Korporativni film

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2018. godinu

sreda, februar 14th, 2018

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2018. godinu (Prvi deo)

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2018. godinu (Drugi deo)

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2018. godinu (Treći deo)

Izveštaji o realizaciji Programa poslovanja za 2017. godinu

četvrtak, oktobar 12th, 2017

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za period 01. januar – 30. jun 2017. godine

Rebalans Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu

ponedeljak, oktobar 9th, 2017

Rebalans Programa poslovanja za 2017. godinu (prvi deo)

Rebalans Programa poslovanja za 2017. godinu (drugi deo)

Rešenje Skupštine grada Beograda o davanju saglasnosti na rebalans Programa poslovanja za 2017. godinu i Odluka Nadzornog odbora JKP „Beogradske elektrane“

Izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu

četvrtak, jul 13th, 2017

Redovni godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu dostavljeni su u elektronskoj formi Agenciji za privredne registre 20. juna 2017, a 21. juna 2017. su upisani u Registar i javno objavljeni na internet stranici pomenute Agencije.

- Bilans stanja na dan 31.12.2016. godine (klikni ovde)

- Bilans uspeha za period od 1.01.2016. do 31.12.2016. (klikni ovde)

- Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 1.01.2016. do 31.12.2016 (klikni ovde)

- Izveštaj o promenama na kapitalu za period od  1.01.2016. do 31.12.2016 (klikni ovde)

- Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. (klikni ovde)

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu – 1. deo (klikni ovde)

- Napomena uz finansijske izveštaje za 2016. – 2. deo (klikni ovde)

- Mišljenje nezavisnog revizora BDO d.o.o. o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. i Izveštaja nezavisnog revizora FI za 2016. (klikni ovde)

-Izveštaj o poslovanju JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu – 1. deo (klikni ovde)

- Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu – 2. deo (klikni ovde)

- Bilans stanja za energetsku delatnost -Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2016. godine (klikni ovde)

- Bilans uspeha za energetsku delatnost – Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas za 2016. godinu (klikni ovde)

- Mišljenje revizora na Finansijski izveštaje za energetsku delatnost – Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2016. godine (klikni ovde)

- Bilans stanja za energetsku delatnost – Javno snabdevanje prirodnim gasom za 2016. godinu (klikni ovde)

- Bilans uspeha za energetsku delatnost – Javno snabdevanje prirodnim gasom za 2016. godinu (klikni ovde)

- Mišljenje revizora na finansijski izveštaj  za energetsku delatnost – Javno snadevanje prirodnim gasom na dan 31.12.2016. godine (klikni ovde)

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu

petak, januar 27th, 2017

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu (prvi deo dokumenta)

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu (drugi deo dokumenta)

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za period 1. januar – 31. mart 2017.

Izveštaji o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu

ponedeljak, jun 13th, 2016

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za I kvartal 2016. godine.

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za period od 01. januara 2016. – 30 juna 2016.

-Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za period 1. januar – 31. decembar 2016 (prvi deo dokumenta)

- Izveštaj o realizaciji Program poslovanja za period 1. januar – 31. decembar 2016 (drugi deo)

Izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu

utorak, maj 31st, 2016

Godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu dostavljeni su elektronski Agenciji za privredne registre 27.04.2016.godine, a dana 27.05.2016.su upisani u Registar i Javno objavljeni na internet stranici Agencije.

Na ovom LINKU APR-a ukucavanjem imena Preduzeća (Beogradske elektrane) u rubriku za pretragu, mogu da se vide i preuzmu Redovni godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ukupnom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu), Izveštaj o poslovanju JKP „Beogradske elektrane“ za period I-XII 2015. godine i Izveštaj nezavisnog revizora sa FI za 2015. godinu koji su bili predmet revizije, kao i druga dokumentacija koja je bila neophodna da se dostavi za javno objavljivanje na sajtu APR-a.

Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine

Bilans uspeha za period od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2015-31.12.2015.

Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Izveštaj o promenama na kapitalu za period 1.1.2015. do 31.12.2015.

Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu – Prvi deo

Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu – Drugi deo

Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu – Treći deo

Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu – Četvrti deo

Izveštaj o poslovanju JKP „Beogradske elektrane“ za period I-XII 2015. godine – prvi deo

Izveštaj o poslovanju JKP „Beogradske elektrane“ za period I-XII 2015. godine -drugi deo

Mišljenje nezavisnog revizora BDO d.o.o o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu iz Izveštaja nezavisnog revizora sa FI za 2015.

Bilansi energetske delatnosti za period 01.01.2015. – 31.12.2015.

petak, maj 27th, 2016

Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2015.

Bilans uspeha za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas za period od 1.1.2015. do 31.12.2015.

Mišljenje revizora na Finansijske izveštaje za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2015.

Bilans stanja za energetsku delatnost Javno snabdevanje priorodnim gasom na dan 31.12.2015.

Bilans uspeha za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom za period od 1.1.2015. do 31.12.2015.

Mišljenje revizora na Finansijske izveštaje za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom na dan 31.12.2015.

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ i Plan nabavki za 2016. godinu

sreda, januar 6th, 2016

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu (prvi deo dokumenta)

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu (drugi deo dokumenta)

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu (treći – poslednji deo dokumenta)

Plan nabavki JKP „Beogradske elektrane“ za 2016. godinu

…opširnije »

Rebalans 2 Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2015. godinu

četvrtak, novembar 5th, 2015

Rebalans 2 Programa poslovanja za 2015. godinu (prvi deo dokumenta)

Rebalans 2 Programa poslovanja za 2015. godinu (drugi deo dokumenta)

Rebalans 2 Programa poslovanja za 2015. godinu (treći deo dokumenta)