III ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА 16. децембар 2017

На основу Закона о о јавној својини, „Сл. гласник“ РС 72/2011. од 28.09.2011. године, Статута ЈКП „Београдске електране“ број I-12352/2 oд 14.06.2016, Одлукa Надзорног одбора ЈКП „Београдске електране“ број I-25655/9 и I-25655/10 од 27.10.2017. године и Правилника о поступању са материјалним средствима која се стављају ван употребе број I-11500/7 од 27.05.2016. године, ЈКП „Београдске електране“, као продавац, објављују :

III ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА

Предмет купопродаје су расходована возила и то : 31. возило из Заставиног програма и 1. возило из Fiat програма, и једну грађевинску машину Kramer ( у даљем тексту возила). Возила нису у возном ни у радном стању, и продају се у виђеном стању, без права на накнадне рекламације.

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена уз 100 % авансно плаћање или неопозиву, безусловну банкарску гаранцију, наплативу на први писани позив, без права протеста и доказивања ( у даљем тексту банкарска гаранција).

- Цене у понуди дати на паритету седиште продавца, без припадајућег пореза (ПДВ или Порез на пренос апсолутних права) који ће бити накнадно обрачунат и који пада на терет купца.

- Предност код куповине имаће онај купац који понуди најповољнију цену за сва возила.

- Ако ниједан купац не достави понуду за куповину свих возила под најповољнијим условима за свако појединачно возило, предност код куповине ће имати купац који понуди куповину одређених возила под најповољнијим условима.

- Уколико више купаца понуди да ће купити иста возила, под истим условима, предност ће имати купац који је први доставио понуду.

- Купац купује возила из спецификације у виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје возила.

- Минимална цена за свако појединачно возило, испод које се продаја не може рализовати, дата је у оквиру „Техничке спецификације расходованих возила“.

- Увид у стање возила може се извршити се на адреси: ЈКП „Београдске електране“, 11070 Нови Београд, Савски насип бр. 11., сваког радног дана од 08-14 часова.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ -Као купац се може појавити привредно друштво, предузетник, или физичко лице. Купци су дужни са да уз понуду доставе Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако су у систему ПДВ), a физичка лица фотокопију личне карте.

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Рок за подношење писаних понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика“ издање за Србију, до 14,00 часова.

- Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА – НЕ ОТВРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА ВАН УПОТРЕБЕ “ на адресу ЈКП „Београдске електране“, 11070, Нови Београд, Савски Насип број 11.

- Уколико не добије задовољавајуће понуде, продавац задржава право да не реализује ову продају.

4. ЗАКЉУЧЕЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА, ПРИМОПРЕДАЈА ВОЗИЛА, ИСПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

- Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног обавештења о избору за најповољнијег купца закључи купопродајни уговор са продавцем.

- У случају када се на уговорено возило обрачунава ПДВ изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ, на рачун продавца, или достави банкарску гаранцију на исти износ, са роком доспећа наплате 30 дана од потписивања уговора.

-Ако се на уговорено возило обрачунава Порез на пренос апсолутних права, изабрани купац ће исти уплатити надлежној пореској управи.

- Примопредаја купљених аутомобила извршиће се записничким путем, у присуству овлашћених лица обе уговорне стране, уз услов да пре примопредаје изабрани купац достави доказ о уплати целокупне купопродајне цене, са урачунатим одговарајућим порезом, у виду извода банке, или банкарску гаранцију, без којих се примопредаја не може извршити.
Особе за контакт : Милош Јеремић, тел. 2093 342, е-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

СПЕЦИФИКАЦИЈУ ВОЗИЛА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ ПРЕУЗМИТЕ КЛИКОМ (ОВДЕ)

Objavljeno pod Огласи, Скроловане вести | Ostavite komentar

Радови на топловодима на грејним подручјима топлана „Баново брдо“ (поправљен) и „Дунав“ (поправљен)

Београд, четвртак, 14. децембар 2017 – Поједини потрошачи у реону који је оивичен улицама Београдска – Његошева и Кнеза Милоша биће без испоруке топлотне енергије данас, 14. децембра 2017. године, од 14.00 часова, због поправке квара на делу магистралног топловода на грејном подручју топлане „Дунав“.

Прецизније, без грејања ће бити потрошачи у Београдској 27 до 61, Булевару краља Александра 20 до 62, Десанке Максимовић 1 до 21, Кнеза Милоша 1а до 27, Краља Милана 11 до 50, Краља Милутина 1 до 21, Крунској 6 до 46а, Лазаревићевој 2 до 9, Масериковој 1 до 5, Мишарској 1а до 16, Његошевој 4 до 15, Ресавској  1 до 35 и Светозара Марковића 1 до 40б. Екипе за хитне интервенције ће учинити све да квар буде поправљен у најкраћем могућем року, а очекује се да ће потрошачи из наведених улица грејање добити у петак, 15. децембра, у преподневним часовима.

Такође, због поправке квара на делу магистралног топловода у Улици краљице Катарине на грејном подручју топлане „Баново брдо“ (квар је поправљен, потрошачи су добили грејање 15.12.2017), од 14.00 часова, без испоруке топлотне енергије биће потрошачи из следећих улица: Краљице Катарине од 63 па надаље, Благоја Паровића 17-27, Трешњевка 1-12, Изворска 36-64, Београдског батаљона 31 па надаље, Жарковачка 1-18, Кнеза Вишеслава 70, 70/а и Зимоњићева 2 до 10. Екипе за хитне интервенције раде на отклањању квара, што је пре могуће, како би се потрошачима из наведених улица, испорука топлотне енергије наставила сутра, у јутарњим сатима.

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni

Извештај о стању система даљинског грејања, петак, 15. децембар 2017. године

Извештај о стању система даљинског грејања, петак, 15. децембар 2017. године (поремећаји ажурирани у 07.40; 09.00; 11.15; 12.45; 14.25 часова)

- Рекламације за негрејање објеката и станова можете пријавити на бројеве телефона : 2093-011 или 0800-111-201 или на број телефона БЕОКОМ сервиса 0800-110-011

- Рекламације које се примају искључиво за цурење воде из грејних инсталација можете пријавити на телефонски број 2093-100.

Објекти којима се, тренутно, не испоручује топлотна енергија због отклањања локалних кварова:

Топлотни извори

- Сви топлотни извори (топлане и котларнице) потршачима испоручују топлотну енергију за грејање, као и припрему потрошне топле воде.

Топловодна мрежа, предајне станице и грејне инсталације зграда (тренутни поремећаји који су у фази отклањања)

Топлотни извор „Баново брдо“

- Ивице Девчића 3-7 – нема напајања електричном енергијом. Надлежност „Електродистрибуције Београд“.

Топлотни извор „Церак”

- Нема пријављених поремећаја.

Топлотни извор „Дунав”

– Владе Илића 4 – радови у подстаници.

Грејно подручје Сремчица, Ресник, Барајево, Железник

-  20. октобра 4 (Барајево) – квар на грејним инсталацијама у једном од станова у улазу бр. 2.
- 8. марта 3 (Железник) – радови у подстаници.
- Даринке Радовић 30 (Железник) – квар на грејним инсталацијама у једном од станова.

Грејно подручје Карабурме, Борче и Вишњичке бање

- Нема пријављених поремећаја.

Топлотни извори „Коњарник“ и „Миријево“

– Витезова Карађорђеве звезде 105/д – квар на топловоду у ул. Заграђе.
- Милешевска 26 – радови у подстаници.
- Вјекослава Ковача 8 – квар на грејним инсталацијама у једном од станова.

Топлотни извор „Нови Београд“

– Исмета Мујезиновића 20 (локали)  – квар на инсталацијама у згради отклањају власници локала.
- Јурија Гагарина 267 – квар на грејним инсталацијама у једном од станова.
- Милентија Поповића 32/б – квар на грејним инсталацијама у пролазу зграде.
- Милутина Миланковића 124 – квар на грејним инсталацијама у једном од станова.
- Отона Жупанчића 22, 28, 35 – квар на грејним инсталацијама у једном од станова.
- Ресавска 88 – квар на грејним инсталацијама у једном од станова.
- Хаџи-Милентијева 23 – квар на грејним инсталацијама у једном од станова у улазу бр. 21.

Грејно подручје „Вождовац“, „Медаковић“ и  „Миљаковац“

- Булевар ослобођења 76 – радови у подстаници.
- Браће Јерковић 145 – квар на грејним инсталацијама у међуспрату.

Младеновац:

- Нема пријављених поремећаја.

Грејно подручје „Земун“, „Батајница“ и „Галеника“

- Браће Савића 55 -57, Краља Владислава 101/1 и 103 (Батајница) – квар на прикључку зграде.

Рекламације корисника су у фази отклањања. Екипе за хитне интервенције су на терену.

Дани у којима се вршило двадесетчетворочасовно грејање:

- Недеља, 26. новембар на понедељак, 27. новембар 2017.
- Понедељак, 27. новембар, на уторак 28. новембар 2017.
- Уторак, 28. новембар, на среду, 29. новембар 2017.
- Среда, 29. новембар, на четвртак 30. новембар 2017.
- Четвртак, 30. новембар, на петак, 1. децембар 2017.
- Петак, 01. децембар, на суботу 02. децембар 2017.
- Субота 02. децембар, на недељу 03. децембар 2017.
- Недеља, 03. децембар, на понедељак 04. децембар 2017.
- Понедељак, 04. децембар, на понедељак 05. децембар 2017.
- Уторак, 05. децембар, на среду, 06. децембар 2017.
- Среда, 06. децембар, на четвртак, 07. децембар 2017.
- Четвртак, 07. децембар, на петак 08. децембар 2017.
- Петак, 08. децембар, на суботу, 09. децембар 2017.
- Субота, 09. децембар, на недељу, 10. децембар 2017.
- Недеља, 10. децембар, на понедељак, 11. децембар 2017.

Objavljeno pod Вести и саопштења, Домаћинства, Скроловане вести | Ostavite komentar

Коришћење флуоресцентног индикатора у топловодној мрежи ради скраћења времена потребног за откривања места потенцијалних кварова

Београд, 12. децембар 2017 – Јавно комунално предузеће „Београдске електране“, по узору на западноевропске земље у којима су веома развијени системи даљинског грејања, ускоро ће води у топловодној мрежи додавати индикатор, односно флуоресцентну боју (зелено-жуту) у сврху још бржег откривања места квара на топловодној мрежи, односно скраћења рока у којем се отклања квар, смањења губитака у мрежи и повећања стабилност у снабдевању потрошача топлотном енергијом. Поменути индикатор прво ће бити коришћен на грејном подручју топлане „Баново брдо“ где су, због конфигурације терена и старости топловодне мреже, кварови најучесталији. Без обзира што су „Београдске електране“ на грејном подручју топлане „Баново брдо“, током 2017. године, замениле око 11 километара трасе топловода (22 километара топловодних цеви), а што чини око 30% укупне дужине трасе топловода, и што ће наставити са обновом мреже након текуће грејне сезоне, флуоресцентни индикатор ће омогућити брже отклањање евентуалних кварова у текућој грејној сезони.

Наиме, флуоресцентна боја је веома уочљива, а притом је и потпуно безбедна по човекову околину, и служиће као сигнал теренским екипама предузећа, затим другим комуналним фирмама, али и грађанима, да препознају из које подземне мреже потиче вода – да ли је из водовода или топловода, али и да пријаве квар надлежној служби „Београдских електрана“. С обзиром да је и улога грађана значајна у раду свих комуналних предузећа, пријавом локације на којој се појављује  флуоресцентна вода – Диспечерском центру – Служби за пријем рекламација на број телефона 011-2093-100 (пријаве за цурење воде из инсталација), скраћује се временски период отклањања квара, јер екипе за хитне интервенције одмах излазе на терен.

Истичемо, за поменуту сврху потребна је мала количина индикатора, који нема никакве пропратне или шкодљиве еколошке ефекте, односно није штетан по здравље људи, биљака и животиња. У Шведској, а нарочито Данској, која има најсавременије системе даљинског грејања градова, ова метода откривања кварова на топловодној мрежи користи се дужи временски период.

Objavljeno pod Вести и саопштења, Скроловане вести | Komentari su isključeni

(Отклоњен квар пре предвиђеног рока)Престанак испоруке топлотне енергије делу потрошача са грејног подручја топлане „Коњарник“

Београд, 7. децембар 2017 – Због хитних радова на магистраланом топловоду, грејно подручје топлане „Коњарник“, Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni

(Отклоњен квар) Мањи део потрошача у зони Устаничке и околних улица без грејања

Београд, петак, 1. децембар 2017 – (Квар отклоњен 01.12.2017. у 23.56 часова).
Због отклањања квара на делу магистралног топловода М3 на грејном подручју Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni

(Отклоњен квар у предвиђеном року) Потрошачи у насељу Филмски град без грејања у вечерњим часовима

Београд, уторак, 28. новембар 2017 – Због неодложне поправке квара на делу магистралног топловода у Улици Милоја Закића, на грејном подручју топлане „Церак“, вечерас, 28. новембра, од 17.00 часова, без грејања ће бити потрошачи у Филмском граду. Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni

Градоначелник Синиша Мали и директор Горан Алексић потписали у Будимпешти уговор о изградњи топлодалековода

Градоначелник Београда Синиша Мали потписао је 28. новембра 2017., на Самиту Кине и земаља Централне и Источне Европе у Будимпешти, Споразум о заједничком спровођењу пројекта прераде и одлагања отпадних вода из централног градског подручја између Кинеске инжењерске машинске корпорације и Града Београда, као и Уговор о пројекту изградње топлодалековода Обреновац – Нови Београд.

Градоначелник је потписао Споразум о спровођењу пројекта прераде и одлагања отпадних вода са главним заступником Кинеске инжењерске машинске корпорације CMEC (China Machinery Engineering Corporation) за земље Централне и Источне Европе Лиом Сјућангом, а за топлодалековод са представником компаније Power Construction Corporation of China Јангом Феном. У име ЈКП „Београдске електране”, уговор је потписао директор предузећа Горан Алексић.
– Ово су историјски уговори за град Београд, с обзиром на то да се на ове пројекте чека деценијама уназад. Када сам преузео руковођење градом, рекао сам да имамо три кључна пројекта када је реч о комуналној инфраструктури и екологији. Један од њих је депонија у Винчи, за коју је потписан уговор са јапанско-француским конзорцијумом Суез – Иточу и који ће у другој половини следеће године кренути да гради постројење за прераду комуналног отпада. Друга два пројекта су управо ова за које су данас потписани споразуми. Када је реч о отпадним водама, оне у потпуности иду у Саву и Дунав, што је потпуно неприхватљиво, а ми смо скоро једини град који нема фабрику за пречишћавање отпадних вода. Захваљујући овом уговору, њена изградња ће почети у другој половини следеће године. Овај уговор подразумева и завршетак изградње интерцептора, о коме се говори још од 1980. године. Његов значај је у подизању нивоа комуналног стандарда града и хигијенско-санитарних услова града. Укупна вредност пројекта је 260 милиона евра – рекао је градоначелник Синиша Мали.

Говорећи о уговору који се односи на изградњу топлодалековода, Мали је рекао да ће овај пројекат донети велике уштеде „Београдским електранама”.

– Захваљујући овом пројекту, ми ћемо топлу воду коју производи ТЕНТ у Обреновцу користити за грејање грађана у Београду. На тај начин ћемо годишње уштедети 40 милиона евра, а пројекат се исплати у року од пет година. На овај начин не само да смањујемо зависност града и републике од набавке гаса већ и домаћинствима у Београду дајемо могућност да се стабилно и континуирано греју енергијом која долази из ТЕНТ-а. И на овом пројекту очекујемо почетак радова у другој половини 2018. године. Вредност пројекта је 190 милиона евра – рекао је Мали и додао да ова два пројекта укупно вреде 450 милиона евра.

Он је закључио да су ово радови које Београђани не виде, али који су кључни за квалитет њихових живота, као и да ће на овај начин комунална инфраструктура у граду бити као у свим метрополама.

Потписивању су присуствовали и председница Владе Републике Србије Ана Брнабић, потпредседница Владе РС и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић и министар рударства и енергетике Александар Антић.

Извор: Беоинфо вести

Objavljeno pod Вести и саопштења, Скроловане вести | Komentari su isključeni

(Квар отклоњен у предвиђеном року) Поједини потрошачи са грејног подручја топлане „Коњарник“ без грејања у вечерњим часовима 27. новембра

Београд, понедељак, 27. новембар 2017 – Због поправке квара на делу магистралног топловода М3 на грејном подручју топлане „Коњарник“, вечерас, 27. новембра 2017. године, од 18.00 часова биће прекинута испорука топлотне енергије појединим потрошачима у реону парне стране Устаничке и околних улица ка аутопуту.

Прецизније, без грејања ће бити: Благајска од 1 до 14, Булевар краља Александра (парна страна улице од броја 488а до 520), Десет авијатичара (непарна страна од 17 до 25 и надоградња у броју 55), др. Зоре Илић Обрадовић од 3 до 11, Гласиначка од 1 до 31, Гусињска бб, Карла Лукача (непарна страна улице од броја 5 до 13), Љермонтова од 1 до 26, Љубе Чупе 5, Михаила Тодоровића 14а и 14е, Милића Ракића од 1 до 19, Олге Алкалај од 2 до 20, Рудо 1, 2 и 3, Слободана Лале Берберског 2а и 2б, Устаничка (парна стана улице од 112 до 246 и непарна страна 189 и 189а), Владимира Томановића од 2 до 55, Зидарска од 1 до 10 и Живка Давидовића (парна стана улице од 112 до 116а) и Ребеке Вест 102 и 104.

Екипе за хитне интервенције су на терену и отклањају квар што је брже могуће. Планирано је да радови буду завршени током ноћи, тако да потрошачи топлотне енергије наставак испоруке могу да очекују сутра, 28. новембра у јутарњим часовима.

Objavljeno pod Вести и саопштења | Komentari su isključeni

Отклоњен квар на топловоду у улици Теодора Драјзера

Београд, субота, 25. новембар 2017. – Због отлањања квара на топловоду у улици Теодора Драјзера (у делу између кућних бројева 18 и 20) на грејном подручју сектора „Вождовац“, односно војне котларнице „Топчидер”, Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Вести и саопштења | Ostavite komentar