Izveštaj o stanju sistema daljinskog grejanja za 18. januar 2019. godine


Beograd, 18. januar 2019. ( 07.40; 08.35; 09.55; 11.10; 12.50; 14.35
časova)

- Reklamacije u vezi sa kvalitetom toplotne energije za grejanje i pripremu potrošne tople vode možete prijaviti na brojeve telefona : 2093-011 ili 0800-111-201

- Reklamacije koje se primaju isključivo za curenje vode iz grejnih instalacija možete prijaviti na telefonski broj 2093-100

Toplotni izvori:

- Zbog povoljnih vremenskih uslova, u toku je redovan režim grejanja je od 06 do 22 časa, a nedeljom i praznicima od 07 do 22 časa.

Toplovodna mreža, predajne stanice i grejne instalacije zgrada (trenutni poremećaji koji su u fazi otklanjanja)

Grejno područje toplane „Novi Beograd“

– Jurija Gagarina 63 – kvar na grejnim instalacijama u međuspratu zgrade.
- Bulevar Arsenija Čarnojevića 181 -  radovi u jednom od stanova na ulazu br. 185.
- Ismeta Mujezinovića 20 – kvar na grejnim instalacijma u podrumu.
- Bulevar Arsenija Čarnojevića 170 – radovi u stanu u ulazu br. 168
- Prve pruge 7 – radovi u jednom od stanova.
- Antifašističke borbe 61, 67 – radovi u stanu u ulazu br. 69.
- Jurija Gagarina 107 – kvar na grejnim instalacijama u hodniku zgrade.

Grejno područje toplane „Banovo brdo“

- Nema prijavljenih poremećaja.

Grejno područje toplane „Cerak“ i „Miljakovac“

– Vidikovački venac 80 – kvar na grejnim instalacijama u jednom od stanova.

Grejno područje „Sremčica“, „Resnik“, „Barajevo“, „Železnik“

- Nema prijavljenih poremećaja.

Grejno područje toplane „Dunav”

- Dečanska 7, Kondina 7-9, Majke Jevrosime 36-50 (parni i neparni), Makedonska 32, 32/1, 34 i 42, Nušićeva 15 – 23 (parni i neparni), Svetogorska 2-6 – popravka kvara na delu toplovoda.
- Nikodima Milaša 10 – podstanica nema napajanje električnom energijom. Radove izvodi EDB.
- Bulevar despota Stefana 86-88 – radovi u jednom od stanova u ulazu br. 86.
- Kralja Milutina 17-21 – kvar na grejnim instalacijama u frizerskom salonu.

Grejno područje „Borča“ i „Višnjička banja“

- Nema prijavljenih poremećaja.

Grejna područja toplana „Konjarnik“ i „Mirijevo“

- Rudo 3, zona 3 – kvar u podstanici.
- Todora Dukina 39 – kvar u podstanici.

Grejno područje toplana „Voždovac“, „Medaković“

- Vojvode Stepe 459 (viši spratovi bez grejanja) – kvar na instalacijama zgrade, na ekspanzionoj posudi.
- Borivoja Stevanovića 1-7 – kvar na grejnim instalacijama u jednom od stanova u ulazu br. 5.

Grejno područje toplane „Mladenovac“

- Nema prijavljenih poremećaja.

Grejno područje toplana „Zemun“, „Batajnica“ i „Galenika“

– Nema prijavljenih poremećaja.

Isporuka toplotne energije i tokom noći trajala je od:
- 31. decembra 2018. do 15. januara 2019
- 24. do 26. decembra,
- 11. do 22. decembra,
- 6. do 9. decembra,
- 27. novembra do 03. decembra
- 18. do 21. novembra 2018. godine.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja, Domaćinstva, Skrolovane vesti | Komentari su isključeni

Ministar Antić i predsednik Skupštine Beograda tradicionalno na Badnje veče sa radnicima preduzeća

Beograd, 06. januar 2019. – Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević i ministar rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije Aleksandar Antić tradicionalno su na Badnje veče obišli zaposlene u JKP „Beogradske elektrane“. Nikodijević je tom prilikom podsetio da su „Beogradske elektrane“ najveći proizvođač i distributer toplotne energije u jugoistočnoj Evropi i zahvalio ljudima koji rade na najradosniji hrišćanski praznik – Božić, kako bi Beograđani nesmetano uživali tokom praznika. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

IV JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA

Na osnovu Zakona o javnoj svojini, „Sl. glasnik“ RS br. 72/2011, Statuta JKP „Beogradske elektrane“, broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluke Upravnog odbora JKP „Beogradske elektrane “ br. 7-1518/4 od 30.01.2008. godine, Odluke Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane “ br. I-10981/9 od 30.05.2018. godine, i važećih procedura, JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac, objavljuju :

IV JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA

Predmet kupoprodaje su rashodovane zalihe iz Magacina sredstava van upotrebe (Magacin 205), ukupno 959 stavki, početne minimalne vrednosti 26.891.166,66 dinara.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz 100 % avansno plaćanje ili neopozivu, bezuslovnu bankarsku garanciju, naplativu na prvi pisani poziv, bez prava protesta i dokazivanja ( u daljem tekstu bankarska garancija).

- Kupci kupuju celokupne rashodovane magacinske zalihe od 959 stavki.

- Delimična kupovina nije moguća.

- Ponuđene cene iz tehničke specifikacije su minimalno prihvatljive cene.

- Cene u ponudi dati po jedinici mere iz tehničke specifikacije, na paritetu sedište prodavca, neutovareno, bez PDV koji će biti naknadno obračunat i koji pada na teret kupca.

- Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti celokupne rashodovane magacinske zalihe pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

- Kupac kupuje celokupne rashodovane magacinske zalihe u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje.

- Svaki zainteresovani kupac dužan je da, kao garanciju za ozbiljnost ponude i uredno izvršenje ugovornih obaveza, uz ponudu dostavi dokaz o uplati depozita u korist prodavca u iznosu od 1.000.000,00 dinara, koji će se aktivirati u slučaju da izabrani kupac, nakon dostavljanja ponude odustane od cena koje je ponudio ili svojom krivicom dovede do raskida ugovora.

-Depozit će biti vraćen, posle zaključenja ugovora, onim zainteresovanim kupcima koji nisu dali najpovoljniju ponudu.

-Kupcu sa kojim prodavac zaključi ugovor depozit će biti vraćen po ralizaciji svih njegovih ugovornih obaveza.

-Uplatu depozita izvršiti na tekući računa prodavca kod JUBMES BANKA AD br. 190-13050-25 svrha doznake : „Depozit za kupovinu rashodovanih magacinskih zaliha“.

- Uvid u stanje rashodovanih magacinskih zaliha može se izvršiti se na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, Savski nasip 11, 11070 Novi Beograd, svakog radnog dana od 08-14 časova.

- Količine preuzetih rashodovanih magacinskih zaliha određuju se brojanjem ili merenjem na kolskoj vagi prodavca uz prisustvo ugovornih strana, i ovako izbrojene i izmerene količine su jedino merodavne.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE -Kao kupac se može pojaviti privredno društvo, preduzetnik, ili fizičko lice. Kupci koji su pravna lica su dužni sa da uz ponudu dostave Izvod o registraciji privrednog subjekta iz APR i Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV).

3. PODNOŠENjE PONUDA – Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

- Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

- Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

- Komisija za prodaju nakon završenog postupka otvaranja ponuda, u roku od 3 dana, obavestiće pisanim putem sve učesnike u kupoprodaji o izboru najpovoljnijeg kupca

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE, ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

- Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca, ili dostavi bankarsku garanciju na isti iznos, sa rokom dospeća naplate 30 dana od potpisivanja ugovora.

- Primopredaja kupljenih rashodovanih magacinskih zaliha izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim odgovarajućim PDV, u vidu izvoda banke, ili bankarsku garanciju, bez kojih se primopredaja ne može izvršiti.

Osobe za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 011/209 3342, 064/899 8249, e-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

SPECIFIKACIJU RASHODOVANIH ZALIHA KOJE SU PREDMET PRODAJE PREUZMITE KLIKOM (OVDE)

Objavljeno pod Oglasi | Komentari su isključeni

Grejanje u non-stop režimu od 24. do 26. decembra (ažurirano 26. decembra u 20 časova)

Beograd,24. decembar 2018., 19.00 časova – Svi toplotni izvori od večeras, 24. decembra 2018., ponovo će isporučivati toplotnu energiju potrošačima u dvadesetčetvoročasovnom režimu zbog očekivanog pada spoljne temperature u toku noći.

Podsećamo, isporuka toplotne energije i tokom noći trajala je od: 11. do 22. decembra 2018; 6. do 9. decembra; 27. novembra do 03. decembra; 18. do 21. novembra 2018, dok je u prethodnoj grejnoj sezoni 2017/2018, u dvadesetčetvoročasovnom režimu rada potrošačima isporučivana toplotna energija čak 82 dana.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Popravljen kvar u zoni Kosovske ulice

Beograd, 24. decembar 2018. ( ažurirano 25. decembra u 07.30 časova) – Zbog sanacije manjeg kvara na delu toplovoda koji pripada grejnom području toplane „Dunav“, pojedini potrošači u zoni Kosovske ulice su trenutno bez grejanja.

Preciznije, bez isporuke toplotne energije su potrošači u delovima sledećih ulica: Kosovska, Vlajkovićeva, Dečanska Makedonska, Svetogorska, Hilandarska, Majke Jevrosime, Nušićeva u Trg Nikole Pašića. Terenske ekipe za hitne intervencije već obavljaju radove u toplovodnoj komori i daće sve od sebe da kvar bude popravljen u najkraćem roku. Očekuje se da će potrošači iz pomenutih ulica grejanje dobiti najkasnije u utorak, 25. decembra u jutarnjim satima.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Popravljen kvar na delu magistralnog toplovoda na grejnom području toplane „Cerak“

Beograd, 24. decembar 2018. – (ažurirano 25. decembra u 07.32 časova) Zbog hitne i neophodne popravke kvara na delu magistralnog toplovoda na grejnom području toplane „Cerak“, u Ulici Kneza Višeslava 63, prekinuta je isporuka toplotne energije za grejanje i potrošnu toplu vodu korisnicima u Rakovici, Cerak vinogradima, Filmskom gradu i Skojevskom naselju.
Preciznije, isporuka je prekinuta potrošačima koji se nalaze u sledećim ulicama: Luke Vojvodića, Mile Dimić, Pilota Ratka Jovanovića, Starca Milije, Snežane Hrepevnik, Milice Srpkinje, Kosmajskih odreda, Stojana Jankovića, Marička, Platana, Lipa, Crveni hrastovi, Kedrova, Cerova, Jasenova, Omorika, Kestenova, Breza, Borova, Šavnička, Jablanička, Ratka Mitrovića, Ilije Stojadinovića, Slobodana Perovića, Arčibalda Rajsa i Aljehinova, Brehtova, Dimitrija Avramovića, Stevana Luburića, Vladimira Rolovića, Veljka Petrovića, Miloja Zakića, Arhimandrita Gerasima Zelića, Ane Ahmatove i Godominskoj.

Stručne ekipe JKP „Beogradske elektrane“ već su na terenu i počele su sa sanacijom kvara, a potrošači iz pomenutih ulica mogu da očekuju ponovno snadbevanje toplotnom energijom najkasnije u utorak, 25. decembra 2018. godine, u prepodnevnim satima.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

Zbog povišene spoljne temperature vazduha, od 22. decembra 2018. godine prestala je dvadesetčetvoročasovna isporuka toplotne energije


Beograd, 23. decembar 2018.
– Zbog povišene spoljne temperature vazduha, od sinoć – 22. decembra 2018, svi toplotni izvori (toplane i kotlarnice) JKP „Beogradske elektrane“ su potrošačima prestali da isporučuju toplotnu energiju u dvadesetčetvoročasovnom režimu. Redovna isporuka toplotne energije počinje u 6 i završava se u 22 časa (radnim danima i subotom), a nedeljom od od 7 do 22 časa. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Ostavite komentar

II JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH VOZILA PISANIM JAVNIM NADMETANjEM

Na osnovu Zakona o o javnoj svojini, „Sl. glasnik“ RS 72/2011. od 28.09.2011. godine, Statuta JKP „Beogradske elektrane“ broj I-12352/2 od 14.06.2016, Odluka Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“ broj I-21256/4 i I-21256/5 od 29.10.2018. godine i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima koja se stavljaju van upotrebe broj I-11500/7 od 27.05.2016. godine, JKP „Beogradske elektrane“, kao prodavac, objavljuju :

II JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH VOZILA PISANIM JAVNIM NADMETANjEM

Predmet kupoprodaje su rashodovana vozila i to : 22 putnička vozila iz Zastavinog programa, 12 teretnih vozila iz Zastavinog programa, 1 teretno vozilo iz Fapovog programa ( u daljem tekstu vozila). Vozila nisu u voznom stanju, i prodaju se u viđenom stanju, bez prava na naknadne reklamacije.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Oglasi | Komentari su isključeni

(16. decembar) Stabilizovan rad toplane „Cerak“

Beograd, 16. decembar 2018. – (19h; update 20.50h) – Toplana „Cerak“ je oko 20.45 časova ponovo počela da proizvodi i isporučuje toplotnu energiju potrošačima. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni

Zbog niske spoljne temperature vazduha, od sinoć, 11. decembra, počela je dvadesetčetvoročasovna isporuka toplotne energije

Beograd, sreda, 12. decembar 2018. – Zbog niske spoljne temperature vazduha, od sinoć, 11. decembra 2018, svi toplotni izvori (toplane i kotlarnice) JKP „Beogradske elektrane“ potrošačima isporučuju toplotnu energiju dvadesetčetiri časa.
Podsećamo, isporuka toplotne energije i tokom noći trajala je od 18. novembra do 21. novembra 2018, od 27. novembra do 03. decembra i od 6. decembra do 9. decembra,  dok je u prethodnoj grejnoj sezoni 2017/2018., u 24-o časovnom režimu rada potrošačima isporučivana toplotna energija čak 82 dana.

Objavljeno pod Vesti i saopštenja | Komentari su isključeni