Пријава рекламација

Топлотна енергија – основни подаци

utorak, decembar 16th, 2014

Производни извор је систем постројења који претвара примарну енергију горива у топлотну енергију. Производња топлотне енергије обавља се из 58 топлотних извора. Укупан производни капацитет „Београдских електрана“ је 2.917,4 MW, односно 2.880 MW+37,4 MW добијених изградњом економајзера у топланама „Нови Београд“, „Коњарник“, „Вождовац“, „Церак“ и „Дунав“. Укупан инсталисани конзум код потрошача је око 2.560 MW, од чега око 30 MW производе топлотни извори „Галеника“, „Енергетика и одржавање“ и „Топчидер“ из којих „Београдске електране“ купују енергију.

За производњу топлотне енергије користи се: природни гас око 85 одсто ; тешко уље за ложење – мазут око 13 одсто; угаљ око 0,4 одсто; лож уље око 0,1 одсто ; биомаса – пелети 0,24 одсто и брикети 0,2 одсто.

…опширније »

Правила о рaду дистрибутивног система топлотне енергије

ponedeljak, decembar 15th, 2014

Скупштина града Београда усвојила је Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије ЈКП „Београдске електране“ Решењем објављеним у Службеном листу града Београда број 54 од 23.06.2014. године. Овај документ ступио је на снагу 01.09.2014. године. …опширније »

Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду

utorak, decembar 28th, 2010

Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду

Одлука је објављена у „Службеном листу града Београда“, бр. 43/2007 и 2/2011.

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови и начин обављања делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, управљања дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевања топлотном енергијом тарифних купаца на територији града Београда и друга питања у вези са снабдевањем топлотном енергијом у граду Београду.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:

1. „систем даљинског грејања“ је јединствен техничко-технолошки систем међусобно повезаних енергетских објеката који служи за обављање делатности производње и дистрибуције топлотне енергије. Систем даљинског грејања састоји се од топлотног извора, топловодне мреже и предајних станица; …опширније »