IV ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА

На основу Закона о јавној својини, „Сл. гласник“ РС бр. 72/2011, Статута ЈКП „Београдске електране“, број I-12352/2 oд 14.06.2016. године, Одлуке Управног одбора ЈКП „Београдске електране “ бр. 7-1518/4 од 30.01.2008. године, Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Београдске електране “ бр. I-10981/9 од 30.05.2018. године, и важећих процедура, ЈКП „Београдске електране“, као продавац, објављују :

IV ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА

Предмет купопродајe су расходоване залихе из Магацина средстава ван употребе (Магацин 205), укупно 959 ставки, почетне минималне вредности 26.891.166,66 динара.

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена уз 100 % авансно плаћање или неопозиву, безусловну банкарску гаранцију, наплативу на први писани позив, без права протеста и доказивања ( у даљем тексту банкарска гаранција).

- Купци купују целокупне расходоване магацинске залихе од 959 ставки.

- Делимична куповина није могућа.

- Понуђене цене из техничке спецификације су минимално прихватљиве цене.

- Цене у понуди дати по јединици мере из техничке спецификације, на паритету седиште продавца, неутоварено, без ПДВ који ће бити накнадно обрачунат и који пада на терет купца.

- Уколико више купаца понуди да ће купити целокупне расходоване магацинске залихе под истим условима, предност ће имати купац који је први доставио понуду.

- Купац купује целокупне расходоване магацинске залихе у виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје.

- Сваки заинтересовани купац дужан је да, као гаранцију за озбиљност понуде и уредно извршење уговорних обавеза, уз понуду достави доказ о уплати депозита у корист продавца у износу од 1.000.000,00 динара, који ће се активирати у случају да изабрани купац, након достављања понуде одустане од цена које је понудио или својом кривицом доведе до раскида уговора.

-Депозит ће бити враћен, после закључења уговора, оним заинтересованим купцима који нису дали најповољнију понуду.

-Купцу са којим продавац закључи уговор депозит ће бити враћен по рализацији свих његових уговорних обавеза.

-Уплату депозита извршити на текући рачуна продавца код JUBMES BANKA AD бр. 190-13050-25 сврха дознаке : „Депозит за куповину расходованих магацинских залиха“.

- Увид у стање расходованих магацинских залиха може се извршити се на адреси: ЈКП „Београдске електране“, Савски насип 11, 11070 Нови Београд, сваког радног дана од 08-14 часова.

- Количине прeузетих расходованих магацинских залиха одређују се бројањем или мерењем на колској ваги продавца уз присуство уговорних страна, и овако избројене и измерене количине су једино меродавне.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ -Као купац се може појавити привредно друштво, предузетник, или физичко лице. Купци који су правна лица су дужни са да уз понуду доставе Извод о регистрацији привредног субјекта из АПР и Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако су у систему ПДВ).

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Рок за подношење писаних понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика“ издање за Србију, до 14,00 часова.

- Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ РАСХОДОВАНИХ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА – НЕ ОТВРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА ВАН УПОТРЕБЕ “ на адресу ЈКП „Београдске електране“, 11070, Нови Београд, Савски Насип број 11.

- Уколико не добије задовољавајуће понуде, продавац задржава право да не реализује ову продају.

- Комисија за продају након завршеног поступка отварања понуда, у року од 3 дана, обавестиће писаним путем све учеснике у купопродаји о избору најповољнијег купца

4. ЗАКЉУЧЕЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА, ПРИМОПРЕДАЈА РОБЕ, ИСПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

- Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног обавештења о избору за најповољнијег купца закључи купопродајни уговор са продавцем.

- Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ-ом, на рачун продавца, или достави банкарску гаранцију на исти износ, са роком доспећа наплате 30 дана од потписивања уговора.

- Примопредаја купљених расходованих магацинских залиха извршиће се записничким путем, у присуству овлашћених лица обе уговорне стране, уз услов да пре примопредаје изабрани купац достави доказ о уплати целокупне купопродајне цене, са урачунатим одговарајућим ПДВ, у виду извода банке, или банкарску гаранцију, без којих се примопредаја не може извршити.

Особе за контакт : Милош Јеремић, тел. 011/209 3342, 064/899 8249, е-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

СПЕЦИФИКАЦИЈУ РАСХОДОВАНИХ ЗАЛИХА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ ПРЕУЗМИТЕ КЛИКОМ (ОВДЕ)