Пријава рекламација

Топлотна енергија – основни подаци

utorak, decembar 16th, 2014

Производни извор је систем постројења који претвара примарну енергију горива у топлотну енергију. Производња топлотне енергије обавља се из 14 топлана и 22 котларнице, док из три („Галеника“, „Енергетика и одржавање“ и „Топчидер“) „Београдске електране“ купују енергију.

Укупан производни капацитет „Београдских електрана“ је 2.917,4 MW, односно 2.819 MW+34 MW добијених изградњом економајзера у топланама „Нови Београд“, „Коњарник“, „Вождовац“, „Церак“ и „Дунав“.

За производњу топлотне енергије користи се претежно природни гас (око 96%). Гашењем индивидуалних и блоковских котларница значајно је смањена потрошња осталих врста енергената, превасходно мазута и угља, док се из године у годину повећава потрошња еколошких прихватљивијих енергената природног гаса, компримованог гаса, екстра лаког гасног уља и биомасе (пелет и брикет)

Просечна годишња производња топлотне енергије износи око 3.500.700 MWh.

Правила о рaду дистрибутивног система топлотне енергије

ponedeljak, decembar 15th, 2014

Скупштина града Београда усвојила је Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије ЈКП „Београдске електране“ Решењем објављеним у Службеном листу града Београда број 54 од 23.06.2014. године. Овај документ ступио је на снагу 01.09.2014. године. …опширније »

Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду

utorak, decembar 28th, 2010

Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду

Одлука је објављена у „Службеном листу града Београда“, бр. 43/2007 и 2/2011.

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови и начин обављања делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, управљања дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевања топлотном енергијом тарифних купаца на територији града Београда и друга питања у вези са снабдевањем топлотном енергијом у граду Београду.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:

1. „систем даљинског грејања“ је јединствен техничко-технолошки систем међусобно повезаних енергетских објеката који служи за обављање делатности производње и дистрибуције топлотне енергије. Систем даљинског грејања састоји се од топлотног извора, топловодне мреже и предајних станица; …опширније »