Prijava reklamacija

Kalkulator obračuna troškova po paušalu i meraču potrošnje za stambeni i poslovni prostor

petak, jul 14th, 2017

U cilju praćenja godišnjih troškova za isporučenu toplotnu energiju vlasnici stambenih i poslovnih prostora mogu upotrebiti  kalkulatore troškova potrošnje.  Kalkulatori su informativnog karaktera, a procena godišnje potrošnje toplotne energije izvedena je na osnovu prosečne godišnje potrošnje u poslednje tri grejne sezone.

- Kalkulator uporednog obračuna troškova po paušalu i po potrošnji sa mesečnim očitavanjem za vlasnike stambenog prostora (klikni ovde)

- Kalkulator uporednog obračuna troškova sa mesečnim očitavanjem i akontacijama sa konačnim obračunom (KOB) za vlasnike poslovnog prostora (kliknite ovde)

Zakonska akta (II)

utorak, jul 11th, 2017

- Zakon o komunalnim delatnostima

- Zakon o energetici

- Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu (Sl.List Grada Beograda 65/2020 od 29.05.2020)

- Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda

- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ceni toplotne energije ( Sl. list Grada Beograda 98/21 od 29. oktobra 2021.)

- Pravila o radu distributivnog sistema

- Odluka o troškovima isključenja i ponovnog priključenja

- Odluka o izmeni roka dospelosti obaveze plaćanja naknade za isporučenu toplotnu energiju kupcima kojima obračun vrše JKP „Beogradske elektrane”

- Interventne mere zaštite najugroženijih građana

- Uredba o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom

- Uredba o energetski ugroženom kupcu

- Odluka o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane”

- Odluka o ceni priključka na gas

CENOVNICI toplotne energije i prirodnog gasa

utorak, januar 18th, 2011

Cene komunalnih usluga i proizvoda određuje osnivač javno-komunalnih preduzeća – Skupština grada Beograda. Sistem naplate toplotne energije i potrošne tople vode određen je statusom korisnika.

DOMAĆINSTVA

Ukoliko korisnik pripada kategoriji domaćinstva, odnosno fizičko je lice, za naplatu toplotne energije i potrošne tople vode nadležno je Javno komunalno preduzeće „Infostan tehnologije“ (www.infostan.rs). Ovo preduzeće, Sistemom objedinjene naplate (SON) u Gradu Beogradu omogućava ekonomičnu, brzu i racionalnu obradu podataka i objedinjenu naplatu komunalnih usluga i proizvoda preko mesečnih uplatnica. …opširnije »

Naplata prema isporučenoj količini toplotne energije

utorak, maj 11th, 2010

„Beogradske elektrane“ se zalažu za efikasno korišćenje toplotne energije. Uz primenjene mere energetske efikasnosti (ugradnja izolacije i kvalitetne stolarije) smanjuje se utrošena energija koja, uz savesno upravljanje sopstvenom potrošnjom i obračun i naplatu isporučene toplotne energije prema ostvarenoj potrošnji domaćinstvu može da smanji izdatke za utrošenu energiju, a samim tim i smanji potrošnju uvoznih energenata. Zahvaljujući višegodišnjim ulaganjima u osavremenjavanje proizvodnih i distrubutivnih postrojenja i predajnih stanica, postoje tehnički preduslovi za merenje i obračun utrošene toplotne energije u svakoj predajnoj stanici „Beogradskih elektrana“ kojih u Beogradu ima više od 9.000.

…opširnije »

OBJEDINjENA TELEFONSKA CENTRALA 011/2093-000

ponedeljak, maj 10th, 2010

011/2093-000

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ pred zvaničan početak grejne sezone, 15. oktobar 2013., pustilo je u funkciju Objedinjenu telefonsku centralu. Ova multifunkcionalna  centrala omogućava korisnicima sistema daljinskog grejanja, kao i drugim zainteresovanim stranama, da pozivom na jedinstveni broj telefona 011/2093-000 dobiju nadležnu službu ili budu upućeni od koga traženu informaciju mogu da dobiju. Opcijama na meniju Objedinjene telefonske centrale pozivalac će moći da izabere službu za prijavu reklamacija ili pružanje informacija koje su mu potrebne.

…opširnije »