Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду

Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду

Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду

Одлука је објављена у „Службеном листу града Београда“, бр. 43/2007 и 2/2011.

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови и начин обављања делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, управљања дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевања топлотном енергијом тарифних купаца на територији града Београда и друга питања у вези са снабдевањем топлотном енергијом у граду Београду.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:

1. „систем даљинског грејања“ је јединствен техничко-технолошки систем међусобно повезаних енергетских објеката који служи за обављање делатности производње и дистрибуције топлотне енергије. Систем даљинског грејања састоји се од топлотног извора, топловодне мреже и предајних станица;

2. „дистрибутивни систем“ је део система даљинског грејања који чини топловодна мрежа за дистрибуцију топлотне енергије тарифним купцима: топловоди (подземни и надземни) и уређаји и постројења који су њихови саставни делови;

3. „топловодни прикључак“ је топловод који спаја уличну топловодну мрежу са предајном станицом;

4. „предајна станица“ је постројење које служи за мерење и предају топлотне енергије од топловодног прикључка до кућних грејних инсталација;

5. „тарифни купац топлотне енергије“ је правно или физичко лице чији је објекат прикључен на топловодну мрежу и који на основу закљученог уговора купује енергију за сопствене потребе по прописаном тарифном систему;

6. „објекат корисника топлотне енергије“ је сваки објекат, зграда, или посебни део зграде или инсталације које су прикључене на топловодну мрежу (налази се иза предајне станице);

7. „кућне грејне инсталације“ су топловодне инсталације и уређаји који почињу иза предајне станице, а чине их разводна мрежа, уређаји и грејна тела у објекту.

Члан 3.

Делатност производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, управљања дистрибутивним системом и снабдевања топлотном енергијом тарифних купаца обухвата производњу, транспорт и испоруку топлотне енергије за грејање стамбених зграда и станова, пословних просторија и других посебних делова стамбене зграде и за припрему потрошне топле воде, из даљинског извора топловодном мрежом до предајне станице, обухватајући и предајну станицу.

Делатност дистрибуције топлотне енергије, управљања дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевања топлотном енергијом обухвата и евентуално преузимање топлотне енергије од других произвођача топлотне енергије у циљу испоруке ове енергије тарифним купцима. Преузимање топлотне енергије врши се на основу закљученог писменог уговора о преузимању топлотне енергије који се мора заснивати на условима прописаним законом и овом одлуком.

Члан 4.

Производњу топлотне енергије, дистрибуцију топлотне енергије, управљање дистрибутивним системом и снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца на подручју градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Чукарица, обавља јавно комунално предузеће које је Град Београд основао за обављање ових делатности, као један енергетски субјекат.

Производњу топлотне енергије, дистрибуцију топлотне енергије, управљање дистрибутивним системом и снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца на подручју градских општина: Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин обавља јавно комунално предузеће које скупштина те градске општине оснива за обављање ових делатности као један енергетски субјект.

Поједине послове из оквира своје делатности јавно комунално предузеће из става 1. и 2. овог члана (у даљем тексту: комунално предузеће) може поверити другом привредном друштву или предузетнику на начин и по поступку утврђеном прописом Скупштине града Београда, под условом да ти послови нису у функцији остваривања јединства система даљинског грејања и да је оснивач за то дао сагласност.

Градска општина из става 2. овог члана може обављање делатности производње и дистрибуције топлотне енергије уговором поверити јавном комуналном предузећу које је основао град Београд, другом привредном друштву или предузетнику, у складу са законом.

На привредно друштво или предузетника коме је поверено обављање делатности сагласно ставу 4. овог члана примењују се одредбе ове одлуке које се односе на права и обавезе комуналног предузећа.

Члан 5.

Подручје снабдевања топлотном енергијом из система даљинског грејања на територији града Београда одређује се урбанистичким планом у складу са прописима о планирању и изградњи.

Члан 6.

Скупштина града Београда доноси план развоја енергетике којим се утврђују, поред осталог, потребе за топлотном енергијом на територији града Београда, као и услови и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета у складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије и Програмом остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије.

Енергетски субјекти који обављају делатност производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, управљања дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевања топлотном енергијом тарифних купаца на територији града Београда, на захтев организационе јединице Градске управе града Београда (у даљем тексту: Градска управа) надлежне за послове енергетике, дужни су да тражене податке за израду плана развоја из става 1. овог члана доставе у року од 30 дана од дана достављања захтева.
+ Види:
чл. 1. Одлуке – 2/2011-5.

Члан 7.

Енергетски објекти система даљинског грејања граде се по програму који садржи податке о врсти објекта, потребна средства и изворе финансирања, начин обезбеђења средстава, рок и динамику изградње, као и друге неопходне елементе (у даљем тексту: програм изградње објеката топлификације).

Члан 8.

Програм изградње објеката топлификације доноси се за период од годину дана у складу са усвојеним Планом развоја енергетике града Београда.

Члан 9.

Програм изградње објеката топлификације за подручје градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Чукарица, доноси Скупштина града Београда, као јединствен програм.

Програм изградње објеката топлификације за подручје градских општина: Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин доноси скупштина градске општине.

II – ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

А. Енергетска дозвола

Члан 10.

Енергетски објекти за производњу топлотне енергије снаге преко 1 МW и објекти за дистрибуцију топлотне енергије граде се или реконструишу у складу са прописима којима се уређује просторно планирање и изградња објеката, техничким и другим прописима, а по претходно прибављеној енергетској дозволи.

Енергетску дозволу за изградњу или реконструкцију енергетских објеката из става 1. овог члана на територији града Београда, издаје организациона јединица Градске управе надлежна за послове енергетике, по претходно прибављеном мишљењу организационе јединице Градске управе надлежне за заштиту животне средине.

Члан 11.

Захтев за издавање енергетске дозволе садржи податке прописане законом и подзаконским прописима.

Члан 12.

Енергетска дозвола се издаје решењем у року од тридесет дана од дана подношења захтева.

Енергетска дозвола се издаје са роком важења до две године рачунајући од дана њеног издавања.

На захтев имаоца енергетске дозволе, који се подноси најкасније у року од тридесет дана пре истека њеног важења, може се продужити рок важења енергетске дозволе најдуже за још једну годину, под условом да су испуњени критеријуми и услови за њено издавање.

Члан 13.

Енергетска дозвола се издаје уколико су испуњени критеријуми и услови за њено издавање прописани Законом и подзаконским прописима.

Решењем се може одбити издавање енергетске дозволе уколико би енергетски објекат с обзиром на трасу, простор на коме се гради или услове прикључења, угрозио остваривање циљева заштите животне средине или угрозио сигурност снабдевања топлотном енергијом тарифних купаца.

Члан 14.

На решење којим се издаје енергетска дозвола или одбија њено издавање може се у року од осам дана од дана достављања решења изјавити жалба Министарству надлежном за послове енергетике.

Б. Лиценца за обављање делатности

Члан 15.

Комунално предузеће, односно други енергетски субјект може да отпочне са обављањем енергетске делатности на територији града Београда на основу лиценце коју издаје организациона јединица Градске управе надлежна за послове енергетике.

Лиценца се издаје за обављање следећих делатности:

- производње топлотне енергије у топланама снаге преко 1 МW;

- дистрибуције топлотне енергије;

- управљања дистрибутивним системом за топлотну енергију;

- снабдевање топлотном енергијом.

Лиценца се издаје на захтев енергетског субјекта, посебно за сваку енергетску делатност из става 2. овог члана.

Лиценца се издаје решењем, у року од 30 дана од дана подношења захтева за издавање лиценце, под условима утврђеним законом.

Лиценца се издаје за период од 10 година.

Рок важења лиценце може се продужити на захтев енергетског субјекта, под условима и на начин прописан законом и подзаконским прописима.

Члан 16.

Организациона јединица Градске управе надлежна за послове енергетике доноси решења о издавању и одузимању лиценци, врши продужење важења лиценци, води регистар лиценци и обезбеђује јавност регистра.

Члан 17.

Против решења о издавању, односно одузимању лиценце може се изјавити жалба Министарству надлежном за послове енергетике у року од 15 дана од дана пријема решења.

Члан 18.

Лиценца није потребна за обављање делатности:

1) производње топлотне енергије за сопствене потребе;

2) производње топлотне енергије у објектима снаге до 1 МW.

Члан 19.

За издавање и продужење лиценце плаћа се накнада у висини утврђеној решењем о издавању односно продужењу лиценце.

Висина накнаде за издавање и продужење лиценце одређује се у складу са критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде.

Критеријуми и мерила за утврђивање накнаде за издавање и продужење лиценце за обављање енергетских делатности утврђује се посебним актом који доноси градоначелник града Београда и објављују се у „Службеном листу града Београда“.

В. Повлашћени произвођачи топлотне енергије

Члан 20.

Повлашћени произвођачи топлотне енергије су произвођачи који у процесу производње топлотне енергије користе обновљиве изворе енергије или отпад и при томе испуњавају услове у погледу енергетске ефикасности.

Скупштина града Београда посебним актом прописује услове за стицање статуса повлашћеног произвођача топлотне енергије, критеријуме за утврђивање испуњености тих услова и утврђује начин и поступак стицања тог статуса, вођење регистра повлашћених произвођача топлотне енергије и његову садржину.

Г. Правила о раду дистрибутивног система

Члан 21.

Комунално предузеће у обављању делатности управљања дистрибутивним системом за топлотну енергију доноси правила о раду дистрибутивног система, уз сагласност Скупштине града Београда, односно скупштине градске општине.

Правилима о раду дистрибутивног система утврђују се нарочито: технички услови за прикључење корисника на систем, технички услови за повезивање са произвођачем, технички и други услови за безбедан погон дистрибутивног система и за обезбеђивање поузданог и континуираног снабдевања тарифних купаца, поступци у кризним ситуацијама, функционални захтеви и класа тачности мерних уређаја, као и начин мерења топлотне енергије.

Правила о раду дистрибутивног система објављују се у „Службеном листу града Београда“.

III – ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА И ПУШТАЊЕ У РАД КУЋНИХ ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Члан 22.

Прикључење објеката тарифних купаца топлотне енергије на дистрибутивни систем даљинског грејања врши се под условима и на начин прописан законом, овом одлуком и правилима о раду дистрибутивног система, а у складу са стандардима и техничким прописима који се односе на услове прикључења.

Члан 23.

Инвеститор објекта дужан је да пре пројектовања прибави техничке услове за прикључење кућне грејне инсталације објекта на дистрибутивни систем даљинског грејања (у даљем тексту: технички услови).

Захтев за издавање техничких услова подноси се у писаном облику на обрасцу комуналног предузећа, уз који је приложена техничка документација која је потребна за одлучивање по захтеву.

Члан 24.

Техничким условима утврђују се технички захтеви који се односе на пројектовање, извођење кућне грејне инсталације, начин и место прикључења кућне грејне инсталације објекта на систем даљинског грејања. Технички услови издају се у складу са правилима о раду дистрибутивног система.

Техничке услове издаје комунално предузеће у року од 30 дана од дана подношења писаног захтева и они важе годину дана од дана издавања.

Инвеститор објекта дужан је да пројектну документацију изради према техничким условима комуналног предузећа.

Члан 25.

На систем даљинског грејања могу се прикључити кућне грејне инсталације за чију је изградњу, односно коришћење прибављено одобрење за изградњу надлежног органа у складу са законом.

Члан 26.

Прикључење кућних грејних инсталација објекта на систем даљинског грејања врши се на основу одобрења које издаје, у форми решења, комунално предузеће на захтев инвеститора објекта који се прикључује.

Комунално предузеће издаће одобрење за прикључење кућних грејних инсталација објекта на систем даљинског грејања када утврди да су испуњени услови за прикључење прописани законом, Правилима о раду дистрибутивног система и другим прописима којима се уређују услови и начин експлоатације кућних грејних инсталација.

Одобрење за прикључење обавезно садржи податке о месту прикључења, начину и техничким условима прикључења који су издати у складу са Правилима о раду дистрибутивног система, место и начин мерења испоручене топлотне енергије, рок прикључења и трошкове прикључка.

Члан 27.

Трошкове прикључка из става 3. члана 26. ове одлуке сноси подносилац захтева за прикључење на систем даљинског грејања.

Трошкови прикључка утврђују се посебним актом који доноси комунално предузеће уз сагласност оснивача.

Акт о трошковима из става 2. овог члана доноси се у складу са методологијом за утврђивање трошкова прикључка коју доноси организациона јединица Градске управе надлежна за послове енергетике.

Акт о трошковима прикључка на систем даљинског грејања објављује се у „Службеном листу града Београда“.

Члан 28.

Комунално предузеће дужно је да решењем одлучи по захтеву за прикључење у року од 30 дана од дана пријема писменог захтева.

Против решења по захтеву за прикључење из става 1. овог члана може се поднети жалба у року од 15 дана од дана достављања решења. Жалба се подноси организационој јединици Градске управе надлежној за послове енергетике.

Одлука по жалби је коначна и против ње се може покренути управни спор.

Члан 29.

Одобрење за привремено прикључење може се издати:

- за објекте који испуњавају услове, утврђене законом којим се уређује изградња објеката, за привремено прикључење до добијања одобрења за изградњу и

- за објекте за које је одобрен пробни рад у складу са законом којим се уређује изградња објеката и овом одлуком.

На услове, начин и поступак издавања одобрења за привремено прикључење примењују се одговарајуће одредбе ове одлуке о прикључењу на дистрибутивни систем и правила о раду дистрибутивног система.

Члан 30.

Пре прикључења кућних грејних инсталација на систем даљинског грејања, а по доношењу коначног решења о одобрењу за прикључење кућних грејних инсталација, комунално предузеће и тарифни купац топлотне енергије закључују уговор о продаји топлотне енергије.

Уговор о продаји топлотне енергије закључује се у писаној форми и садржи, поред елемената утврђених законом који уређује облигационе односе и следеће елементе: време прикључења, права и обавезе у погледу количине топлотне енергије која се испоручује, динамике и квалитета испоруке, трајање уговора и услове продужења уговора, права и обавезе у случају престанка уговора, обавезе комуналног предузећа према тарифним купцима у случају неиспуњења обавеза у погледу квалитета и континуитета испоруке, посебне обавезе тарифних купаца у случају неиспуњења, односно неуредног испуњења обавеза плаћања, услове и начин преузимања и коришћења енергије, права и обавезе у случају привремене обуставе испоруке топлотне енергије, начина мерења, обрачуна и услова плаћања преузете топлотне енергије, начин информисања о промени тарифа, цена и других услова испоруке и коришћења топлотне енергије, као и друге елементе.

Члан 31.

Комунално предузеће је дужно да прикључи кућне грејне инсталације објекта тарифних купаца у року од 15 дана од дана закључења уговора о продаји топлотне енергије, под условом да је тарифни купац испунио обавезе утврђене решењем о одобрењу прикључења, као и да кућна грејна инсталација испуњава све техничке и друге прописане услове.

Ако комунално предузеће не поступи сагласно ставу 1. овог члана, надлежни комунални инспектор проверава, у року од 15 дана од дана подношења захтева купца, испуњеност услова за прикључење и ако утврди да су испуњени сви услови за прикључење, наложиће комуналном предузећу да, без одлагања, изврши прикључење објекта.

Члан 32.

Прикључење кућних грејних инсталација на систем даљинског грејања обавља комунално предузеће у року утврђеном у члану 31. став 1. ове одлуке, а пуштање у рад кућних грејних инсталација врши тарифни купац уз присуство овлашћеног лица комуналног предузећа, а у складу са правилима о раду дистрибутивног система.

Члан 33.

У оквиру техничког прегледа изграђених кућних грејних инсталација објекта ради утврђивања њихове подобности за употребу, одобриће се пуштање у пробни рад по прописима којима се уређује изградња објеката, на основу акта надлежног органа о одобравању пуштања кућних грејних инсталација објекта у пробни рад.

У току пробног рада проверава се испуњеност услова за издавање употребне дозволе.

Пробни рад траје најкраће 15 дана, а најдуже до краја текуће грејне сезоне.

На основу акта о одобравању пуштања у пробни рад комунално предузеће и инвеститор објекта закључују у писаној форми уговор о продаји топлотне енергије за време пробног рада којим регулишу међусобна права и обавезе.

IV – ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Члан 34.

Комунално предузеће је дужно да енергетске објекте система даљинског грејања, укључујући и предајну станицу, експлоатише рационално и економично и да их одржава у исправном стању.

Граница између предајне станице и кућних грејних инсталација, гледано у смеру струјања топле воде, је на разводном воду, преградни вентил на улазу у измењивач топлоте, а на повратном воду преградни вентил на излазу из измењивача топлоте.

Члан 35.

Ремонт и друге радове на енергетским објектима и опреми система даљинског грејања, ради припремања за наредну грејну сезону обавља комунално предузеће по престанку грејне сезоне и исте мора завршити до 30. септембра текуће године.

У времену од 1. до 10. октобра комунално предузеће је дужно да изврши пробу функционисања свих енергетских објеката и опреме система даљинског грејања. Комунално предузеће ће о распореду вршења пробе, преко средстава јавног информисања обавестити сва заинтересована лица, најкасније пет дана пре вршења пробе, а организациону јединицу Градске управе надлежну за послове комуналне инспекције и писменим путем.

Члан 36.

Кућне грејне инсталације објекта који је прикључен на даљински систем морају се одржавати у исправном стању. Радови на припремама кућних грејних инсталација за грејну сезону морају се завршити до 30. септембра текуће године.

О одржавању кућних грејних инсталација стара се власник објекта, односно орган управљања стамбеном зградом. Послове одржавања власник објекта, односно орган управљања стамбеном зградом, уговором поверава комуналном предузећу, другом привредном друштву или предузетнику који је регистрован за обављање те врсте послова.

Власник објекта, односно орган управљања стамбеном зградом, који послове из става 2. овог члана повери другом привредном друштву или предузетнику, дужан је да о томе обавести Комунално предузеће у року од 15 дана од дана поверавања послова.

Члан 37.

У просторије у којима је смештена предајна станица дозвољен је приступ само службеним лицима, овлашћеним лицима комуналног предузећа, односно другог привредног друштва или предузетника који одржава кућне грејне инсталације и тарифним купцима који учествују у поступку по рекламацији на испоручену топлотну енергију.

Сваки приступ предајној станици обавезно се евидентира у картону предајне станице.

Кључ од улаза у просторије где је смештена предајна станица мора бити доступан комуналном предузећу и налази се код власника објекта, односно код лица које одреди орган управљања зградом, у омоту запечаћеном од стране комуналног предузећа. Име лица код кога се налази кључ просторије где је смештена предајна станица мора бити истакнуто на видном месту у објекту, односно стамбеној згради.

Без присуства овлашћеног лица комуналног предузећа дозвољен је приступ предајној станици само у случају опасности о чему се одмах мора обавестити комунално предузеће.

V – НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПОУЗДАНОГ И КОНТИНУИРАНОГ СНАБДЕВАЊА ТАРИФНИХ КУПАЦА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Члан 38.

Комунално предузеће дужно је да организује рад и пословање на начин којим се обезбеђује поуздано, трајно и континуирано снабдевање тарифних купаца топлотном енергијом.

Снабдевање тарифних купаца топлотном енергијом не може се ускратити осим у случајевима и под условима утврђеним законом и овом одлуком.

У извршавању обавеза из става 1. овог члана, комунално предузеће је дужно да предузима све потребне мере на одржавању енергетских објеката система даљинског грејања ради обезбеђења њихове сталне исправности и безбедног функционисања.

Члан 39.

Ако дође до поремећаја у снабдевању тарифних купаца топлотном енергијом услед више силе или квара на енергетским објектима система даљинског грејања, или других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити, комунално предузеће је обавезно да без одлагања предузме мере на отклањању узрока и последица поремећаја, односно прекида у снабдевању.

Мере које комунално предузеће предузима у случајевима из става 1. овог члана, су нарочито:

1. снабдевање тарифних купаца топлотном енергијом, уколико је то могуће, пребацивањем на друге топлотне изворе;

2. радно ангажовање запослених на отклањању узрока и последица поремећаја, односно разлога због којих је дошло до прекида у снабдевању тарифних купаца топлотном енергијом, као и да по потреби ангажује трећа лица у обезбеђењу услова за континуирано снабдевање тарифних купаца топлотном енергијом;

3. хитна поправка и замена инсталација и опреме којима се обезбеђује исправност енергетских објеката система даљинског грејања, као и њихова заштита од даљих хаварија;

4. привремено ограничење или забрана коришћења кућних грејних инсталација, енергетских објеката односно делова енергетских објеката система даљинског грејања;

5. предузимање других мера које утврде надлежни органи града Београда, односно градске општине.

Комунално предузеће дужно је да преко средстава јавног информисања одмах обавести тарифне купце о разлозима прекида или поремећаја у снабдевању топлотном енергијом, о времену трајања прекида или поремећаја у снабдевању, као и да тарифним купцима пружи потребна посебна упутства.

Члан 40.

Ако се прекид у снабдевању топлотном енергијом планира због извођења радова на изградњи, реконструкцији или одржавању енергетских објеката система даљинског грејања, или због прикључења нових тарифних купаца, комунално предузеће дужно је да о томе благовремено обавести тарифне купце преко средстава јавног информисања, а најкасније три дана пре планираног прекида у снабдевању, као и да пружа потребна упутства.

Члан 41.

Ако дође до поремећаја или прекида у снабдевању топлотном енергијом због околности из става 1. члана 39. и члана 40. ове одлуке, комунално предузеће је обавезно да истовремено са предузимањем мера, обавести организациону јединицу градске управе надлежну за послове енергетике, односно управе градске општине.

Комунално предузеће је обавезно да предузимање мера из става 2. члана 39. и радова из члана 40. ове одлуке, организује тако да прекид у снабдевању топлотном енергијом траје временски што краће.

Члан 42.

Ако се у комуналном предузећу организује штрајк, то предузеће је обавезно да у складу са законом и актом оснивача обезбеди минимум процеса рада у обављању делатности, а нарочито, обављање послова на отклањању хаварија на енергетским објектима система даљинског грејања.

VI – УСЛОВИ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА ТАРИФНИХ КУПАЦА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Члан 43.

Комунално предузеће је обавезно да тарифном купцу испоручује топлотну енергију за грејање стамбених и пословних просторија у току грејне сезоне и да испоручује топлотну енергију за припрему потрошне топле воде непрекидно у току целе године у складу са закљученим уговором о продаји топлотне енергије.

Комунално предузеће дужно је да врши дистрибуцију топлотне енергије свим тарифним купцима на подручју на којем обавља делатност и да управља дистрибутивним системом на принципима јавности и недискриминације.

Грејна сезона за снабдевање топлотном енергијом за грејање стамбених и пословних просторија почиње 15. октобра, а завршава се 15. априла.

Изузетно, од става 3. овог члана, у периоду од 1. до 14. октобра и од 16. априла до 3. маја објекти ће се грејати у дане за које у задњој прогнози претходног дана или у првој прогнози тог дана Републички хидрометеоролошки завод прогнозира средњу дневну температуру 12°С или нижу.

Члан 44.

Грејни дан за снабдевања топлотном енергијом за грејање стамбених просторија и пословних просторија које се налазе у стамбеним зградама траје од 6 до 22 часа, а недељом од 7 до 22 часа.

Грејни дан код снабдевања топлотном енергијом за грејање пословних просторија које нису у стамбеним зградама и за грејање породичних стамбених зграда утврђује се уговором о продаји топлотне енергије који се закључује између комуналног предузећа и тарифног купца топлотне енергије.

Комунално предузеће може у току грејног дана прекинути испоруку топлотне енергије услед повољне спољне температуре, под условом да одржава температуре прописане чланом 45. ове одлуке.

При ниским спољним температурама у циљу заштите енергетских објеката система даљинског грејања или постизања температура прописаних чланом 45. ове одлуке, комунално предузеће је дужно да продужи грејни дан или да врши непрекидно снабдевање тарифних купаца топлотном енергијом, а да при томе рационално газдује енергијом.

Изузетно, од става 1. овог члана, снабдевање тарифних купаца топлотном енергијом се не прекида у ноћи између 31. децембра и 1. јануара, између 6. и 7. јануара и између 13. и 14. јануара, осим у случају изузетно повољне спољне температуре којом се обезбеђује одржавање температура прописаних чланом 45. ове одлуке.

Члан 45.

Комунално предузеће, односно друго привредно друштво или предузетник из члана 4. ове одлуке, искључиво под условом да власник објекта, односно орган управљања стамбеном зградом одржава кућне грејне инсталације у исправном стању, у складу са чланом 36. ове одлуке, дужно је да постиже и одржава у стамбеним и пословним просторијама тарифних купаца следеће температуре:

Стамбене просторије
- дневне просторије, спаваће собе, предсобља, дегажмани и кухиње 20°С
- тоалет (посебан) 15°С
- купатила (посебна и са тоалетом) 22°С
- гараже 5°С
- атељеи 20°С
- степеништа и ходници ван станова се не греју
Пословне просторије
- канцеларије 20°С
- тоалет 15°С
- ходници и комуникације 18°С
- магацини 10°С.

- остале пословне просторије се греју према намени и нормативима који се примењују за посебне намене

Утврђивање загрејаности стамбених, односно пословних просторија тарифних купаца утврђује се мерењем температуре на висини од 1 м у средишњем делу просторија. Дозвољено одступање температуре у односу на температуре прописане ставом 1. овог члана износи ± 1°С.

Комунално предузеће, односно друго привредно друштво или предузетник из става 1. овог члана дужан је да постиже и одржава прописане температуре из става 1. овог члана у стамбеним и пословним просторијама тарифних купаца, при спољној температури до 15°С, под условом да су објекти тарифних купаца пројектовани и изграђени у складу са прописима о условима и техничким нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова.

Члан 46.

Тарифним купцима у чијим објектима су изграђене кућне грејне инсталације за припрему потрошне топле воде и који имају закључен уговор о продаји топлотне енергије у сврху припреме потрошне топле воде, комунално предузеће, односно други енергетски субјекат који обавља комуналну делатност је дужно да испоручује топлотну енергију непрекидно у току целе године, у времену од 0 до 24 часа.

Изузетно, од става 1. овог члана, из разлога и под условима из члана 40. ове одлуке, испорука топлотне енергије за припрему потрошне топле воде може се прекинути, али не дуже од два дана.

Комунално предузеће, односно други енергетски субјекат који обавља комуналну делатност је обавезно да испоручује топлотну енергију за припрему потрошне топле воде, тако да потрошна топла вода у предајној станици, на излазу из измењивача топлоте, има минималну температуру од 50°С.

VII – МЕРЕЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 47.

Комунално предузеће је обавезно да мери испоручену количину топлотне енергије за грејање стамбених или пословних просторија тарифних купаца и количину испоручене топлотне енергије за припрему потрошне топле воде. Количина испоручене топлотне енергије мери се у kWh.

Члан 48.

Мерење укупно испоручене топлотне енергије врши се мерним уређајима уграђеним у предајну станицу (у даљем тексту: мерни уређаји).

Мерне уређаје из става 1. овог члана обезбеђује комунално предузеће код прикључења објекта тарифних купаца и дужно је да их као своја средства угради, одржава и стара се о њиховој исправности, баждари их и врши мерење испоручене топлотне енергије.

Члан 49.

За регистровање сопствене, појединачне потрошње топлотне енергије тарифни купац уграђује на кућним грејним инсталацијама термостатске вентиле и уређаје за регистровање сопствене, појединачне потрошње.

Техничке услове за уградњу уређаја из става 1. овог члана издаје комунално предузеће.

Члан 50.

Мерење испоручене топлотне енергије за припрему потрошне топле воде ван грејне сезоне, када се топлотна енергија не испоручује за грејање стамбених односно пословних просторија, врши се мерним уређајима уграђеним у предајну станицу.

Члан 51.

Када се топлотна енергија за припрему потрошне топле воде испоручује у грејној сезони мерење укупно испоручене топлотне енергије врши се путем водомера хладне воде из градског водовода, уграђеном у просторији предајне станице (у даљем тексту: водомер). Испоручена количина топлотне енергије за припрему потрошне топле воде добија се израчунавањем запремине утрошене хладне воде очитане на водомеру, температуре припремљене потрошне топле воде, температуре воде из градског водовода и средње специфичне топлоте воде.

За регистровање дела укупно утрошене запремине припремљене потрошне топле воде, односно сопствене потрошње, тарифни купац може о свом трошку уградити посебни мерни уређај – водомер, уколико за то постоје техничке могућности.

Члан 52.

Читање мерних уређаја из члана 48, 49. и 50. ове одлуке и водомера из члана 51. став 1. и 2. ове одлуке врши се месечно у току грејне сезоне, као и приликом промене цене топлотне енергије.

Читање мерних уређаја и водомера из става 1. овог члана врши се према распореду који одређује комунално предузеће. Распоред се доставља тарифним купцима топлотне енергије најкасније седам дана пре читања. Тарифни купци имају право да присуствују читању мерних уређаја и водомера.

Члан 53.

У случају квара мерних уређаја или оштећења пломбе, накнада за испоручену топлотну енергију се обрачунава према потрошњи топлотне енергије у претходном месецу у коме је мерни уређај исправно радио, кориговано за утицај спољних температура, време испоруке топлотне енергије и то од момента последњег очитавања мерног уређаја па све до отклањања квара на мерном уређају.

Члан 54.

У случају квара водомера или оштећења пломбе, накнада за испоручену топлотну енергију за припрему потрошне топле воде обрачунава се према потрошњи топлотне енергије за припрему потрошне топле воде у претходном месецу у коме је мерни уређај исправно радио.

VIII – ТАРИФНИ СИСТЕМ И ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 55.

Тарифним системом утврђују се елементи за обрачун и начин обрачуна испоручене топлотне енергије тарифним купцима, као и елементи за обрачун и начин обрачуна извршених услуга за потребе квалификованих купаца топлотне енергије.

Тарифни елементи за обрачун испоручене топлотне енергије и извршених услуга садрже оправдане трошкове пословања који чине трошкове амортизације, одржавања, изградње, реконструкције и модернизације објеката, осигурања, горива, заштите животне средине и друге трошкове пословања којима се обезбеђује одговарајућа стопа и рок повраћаја средстава од инвестиција у енергетске објекте.

Члан 56.

Тарифним системом одређују се тарифни ставови за обрачун цена дистрибуције топлотне енергије, управљања дистрибутивним системом и испоруке топлотне енергије.

Члан 57.

Тарифни систем за обрачун испоручене топлотне енергије, односно извршених услуга на територији града Београда доноси Скупштина града Београда, на предлог градоначелника града Београда.

Тарифни систем се објављује у „Службеном листу града Београда“.

Члан 58.

Цену за испоручену топлотну енергију утврђује комунално предузеће у складу са тарифним системом, уз сагласност надлежног органа града, односно градске општине.

Одлука о ценама из става 1. овог члана објављује се у „Службеном листу града Београда“.

IХ – КВАЛИФИКОВАНИ КУПАЦ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 59.

Тарифни купац топлотне енергије има право на статус квалификованог купца ако је његова укупна потрошња топлотне енергије на свим мерним местима, у последњих 12 месеци, била изнад потрошње која је као минимална утврђена на годишњем нивоу за стицање статуса квалификованог купца.

Статус квалификованог купца стиче се на основу акта о испуњености услова из става 1. овог члана, који доноси организациона јединица Градске управе надлежна за послове енергетике у складу са условима и на начин прописан Законом и подзаконским прописима.

Минимална годишња потрошња топлотне енергије којом се стиче статус квалификованог купца износи 5.000 GЈ.

Промена утврђеног статуса квалификованог купца у статус тарифног купца, односно статуса тарифног купца у статус квалификованог купца, не може се вршити пре истека рока од 12 месеци од дана последње промене статуса.

Квалификовани купац не може изгубити тај статус док одржава потрошњу топлотне енергије изнад минималне потрошње утврђене за стицање таквог статуса.

X – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ТАРИФНИХ КУПАЦА, ПРАВА У СЛУЧАЈУ НЕИСПОРУКЕ ИЛИ НЕКВАЛИТЕТНЕ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 60.

Тарифни купац је дужан да топлотну енергију користи под условима, на начин и за намене утврђене уговором о продаји топлотне енергије, закљученим у складу са законом и овом одлуком.

Члан 61.

Тарифни купац је дужан да овлашћеним лицима комуналног предузећа омогући приступ предајној станици односно мерним уређајима и кућним грејним инсталацијама, као и месту топловодног прикључка ради очитавања, провере исправности, отклањања кварова, замене и одржавања уређаја и обуставе испоруке топлотне енергије.

Члан 62.

У случају техничких или других сметњи у испоруци топлотне енергије, чији је узрок на енергетским објектима система даљинског грејања тарифни купац има право да захтева да се сметње отклоне у примереном року.

Примереним роком у коме је комунално предузеће обавезно да отклони сметње у испоруци топлотне енергије сматра се рок од 24 часа, а најдуже два дана од дана пријема обавештења о сметњи.

Сметњама у испоруци топлотне енергије у смислу става 1. овог члана не сматрају се прекиди у испоруци енергије настали због примене мера које се предузимају у случају краткотрајних поремећаја услед хаварија и других непредвиђених ситуација због којих је угрожена сигурност функционисања система даљинског грејања, као и због непредвиђених и неопходних радова на одржавању енергетских објеката или неопходних радова на проширењу система даљинског грејања; или мера које се предузимају у случају наступања опште несташице енергије због недовољне понуде на тржишту енергије односно енергената или наступања других ванредних околности због којих надлежни орган Републике Србије пропише мере ограничења испоруке.

Члан 63.

Комунално предузеће је дужно да свако обавештење о сметњама у испоруци топлотне енергије евидентира и у року од 24 часа, а најкасније у року од два дана од пријема телефонског или писменог обавештења тарифног купца, записнички утврди стање у предајној станици и на кућној грејној инсталацији, с тим што ће у овај записник унети утврђено стање и измерене температуре просторија, као и спољну температуру. У случају да су температуре просторија ниже од температура одређених у члану 45. ове одлуке, комунално предузеће ће приступити отклањању недостатака уколико је њихов узрок на објектима система даљинског грејања или кућним грејним инсталацијама које одржава комунално предузеће.

Члан 64.

Комунално предузеће ће по отклањању недостатака и пошто претходно обавести тарифног купца о дану и часу изласка, поново извршити мерење температура у објекту тарифног купца и сачинити записник о квалитету грејања просторија односно припремљене потрошне топле воде. У записник ће унети површину која се греје, измерене температуре и период за који се тарифном купцу умањује накнада, а код потрошне топле воде у записник ће унети измерене температуре потрошне топле воде и период за који се купцу умањује накнада. Дан и час сачињавања новог записника се сматра као дан и час када је извршено отклањање узрока неквалитетне испоруке топлотне енергије за грејање стамбених односно пословних просторија или потрошне топле воде.

Записник из члана 63. и записник из става 1. овог члана су основ за остваривање права на умањење накнаде за испоручену топлотну енергију. Комунално предузеће ће у року од 15 дана од сачињавања записника из члана 63. и из става 1. овог члана писмено обавестити тарифног купца о начину обрачуна и износу умањења, а предузећу које врши обједињену наплату комуналних услуга издати налог да се умањење реализује кроз први следећи рачун за испоручену топлотну енергију.

Члан 65.

Ако комунално предузеће утврди да је узрок неквалитетног грејања стамбених односно пословних просторија или неквалитетне припреме потрошне топле воде недостатак на кућним грејним инсталацијама тарифног купца, а кућне грејне инсталације не одржава комунално предузеће, о томе ће сачинити записник у који уноси измерене температуре. Комунално предузеће доставља записник тарифном купцу ради предузимања мера на отклањању недостатака на кућним грејним инсталацијама.

Уколико кућне грејне инсталације одржава комунално предузеће, дужно је да најкасније у року од два дана приступи отклањању недостатака на кућним грејним инсталацијама, уз сагласност тарифног купца.

Уколико тарифни купац оспорава да је узрок неквалитетног грејања стамбених односно пословних просторија или припреме потрошне топле воде недостатак на кућним грејним инсталацијама, у року од 24 часа од пријема записника из става 1. овог члана, о томе ће известити комунално предузеће и заједно са њим, у наредном року од 24 часа, утврдиће стање на лицу места.

Члан 66.

Уколико се тарифни купац и комунално предузеће не сложе у оцени да ли је узрок неквалитетног грејања стамбених односно пословних просторија или потрошне топле воде на кућним грејним инсталацијама или на систему даљинског грејања, обавестиће о томе без одлагања комуналну инспекцију, која ће утврдити стање на лицу места у наредних 48 часова у присуству представника комуналног предузећа и тарифног купца.

Закључак комуналне инспекције из става 1. овог члана садржи и налог за комунално предузеће или за тарифног купца да без одлагања приступи отклањању узрока неквалитетног грејања стамбених односно пословних просторија или припреме потрошне топле воде. Истим закључком се утврђује на чији терет пада умањење накнаде, за који период, као и обим умањења накнаде за испоручену топлотну енергију.

Уколико је по закључку комуналне инспекције, из става 2. овог члана, узрок неквалитетног грејања недостатак на кућним грејним инсталацијама, тарифни купац ће о отклањању недостатака обавестити комунално предузеће.

Комунално предузеће ће у року од 24 часа од дана пријема обавештења из става 3. овог члана утврдити стање на лицу места и сачинити записник о квалитету грејања стамбених односно пословних просторија и припреме потрошне топле воде, с тим што ће у овај записник унети површину која се греје и измерене температуре. Дан и час састављања новог записника сматра се као дан и час отклањања узрока неквалитетног грејања.

Члан 67.

Уколико је комунално предузеће претрпело штету услед умањења накнаде за испоручену топлотну енергију у односу на накнаду коју би остварило да је испоруку вршило према уговору о продаји топлотне енергије, а узрок умањења накнаде је недостатак на кућним грејним инсталацијама које не одржава комунално предузеће, комунално предузеће ће тарифном купцу упутити обрачун накнаде и одредити рок за уплату.

Уколико тарифни купац у остављеном року не плати Комуналном предузећу накнаду из става 1. овог члана, комунално предузеће ће у судском поступку остваривати право на накнаду претрпљене штете.

ХI – ЗАБРАНА УГРОЖАВАЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА И НЕОВЛАШЋЕНО КОРИШЋЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ИСКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА ИЗ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА И ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ТАРИФНИМ КУПЦИМА

Члан 68.

Забрањено је:

- прикључење или искључење кућних грејних инсталација из система даљинског грејања као и смањење или повећање загревних површина грејних тела без одобрења комуналног предузећа;

- одузимање топле воде из топловодне мреже, предајних станица и кућних грејних инсталација, као и мењање стања мерних, регулационих и сигурносних уређаја или скидање пломби;

- извођење радова испод, изнад или поред енергетских објеката система даљинског грејања, супротно закону, овој одлуци и техничким и другим прописима или без претходног одобрења комуналног предузећа;

- засађивање дрвећа и другог растиња на земљишту изнад, испод или на непрописној удаљености од енергетских објеката који су у систему даљинског грејања

Лице које изврши неку радњу из става 1. овог члана дужно је да успостави раније стање у року који одреди комунално предузеће, у противном комунално предузеће успоставља раније стање о трошку лица које је извршило неку радњу из става 1. овог члана.

Члан 69.

Када комунално предузеће утврди да правно или физичко лице неовлашћено користи топлотну енергију тако што је извршено самовласно прикључење објекта, уређаја или инсталација или уколико се користи топлотна енергија без или мимо мерних уређаја или супротно условима утврђеним уговором о продаји топлотне енергије у погледу поузданог и тачног мерења преузете енергије, без одлагања ће обавестити надлежну комуналну инспекцију, односно комуналну полицију која ће по утврђивању наведеног чињеничног стања сачинити о томе записник и наложити комуналном предузећу искључење таквог објекта из система даљинског грејања.

Уз искључење објекта лица које неовлашћено користи топлотну енергију из система даљинског грејања, комунално предузеће ће извршити обрачун неовлашћено преузете топлотне енергије.
+ Види:
чл. 2. Одлуке – 2/2011-5.

Члан 70.

Комунално предузеће ће обуставити испоруку топлотне енергије тарифном купцу у следећим случајевима:

1. у случају техничких или других сметњи у испоруци топлотне енергије за које је утврђено да је узрок на кућним грејним инсталацијама купца;

2. ако тарифни купац не извршава обавезе преузете уговором о продаји топлотне енергије;

3. ако тарифни купац не плати накнаду за испоручену топлотну енергију два месеца у току исте грејне сезоне;

4. ако тарифни купац не дозвољава комуналном предузећу приступ предајној станици у циљу обављања регулације и мерења потрошње топлотне енергије, прикључења нових тарифних купаца, или радова на одржавању или реконструкцији предајне станице, контролу прикључених кућних грејних инсталација и у другим ситуацијама када угрожава испоруку топлотне енергије;

5. ако кућне грејне инсталације не испуњавају услове у погледу техничке исправности, санитарне заштите, заштите животне средине;

6. ако тарифни купац користи ненаменски топлотну енергију или ако користи топлотну енергију преко дозвољеног, уговореног и одобреног обима.

Члан 71.

Пре обуставе испоруке топлотне енергије у случајевима из члана 70. ове одлуке комунално предузеће ће доставити тарифном купцу писану опомену са роком за отклањање уочених неправилности, који не може бити краћи од три дана од дана достављања опомене.

Уколико тарифни купац у остављеном року не поступи по опомени и не отклони неправилности комунално предузеће ће обуставити испоруку топлотне енергије купцу из система даљинског грејања.

По отклањању разлога из члана 70. ове одлуке који су довели до обуставе испоруке топлотне енергије, комунално предузеће ће у року од три дана од подношења захтева купца, уз претходно плаћање трошкова обуставе испоруке и поновног прикључења, наставити испоруку топлотне енергије тарифном купцу.

Члан 72.

Искључење кућних грејних инсталација тарифног купца из система даљинског грејања извршиће се на његов захтев или у случајевима из члана 69. ове одлуке, уз обавезу тарифног купца да накнади све потребне трошкове искључења из система даљинског грејања.

Искључење кућних грејних инсталација тарифног купца из система даљинског грејања врши комунално предузеће.

Трошкове искључења кућних грејних инсталација тарифног купца одређује решењем комунално предузеће у складу са методологијом за утврђивање трошкова и актом о трошковима из члана 27. ове одлуке. На решење о искључењу тарифни купац може поднети жалбу у року од 15 дана од дана достављања решења.

Жалба се подноси организационој јединици Градске управе надлежној за послове енергетике. Одлука по жалби је коначна и против ње се може покренути управни спор.

Лице које након искључења кућних грејних инсталација по одредбама овог члана жели поновно прикључење кућних грејних инсталација на систем даљинског грејања, дужно је да прибави документацију и плати трошкове поновног прикључења у складу са одредбама чл. 22-33. ове одлуке које се односе на прикључење објеката и пуштање у рад кућних грејних инсталација.

ХII – ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ ЦЕНЕ ЗА ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ

Члан 73.

Тарифни купац дужан је да за испоручену топлотну енергију плаћа комуналном предузећу цену утврђену у складу са одлуком о ценама из члана 58. ове одлуке.

Члан 74.

Тарифни купац плаћа цену за испоручену топлотну енергију за грејање стамбених просторија и других посебних делова зграде и за припрему потрошне топле воде, на начин и у року прописаном одлуком о начину плаћања комуналних услуга.

Тарифни купац за испоручену топлотну енергију за грејање пословних просторија и за припрему потрошне топле воде у пословним просторијама плаћа цену за испоручену топлотну енергију на начин и у року прописаном овом одлуком.

Члан 75.

Тарифним купцима којима се топлотна енергија испоручује за грејање пословних просторија и за припрему потрошне топле воде у пословним просторијама обрачунава се и наплаћује цена за испоручену топлотну енергију месечно према очитаном стању на мерним уређајима.

Плаћање цене за испоручену топлотну енергију за грејање пословних просторија врши се у току грејне сезоне, а плаћање цене за испоручену топлотну енергију за припрему потрошне топле воде врши се током целе године.

Члан 76.

Тарифним купцима којима се топлотна енергија испоручује за грејање пословних просторија и за припрему потрошне топле воде у пословним просторијама рачун за испоручену топлотну енергију доставља комунално предузеће.

Тарифни купци из става 1. овог члана дужни су да износ утврђен рачуном плате комуналном предузећу у року који је одређен рачуном, са тим да рок за плаћање не може бити краћи од осам дана од дана достављеног рачуна.

Члан 77.

Тарифни купци из члана 76. ове одлуке имају право на рекламацију износа утврђеног рачуном у року од 8 дана од пријема рачуна. Рекламација се упућује надлежној служби комуналног предузећа и благовремено изјављена рекламација одлаже плаћање спорног дела износа рачуна.

Комунално предузеће је дужно да у року од осам дана размотри рекламацију и уколико је рекламација оправдана, исправи грешке у обрачуну износа приликом достављања следећег месечног рачуна.

Члан 78.

Када измерене температуре у стамбеним или пословним просторијама износе 12 С и ниже, тарифни купац не плаћа испоручену топлотну енергију за време трајања наведених околности, а за све остале температуре које су испод температура прописаних чланом 45. ове одлуке, цена се умањује за по 5% за сваки степен.

Када је температура припремљене потрошне топле воде испод температуре прописане чланом 46. ове одлуке, тарифном купцу се за сваки степен испод прописане температуре, обрачун месечног износа умањује за 2,5% на бази просечне дневне потрошње потрошне топле воде у претходном месецу, и то за све дане у којима је утврђена неквалитетна испорука.

Одредбе става 1. и 2. овог члана примењују се под условом да су кућне грејне инсталације тарифног купца исправне, односно да узрок неквалитетног грејања није недостатак на кућним грејним инсталацијама.

Члан 79.

Када комунално предузеће врши неквалитетну испоруку топлотне енергије за грејање просторија и за припрему потрошне топле воде у блоковима зграда, а није у могућности да у року од 24 часа од пријема рекламације записнички изврши мерења температура у свим просторијама тарифних купаца који су уложили рекламацију, за период док траје неквалитетно грејање свим тарифним купцима топлотне енергије у блоку зграда ће се умањити цена за испоручену топлотну енергију на бази просека записнички утврђених температура у појединим зградама.

Умањење цена се врши под условима из члана 78. ове одлуке.

ХIII – СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 80.

Средства за обављање и развој делатности производње, дистрибуције, управљања дистрибутивним системом и снабдевања тарифних купаца топлотном енергијом обезбеђују се из прихода остварених испоруком топлотне енергије као и из других средстава предвиђених законом и актима донетим у складу са законом.

ХIV – НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ГРАДА ОДНОСНО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Члан 81.

Ако дође до поремећаја или прекида у снабдевању тарифних купаца топлотном енергијом због непредвиђених околности, комунално предузеће је обавезно да истовремено са предузимањем мера из члана 39. ове одлуке обавести организациону јединицу Градске управе, односно управе градске општине, надлежне за послове енергетике.

Када организациона јединица из става 1. овог члана прими обавештење од комуналног предузећа, дужна је да без одлагања:

1. одреди начин пружања услуга оним тарифним купцима код којих би, услед прекида, настала опасност по живот и здравље људи;

2. нареди мере за заштиту енергетских објеката који су угрожени;

3. предложи комуналном предузећу мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере за обављање делатности у потребном обиму;

4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности, као и одговорност за накнаду евентуално причињене штете.

Члан 82.

Ако комунално предузеће и поред предузетих мера из члана 39. ове одлуке не може да снабдева топлотном енергијом тарифне купце у потребном обиму, организациона јединица Градске управе, односно управе градске општине, надлежна за послове енергетике наредиће мере штедње топлотне енергије.

Комунално предузеће и тарифни купци дужни су да се придржавају мера штедње из става 1. овог члана.

Члан 83.

Ако се у комуналном предузећу организује штрајк, то предузеће је обавезно да у складу са актом оснивача обезбеди минимум процеса рада у обављању делатности.

Ако комунално предузеће не поступи на начин утврђен у ставу 1. овог члана, услед чега може да наступи непосредна опасност или изузетно тешке последице за живот и здравље људи, безбедност људи и имовине или других неопходних услова за живот и рад грађана, организациона јединица градске управе, односно управе градске општине, надлежне за послове енергетике, поступиће сагласно одредбама става 2. члана 81. ове одлуке и предузети посебне мере прописане Законом којим се уређује обављање комуналних делатности.

ХV – НАДЗОР

Члан 84.

Надзор над применом одредаба ове одлуке и над законитошћу рада комуналног предузећа за подручје градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица врши организациона јединица Градске управе надлежна за комуналне послове, а за подручје градских општина: Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин, организациона јединица општинске управе надлежна за комуналне послове.

Члан 85.

Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке, као и над обављањем делатности на подручју градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица врши организациона јединица Градске управе надлежна за послове комуналне инспекције, а за подручје градских општина: Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин организациона јединица управе градске општине надлежна за послове комуналне инспекције.

Контролу примене ове одлуке и комунално-полицијске послове, у складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима врши комунална полиција.
+ Види:
чл. 3. Одлуке – 2/2011-5.

ХVI – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 86.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај комунално предузеће ако:

1. у року од 30 дана од дана пријема писменог захтева за издавање техничких услова, поднешеног у складу са одредбама ове одлуке, не одлучи о захтеву (члан 24. став 2, члан 49. став 2);

2. изврши прикључење објекта тарифног купца на даљински систем грејања без одговарајуће документације, прописане чланом 22, 23, 25. и 28. став 1. ове одлуке;

3. не прикључи кућне грејне инсталације објекта тарифног купца у року од 15 дана од дана закључења уговора о продаји топлотне енергије, а тарифни купац је испунио обавезе утврђене решењем о одобрењу прикључења и кућна грејна инсталација испуњава све техничке и друге прописане услове (члан 31. став 1);

4. не експлоатише рационално и економично енергетске објекте или не одржава енергетске објекте система даљинског грејања у исправном стању (члан 34):

5. ремонт и друге радове на енергетским објектима и опреми система даљинског грејања, ради припремања за наредну грејну сезону, не заврши до 30. септембра текуће године или не изврши пробу функционисања свих топлотних извора у времену од 1. до 10. октобра или о распореду вршења пробе благовремено не обавестити преко средстава јавног информисања сва заинтересована лица и због тога наступе последице у поузданом и континуираном снабдевању тарифних купаца топлотном енергијом (члан 35);

6. не извршава послове одржавања кућних грејних инсталација (члан 36. став 1. и 2);

7. не предузме мере из члана 39. став 2. ове одлуке којима се отклањају поремећаји у снабдевању тарифних купаца топлотном енергијом;

8. о прекиду, односно обустави испоруке топлотне енергије не извести тарифне купце на начин предвиђен ставом 3. члана 39. и чланом 40. ове одлуке;

9. у случају поремећаја или прекида у снабдевању топлотном енергијом због околности из члана 39. и 40. ове одлуке, не обавести о томе организациону јединицу градске управе надлежну за послове енергетике (члан 81);

10. тарифном купцу не испоручује топлотну енергију за грејање стамбених и пословних просторија у току грејне сезоне која почиње 15. октобра, а завршава се 15. априла и потрошну топлу воду непрекидно у току целе године (члан 43);

11. у току грејног дана у просторијама тарифног купца не постиже и не одржава прописане температуре или минимално утврђену температуру потрошне топле воде (члан 45. и члан 46. став 3. ове одлуке);

12. не обезбеди мерне уређаје код прикључења објеката тарифних купаца или их не угради, одржава и стара се о њиховој исправности, баждари и врши мерење испоручене топлотне енергије, односно потрошне топле воде (члан 48. став 2);

13. не отклони техничке или друге сметње у испоруци топлотне енергије чији је узрок на енергетским објектима система даљинског грејања у року из члана 62. став 2. ове одлуке;

14. не утврди записнички стање код тарифног купца најкасније у року од два дана од дана пријема обавештења о сметњама у испоруци топлотне енергије, или у истом року не приступи отклањању недостатака чији је узрок на енергетским објектима система даљинског грејања (члан 63);

15. по отклањању недостатака не изврши поновно мерење температура у објекту тарифног купца, или не сачини записник о квалитету грејања, или сачини непотпун записник (члан 64. став 1);

16. у року од 15 дана од дана сачињавања записника из члана 63. и из става 1. члана 64. писмено не обавести тарифног купца о начину обрачуна и износу умањења, или предузећу које врши обједињену наплату комуналних услуга не изда налог да се умањење реализује кроз први следећи рачун за испоручену топлотну енергију (члан 64. став 2);

17. не поступи по закључку комуналне инспекције који садржи налог комуналном предузећу да без одлагања приступи отклањању узрока неквалитетног грејања просторија и припрему потрошне топле воде (члан 66. став 2);

18. у року од осам дана не размотри рекламацију или уколико је рекламација оправдана, не исправи грешке у обрачуну износа рачуна уз следећи месечни рачун који доставља тарифном купцу (члан 77. став 2);

19. не умањи износ рачуна за испоручену топлотну енергију тарифним купцима на бази просека записнички утврђених температура у појединим зградама, за период док траје неквалитетно грејање у блоковима зграда, а није у могућности да у року од 24 часа од пријема рекламације записнички изврши мерења температура у свим просторијама тарифних купаца који су уложили рекламацију (члан 79);

20. се не придржава мера штедње топлотне енергије које је наредила организациона јединица градске управе, односно градске општине, у ситуацији када и поред предузетих мера из члана 39. ове одлуке не може да снабдева топлотном енергијом тарифне купце у потребном обиму (члан 82).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00 динара и одговорно лице у комуналном предузећу.
+ Види:
чл. 4. Одлуке – 2/2011-5.

Члан 87.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се правно лице, а новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара одговорно лице у правном лицу ако:

1. не извршава послове одржавања кућних грејних инсталација који су му поверени (члан 36. став 1. и 2);

2. изврши самовласно прикључење на систем даљинског грејања или искључење из система даљинског грејања (члан 68. став 1. алинеја 1):

3. изведе радове испод, изнад или поред енергетских објеката система даљинског грејања, супротно закону, овој одлуци и техничким и другим прописима и без претходног одобрења комуналног предузећа (члан 68. став 1. алинеја 3);

4. изврши засађивање дрвећа и другог растиња на земљишту изнад, испод или на непрописној удаљености од енергетских објеката који су у систему даљинског грејања (члан 68. став 1. алинеја 4);

5. изврши неку од радњи из става 1. члана 68. одлуке и одбије да успостави раније (пређашње) стање у року који одреди комунално предузеће (члан 68. став 2):

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара предузетник.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара физичко лице.
+ Види:
чл. 5. Одлуке – 2/2011-5.

Члан 88.

Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара казниће се правно лице и предузетник, а новчаном казном од 5.000,00 динара одговорно лице у правном лицу и физичко лице ако:

1. не обавести комунално предузеће да је послове одржавања кућних грејних инсталација поверио другом привредном друштву или предузетнику односно да је послове одржавања организовао на други начин (члан 36. став 3);

2. уђе у просторије у које је смештена предајна станица противно одредбама члана 37. ове одлуке;

3. онемогућава приступ овлашћеним лицима комуналног предузећа предајној станици, односно мерним уређајима, или кућним грејним инсталацијама, или месту топловодног прикључка ради очитавања, провере исправности, отклањања кварова, замене и одржавања уређаја и обуставе испоруке топлотне енергије (члан 61);

4. изврши смањење или повећање загревних површина грејних тела без сагласности комуналног предузећа (члан 68. став 1. алинеја 1);

5. изврши одузимање топле воде из топловодне мреже, предајних станица или кућних грејних инсталација, или мењање стања мерних, регулационих или сигурносних уређаја или изврши скидање пломби (члан 68. став 1. алинеја 2).

Новчану казну за прекршај из става 1. овог члана изриче и наплаћује комунални инспектор, односно комунални полицајац на лицу места.
+ Види:
чл. 6. Одлуке – 2/2011-5.

ХVII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 89.

Комунално предузеће из става 1. члана 4. ове одлуке, обавезује се да уведе систем мерења испоручене топлотне енергије и угради мерне уређаје у објекте тарифних купаца најкасније у року од три године од дана ступања на снагу ове одлуке и то:

- у предајне станице објеката који су прикључени на топлотни извор даљинског система грејања „Нови Београд“ и „Земун“ у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке

- у предајне станице објеката који су прикључени на топлотни извор даљинског система грејања „Дунав“, „Коњарник“ и „Вождовац“ до 15. октобра 2008. године

- у предајне станице објеката који су прикључени на топлотни извор даљинског система грејања „Миријево“, „Борча III“, „Вишњичка бања“, „Церак“, „Медаковић“, „Миљаковац“ и „Баново брдо“ до 15. октобра 2009. године.

Комунално предузеће, односно енергетски субјекат из става 2. члана 4. ове одлуке, обавезује се да уведе систем мерења испоручене топлотне енергије и угради мерне уређаје у објекте тарифних купаца најкасније у року од три године од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 90.

У наредних пет година од дана ступања на снагу ове одлуке комунално предузеће или други енергетски субјект који обавља комуналну делатност из члана 3. ове одлуке, дужно је да испоручује потребну количину топлотне енергије тако да у стамбеним и пословним просторијама тарифних купаца постижу и одржавају при спољној температури до -15°С температуре дефинисане чланом 45. ове одлуке.

Члан 91.

Комунално предузеће наставиће да одржава у исправном стању, односно врши замену дотрајалих измењивача топлоте кућних грејних инсталација стамбених зграда у наредних пет година, рачунајући од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 92.

Комунално предузеће и постојећи купци дужни су да у року од две године од дана ступања на снагу ове одлуке закључе уговор којим ће уредити услове и начин преузимања постојећих мерних уређаја, као и начин регулисања имовинско-правних односа везаних за њихово преузимање.

Постојеће, а неисправне мерне уређаје тарифних купаца који не испуњавају прописане техничке услове комунално предузеће дужно је да замени и да их као своја средства одржава, баждари и да обезбеђује редовно мерење у складу са овом одлуком.

Члан 93.

Тарифни купац дужан је да угради на кућним грејним инсталацијама термостатске вентиле и уређаје за регистровање сопствене појединачне потрошње у року од пет година од дана ступања на снагу ове одлуке.

Инвеститори нових објеката обавезни су да на кућним грејним инсталацијама уграђују термостатске вентиле и уређаје за регистровање сопствене појединачне потрошње топлотне енергије тарифних купаца.

Члан 94.

Градоначелник града Београда донеће акт о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за издавање и продужење лиценце за обављање енергетских делатности из става 3. члана 19. одлуке у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 95.

Скупштина града Београда донеће акт о условима за стицање статуса повлашћеног произвођача топлотне енергије из става 2. члана 20. одлуке у року од годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 96.

Комунално предузеће, односно енергетски субјект који обавља делатност управљања дистрибутивним системом донеће правила о раду дистрибутивног система из члана 21. одлуке у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 97.

Организациона јединица Градске управе надлежна за послове енергетике донеће методологију за утврђивање трошкова прикључка из члана 27. став 3. одлуке у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Комунално предузеће, уз сагласност оснивача, донеће акт о трошковима прикључка из члана 27. став 2. одлуке у року од тридесет дана од дана доношења методологије за утврђивање трошкова прикључка из става 1. овог члана.

Члан 98.

Скупштина града Београда на предлог градоначелника донеће тарифни систем за обрачун испоручене топлотне енергије из члана 57. одлуке у року од годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Комунално предузеће ће упутити на сагласност оснивачу одлуку о ценама по којима се испоручује топлотна енергија из члана 58. одлуке у року од три месеца од дана доношења тарифног система.

Члан 99.

Захтеви тарифних купаца поднети комуналном предузећу пре ступања на снагу ове одлуке биће решавани у складу са прописима који су били на снази у моменту подношења захтева.

Члан 100.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о снабдевању града топлотном енергијом објављена у „Службеном листу града Београда“, бр. 11/83, 17/83, 29/83, 13/85, 28/85, 30/86, 31/86, 2/87, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 4/94, 20/94, 2/95, 6/99, 11/05.

Члан 101.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду бр 2/2011 од 03.02.2011. године – преузмите документ кликом ОВДЕ