ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАСХОДОВАНОГ ОПАСНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА

На основу Закона о јавној својини, Сл. Гласник 72/2011 од 28.09.2011. године, Статута ЈКП “Београдске електране” број I-12352/2 oд 14.06.2016. године , Правилника о поступању са материјалним средствима која се стављају ван употребе број I-11500/7 од 27.05.2016. године, Одлукa Надзорног одбора ЈКП “Београдске електране” број I-5695/3 и I-5695/4 од 08.03.2017. године, и Одлуке директора Предузећа бр. VI-1825 oд 13.03.2017. године , ЈКП „Београдске електране“, као продавац oбјављују :

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАСХОДОВАНОГ ОПАСНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА

Предмет купопродаје су :

- Расходовани рачунари, рачунарска опрема и разни електрични апарати и алат, у укупној количини од 2.500 кг

- Истрошене флуорсцентне цеви у количини од 200 кг.

Oпасан електрични и електронски отпад продаје се у целокупној структури, у виђеном стању и без права на накнадне рекламације.

Цену дати по килограму опасног електричног и електронског отпада.

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

- Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена уз авансно плаћање.

-Цене у понуди дати по кг. опасног електричног и електронског отпада, на паритету магацин продавца, без ПДВ-а, који ће бити накнадно обрачунат.

-Купци су обавезни да дају понуде за обе врсте опасног електричног и електронског отпада.

- Уколико више купаца понуди да ће купити целокупну количину опасног електричног и електронског отпада, под истим условима, предност ће имати купац који је први доставио понуду.

- Купац купује опасан електрични и електронски отпада у виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје.

- Увид у стање опасног електричног и електронског отпада могуће је извршити на адреси: ЈКП „Београдске електране“, 11070 Нови Београд, Савски насип бр. 11., сваког радног дана од 08-14 часова.

- Количина прузетог опасног електричног и електронског отпада одређује се мерењем на колској ваги продавца и овако измерене количине су једино меродавне.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ

- Купци морају поседовати прописану документацију која се односи на испуњеност услова са аспекта заштите животне средине, тј. дозволe за сакупљање и транспорт обе врсте опасног електричног и електронског отпада. Уколико купци немају дозволе за складиштење, третман и одлагање опасног електричног и електронског отпада, морају обезбедити уговоре са предузећима које имају ове дозволе. Све поменуте дозволе издаје Министарство задужено за заштити животне средине, у складу са Законом о управљању отпадом ( „Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 14/2016).

- Као купац се може појавити привредно друштво или предузетник. Купци су дужни са да уз понуду доставе Извод из Агенције за привредне регистре, и Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако су у систему ПДВ), као и горе поменуте дозволе о управљању са обе врсте опасног електричног и електронског отпада.

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- Рок за подношење писаних понуда, је 8 (oсам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика“ издање за Србију, до 14,00 часова.

- Понуде са пратећом документацијом, наведеној у тачки 2 овог позива, подносе се у затвореној коверти са натписом „ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ОПАСНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА – НЕ ОТВРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА ВАН УПОТРЕБЕ “ на адресу ЈКП “Београдске електране”, 11070, Нови Београд, Савски Насип број 11.

- Уколико не добије задовољавајуће понуде, продавац задржава право да не реализује ову продају.

4. ЗАКЉУЧЕЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА, ПРИМОПРЕДАЈА РОБЕ, ИСПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

- Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног обавештења о избору његове понуде као најповољније закључи купопродајни уговор са продавцем.

- Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши авансну уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ-ом, на рачун продавца.

- Уговор се закључује на период до 30.06.2017. године, у ком периоду ће се изабрани купац одазвати сваком позиву продаваца за преузимањем опасног електричног и електронског отпада.

- Особе за контакт : Милош Јеремић, тел. 2093 342, e-mail : m.jeremic@beoelektrane.rs

Objavljeno pod Огласи | Ostavite komentar

Извештај о стању система даљинског грејања, недеља, 26. март 2017.


Извештај о стању система даљинског грејања, недеља, 26. март 2017. године (поремећаји ажурирани у 10.40 часова)

– Рекламације на негрејање објеката и станова можете пријавити на бројеве телефона : 2093-011 или 0800-111-201

- Рекламације које се примају искључиво за цурење воде из грејних инсталација можете пријавити на телефонски број 2093-100.

Објекти којима се, тренутно, не испоручује топлотна енергија због отклањања локалних кварова:

Топлотни извори

Сви топлотни извори (топлане и котларнице) испоручују топлотну енергију.

Топловодна мрежа, предајне станице и грејне инсталације зграда (тренутни поремећаји који су у фази отклањања)

Топлотни извор „Баново брдо“

- Зрмањска 1-25; Паштровића 59; Васе Стајића 5; Мајданска 3-16 – квар на топловоду у Мајданској бр. 3.

Топлотни извор „Церак”

- Видиковачки венац 55 – квар на грејним инсталацијама у међуспратној конструкцији (између склоништа и станова 1 и 2).
-Душана Влајића 23 – квар на грејним инсталацијама у подруму.
- Пилота Михаила Петровића 4-7, Старца Милије 3, Пилота Р Јовановића 2 – квар на делу топловода.
- Ратка Митровића 165 – квар на топловоду.

Топлотни извор „Миљаковац”

- Богдана Жерајића, Борска, Станка Пауновића – Вељка, Челебићка, Осме црногорске бригаде – квар на топловоду у Борској улици, између бројева 15 и 17.

Топлотни извор „Дунав” (Дорћол)

- Војводе Богдана 32-38, Захумска 65 – радови у подстаници.
- Масарикова 2 – квар на топловоду на прикључку за зграду.
- Војводе Добрњца 22 – квар на вертикали у пословном простору „Мим Комерц“

Грејно подручје Железник, Сремчица, Ресник, Барајево

- Нема пријављених поремећаја.

Грејно подручје Карабурме, Борче и Вишњичке бање

- Вишњички венац 97-99 – вертикала станова без грејања  - квар на унутрашњим инсталацијама.

Топлотни извори „Коњарник“ и „Миријево“

- Дубљанска 47-66, Чернишевског 4-18, Чубрина 14 – квар на прикључку за Чубрину 14.

Топлотни извор „Нови Београд“

- Др Ивана Рибара 81 – локали без грејања због квара на инсталацијама– отклањање квара је у надлежности власника локала.
- Јурија Гагарина 31в  (локали) – радови у улазу бр. 33, обавеза власника.
- Гандијева 91 – (локали) – квар на грејним инсталацијама на међуспрату. Није у надлежности Београдских електрана.
- Јурија Гагарина 146 – квар у  бр. 150 ( локали у месној заједници). Поправка квара је у надлежности власника локала.
- Јурија Гагарина 81 (локали) – поправка квара у надлежности власника локала.
- Булевар Арсенија Чарнојевића 121 (локали) – квар на инсталацијама за локале.

- Пере Сегединца 14 – квар у стану 137.
- Карађорђев трг 13 – радови у подстаници.

Грејно подручје „Вождовац“

- Браће Срнић 33 – квар на вертикали за купатила у улазу бр. 38. Без грејања купатила. Вертикала – станови: 3, 8, 13, 23, 28, 33, 38, 44, 46.
- Мештровићева (апотека, вртић и месна заједница) – квар на инсталацијама, у обавези су да га сами отклоне.
- Булевар ослобођења 128 – квар на грејним инсталацијама у једном од станова.
- Раданска 9-15 – квар у подстаници.
- Дарвинова 25-29 – квар у улазу 27 у међуспрату.

Младеновац:

- Нема пријављених поремећаја.

Грејно подручје „Земун“

- Нема пријављених поремећаја.

Рекламације корисника су у фази отклањања. Екипе за хитне интервенције су на терену.

Дани у којима се вршило двадесетчетворочасовно грејање:

Од 13. новембра до 16. новембра 2016. године – 3 дана у континуитету.
Од 28. новембра до 10. децембра 2016. године – 10 дана у континуитету.
Од 12. децембра до 25. децембра 2016. године – 11 дана у континуитету.
Од 27. децембра 2016.  до 1. фебруара 2017. године – 35 дана у континуитету.
Од 07. фебруара до 21. фебруара 2017 године – 15 дана у континуитету.

Objavljeno pod Вести и саопштења, Домаћинства, Скроловане вести | Ostavite komentar

Због поправке квара на топловоду, део корисника у околини хотела „Југославија“ данас без грејања

Београд, 10. фебруар 2017. – Због поправке квара на делу магистралног топловода на грејном подручју топлане „Нови Београд “, на деоници која се налази у зони раскрснице  Булевара Николе Тесле и Трешњиног цвета,  данас, 10. фебруара 2017. године, од 09.00 часова, без грејања ће бити део потрошача из овог дела града. Прецизније, без грејања ће бити корисници који се налазе у следећим улицама:
Булевар Николе Тесле 4, 12, 18 и 26; Џона Кенедија 1; Гоце Делчева 2, 8, 11, 17 и 33; Грамшијева 9; Кларе Цеткин 1а, 1ф, 3а, 5а, 7, 12 и 14; Булевар Михаила Пупина 10а, 10б, 10б, 10г, 10д, 10е, 10ж, 10з и 10и; Карађорђев трг 3, 7, 9, 11, 13 и 22; Кеј ослобођења 3, 9, 13ц и 13е; Карађорђева 2, 4, 8 и 12; Капетана Радића Перовића 26, 39 и 45 и Стевана Марковића 8.

Екипе за хитне интервенције чине максималне напоре да прекид у грејању траје најкраће могуће, а очекује се да ће радови бити завршени најкасније сутра, 11. фебруара, у јутарњим часовима.

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

На основу Закона о јавној својини, Сл. Гласник 72/2011 од 28.09.2011. године, Статута ЈКП “Београдске електране” број I-12352/2 oд 14.06.2016. године, Правилника о поступању са материјалним средствима која се стављају ван употребе број I-11500/7 од 27.05.2016. године, ЈКП „Београдске електране“, као продавац oбјављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

Предмет купопродаје су следеће секундарне сировине: Кликом (ОВДЕ) преузмите спецификацију секундарних сировина које су предмет продаје.

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

У складу са одељком VII, тачка 2 Правилника продаја секундарних сировина врши се у две фазe.

I фаза продаје почиње јавним оглашавањем, огласом у дневним новинама о прикупљању понуда

за продају секундарних сировина писаним јавним надметањем.

Купци су обавезни да доставе понуду за целокупну спецификацију од 38 врсте секундарних сировина.

Цене у понуди дати на паритету магацин продавца, фцо неутоварено, Савски насип 11, Нови Београд, без ПДВ, који ће се обрачунати по закону.

Уз понуду, сви заинтересовани купци дужни су да поднесу:

Решење о издавању интегралне дозволе или дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада-секундарних сировина која су предмет продаје, издато од стране надлежног Министарства Републике Србије;

- Доказ о уплаћеном депозиту за озбиљност понуде, у износу од 400.000,00 динара, који продавац задржава сво време трајања обавезујућег писаног споразума (годину дана).

Понуђачима са којима продавац закључи Уговор-Оквирни споразум депозит ће бити враћен по реализацији свих њихових уговорних обавеза.

Уплату депозита извршити преко текућег рачуна продавца код BANCA INTESA A.D. бр. 160-6791-73 сврха дознаке : „Депозит за куповину секундарних сировина“.

Депозит ће бити враћен, пре закључења Уговора-Оквирног споразума, оним понуђачима који у одговору на контра понуду продавца не прихвате цене из контра понуде које су веће од оних које су сами дали у својој понуди.

Комисија за продају, ће у року од 5 (пет) дана од завршеног поступка отварања понуда, понудити свим исправним понуђачима Контра понуду са највећим појединачним ценама секундарних сировина из понуда, на усвајање.

Са понуђачима који прихвате Контра понуду закључиће се Уговор-Оквирни споразум, са роком важења од једне године.

II фаза продаје представља јавну лицитацију за периодичну продају конкретно расположивих секундарних сировина (у пакету), са оним понуђачима који су прихватили Контра понуду и са којима је закључен Уговор-Оквирни споразум.

Цене за одређивање лицитационе вредности су оне из Контра понуде.

Сви учесници у јавној лицитацији су обавезни да, пре почетка лицитације, уплате бескаматни аванс у износу од 100% почетне вредности расположивих секундарних сировина за продају (у пакету).

Јавна лицитација се одвија у најмање 3 лицитациона корака, са тим да се после сваког успешног лицитационог корака лицитациона вредност увећава за 5%.

Са оним понуђачем који излицитира највишу цену, односно вредност, за конкретно расположиву количину секундарних сировина за продају (у пакету), закључиће се Уговор о продаји секундарних сировина.

У случају да више понђача излицитира исту продајну цену, односно вредност, за конкретну количину и структуру секундарних количина за продају (у пакету), Комисија за продају ће количине равномерно расподелити између понуђача.

Количине прeузетих секундарних сировина одређује се мерењем на колској ваги продавца и овако измерене количине су једино меродавне.

Излицитирани износ преко почетне цене, односно вредности, понуђач(и) ће уплатити у року од 5 (пет) дана од завршетка лицитације.

Понуђачима који не излицитирају навећу цену, односно вредност, аванс ће бити враћен у року од 5 (пет) дана од завршетка лицитације.

Секундарне сировине продају се у виђеном стању, без права на приговоре и рекламације након извршене примопредаје.

Увид у стање секундарних сировина може се извршити радним даном од 08 до 14 часова.

2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика“ издање за Србију, до 14,00 часова.

- Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА – НЕ ОТВАРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА ВАН УПОТРЕБЕ“ на адресу ЈКП „Београдске електране“, 11070, Нови Београд, Савски Насип број 11.

Особа за контакт : Милош Јеремић, тел. 011/ 2093 342, e-mail: m.jeremic@beoelektrane.rs

Оглас у дневном листу Политика ће бити објављен 09. фебруара 2017. године

Objavljeno pod Огласи | Ostavite komentar

Због поправке квара на магистралном топловоду поједини потрошачи с подручја топлане „Церак“ вечерас неће имати испоруку топлотне енергије

Београд, 7. фебруар 2017 - Због поправке квара на магистралном топловоду – М1, у каснијим поподневним часовима биће обустављена испорука топлотне енергије делу потрошача са грејног подручја топлане „Церак“. Без грејања биће поједини корисници из следећих улица:

Ратка Митровића, Илије Стојадиновића, Слободана Перовића, Арчибалда Рајса, Аљехинова, Ане Ахматове, Брехтова, Димитрија Аврамовића, Стевана Лубурича, Владимира Роловића, Вељка Петровића, Милоја Закића, Архимандрида Герасима Зељића.

Екипе за хитне интервенције почињу радове у 20 часова и учиниће све што је у њиховој моћи да се квар у најбржем року отклони, да би потрошачи добили испоруку топлотне енергије у сутрашњим преподневним часовима.

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

Поправљен квар, потрошачи у насељу Браће Јерковић добили грејање и потрошну топлу воду

Београд, субота, 28. јануар 2017. – Због поправке квара на делу магистралног топловода М3 на грејном подручју топлане „Вождовац“, Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Вести и саопштења | Ostavite komentar

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2017. годину

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2017. годину (први део документа)

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2017. годину (други део документа)

Objavljeno pod Финансијски извештаји | Komentari su isključeni

Квар на делу магистралног топловода топлане „Баново брдо“

Београд, 27. јануар 2017. – Због квара на магистралном топловоду -М1, делу потрошача са грејног подручја топлане „Баново брдо“ тренутно се не испоручује топлотна енергија. Без грејања су корисници из следећих улица:

Део Пожешке ка Голф насељу, Рајка од Расине, Орфелинова, Београдских батаљона,  Благоја Паровића, Недељка Чабриновића, Прашка, Краљице Катарине, Трешњевка, Изворска, Жарковачка, Зимоњићева, Кнеза Вишеслава, Петра Мартиновића, Стеве Тодоровића, Радована Драговића, Удбинска, Петра Лековића, Мире Попаре, Требевићка, Ђорђа Огњановића, Републичка, Ратка Митровића, Лазаревачки друм од 13 до 25, Ивице Девчића и поједини објекти у мањим околним улицама.

Екипе за хитне интервенције су на терену и чине све што је у њиховој моћи да се квар што је могуће пре отклони.

Objavljeno pod Uncategorized | Ostavite komentar

Отклоњен краткотрајни поремећај у раду топлане „Нови Београд“

Београд, уторак, 24. јануар 2017. – Потрошачи који се налазе на грејном подручју топлане „Нови Београд“ тренутно Nastavite sa čitanjem

Objavljeno pod Вести и саопштења | Ostavite komentar

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ СТАРЕ ХАРТИЈЕ ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

На основу Закона о о јавној својини, „Сл. гласник“ РС 72/2011. од 28.09.2011. године, Статута ЈКП „Београдске електране“ број I-12352/2 oд 14.06.2016. године, Одлуке директора Предузећа бр. VI-361 oд 18.01.2017. године, и важећих процедура, ЈКП „Београдске електране“, као продавац, објављују :

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ
СТАРЕ ХАРТИЈЕ ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Предмет купопродајe jе безвредан регистратурски материјал-стара хартија, у количини од 2.000 регистратора, укупне тежине 7.000 кг. (у даљем тексту стара хартија).

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена уз 100 % авансно плаћање или неопозиву, безусловну банкарску гаранцију, наплативу на први писани позив, без права протеста и доказивања ( у даљем тексту банкарска гаранција).

- Цене у понуди дати по килограму старе хартије, на паритету седиште продавца, без ПДВ који ће бити накнадно обрачунат и који пада на терет купца.

- Купци купују целокупну понуђену количину старе хартије.

- Уколико више купаца понуди да ће купити стару хартију под истим условима, предност ће имати купац који је први доставио понуду.

- Купац купује стару хартију у виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје.

- Увид у стање старе хартије може се извршити се на следећим локацијама: ЈКП „Београдске електране“, TO „Дунав“ Дунавски кеј бб, 11000 Београд, и ТО „Нови Београд“ Савски Насип 11, 11070 Нови Београд, сваког радног дана од 08-14 часова.

- Количине прузете старе хартије одређују се мерењем на колској ваги продавца и овако измерене количине су једино меродавне.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ -Као купац се може појавити привредно друштво, предузетник, или физичко лице. Купци који су правна лица су дужни са да уз понуду доставе Извод о регистрацији привредног субјекта из АПР и Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако су у систему ПДВ).

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Рок за подношење писаних понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика“ издање за Србију, до 14,00 часова.

- Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ СТАРЕ ХАРТИЈЕ – НЕ ОТВРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА ВАН УПОТРЕБЕ “ на адресу ЈКП „Београдске електране“, 11070, Нови Београд, Савски Насип број 11.

- Уколико не добије задовољавајуће понуде, продавац задржава право да не реализује ову продају.

- Комисија за попродају након завршеног поступка отварања понуда, у року од 3 дана, обавестиће писаним путем све учеснике у купопродаји о избору најповољнијег купца .

4. ЗАКЉУЧЕЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА, ПРИМОПРЕДАЈА РОБЕ, ИСПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

- Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног обавештења о избору за најповољнијег купца закључи купопродајни уговор са продавцем.

- Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ-ом, на рачун продавца, или достави банкарску гаранцију на исти износ, са роком доспећа наплате 30 дана од потписивања уговора.

- Примопредаја купљен старе хартије извршиће се записничким путем, у присуству овлашћених лица обе уговорне стране, уз услов да пре примопредаје изабрани купац достави доказ о уплати целокупне купопродајне цене, са урачунатим одговарајућим ПДВ, у виду извода банке, или банкарску гаранцију, без којих се примопредаја не може извршити.

Особе за контакт : Миладин Одаловић, тел. 064/899 8078, е-mail: m.odalovic@beoelektrane.rs

Objavljeno pod Огласи | Ostavite komentar