ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАСХОДОВАНОГ ОПАСНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА (09.08.2019)

На основу Статута ЈКП “Београдске електране”, број I-12352/2 од 14.06.2016. године, Одлукa Надзорног одбора ЈКП “Београдске електране” број I-16467/5 и I-16467/6 од 30.07.2019. године, и Правилника о поступању са материјалним средствима ван употребе број број I-8850/11 од 24.04.2019. године, ЈКП “Београдске електране”, као продавац, објављују :

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАСХОДОВАНОГ ОПАСНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА

Предмет купопродаје су :

Расходовани рачунари, рачунарска опрема, разни електрични апарати и алат, у укупној количини од 7.000 кг.

Oпасан електрични и електронски отпад продаје се у виђеном стању и без права на накнадне рекламације.

Цену дати по килограму опасног електричног и електронског отпада.

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

- Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена уз авансно плаћање.

-Цену у понуди дати по килограму опасног електричног и електронског отпада, на паритету магацин продавца, без ПДВ-а, који ће бити накнадно обрачунат.

- Уколико више купаца понуди куповину целокупне количине опасног електричног и електронског отпада, под истим условима, предност ће имати купац који је први доставио понуду.

- Купац купује опасан електрични и електронски отпад у виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје.

- Увид у стање опасног електричног и електронског отпада могуће је извршити на адреси: ЈКП „Београдске електране“, 11070 Нови Београд, Савски насип бр. 11., сваког радног дана од 08-14 часова.

- Количина прузетог опасног електричног и електронског отпада одређује се мерењем на колској ваги продавца и овако измерене количине су једино меродавне.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ

- Купци морају поседовати прописану документацију која се односи на испуњеност услова са аспекта заштите животне средине, тј. дозволe за сакупљање и транспорт опасног електричног и електронског отпада. Уколико купци немају дозволе за складиштење, третман и одлагање опасног електричног и електронског отпада, морају обезбедити уговоре са предузећима које имају ове дозволе. Све поменуте дозволе издаје Министарство заштите животне средине, у складу са Законом о управљању отпадом ( „Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 14/2016).

- Као купац се може појавити привредно друштво или предузетник. Купци су дужни да уз понуду доставе Извод из Агенције за привредне регистре, и Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако су у систему ПДВ), као и горе поменуте дозволе о управљању опасног електричног и електронског отпада.

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- Рок за подношење писаних понуда, је 8 (oсам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика“ издање за Србију, до 14,00 часова.

- Понуде са пратећом документацијом, наведеној у тачки 2 овог позива, подносе се у затвореној коверти са натписом „ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ОПАСНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА – НЕ ОТВРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА ВАН УПОТРЕБЕ “ на адресу ЈКП “Београдске електране”, 11070 Нови Београд, Савски Насип број 11.

- Уколико не добије задовољавајуће понуде, продавац задржава право да не реализује ову продају.

4. ЗАКЉУЧЕЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА, ПРИМОПРЕДАЈА РОБЕ, ИСПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

- Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног обавештења о избору његове понуде као најповољније закључи купопродајни уговор са продавцем.

- Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши авансну уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ-ом, на рачун продавца.

- Уговор се закључује на период до 31.12.2019. године, у ком периоду ће се изабрани купац одазвати сваком позиву продаваца за преузимање опасног електричног и електронског отпада.

- Особе за контакт : Милош Јеремић, тел. 2093 342, e-mail : milos.jeremic@bgdel.rs