Korporativni film

Rebalans 2 Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu

četvrtak, novembar 5th, 2015

Rebalans 2 Programa poslovanja za 2015. godinu (prvi deo dokumenta)

Rebalans 2 Programa poslovanja za 2015. godinu (drugi deo dokumenta)

Rebalans 2 Programa poslovanja za 2015. godinu (treći deo dokumenta)

Izveštaji o relizaciji Programa poslovanja za 2015. godinu

četvrtak, oktobar 15th, 2015

Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za prvi kvartal 2015. godine (prvi deo)

Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za prvi kvartal 2015. godine (drugi deo)

Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za drugi kvartal 2015. godine (Obrasci)

Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za drugi kvartal 2015. godine (Obrasci 2)

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za treći kvartal 2015. godine (prvi deo)

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za treći kvartal 2015. godine (drugi deo)

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za četvrti kvartal 2015. godine

Izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu

ponedeljak, avgust 10th, 2015

Godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu dostavljeni su elektronski Agenciji za privredne registre 07.05.2015.godine.
Na ovom linku APR-a
( http://pretraga2.apr.gov.rs/pretragaObveznikaFI/ ), ukucavanjem imena preduzeća u rubriku za pretragu, možete da preuzmete sve Finansijske izveštaje JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ukupnim rezultatima, Izveštaj o tokovima gotovine i Izveštaj o promenama na kapitalu) i Napomene uz finansijske izveštaje za 2014. godinu.

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (prvi deo)

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (drugi deo)

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (treći deo)

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (četvrti deo)

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (peti deo)

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (šesti deo)

Izveštaj nezavisnog revizora i finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu koji su bili predmet revizije (sedmi deo)

Izveštaj o poslovanju JKP „Beogradske elektrane“ za period I-XII 2014. godine (prvi deo)

Izveštaj o poslovanju JKP „Beogradske elektrane“ za period I-XII 2014. godine (drugi deo)

Program poslovanja i Plan nabavki JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu

utorak, januar 13th, 2015

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu (prvi deo)

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu (drugi deo)

Usvojena Odluka Plana nabavki za 2015. godinu

Naslovna strana Plana nabavki za 2015. godinu

Tabela Plana nabavki JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu (Prvi deo)

Tabela Plana nabavki JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu (Drugi deo)

Tabela Plana nabavki JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu (Treći deo)

Odluka Nadzornog odbora o usvajanju Rebalansa Programa poslovanja za 2015. godinu

Rebalans Programa poslovanja za 2015. godinu (prvi deo dokumenta)

Rebalans Programa poslovanja za 2015. godinu (drugi deo dokumenta)

Rebalans Programa poslovanja za 2015. godinu (poslednji deo dokumenta)

Izveštaji o realizaciji Programa poslovanja za 2014. godinu

ponedeljak, septembar 1st, 2014

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za prvi kvartal 2014. godine

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za drugi kvartal 2014. godine

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za treći kvartal 2014. godine (Prvi deo)

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za treći kvartal 2014. godine (Drugi deo)

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za četvrti kvartal 2014. godine

Bilansi energetskih delatnosti za prvo polugodište 2014. godine

Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas

Bilans uspeha za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas

Diustribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas  – Finansijski izveštaj i Izveštaj nezavisnog revizora

Bilans stanja za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom

Bilans uspeha za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom

Javno snabdevanje prirodnim gasom  – Finansijski izveštaji i Izveštaj nezavisnog revizora

Bilansi energetske delatnosti za period 01.01.2014. – 31.12.2014.

Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2014.

Bilans uspeha za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas za period 01.01.-31.12.2014.

Mišljenje revizora za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas za 2014. godinu

Bilans stanja za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom na dan 31.12.2014.

Bilans uspeha za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom za period 01.01. – 31.12.2014.

Mišljenje revizora za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom za 2014. godinu

Finansijski izveštaji za 2013. godinu

ponedeljak, jun 2nd, 2014

Bilans stanja na dan 31.12.2013. godine

Bilans uspeha od 1.1.2013. do 31.12.2013 …opširnije »

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2014. godinu

sreda, februar 5th, 2014

Odluka nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“ o usvajanju Programa poslovanja za 2014 godinu I-23195/1

Rešenje Privremenog organa grada Beograda o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ br. 023-898/13-S-20 …opširnije »

Bilansi energetskih delatnosti za prvo polugodište 2013. godine

utorak, decembar 24th, 2013

- Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas

- Bilans uspeha za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas

- Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas – Finansijski izveštaj (januar-jun2013.) i Izveštaj nezavisnog revizora …opširnije »

Izveštaji o realizaciji Programa poslovanja za 2013. godinu

ponedeljak, decembar 2nd, 2013

– Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2013. godinu (PRVI KVARTAL)

- Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 2013. godinu (DRUGI KVARTAL) …opširnije »

Finansijski, Konsolidovani finansijski izveštaji i Bilans energetskih delatnosti za 2012. godinu sa mišljenjem revizora

sreda, maj 8th, 2013

Bilans stanja za 2012. godinu

Bilans uspeha za 2012. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za 2012. godinu

…opširnije »