Обавештења

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

ponedeljak, jun 6th, 2022

На основу  Статута ЈКП “Београдске електране”, број I-12352/2 од 14.06.2016. године, Одлукa Надзорног одбора ЈКП “Београдске електране” број I-1238/9, I-1238/10 од 30.01.2020. године, и број I-41/6, I-41/7 од 26.01.2022. године, Одлуке Директора бр. ЕФП-29802/22 од 27.04.2022. године као и Правилника о поступању са материјалним средствима ван употребе број број I-10861/4 од 29.10.2020. године,  ЈКП “Београдске електране”, као продавац, објављују :

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Предмет купопродајe су расходоване залихе из Магацина средстава ван употребе (Магацин 205), укупно 758 ставки.

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена уз 100 % авансно плаћање или неопозиву, безусловну банкарску гаранцију, наплативу на први писани позив, без права протеста и доказивања (у даљем тексту банкарска гаранција).

- Купци купују целокупне расходоване магацинске залихе од 758 ставки.

- Делимична куповина није могућа.

-Понуђену цену дати као јединствену цену за целокупне расходоване магацинске залихе.

- Цену у понуди дати, на паритету седиште продавца, неутоварено, без ПДВ који ће бити накнадно обрачунат и који пада на терет купца.

- Уколико више купаца понуди да ће купити целокупне расходоване магацинске залихе под истим условима, предност ће имати купац који је први доставио понуду.

- Купац купује целокупне расходоване магацинске залихе у виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје.

- Сваки заинтересовани купац дужан је да, као гаранцију за озбиљност понуде и  уредно извршење уговорних обавеза, уз понуду достави доказ о уплати депозита у  корист продавца  у износу од 1.000.000,00 динара, који ће се активирати у случају да изабрани купац, након достављања понуде, одустане од цена које је понудио или својом кривицом доведе до раскида уговора.

-Депозит ће бити враћен, после закључења уговора, оним заинтересованим купцима који нису дали најповољнију понуду.

-Купцу са којим продавац закључи уговор депозит ће бити враћен по рализацији свих његових уговорних обавеза.

-Уплату депозита извршити на текући рачуна продавца код  BANCA INTESA  бр. 160-6791-73 сврха дознаке : „Депозит за куповину расходованих магацинских залиха“.

- Увид у стање расходованих магацинских залиха  може се извршити се на адреси: ЈКП „Београдске електране“, Савски насип 11, 11070 Нови Београд, сваког радног дана од 08-14 часова.

- Количине прeузетих расходованих магацинских залиха одређују се бројањем или  мерењем на колској ваги продавца уз присуство уговорних страна, и овако избројене и  измерене количине су једино меродавне.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ -Као купац се може појавити привредно друштво, предузетник, или физичко лице. Купци који су правна лица су дужни са да уз понуду доставе Извод о регистрацији привредног субјекта из АПР и Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако су у систему ПДВ).

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Рок за подношење писаних понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика“ издање за Србију, до 14,00 часова.

- Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ РАСХОДОВАНИХ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА – НЕ ОТВРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА ВАН УПОТРЕБЕ “ на адресу ЈКП „Београдске електране“, 11070, Нови Београд, Савски Насип број 11.

- Уколико не добије задовољавајуће понуде, продавац задржава право да не реализује ову продају.

- Комисија за продају након завршеног поступка отварања понуда, у року од 3 дана, обавестиће писаним путем све учеснике у купопродаји о избору најповољнијег купца.

4. ЗАКЉУЧЕЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА, ПРИМОПРЕДАЈА РОБЕ,

ИСПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

- Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног обавештења о избору за најповољнијег купца закључи купопродајни уговор са продавцем.

- Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ-ом, на рачун продавца, или достави банкарску гаранцију на исти износ, са роком доспећа наплате 30 дана од потписивања уговора.

- Примопредаја купљених расходованих магацинских залиха извршиће се записничким путем, у присуству овлашћених лица обе уговорне стране, уз услов да пре примопредаје изабрани купац достави доказ о уплати целокупне купопродајне цене, са урачунатим одговарајућим ПДВ, у виду извода банке, или банкарску гаранцију, без којих се примопредаја не може извршити.

Особе за контакт : Милош Јеремић, тел. 011/2093-342, 064/899 8249, е-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

ЦЕЛОКУПНУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ ПРЕУЗМИТЕ КЛИКОМ (ОВДЕ)

II ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА

petak, maj 20th, 2022

На основу  Статута ЈКП “Београдске електране”, број I-12352/2 од 14.06.2016. године, Одлукa Надзорног одбора ЈКП “Београдске електране” број I-1238/9, I-1238/10 од 30.01.2020. године, и број I-41/6, I-41/7 од 26.01.2022. године, као и Правилника о поступању са материјалним средствима ван употребе број број I-10861/4 од 29.10.2020. године,  ЈКП “Београдске електране”, као продавац, објављују :

II ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА

Предмет купопродајe су расходоване залихе из Магацина средстава ван употребе (Магацин 205), укупно 758 ставки, почетне минималне вредности 19.000.112,16 динара.

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена уз 100 % авансно плаћање или неопозиву, безусловну банкарску гаранцију, наплативу на први писани позив, без права протеста и доказивања (у даљем тексту банкарска гаранција).

- Купци купују целокупне расходоване магацинске залихе од 758 ставки.

- Делимична куповина није могућа.

- Понуђене цене из техничке спецификације су минимално прихватљиве цене.

- Цене у понуди дати  по јединици мере из техничке спецификације, на паритету седиште продавца, неутоварено, без ПДВ који ће бити накнадно обрачунат и који пада на терет купца.

- Уколико више купаца понуди да ће купити целокупне расходоване магацинске залихе под истим условима, предност ће имати купац који је први доставио понуду.

- Купац купује целокупне расходоване магацинске залихе у виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје.

- Сваки заинтересовани купац дужан је да, као гаранцију за озбиљност понуде и  уредно извршење уговорних обавеза, уз понуду достави доказ о уплати депозита у  корист продавца  у износу од 1.000.000,00 динара, који ће се активирати у случају да изабрани купац, након достављања понуде, одустане од цена које је понудио или својом кривицом доведе до раскида уговора.

-Депозит ће бити враћен, после закључења уговора, оним заинтересованим купцима који нису дали најповољнију понуду.

-Купцу са којим продавац закључи уговор депозит ће бити враћен по рализацији свих његових уговорних обавеза.

-Уплату депозита извршити на текући рачуна продавца код  BANCA INTESA  бр. 160-6791-73 сврха дознаке : „Депозит за куповину расходованих магацинских залиха“.

- Увид у стање расходованих магацинских залиха  може се извршити се на адреси: ЈКП „Београдске електране“, Савски насип 11, 11070 Нови Београд, сваког радног дана од 08-14 часова.

- Количине прeузетих расходованих магацинских залиха одређују се бројањем или  мерењем на колској ваги продавца уз присуство уговорних страна, и овако избројене и  измерене количине су једино меродавне.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ -Као купац се може појавити привредно друштво, предузетник, или физичко лице. Купци који су правна лица су дужни са да уз понуду доставе Извод о регистрацији привредног субјекта из АПР и Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако су у систему ПДВ).

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Рок за подношење писаних понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика“ издање за Србију, до 14,00 часова.

- Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ РАСХОДОВАНИХ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА – НЕ ОТВРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА ВАН УПОТРЕБЕ “ на адресу ЈКП „Београдске електране“, 11070, Нови Београд, Савски Насип број 11.

- Уколико не добије задовољавајуће понуде, продавац задржава право да не реализује ову продају.

- Комисија за продају након завршеног поступка отварања понуда, у року од 3 дана, обавестиће писаним путем све учеснике у купопродаји о избору најповољнијег купца.

4. ЗАКЉУЧЕЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА, ПРИМОПРЕДАЈА РОБЕ,

ИСПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

- Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног обавештења о избору за најповољнијег купца закључи купопродајни уговор са продавцем.

- Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ-ом, на рачун продавца, или достави банкарску гаранцију на исти износ, са роком доспећа наплате 30 дана од потписивања уговора.

- Примопредаја купљених расходованих магацинских залиха извршиће се записничким путем, у присуству овлашћених лица обе уговорне стране, уз услов да пре примопредаје изабрани купац достави доказ о уплати целокупне купопродајне цене, са урачунатим одговарајућим ПДВ, у виду извода банке, или банкарску гаранцију, без којих се примопредаја не може извршити.

Особе за контакт : Милош Јеремић, тел. 011/2093-342, 064/899 8249, е-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

ЦЕЛОКУПНУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ ПРЕУЗМИТЕ КЛИКОМ (ОВДЕ)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА

ponedeljak, maj 9th, 2022

На основу  Статута ЈКП “Београдске електране”, број I-12352/2 од 14.06.2016. године, Одлукa Надзорног одбора ЈКП “Београдске електране” број I-1238/9, I-1238/10 од 30.01.2020. године, број I-41/6, I-41/7 од 26.01.2022. године, Одлуке Директора бр. ЕФП-29802/22 од 27.04.2022. године, као и Правилника о поступању са материјалним средствима ван употребе број број I-10861/4 од 29.10.2020. године,  ЈКП “Београдске електране”, као продавац, објављују :

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА

Предмет купопродајe су расходоване залихе из Магацина средстава ван употребе (Магацин 205), укупно 758 ставки, почетне минималне вредности 27.143.017,37 динара.

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена уз 100 % авансно плаћање или неопозиву, безусловну банкарску гаранцију, наплативу на први писани позив, без права протеста и доказивања (у даљем тексту банкарска гаранција).

- Купци купују целокупне расходоване магацинске залихе од 758 ставки.

- Делимична куповина није могућа.

- Понуђене цене из техничке спецификације су минимално прихватљиве цене.

- Цене у понуди дати  по јединици мере из техничке спецификације, на паритету седиште продавца, неутоварено, без ПДВ који ће бити накнадно обрачунат и који пада на терет купца.

- Уколико више купаца понуди да ће купити целокупне расходоване магацинске залихе под истим условима, предност ће имати купац који је први доставио понуду.

- Купац купује целокупне расходоване магацинске залихе у виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје.

- Сваки заинтересовани купац дужан је да, као гаранцију за озбиљност понуде и  уредно извршење уговорних обавеза, уз понуду достави доказ о уплати депозита у  корист продавца  у износу од 1.000.000,00 динара, који ће се активирати у случају да изабрани купац, након достављања понуде, одустане од цена које је понудио или својом кривицом доведе до раскида уговора.

-Депозит ће бити враћен, после закључења уговора, оним заинтересованим купцима који нису дали најповољнију понуду.

-Купцу са којим продавац закључи уговор депозит ће бити враћен по рализацији свих његових уговорних обавеза.

-Уплату депозита извршити на текући рачуна продавца код  BANCA INTESA  бр. 160-6791-73 сврха дознаке : „Депозит за куповину расходованих магацинских залиха“.

- Увид у стање расходованих магацинских залиха  може се извршити се на адреси: ЈКП „Београдске електране“, Савски насип 11, 11070 Нови Београд, сваког радног дана од 08-14 часова.

- Количине прeузетих расходованих магацинских залиха одређују се бројањем или  мерењем на колској ваги продавца уз присуство уговорних страна, и овако избројене и  измерене количине су једино меродавне.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ -Као купац се може појавити привредно друштво, предузетник, или физичко лице. Купци који су правна лица су дужни са да уз понуду доставе Извод о регистрацији привредног субјекта из АПР и Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако су у систему ПДВ).

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Рок за подношење писаних понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика“ издање за Србију, до 14,00 часова.

- Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ РАСХОДОВАНИХ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА – НЕ ОТВРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА ВАН УПОТРЕБЕ “ на адресу ЈКП „Београдске електране“, 11070, Нови Београд, Савски Насип број 11.

- Уколико не добије задовољавајуће понуде, продавац задржава право да не реализује ову продају.

- Комисија за продају након завршеног поступка отварања понуда, у року од 3 дана, обавестиће писаним путем све учеснике у купопродаји о избору најповољнијег купца.

4. ЗАКЉУЧЕЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА, ПРИМОПРЕДАЈА РОБЕ, ИСПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

- Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног обавештења о избору за најповољнијег купца закључи купопродајни уговор са продавцем.

- Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ-ом, на рачун продавца, или достави банкарску гаранцију на исти износ, са роком доспећа наплате 30 дана од потписивања уговора.

- Примопредаја купљених расходованих магацинских залиха извршиће се записничким путем, у присуству овлашћених лица обе уговорне стране, уз услов да пре примопредаје изабрани купац достави доказ о уплати целокупне купопродајне цене, са урачунатим одговарајућим ПДВ, у виду извода банке, или банкарску гаранцију, без којих се примопредаја не може извршити.

Особе за контакт : Милош Јеремић, тел. 011/2093-342, 064/899 8249, е-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

ЦЕЛОКУПНУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ МАГАЦИНСКИХ ЗАЛИХА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ ПРЕУЗМИТЕ КЛИКОМ (ОВДЕ)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАСХОДОВАНОГ ОПАСНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА

petak, april 1st, 2022

На основу Статута ЈКП “Београдске електране”, број I-12352/2 од 14.06.2016. године, Одлукa Надзорног одбора ЈКП “Београдске електране” број I-11073/19 и I-11073/20 од 22.11.2021. године, Одлуке директора ЈКП “Београдске електране” број ЕФП-21397 од 28.03.2022. године и Правилника о поступању са материјалним средствима ван употребе број број I-10861/4 од 29.10.2020. године, ЈКП “Београдске електране”, као продавац, објављују :

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАСХОДОВАНОГ ОПАСНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА

Предмет купопродаје су расходовани рачунари и рачунарска опрема, разни електрични апарати и алат у количини од 8.000 кг, као и отпадне флуо цеви у количини од 800 кг.

Сав горе поменут опасан отпад продаје се у виђеном стању, без права на накнаднe рекламацијe, у целокупној структури и количини.

Цену дати по килограму опасног електричног и електронског отпада, као и по килограму отпадних флуо цеви.

Особа за контакт : Милош Јеремић, тел. 011/2093 342, 064/899 8249, е-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

- Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена за целокупну количину опасног електричног отпада, као и за целокупну количину отпадних флуо цеви, уз авансно плаћање

-Цену у понуди дати посебно по килограму опасног електричног и електронског отпада, и посебно по килограму отпадних флуо цеви, на паритету магацин продавца, без ПДВ-а, који ће бити обрачунат по закону.

- Уколико више купаца понуди куповину целокупне количине опасног електричног и електронског отпада, као и целокупне количине отпадних флуо цеви под истим условима, предност ће имати купац који је први доставио понуду.

- Купац купује опасан електрични и електронски отпад, као и отпадне флуо цеви у виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје.

- Купац је дужан да купи и преузме целокупну количину опасног електричног и електронског отпада као и целокупну количину отпадних флуо цеви.

- Увид у стање опасног електричног и електронског отпада, као и отпадних флуо цеви могуће је извршити на адреси: ЈКП „Београдске електране“, 11070 Нови Београд, Савски насип бр. 11, сваког радног дана од 08-14 часова.

- Количина прузетог опасног електричног и електронског отпада као и отпадних флуо цеви одређује се мерењем на колској ваги продавца и овако измерене количине су једино меродавне.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ

- Купци морају поседовати прописану документацију која се односи на испуњеност услова са аспекта заштите животне средине, тј. дозволe за сакупљање и транспорт опасног електричног и електронског отпада, као и дозволe за сакупљање и транспорт отпадних флуо цеви. Уколико купци немају дозволе за складиштење, третман и одлагање опасног електричног и електронског отпада као и отпадних флуо цеви, морају обезбедити уговоре са предузећима које имају ове дозволе. Све поменуте дозволе издаје Министарство заштите животне средине, у складу са Законом о управљању отпадом ( „Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 14/2016).

- Купци су дужни да уз понуду доставе Извод из Агенције за привредне регистре, и Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако су у систему ПДВ), као и горе поменуте дозволе о управљању опасног електричног и електронског отпада, као и отпадних флуо цеви.

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

- Рок за подношење писаних понуда, је 8 (oсам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика“ издање за Србију, до 14,00 часова.

- Понуде са пратећом документацијом, наведеној у тачки 2 овог позива, подносе се у затвореној коверти са натписом „ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ОПАСНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА – НЕ ОТВРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА ВАН УПОТРЕБЕ “ на адресу ЈКП “Београдске електране”, 11070 Нови Београд, Савски Насип број 11.

- Уколико не добије задовољавајуће понуде, продавац задржава право да не реализује ову продају.

4. ЗАКЉУЧЕЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА, ПРИМОПРЕДАЈА РОБЕ, ИСПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

- Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног обавештења о избору његове понуде као најповољније закључи купопродајни уговор са продавцем.

- Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши авансну уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ-ом, на рачун продавца.

- Уговор се закључује на период до 30.06.2022. године, у ком периоду ће се изабрани купац одазвати сваком позиву продаваца за преузимање опасног електричног и електронског отпада.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ (28.02.2022)

nedelja, februar 27th, 2022

На основу Статута ЈКП „Београдске електране“ број I-12352/2 oд 14.06.2016, Одлукa Надзорног одбора ЈКП „Београдске електране“ број I-11073/17 и I-11073/18 од 22.11. 2021. године, као и Правилника о поступању са материјалним средствима ван употребе број I-10861/4 од 29.10.2020. године, ЈКП „Београдске електране“, као продавац, објављују:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Предмет купопродаје су расходована возила и то : 55 путничких возилa и 34 теретних возила из Заставиног програма, 10 теретних возила из Фијатовог програма и 2 теретна возила из Опеловог програма ( у даљем тексту возила). Возила нису у возном стању, и продају се у виђеном стању, без права на накнадне рекламације.

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена уз 100 % авансно плаћање или неопозиву, безусловну банкарску гаранцију, наплативу на први писани позив, без права протеста и доказивања ( у даљем тексту банкарска гаранција).

- Цене у понуди дати на паритету седиште продавца, без припадајућег пореза који ће бити накнадно обрачунат и који пада на терет купца.

- Предност код куповине имаће онај купац који понуди најповољнију цену за свако возило.

- Ако ниједан купац не достави понуду за куповину свих возила под најповољнијим условима за свако појединачно возило, предност код куповине ће имати купац који понуди куповину одређених возила под најповољнијим условима.

- Уколико више купаца понуди да ће купити иста возила, под истим условима, предност ће имати купац који је први доставио понуду.

- Купац купује возила из спецификације у виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје возила.

- Увид у стање возила може се извршити се на адреси: ЈКП „Београдске електране“, 11070 Нови Београд, Савски насип бр. 11., сваког радног дана од 08-14 часова.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ -Као купац се може појавити привредно друштво, предузетник, или физичко лице. Купци су дужни са да уз понуду доставе Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако су у систему ПДВ), a физичка лица фотокопију личне карте.

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Рок за подношење писаних понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика“ издање за Србију, до 14,00 часова.

- Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА – НЕ ОТВРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА ВАН УПОТРЕБЕ “ на адресу ЈКП „Београдске електране“, 11070, Нови Београд, Савски Насип број 11.

- Уколико не добије задовољавајуће понуде, продавац задржава право да не реализује ову продају.

- Комисија за продају након завршеног поступка отварања понуда, у року од 3 дана, обавестиће писаним путем све учеснике у купопродаји о избору најповољнијег купца .

4. ЗАКЉУЧЕЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА, ПРИМОПРЕДАЈА ВОЗИЛА, ИСПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

- Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног обавештења о избору за најповољнијег купца закључи купопродајни уговор са продавцем.

- У случају када се на уговорено возило обрачунава ПДВ изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ, на рачун продавца, или достави банкарску гаранцију на исти износ, са роком доспећа наплате 30 дана од потписивања уговора.

-Ако се на уговорено возило обрачунава Порез на пренос апсолутних права, изабрани купац ће исти уплатити надлежној пореској управи.

- Примопредаја купљених аутомобила извршиће се записничким путем, у присуству овлашћених лица обе уговорне стране, уз услов да пре примопредаје изабрани купац достави доказ о уплати целокупне купопродајне цене, са урачунатим одговарајућим порезом, у виду извода банке, или банкарску гаранцију, без којих се примопредаја не може извршити.

Особа за контакт : Милош Јеремић, тел. 011/2093- 342, 064 /899 8249,
е-mail: milos.jeremic@bgdel.rs
ЦЕЛОКУПНУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ ВОЗИЛА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ ПРЕУЗМИТЕ КЛИКОМ (ОВДЕ)

II ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА

petak, februar 11th, 2022

На основу Статута ЈКП „Београдске електране“ број I-12352/2 oд 14.06.2016, Одлукa Надзорног одбора ЈКП „Београдске електране“ број I-11073/17 и I-11073/18 од 22.11. 2021. године, као и Правилника о поступању са материјалним средствима ван употребе број I-10861/4 од 29.10.2020. године, ЈКП „Београдске електране“, као продавац, објављују:

II ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА

Предмет купопродаје су расходована возила и то : 55 путничких возилa и 35 теретних возила из Заставиног програма, 11 теретних возила из Фијатовог програма, 2 теретна возила из Опеловог програма и 1 путничко возило Лада Нива ( у даљем тексту возила). Возила нису у возном стању, и продају се у виђеном стању, без права на накнадне рекламације.

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена уз 100 % авансно плаћање или неопозиву, безусловну банкарску гаранцију, наплативу на први писани позив, без права протеста и доказивања ( у даљем тексту банкарска гаранција).

- Цене у понуди дати на паритету седиште продавца, без припадајућег пореза (ПДВ или Порез на пренос апсолутних права) који ће бити накнадно обрачунат и који пада на терет купца.

- Предност код куповине имаће онај купац који понуди најповољнију цену за сва возила.

- Ако ниједан купац не достави понуду за куповину свих возила под најповољнијим условима за свако појединачно возило, предност код куповине ће имати купац који понуди куповину одређених возила под најповољнијим условима.

- Уколико више купаца понуди да ће купити иста возила, под истим условима, предност ће имати купац који је први доставио понуду.

- Купац купује возила из спецификације у виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје возила.

- Минимална цена за свако појединачно возило, испод које се продаја не може рализовати, дата је у оквиру „Техничке спецификације расходованих возила“.

- Увид у стање возила може се извршити се на адреси: ЈКП „Београдске електране“, 11070 Нови Београд, Савски насип бр. 11., сваког радног дана од 08-14 часова.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ -Као купац се може појавити привредно друштво, предузетник, или физичко лице. Купци су дужни са да уз понуду доставе Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако су у систему ПДВ), a физичка лица фотокопију личне карте.

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Рок за подношење писаних понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Политика“ издање за Србију, до 14,00 часова.

- Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА – НЕ ОТВРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ СРЕДСТАВА ВАН УПОТРЕБЕ “ на адресу ЈКП „Београдске електране“, 11070, Нови Београд, Савски Насип број 11.

- Уколико не добије задовољавајуће понуде, продавац задржава право да не реализује ову продају.

- Комисија за продају након завршеног поступка отварања понуда, у року од 3 дана, обавестиће писаним путем све учеснике у купопродаји о избору најповољнијег купца.

4. ЗАКЉУЧЕЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА, ПРИМОПРЕДАЈА ВОЗИЛА, ИСПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

- Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног обавештења о избору за најповољнијег купца закључи купопродајни уговор са продавцем.

- У случају када се на уговорено возило обрачунава ПДВ изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ, на рачун продавца, или достави банкарску гаранцију на исти износ, са роком доспећа наплате 30 дана од потписивања уговора.

-Ако се на уговорено возило обрачунава Порез на пренос апсолутних права, изабрани купац ће исти уплатити надлежној пореској управи.

- Примопредаја купљених аутомобила извршиће се записничким путем, у присуству овлашћених лица обе уговорне стране, уз услов да пре примопредаје изабрани купац достави доказ о уплати целокупне купопродајне цене, са урачунатим одговарајућим порезом, у виду извода банке, или банкарску гаранцију, без којих се примопредаја не може извршити.

Особа за контакт : Милош Јеремић, тел. 011/2093- 342, 064 /899 8249, е-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

СПЕЦИФИКАЦИЈУ ВОЗИЛА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ ПРЕУЗМИТЕ КЛИКОМ (ОВДЕ)