

Мерење и обрачун утрошене топлотне енергије за сваку стамбену јединицу
(законска обавеза потрошача – грађана чији су стамбени објекти прикључени на систем даљинског грејања)

Предуслов за прелазак на наплату испоручене топлотне енергије свакој стамбеној јединици је уградња терморегулационих вентила и уређаја за регистровање сопствене појединачне потрошње на свако грејно тело (радијатор). Уградњу ове опреме, као и расподелу утрошене енергије сваког стана појединачно, не раде топлане.

Терморегулациони вентил одређује колику ће количину топлотне енергије преузети грејно тело док, такозвани, делитељ топлоте региструје колико је грејно тело преузело топлотне енергије у јединици времена. Правилним руковањем терморегулационим вентилом и рационалним коришћењем топлотне енергије, могуће је остварити значајно мању потрошњу топлотне енергије посебно уколико зграда нема велике топлотне губитке (прописно је изолована) и уколико је спољашња столарија доброг квалитета. Набавка и уградња ових уређаја је у надлежности сваког власника стамбене јединице (стана). Такође, скупштине станара су у обавези да ангажују предузеће које се бави очитавањем и расподелом топлотне енергије по сваком стану.