Корпоративни филм

Основни подаци

subota, jul 3rd, 2010
Седиште Савски насип 11, 11070 Нови Београд, Република Србија
Датум оснивања 21.12.1989. године (као ЈКП);
22.12.1965. (почетак централизованог снабдевања топлотном енергијом у Београду)
Број запослених 1.911 (на дан 31. 12. 2017. године)
Делатност
 • Производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања и испорука потрошне топле воде града Београда
 • Трансформација електричне енергије за потребе ЕПС-а
 • Дистрибуција природног гаса
 • Изградња и одржавање топлотних и гасних постројења
Укупан номинални инсталисани капацитет 2.880 MW+37,4 MW (економајзери у топланама „Нови Београд“, „Коњарник“, „Вождовац“, „Церак“ и „Дунав“)
Дужина топловодне мреже 730 километара (1.460 km са повратним водовима) са око 8.500 топлотних предајних станица.
Структура тржишта (конзума)
 • 17.583.667 (условних) метара квадратних - стамбени корисници (подаци из априла 2016.)
 • 4.234.916 (условних) метара квадратних пословни корисници (подаци из априла 2016.)
 • Укупан инсталисан конзум код потрошача је 2.560 MW (стамбени и пословни) . У наплати је 21.818.583 условних m2 (подаци из априла 2016.)
Просечна годишња потрошња и процентуално учешће појединих енергената
 • око 350 милиона метара кубних природног гаса (око 85 одсто)
 • око 45.000 тона мазута (око 13 одсто)
 • око 3.200 тона угља (0,4 одсто)
 • око 2.000 тона пелета (биомаса – 0,25 одсто)
 • око 1.500 тона брикета (биомаса – 0,2 одсто)
 • око 500.000 литара лож уља (0,1 одсто). Учешће гаса и мазута у укупно планираној потрошњи енергената мења се у зависности од цена ових енергената.
  Потрошња енергената планира се на бази просечне потрошње енергије од 140 KWh/m2 годишње.
Просечна годишња производња топлотне енергије око 3.500.700 MWh
Матични број 07020210
ПИБ 100139344
Шифра делатности 3530