Заштита животне средине

utorak, decembar 7th, 2010

Заштита животне средине је један од приоритета наше пословне политике. Константним спровођењем Програма гашења котларница и прикључења објеката на систем даљинског грејања елиминишемо све аспекте загађења које, природно, генеришу топлотни извори: емисије у ваздух, воду, загађење земљишта и стварање отпада.
До 2013. године угасили смо више од 1.050 котларница које су као енергент користиле течна горива: мазут (тешки дериват нафте), дизел горива, а од чврстих горива – угаљ. Смањењем емисија и имисиje  продуката сагоревања пре свега загађујућих материја (сумпор-диоксида, азотних оксида, прашкастих материја, чађи, и таложних материја) побољшавамо квалитет ваздуха не само у околини наших топлотних извора (топлана), већ и у граду Београду и шире. Праћење емисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште, пре свега угљен диоксида, је дуго један од параметара успешности рада наших енергетских постројења. …опширније »