Корпоративни филм

Испитивања, еталонирања, контролисања и оверавања мерила

nedelja, jul 11th, 2010

О Центру за испитивање, квалитет и заштиту животне средине

Улога Центра, у оквиру Предузећа је, да поред осталог, врши испитивања, еталонирања, контролисања и оверавања/контролисања мерила у оквиру важећих обима акредитације Центра, као и сервисирања и оверавања мерила топлотне енергије, како за сопствене потребе, тако и за потребе екстерних корисника.

Центар је акредитована лабораторија за испитивање и акредитована лабораторија за еталонирање, која испуњава организационе и техничке захтеве према међународном стандарду SRPS ISO/IEC 17025.

Центар је акредитовано контролно тело, која испуњава организационе и техничке захтеве према међународном стандарду SRPS ISO/IEC 17020.

Центар обавља испитивања, еталонирања и контролисања из важећег обима акредитације Центра утврђеног од стране надлежног националног Акредитационог тела Србије, које врши континуалан надзор над радом Центра.

Центар обавља оверавање мерила топлотне енергије на основу овлашћења добијеног од Министарства финансија и привреде и мерење буке у животној средини на основу овлашћења добијеног од Министарства заштите животне средине. Наведена министарства врше континуалан надзор над радом Центра. Пословни процеси Центра обухватају:

Испитивања вентила сигурности и цевних затварача, испитивања без разарања, термовизијска испитивања, вибродијагностичка испитивања, испитивања буке, испитивање уравнотежености обртних делова, ласерско центрирање;

Еталонирања мерила притиска: манометри (механички и електромеханички), вакуумметри, мановакуумметри и еталонирања анализатора гасова за мерење емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора емисије – концентрације гасова CO, NO, NO2, SO2, O2, CO2;

Контролисање документације и пријемно контролисање челика и производа од челика, челичних цеви за опрему под притиском и топловаљаних производа од конструкционих челика, пријемно контролисање и контролисање током експлоатације обртних агрегата, контролисања нивоа буке у затвореном и отвореном простору, као контролнаорганизација типа Ц;

• Прво, редовно и ванредно контролисање и оверавање мерила топлотне енергије;

• Прво, периодично и ванредно оверавање мерила топлотне енергије, подсклопова мерила топлотне енергије и њихових комбинација;

• Испитивање/Контролисање мерила протока воде

• Контролисање мерила топлотне енергије у циљу верификације од стране Дирекције за мере и драгоцене метале

• Сервисирање мерила топлотне енергије, подсклопова мерила топлотне енергије и њихових комбинација;

• Праћење прописаних мера за заштиту животне средине Предузећа и извештавање надлежних органа о емисијама у ваздух, воду, управљање отпадом – координирање, праћење примене и реализације програма и планова за унапређење заштите животне средине Предузећа, прикупљање и обрада података везано за извештавање надлежних органа и координирање активностима управљања опасним отпадом.

Сертификати

Овлашћења Министарстава Владе Републике Србије:

• Решење о овлашћењу за мерење буке,

• Решење о овлашћењу за оверавање мерила топлотне енергије

Захтеви за испитивање, еталонирање, контролисање и оверавање/контролисање мерила се достављају на e-mail: centartqe@bgdel.rs а број телефона је +381 11 33-12-300

Приликом подношења захтева за оверавање/контролисање мерила топлотне енергије, потребно је попунити Спецификацију мерила топлотне енергије

Захтев за оверавање и контролисање мерила (кликом преузмите овде)

Формулар – Спецификација мерила топлотне енергије ПРЕУЗМИТЕ кликом ОВДЕ.